పుట:ఆంధ్రవిజ్ఞానము 01 1938.pdf/19

వికీసోర్స్ నుండి
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

వ్యాసము అణుపు అణుహుఁడు (నపుఁడు) అతలము అత్త చచ్చినదని కోడ లేడ్చినట్లు అత్త చచ్చిన ఆరు నెలలకు కోడలికి అత్త చేజారినది అడుగోటికుండ, కోడలు. అత్తచేసిన పనుల కారడులు లేవు ... అతిధిమహారాజు అతినాముఁడు అత్తనెత్తిని చేతులు అంగటి కళ్ళు అత్తపత్తి చెట్టు అత్త మంచీ, వేము తీపూ ఉండదు అత్త లేనికోడ లుత్తమురాలు; కోడలు లేని - 63 ౨ అత్తలూరి పాపరాజు కవి 63 అతిబల మహాబల విద్యలు అతి బాహువు అతిభానుఁడు అతిమధురము అతిమూత్రము అతిరధుఁడు 63 అత్యంత పరాజయాద్వరం సంశయోపతిఅత్యంతబలవంతోపి (పౌరజానపదాజనాః)- 63 63 అత్యంతాభావము అత్వరి, ఆత్బరి గోత్రము అత్తా ఒకరింటికోడ లే 63 ... పుట వ్యాసము 62 అతిరహస్యము బట్టబయలు 63 63 అతికాయుఁడు 64 61 అతి లేక అత్యగోత్రము అతితృష్ణా నక ర్తవ్యా తృష్ణాం నైవపరిత్యజేత్ 61 అతిదేశ న్యాయము అతిదేశము అతిధన్వుఁడు అతిథి

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 63 63 63 63 ... 63 63 అతిసారము 63 63 64 13 13 18 65 65 పుట 65 65 65 65 65 అత్రి నక్షత్రము లేక గోళము 65 అత్రి పుత్రికాపుత్రుల దౌహిత్రుల గణము 65 65 66 66 66 66 66 66 66 65 65 M అతివస చెట్టు అతివ్యా ప్తి దోషము 65 అత్రిగోత్రము అత్రిమహర్షి అతీతజాతి ప్రజలు అతీతమహిషీ స్నేహ న్యాయము అతీతము (గ్రహలయ) 64 64 64 64 64 64 అదావం తేచయన్నా స్తి వర్తమానేఒపి అతీశ (బిక్షువు) దీపంకరుఁడు అతిశు అతుకుల కాపురము, చితుకులమంట అథనాసియస్ (Athanasius) అథెన్సు పట్టణము అథెలిటిసిజమ్ (Athleticism) అథెల్ స్టన్ (Athelstan) అథెల్వోల్డు (Athelwold) .... అదగ్ధ ద హన న్యా యము అదర్శావళి పర్వతప స్త్రీ అద్దంకి గంగాధరకవి అద్దము అద్దములోని మూట ... అద్రాపిగోత్రము అదితి 9:: : : : :

: : :

అదితివనము అదిరాదు ఇదిపోదు అదుగోపులంటె ఇదుగో తోకన్నట్టు అదురుటం గూర్చిన శాస్త్రము 66 66 66 66 67 67 67 67 67 67 67 68 68 68 888888 68 68 . 68