నరస భూపాలీయము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీరస్తు

కావ్యాలంకారసంగ్రహము


అను నామాంతరము గల

నరసభూపాలీయము


చెన్నపురి

వావిళ్ళ రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్ వారిచేఁ


బ్రకటితము
1920
All Rights Reserved

Printed by

V. RAMASWAMY SASTRULU & SONS

at the "VAVILLA" PRESS,

Madras.---1920.