పరిశోధన పత్రిక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
Volume From To Volume From To
సంపుటము 1 జనవరి 1954 డిసెంబరు 1954 సంపుటము 2 జనవరి 1955 డిసెంబరు 1955
సంపుటము 3 జనవరి 1956 డిసెంబరు 1956 సంపుటము 4 జనవరి 1957 డిసెంబరు 1957
సంపుటము 5 జనవరి 1958 డిసెంబరు 1958 సంపుటము 6 జనవరి 1959 డిసెంబరు 1959
సంపుటము 7 జనవరి 1960 డిసెంబరు 1960 సంపుటము 8 జనవరి 1961 డిసెంబరు 1961