నమకం - చతుర్ధానువాకం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఇది ఋగ్వేద దేవుడైన రుద్రుని స్తోత్రమైన నమకం లోని చతుర్ధానువాకం.

చతుర్ధానువాకం[మార్చు]

1. నమః ఆవ్యాధినీభ్యో వివిధ్యన్తీభ్య శ్చ వోనమః

2. నమ ఉగణాభ్య సృగం హతీభ్య శ్చ వోనమః

3. నమో గృత్సేభ్యో గృత్సపతిభ్య శ్చ వోనమః

4. నమో వ్రాతేభ్యో వ్రాతపతిభ్య శ్చ వోనమః

5. నమో గణేభ్యో గణపతిభ్య శ్చ వోనమః

6. నమో విరూపేభ్యో విశ్వరూపేభ్య శ్చ వోనమః

7. నమో మహద్భ్యః క్షుల్ల కేభ్య శ్చ వోనమః

8. నమో రథిభ్యో రథేభ్య శ్చ వోనమః

9. నమో రథేభ్యో రథపతిభ్య శ్చ వోనమః

10. నమ స్సేనాభ్య స్సేనానిభ్య శ్చ వోనమః

11. నమః క్షత్తృభ్య స్సంగ్రహీతృభ్యశ్చ వోనమః

12. నమ స్తక్షభ్యో రథకారేభ్య శ్చ వోనమః

13. నమః కులాలేభ్యః కర్మారేభ్య శ్చ వోనమః

14. నమః పుఇజిష్టేభ్యో నిషాదేభ్య శ్చ వోనమః

15. నమ ఇషుకృద్భ్యో ధన్వకృద్భ్యశ్చ వోనమః

16. నమో మృగయుభ్య శ్శ్వనిభ్య శ్చ వోనమః

17. నమ శ్శ్వభ్య శ్శ్వపతిభ్య శ్చ వోనమః