పుట:భారత స్వాతంత్ర్యోద్యమం - ముస్లింలు.pdf/72

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

భారత స్వాతంత్యోద్యమం :ముస్లింలు


(Kannada), Khuddam Publications, Goodinabali, Karnataka - 1999.

 • 19.Who’s Who of Freedom Struggle in A.P. Vols. I, II, III - A.P. Govt.

Publications, 1983.

 • 20.1857 the Great Rebellion, Ashok Mehatha
 • 21.20 Great Women of India, Ed. by AP Sarma, Prasant, New Delhi,

2003

 • 22.A Concise History of The Indian People, H.G Rawlinson, OUP, 1950
 • 23.The Indian Mutiny,G.B.Malleson,London,1906.
 • 24.A Survey of Indian History, K M Panikkar, Bombay, 1977
 • 25.An Advanced History of India, RC Majumdar, Macmillan, Madras,

1996.

 • 26.Aurangzeb And Tipu Sultan, Dr. BN Pande, IOS New Delhi, 1996
 • 27.Eighteen Fifty-Seven, Surendra Nathsen, Govt. of India Publications,

1957

 • 28.Highlights of the Freedom Movement in AP, Dr.Sarojini Regani,

1972

 • 29.History of Bengal, Edited by Jadunath Sarkar.
 • 30.History of British India, James Mill
 • 31.History of Freedom Movement in India, RC Majumdar, Calcutta,1962
 • 32.History of The Deccan, 2Vols. , GDE Gribble, New Delhi, 1990
 • 33.How India wrought for Freedom, Annei Besant, 1915
 • 34.How India Struggled for Freedom, Gopal Ram, Bombay, 1967
 • 35.India’s Struggle for Independence, Dr. Bibin Chandra, Penguin s

Books, New Delhi, 1997

 • 36.Indian Muslims : A Political Boigraphy, Gopal Ram, Bombay, 1959
 • 37.Indian Muslims, M. Mujeeb, New Delhi, 1967
 • 38.Indian Muslims., Ed. by Dr. Asghar Ali Engineer, Delhi, 1985
 • 39.Kerala Muslims, Ed. Dr Asghar Ali Engineer, Ajantha

Publications,1995 40. Mopilla Muslims of Kerala - Ronald E Miller, Orient Longman, Madras, 1976

 • 40.Muslim India, Md. Nomani. Kitabistan, Allahabad, 1942
 • 41.Muslim Politics in Sindh (1938-1947), Md. Qasim Soomro,

Pakisthan, 989

 • 42.Muslim Rule In India, V D Mahajan, 1970
 • 43.Muslims and Freedom Movement In India, K. Chabuey, Allahabad,

1990

 • 44.Muslims and India’s Freedom Movement, Shan Muhammad, IOS,

2002

 • 45.Muslims In India - S.Abul Hasan Ali Nadwi, Lucknow, 1980
 • 46Rise of Muslims in Indian Politics, Rafiq Zakaria, Bombay, 1986
 • 47.Role of Indian Muslims in Struggle for Freedom, Ed. by PN Chopra,

69