నమకం - తృతీయానువాకం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఇది ఋగ్వేద దేవుడైన రుద్రుని స్తోత్రమైన నమకం లోని తృతీయానువాకం.


తృతీయానువాకం[మార్చు]

1. నమ స్సహమానాయ నివ్యాధిన ఆవ్యాధినీనాం పతయేనమః

2. నమః కకుభాయ నిషజ్గిణే స్తేనానాం పతయేనమః

3. నమో నిషజ్గిణ ఇషుధిమతే తస్కరాణాం పతయేనమః

4. నమో పజ్చతే పరివజ్చతే స్తాయూనాం పతయేనమః

5. నమో నిచేరవే పరిచరా యా రణ్యానాం పతయేనమః

6. నమ సృకావిభ్యో జిఘాగం సద్భ్యో ముష్ణతాం నమః

7. నమో సిమద్భ్యో నక్త ఇచరద్భ్యః ప్రకృన్తానాం పతయే నమః

8. నమ ఉష్ణీషిణే గిరచరాయ కులుఇచానాం పతయే నమః

9. నమ ఇషుమద్భ్యో ధన్వావిభ్యశ్చ వోనమః

10. నమ ఆతన్వానేభ్యః ప్రతిదధానేభ్య శ్చ వోనమః

11. నమ ఆయచ్ఛద్భ్యో విసృజద్భ్య శ్చ వోనమః

12. నమో స్యద్భ్యో విధ్యద్భ్య శ్చ వోనమః

13. నమ ఆసీనోభ్య శ్శయానేభ్య శ్చ వోనమః

14. నమ స్వపద్భ్యో జాగ్రద్భ్య శ్చ వోనమః

15. నమ స్తిష్ఠద్భ్యో ధావద్భ్య శ్చ వోనమః

16. నమ స్సభాభ్య స్సభాపతిభ్య శ్చ వోనమః

17. నమో అశ్వేభ్యో శ్వపతిభ్యశ్చ వోనమః