పుట:కందుకూరి వీరేశలింగం కృత గ్రంథములు.pdf/499

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

త్రతీయాశ్వాసము

<poem>క. అత్తఱిరునునెఱ

  హత్తులుతగ  గనిరుదచ్చి యలయని సోగసా
  త త్తడులీరేనైదులు
  కత్తులుగలయాఱునూఱు కాలరుకొకటన్. 

గీ.తనకుఁదోడయిచనుదేరఁదరలియతఁడు

 నిషధకేతెంచితనదాయనేరగయగ్రాంచి
 యంచి దొరరౌతుక్రాల్గంటియందెదొరల 
 నెనయగులకు  నట్టులనియె
క. నాయిల్లనిరోయిగ 
  నీయడజూదాన  నిడుదు నేలెడునేలన్
  రోయిగ నికుంచఁగఁదగు
 నీయేదకదిలెస్సయేని నేరిచిగురొత్త్.
 క. అరయంగానికయ్యది
  సరిగదనితొ చెనెని చక్కంగా జె
  చ్చెర గలనం గెలెచద ని 
  న్నరుదకు తేరికినిలిచి యనికింజొరురా.
 క,  గండుగ యతనిది కాదె యెందునెల
   కలనేడు  నిన్నుగండడంచి
   నేలయెల్ల నేనెయేలెద  నీకెది
   తెఱగొయిందుపరగ  దేలియజేయు
 చ .కనినికడయ దెయనగ  పతడించు యి
   నలుననిలొ గెలునని నాకిక  లేదులేదు నేడ
   దొలటియిలు  యియడల  దొయ్యలి గెల్చన్ నాడపళసె 
   నశకికి నేల యందు యయతొడ  నిట్లన్.