నమకం - షష్ఠమానువాకం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఇది ఋగ్వేద దేవుడైన రుద్రుని స్తోత్రమైన నమకం లోని షష్ఠమానువాకం.


షష్ఠమానువాకం[మార్చు]

1. నమో జ్యేష్ఠాయ చ కనిష్ఠాయ చ.

2. నమః పూర్వజాయ చా పరజాయ చ.

3. నమో మధ్యమాయ చా పగల్భాయ చ.

4. నమో జఘన్యాయ చ బుధ్నియాయ చ.

5. నమ స్సోభ్యాయ చ ప్రతిసర్యాయ చ.

6. నమో యామ్యాయ చ క్షేమ్యాయ చ.

7. నమ ఉర్వర్యాయ చ ఖల్యాయ చ.

8. నమ శ్శ్లోక్యాయ చా వసాన్యాయ చ.

9. నమో వన్యాయ చ కక్ష్యాయ చ.

10. నమ శ్శ్రవాయ చ ప్రతిశ్రవాయ చ.

11. నమ ఆశుషేణాయ చా శురథాయ చ.

12. నమశ్శురాయ చా వభిన్దతేచ.

13. నమో వర్మిణే చ వరూధినే చ.

14. నమో బిల్మినే చ కవచినే చ.

15. నమ శ్శ్రుతాయ చ శ్రుతసేనాయ చ.