పాలయ మామిహ సద్గురు దత్త

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

వారం:శనివారం

పల్లవి:
పాలయ మామిహ సద్గురు దత్త మామిహ పాలయ సద్గురు దత్త

చరణం:
సంతత మంగళ దాయక దత్త సంచిత పాప వినాశక దత్త
శోధయ మానస మాదిమ దత్త బోదయ సంవిద మర్చిత దత్త

సాధయ మోద మఖండిత దత్త రాధయ కామరయం గురు దత్త
ఓమితి శ్రీమితి ద్రామితి దత్త బీజ మహాక్షర బోధిత దత్త

అక్షరతత్వ విచక్షణ దత్త మంత్ర మహోదధి మంథర దత్త 
యోగ విదాంవర యోజిత దత్త యోగగ యోగద యోగప దత్త

మయ్యనురాగ ముదీరయ దత్త సచ్చిదానంద యతీశ్వర దత్త 
మయ్యనురాగ ముదీరయ దత్త సచ్చిదానంద యతీశ్వర దత్త