నవరస తరంగిణి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

NAVARASA TARANGINHY

నవరస తరంగిణి

OR

BEAUTIES OF SHAKESPEARE

AND

KALIDAS

BY

SHREE

Ajjada Adibhatta Narayanadas

PRINCIPAL VIZIARAMA GANA PATASALA

VIZIANAGRAM

శ్రీ విజయనగర వాస్తవ్యులగు శ్రీమదజ్జాదిభట్ట

నారాయణదాసుగారిచే నాంధ్రీకరింపబడిన షేక్స్పియర్కాళిదాసుల

కవితా విశేషములు.

ALL RIGHTS RESERVED

1979

ఇతర మూల ప్రతులు[మార్చు]

This work is in the public domain in India because it originates from India and its term of copyright has expired. According to The Indian Copyright Act, 1957, all documents enter the public domain after sixty years counted from the beginning of the following calendar year (ie. as of 2023, prior to 1 January 1963) after the death of the author.