నమకం - పంచమానువాకం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఇది ఋగ్వేద దెవుడైన రుద్రుని స్తోత్రమైన నమకం లోని పంచమానువాకం.


పంచమానువాకం[మార్చు]

1. నమో భవాయ చ రుద్రాయ చ.

2. నమశ్శర్వాయ చ పశుపతయే చ.

3. నమో నీలగ్రీవాయ చ శితికణ్ఠాయ చ.

4. నమః కపర్ధి నే చ వ్యుప్తకేశాయ చ.

5. నమ స్సహస్రాక్షాయ చ శతధన్వనే చ.

6. నమో గిరిశాయ చ శిపివిష్ఠాయ చ.

7. నమో మీడుష్టమాయ చే షుమతేచ.

8. నమో హ్రస్వాయ చ వామనాయ చ.

9. నమో బృహతే చ వర్షీయసే చ.

10. నమో వృద్ధాయ చ సంవృధ్వనే చ.

11. నమో అగ్రియాయ చ ప్రథమాయ చ.

12. నమ ఆశవే చా జిరాయచ.

13. నమ శ్శీఘ్రియాయ చ శీభ్యాయ చ.

14. నమ ఊర్మ్యాయ చా వస్వన్యాయ చ.

15. నమస్స్రో తస్యాయ చ ద్వీప్యాయ చ.