నేను తెలుగు వాడను

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

నేను తెలుగు వాడను

కాలనాధభట్ట వీరభద్ర శాస్త్రి

ఉత్పలమాల:

తేటతెనుంగుమాట అది

తీపిదనాన వరాలమూట, క

ర్ణాటక ఆంధ్రరాజ పరి

రక్షితశోభిత ఫ్రౌఢమూర్తియై

నాటికినేటికిన్ వసుధ

నాణ్యతగాంచెను కీర్తినొందె, యి

ప్పాటున పల్కెదన్ తెలుగు

వాడను నేనని దర్పమొప్పగన్