నవరస తరంగిణి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

NAVARASA TARANGINHY

నవరస తరంగిణి

OR

BEAUTIES OF SHAKESPEARE

AND

KALIDAS

BY

SHREE

Ajjada Adibhatta Narayanadas

PRINCIPAL VIZIARAMA GANA PATASALA

VIZIANAGRAM

శ్రీ విజయనగర వాస్తవ్యులగు శ్రీమదజ్జాదిభట్ట

నారాయణదాసుగారిచే నాంధ్రీకరింపబడిన షేక్స్పియర్కాళిదాసుల

కవితా విశేషములు.

ALL RIGHTS RESERVED

1979

ఇతర మూల ప్రతులు[మార్చు]


Public domain
భారత దేశపు చట్టాల ప్రకారం ఈ బొమ్మ/కృతి కాపీహక్కుల చట్టం అన్వయించకపోవటం లేక కాలదోషం పట్టడం వలన సార్వజనికమైంది. భారతీయ కాపీహక్కుల చట్టం ప్రకారం అన్ని ఛాయాచిత్రాలు లేక సంస్థ కృతులు ప్రచురించిన 60 సంవత్సరాల తరువాత (అంటే, 01-01-1959 కంటే ముందువి) సార్వజనికమౌతాయి. రచనల కాపీ హక్కులు రచయితకున్నట్లయితే రచయిత మరణించిన 60 సంవత్సరాల తరువాత సార్వజనీకమౌతాయి.
Flag of India.svg