పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/121

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


రా. క్రడిక శాంతి. మ్యూనిక్ గ్ర రువాత యూరపు వాతావరణంలో కణిక శాంతి గేఖలు కనబడ్డాయి. కాని అంతలో నే ఈమెఱుపు అదృశ్యమై తిరిగి చిమ్మచీకటి అలముకొనుచ్చింది. మ్వూ నిక్ నుంచి తెచ్చిన యుద్ధం ఇక లేదు” అనే కాగితాన్ని పదర్శిస్తూనే చేబన్ పధాని బ్రహ్మాండమైన మొత్తములు ఆయుధనిర్మాణంకోసం కోరుతున్నాడు. 恋)23○7マで యుద్ధభయం తొలగిపోవే ఆయుధనిర్మాణ సంరంభం ఎందుకని పామరులు "ఆశ్చర్యపడగొచ్చారు. హిట్లరు అనేక మాగ్లు "হত هTق ج- o (قع చేసిన వాగా నాలు చించి సారేశాడుగదా ! ప్రస్తుత వాగ్దాన ములకు మాతం అంతకన్న ఎక్కువ విలువ ఏముందని దేహ సరులు అడిగారు. “నిజమే కాని హిట్లరు ఇప్పడు వాగ్దా నం నాతో* చేశాడు.” ఆని చేంబ గేస్ సమూ ధానం చెపా డట. సు డేటన్ జర్మను సమస్య పరీప్కారం అయింది కనుక హిట్లను చల్లబడతాడని ఆ శాపరులు అనుకున్నారు. రెక్కలు తెగగొట్టబడిన జెకోస్లోవేకియాకు బ్రిటను ఫ్రాన్సులు తిరిగి హావిూఇచ్చారు. ఈ హామినావలన జెక్కు-లస్థితి ముసుపు ఎప్పడు లేనంత బలపడిందని చేంబర్లేన్ వాక్రుచ్చాడు. లో గ్రం సమ్మింది. మ్యూనిక్ లాంటి స్త్రమ లేని విజయం ఇప్పించి నందుకు హిట్లరు బిటిషు రాజకీయజ్ఞలకు కృతజ్ఞడై యుంటా డని తలంచిన తలంపు శుద్ధ పొరపాటైంది. జర్మనీ వ్యవహా రాల్లో బ్రిటిషు వారి జోక్యం ఎంతమాత్రమూ సహించనని, ఆతడు ఈ డెకా, చర్చిలు, డఫ్ కూపరు గార్లను యుద్ధోన్మాదు లని తీవంగా విమర్శించాడు. మ్యూనిక్ తరువాత హిట్లరు ಜಜ್ಜುನಿಲ್*ನಿ యూదుల భరతంపట్టాడు. SSr వంక పెట్టి వారి

سميسي Ο Ου"