నింగి – నేల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

నింగి – నేల


రచన: కాలనాధభట్ట వీరభద్ర శాస్త్రి


అది డిపార్చర్ లాంజ్

అందరి మొహాల్లోనూ విషాధ ఛాయలు

ఫైనల్ కాల్ టు ప్యాసింజర్స్ ఆఫ్

ఫ్లైట్ నెంబరు సో అండ్ సో

ఫర్ సెక్యూరిటీ చెక్

విమానం నింగికి ఎగిరాక

చిన్న చుక్కై ఆనక అదౄశ్యమయ్యాక

ముక్కు చీదుకుంటూ

కళ్ళు తుడుచుకుంటూ

భారమైన హౄదయాలతో

తిరోగమనం


అది అరైవల్ లాంజ్

విప్పారిన మొహాలతో

కళ్ళల్లో ఉత్సాహం పొంగుతూవుంటే

ఫ్లైట్ దిగిన ఒక్కొక్కరే వస్తూవుంటే

ఆతౄతగా తమవారికోసం

తలల వెనక

మునిగాళ్ళపై నిల్చుని చూస్తూవుంటే

అదిగో తళుక్కుమంది తార

హాయ్ హాయ్ పలకరింపులు

ఆప్యాయతతో కౌగలింతలు

ఆనందాశ్రువుల ధారలు

ఉత్సాహంతో ఇంటికి

నింగి విషయం మర్చిపోయి

తెలుగు మేథస్సు