పాండురంగ అష్టకం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మహాయోగపీఠే తటే భీమరథ్యా - వరం పుండరీకాయ దాతుం మునీంద్రైః |
సమాగత్య తిష్ఠంతమానందకందం - పరబ్రహ్మలింగం భజే పాండురంగమ్ || 1 ||
తటిద్వాససం నీలమేఘావభాసం - రమామందిరం సుందరం చిత్ప్రకాశమ్ |
వరం త్విష్టకాయాం సమన్యస్తపాదం - పరబ్రహ్మలింగం భజే పాండురంగమ్ || 2 ||
ప్రమాణం భవాబ్ధేరిదం మామకానాం - నితంబః కరాభ్యాం ధృతో యేన తస్మాత్ |
విధాతుర్వసత్యై ధృతో నాభికోశః - పరబ్రహ్మలింగం భజే పాండురంగమ్ || 3 ||
స్ఫురత్కౌస్తుభాలంకృతం కంఠదేశే - శ్రియా జుష్టకేయూరకం శ్రీనివాసమ్ |
శివం శాంతమీడ్యం వరం లోకపాలం - పరబ్రహ్మలింగం భజే పాండురంగమ్ || 4 ||
శరచ్చంద్రబింబాననం చారుహాసం - లసత్కుండలాక్రాంతగండస్థలాంతమ్ |
జపారాగబింబాధరం కంజనేత్రం - పరబ్రహ్మలింగం భజే పాండురంగమ్ || 5 ||
కిరీటోజ్జ్వలత్సర్వదిక్ప్రాంతభాగం - సురైరర్చితం దివ్యరత్నైరనర్ఘైః |
త్రిభంగాకృతిం బర్హమాల్యావతంసం - పరబ్రహ్మలింగం భజే పాండురంగమ్ || 6 ||
విభుం వేణునాదం చరంతం దురంతం - స్వయం లీలయా గోపవేషం దధానమ్ |
గవాం బృందకానందదం చారుహాసం - పరబ్రహ్మలింగం భజే పాండురంగమ్ || 7 ||
అజం రుక్మిణీ ప్రాణసంజీవనం తం - పరం ధామ కైవల్యమేకం తురీయమ్ |
ప్రసన్నం ప్రపన్నార్తిహం దేవదేవం - పరబ్రహ్మలింగం భజే పాండురంగమ్ || 8 ||
స్తవం పాండురంగస్య వై పుణ్యదం యే - పఠంత్యేకచిత్తేన భక్త్యా చ నిత్యమ్ |
భవాంభోనిధిం తే వితీర్త్వాంతకాలే - హరేరాలయం శాశ్వతం ప్రాప్నువంతి || 9 ||