పుట:మత్స్యపురాణము.pdf/65

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

శ్రీ

మత్స్యపురాణము

తృతీయాశ్వాసము

క.

శ్రీవల్లభ జగదీశ్వర
కావేరీమధ్యనిలయ కరుణారససం
భావిత బుధజనసేవిత
భావభవాకార రంగభవననివాసా.

1


వ.

అవధరింపు మిట్లు కమలసంభవుండు నారదునకు సాధారణధర్మంబులును
జాతిధర్మంబులును జెప్పి మఱియు నిట్లనియె.

2


ఉ.

విప్పగు నిట్టి కర్మపదవిం జనువారికి మంత్రతంత్రముల్
దప్పినఁ బత్యవాయములు దార్కొనివచ్చును గాని దాన లే
దప్పరమేశుఁ బొందెడు ప్రయత్నము నే నిట నీకు వేడుకం
జెప్పెద గుప్తమార్గమునఁ జేయుము దత్క్రియ భూసురోత్తమా.

3


గీ.

మహిమ నీవారశూకాగ్రమాత్రమైన
మోప నెడలేక శ్రీవిష్ణుమూర్తితేజ
మలచరాచరవిశ్వంబు నెలవుకొనియు
నిలుచు నొరులకుఁ దెలియంగ నలవిగాదు.

4


వ.

అట్టి యెడ సంస్కారవిశేషంబున సమ్యజ్ఞానంబు నొంది దేహి సంసార
సాగరంబునఁ బరిభ్రమించుచు నైనను దద్గుణంబులం జెందక గురుముఖం
బునఁ దత్పదంబు దెలిసి త్వగ్రక్తమాంసమేదోమజ్జాసహితం బై యతి
హేయశుక్లశోణితసంయోగంబున సముత్పన్నంబగు పాంచభౌతికదేహం
బు నిత్యంబు గాదనియు శరీరమాత్రబాంధవులగు సుతదారాదులు దుఃఖ
ప్రదులనియుఁ బయాససంపాదితంబులగు పశువిత్తాదులు క్లేశసహితంబు
లనియు సుఖంబులు స్వప్నప్రాయంబులనియు వ్యాపారంబులు విద్యుత్స
మానంబు లనియు మనంబున వితర్కించి ప్రసన్నుండై యభ్యాసయోగం