నారాయణం నమత సంతతం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


రాగం: తోడి తాళం:ఆది

నారాయణ నమత రాగం: తోడి తాళం:ఆది

నారాయణ నమత సంతతం వారాశి షయనం హీరాంగదయుతం||

మారారి వినుతం మునిజన వినతం ధారాధర నిభతనుం శుభ చరితం||

వాసుదేవం అంబుజ లోచనం దాసవర్య పాప విమోచనం
వాసవాద్యాఖిల సురకృత నమనం భాసురేందు వదనం భృత భువనం||