పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/138

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చతుర్థాశ్వాసము

121


సంబునకు నుల్లసిల్లను, సుమనగకోదండచండాలసంస్పృష్టిదోషదూషితు లగుతమ్ము నీకటాక్షవిశేషసాంద్రచంద్రాతపాలోకంబుల నభిషేకింపను, భవచ్చరణకమలసేవాహితమహత్త్వంబున మదనాపమృత్యుదేవతవలన నిజప్రాణంబులకుఁ బరిత్రాణంబుఁ గావింపనుం దలంచుచున్నవారు. కుశలప్రశ్నపూర్వకంబుగా నాగీర్వాణులు నీకుం జెప్పుమనినపలుకులు గొన్ని గలవు వాని నాకర్ణింపుము.

40


క.

ఆదిత్యుల మగుమాకును
నీదోర్లతికాయుగంబు నిర్భరసుఖవ
ర్షోదయకారణ మై సం
సాదించుం గాక తరుణి! పరివేషంబుల్.

41


శా.

ఔదాసీన్యము నుజ్జగించి విను వాక్యం బస్మదీయంబు మి
థ్యాదోషం బొకయింత లేమి కఖిలాంతర్యామి త్రైలోక్యమ
ర్యాదాస్థాపకుఁ డంగజుండు గుఱి యీయర్థంబు నిక్కంబు
పాదాంభోజరజఃప్రసాదములు మా ప్రాణంబు లబ్జాననా!

42


శా.

మాదివ్యత్వము నీకు నిత్తు మని సంభావింప సి గ్గయ్యెడిన్
వైదర్భీ! భవదీయరూపవిభవైశ్వర్యంబు మాభూమియం
దేదీ? దీనికిఁ బ్రత్యయం బిదియ పో యే మెల్లనుం గూడి నీ
పాదాంభోజము లాశ్రయించెదము తాత్పర్యంబు సంధిల్లగన్.

43


మహాస్రగ్ధర.

త్వదరాళభ్రూలతాద్వం
        ద్వమున మదనుఁ డోతన్వి ధన్విత్వ మొందెం