నమకం - నవమానువాకం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఇది ఋగ్వేద దేవుడైన రుద్రుని స్తోత్రమైన నమకం లోని నవమానువాకం.


నవమానువాకం[మార్చు]

1. నమ ఇరిణ్యాయ చ ప్రపథ్యాయ చ.

2. నమః కిగంశిలాయ చ క్షయణాయ చ.

3. నమః కపర్దినే చ పుల స్తయే చ.

4. నమో గోష్ఠ్యాయ చ గృహ్యాయ చ.

5. నమ స్తల్ప్యాయ చ గేహ్యాయ చ.

6. నమః కాట్యాయ చ గహ్హ రే ష్ఠాయ చ.

7. నమో హ్రదయ్యాయ చ నివేష్ప్యాయ చ.

8. నమః పాగం సవ్యాయ చ రజస్యాయ చ.

9. నమ శ్శుష్క్యాయ చ హరిత్యాయ చ.

10. నమో లోప్యాయ చో లప్యాయ చ.

11. నమో ఊర్వ్యాయ చ సూర్మ్యాయ చ.

12. నమః పర్ణ్యాయ చ పర్ణశద్యాయ చ.

13. నమో పగురమాణాయ చా భుఘ్న తేచ.

14. నమ ఆబ్భిదతే చ ప్రబ్భిదతే చ.

15. నమో వః కిరికేభ్యో దేవానాగం హృదయేభ్యః

16. నమో విక్షీణకేభ్యః

17. నమో విచిన్వత్కేభ్యః

18. నమ ఆనిర్హ తేభ్యః

19. నమ ఆమివత్కేభ్యః