పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/32

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


ত০3" ప్రపంచయుద్ధమా 2 వస్తే ఫ్రాన్సునే వీరు శరణ్యంగా ఎంచుకున్నాకు. ఈవిధంగా యుద్ధానంతరము యూరపులో ఫ్రెంచి యాజమాన్యము స్థిర పడింది. ఫాన్సున్నూ, ఫాన్సు మితములైన చిన్నజాతులూ నానాజాతి సమితి వలన లాభం పొంద దలచుకున్నారు. జర్మనీ, OF_9> దా కాను, రష్యా o-3g దాకా నూ నానాజాతి సమితిలో చేర లేదు. “సమితి «ssessa ప్రపు చర్చాష్టాలన్నిటి క్షేమంకోసg పాటుబడే వ్యవస్థ కాదు. యూరపుఖండ శాంతిని భంగపరచవలచుకొన్న రాష్ట్రాలను అరికట్టడానికి, యూర عمد---- ماه -یسس مدرسه سعدمه «سم سه مسمه هادس اسم مسم ులో నెలకొన్న యధాసితిని ఎూ గె న విజయం పొందిన جسم سسCYD _ Q Ꮘ జాత్రులలా భంకోసం నిలబెట్టడానికీమాత మే నాన్వా-అత్రి సమితి ఉద్దేశింపబడిందని జర్మనీ వారు విమర్శిస్తూ వచ్చారు. స రాహత జాతులకు దీనివలన ఎంతమాత్రమూ న్యాయా చరణము దొరకదని వారు నిశ్చయంచేసుకున్నారు. ఈవిధంగా నానాజాతి సమితి ఏ మహెూశంకోసం పుట్టిందో ఆ ఉదేన్దం పురుట్లకే నే సందుకొట్రింది. ᏬᎫ כCy نہC О.Су”