నారాయణ నారాయణ అల్లా అల్లా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

నారాయణ అల్లా[మార్చు]

  • నారాయణ నారాయణ అల్లా అల్లా

మా పాలిట తండ్రీ నీ పిల్లలమేమెల్లా ||నారాయణ ||

మతమన్నది నాకంటికి మసకైతే

మతమన్నది నా మనసుకు మబ్బైతే మతం వద్దు గితం వద్దు మాయామర్మం వద్దు || నారాయణ ||

ద్వేషాలు రోషాలు తెచ్చేదే మతమైతే

కలహాలు కక్షలు కలిగించేదే గతమైతే మతం వద్దు గతం వద్దు మారణ హొమం వద్దు || నారాయణ||

మతమన్నది గాంధీజీ హితమైతే

మతమన్నది లోకానికి హితమైతే హిందువులం ముస్లిములం అందరము మానవులం, అందరమూ సోదరులం ||నారాయణ ||