నారాయణ నారాయణ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పల్లవి[మార్చు]

నారాయణ నారాయణ గోవింద |
హరి నారాయణ నారాయణ గోవింద |
నారాయణ గోవింద, గోవింద ముకుంద |
పరతర పరమానంద ||

చరణం 1[మార్చు]

మొదలు మథ్స్యనాగి ఉదిసి సోమన, సదిదు వేదగళ తంద |
మందరగిరియ సింధువినొళమ్రుత, తందు భక్తరిగె ఉణళెంద ||

చరణం 2[మార్చు]

భూమియ కద్దా ఖళన మర్ధిసీ, ఆ మహాసతియళ తంద |
దురుళ హిరణ్యన కరుళ ఒగిదుతన్న, కొరళొళగిట్ట బగెఇంద ||

చరణం 3[మార్చు]

పుట్టనాగి మహి కొట్ట బలియ తలి,మెట్టి తుళిద దయదింద |
ధత్రియొళు మునిపుత్రనాగి బందు,క్షత్రియరనెల్ల కొంద ||

చరణం 4[మార్చు]

మడది గాగి సరగడలనె కట్టి,హిడిదు రావణన కొంద |
గోకులది హుట్టి గోవుగళనె కాఇద,గోపాలక్రిష్న తా బంద ||

చరణం 5[మార్చు]

ఫలదలి త్రిపురర సతియర వ్రతద,ఫలవనళిద బగెఇన్ద |
ధరెయొళు పరమ నీర్జర సవరి,కుదరె ఏరిద కలిచంద ||

చరణం 6[మార్చు]

దోషదూర శ్రీ పురంధర విట్టల, పోషిస భక్త సువ్రుంద |
షదూర శ్రీ పురంధర విట్టల, పోషిస భక్త సువ్రుంద ||