నెరనమ్మితి నీవేగతి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


రాగం: చక్రవాకం. చతురశ్ర త్రిపుట తాళం.

ప: నెరనమ్మితి నీవే గతి ధరణీసుతా వర రామ నిన్నే

అ: పరిపూర్ణ కటాక్షముతోను నన్ను కరుణించుటకిదే సమయమని

చ: నన్ను బ్రోచుటకు నీకెంత భారము నా విన్నపంబు వినరాదా నాతో వాదా
కన్న తండ్రి నీవేగదా సన్నుతాంగ శ్రీ వాసుదేవ సదా