నిల్లబేకయ్య క్రిష్ణయ్యా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పల్లవి[మార్చు]

నిల్లబేకయ్య క్రిష్ణయ్యా,నీ నిల్లబేకయ్య క్రిష్ణయ్యా |

మల్లవర్ధన సిరి వల్లభ,ఎల్ల హ్రుదయదలి సన్తదలీ ||

చరణం 1[మార్చు]

సుప్పాణి ముత్తిట్టు నోదువే సదా |

ఛెప్పాళె తట్టి నా హాడువె |

అప్పా శ్రీ క్రిష్ణనే యెత్తి ముద్దిసికొంబె |

సర్పశయన క్రుపె మాడెందు బేడువె ||

చరణం 2[మార్చు]

నీలద కిరీట నినగిడువె బలు |

బాల లీలెగళనె హాడువె |

అందది మత్తిన హార హాకువె |

ఆనందదలి నిన్న ఎత్తి ముద్దిసికొంబె ||

చరణం 3[మార్చు]

చందద హాసిగె హాసువె సదా |

పునుపు గంధ కస్తూరియ పూసువె |

మాలోల పురంధర విఠ్ఠల రాయనె |

నిల్లు ఎన్న మనదల్లి ఒందె గళిగె ||