నారాయణ స్తోత్రం

వికీసోర్స్ నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు

నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే

నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే

నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే

నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే


కరుణాపారావార వరుణాలయ గంభీర నారాయణ

నవ నీరద సంకాశ కృత కలి కల్మష నాశ నారాయణ

యమునా తీర విహార ధృతకౌస్తుభ మణి హార నారాయణ

పీతాంబర పరిధాన సుర కళ్యాణ నిధాన నారాయణ


మంజుల గుంజాభూష మాయ మానుష వేష నారాయణ

రాధధరమధురసిక రజనికరకులతిలక నారాయణ

మురళీగాన వినోద వేదస్తుత భూపాద నారాయణ

వారిజ భూషాభరణ రాజీవ రుక్మిణీరమణ నారాయణ


నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే

నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే


జలరుహదలనిభనేత్ర జగదారంభక సూత్ర నారాయణ

పాతకరాజనీసంహార కరుణాలయ మాముద్ధర నారాయణ

అఘబకక్షయ కంసారే కేశవ కృష్ణ మురారే నారాయణ

హాటక నిభ పీతాంబర అభయం కురు మే మావార నారాయణ


నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే

నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే


దశరథ రాజకుమార దానవ మద సంహార నారాయణ

గోవర్ధనగిరిరమణ గోపీమానసహరణ నారాయణ

సరయూ తీర విహార సజ్జన రుషిమందార నారాయణ

విశ్వామిత్ర ముఖత్ర వివిధ పరాసుచరిత్ర నారాయణ


నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే

నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే


ధ్వజవజ్రాంకుశపాద ధరణీసుతసహమోద నారాయణ

జనకసుతాప్రతిపాల జయ జయ సంస్మృతిలీల నారాయణ

దశరథ వాగ్ధ్రుతి భార దండకవన సంచార నారాయణ

ముష్టిక చాణూర సంహార ముని మానస విహార నారాయణ


నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే

నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే


వాలినిగ్రహశౌర్య వరసుగ్రీవహితాచార్య నారాయణ

మాం మురళీ కర ధీవర పాలయ పాలయ శ్రీధర నారాయణ

జలనిధి బంధన ధీర రావణ కంట(T) విదార నారాయణ

తాటకమర్దనరామ నటగుణ వివిధ ధనాడ్య నారాయణ


నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే

నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే


గౌతమపత్నీపూజన కరుణాఘనావలోకన నారాయణ

సంభ్రమసీతాకార సాకేతపురవిహార నారాయణ

ఆచలోద్ధ్రుతి చంచత్కర భక్తానుగ్రహ తత్పర నారాయణ

నైగమగానవినోద రక్షితసుప్రహ్లాద నారాయణ


నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే

నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే

నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే

నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే


|| ఇతి శ్రీ నారాయణ స్తోత్రం సంపూర్ణం ||