నినువినా నన్నుబ్రోచే వారెవరుర

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


రాగం: భైరవి. చతురశ్ర త్రిపుట తాళం.

ప: నిన్నువినా నన్ను బ్రోచేవారెవరురా రఘువరా నీ పదాంభోజము నే విడజాల ||

అ: పన్నగారి వాహన! పాలిత వారణ! పతిత పావన! వాసుదేవ! పన్నగశయన! ||

చ: భూమిజా రమణ నీకెందుకు నిర్దయ నీ మహిమలు నేనేమని పొగడుదు
       సామగాననుత! కామిత దాయక! కమల సంభవాది నుత! నిన్నే నెరనమ్మితి ||