నమకం - అష్టమానువాకం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఇది ఋగ్వేద దేవుడైన రుద్రుని స్తోత్రమైన నమకం లోని అష్టమానువాకం.

అష్టమానువాకం[మార్చు]

1. నమ స్సోమాయ చ రుద్రాయ చ.

2. నమస్తామ్రాయ చా రుణాయ చ.

3. నమ శ్శజ్గాయచ పశుపతయే చ.

4. నమ ఉగ్రాయ చ భీమాయ చ.

5. నమో అగ్రేవధాయచ దూరేవధాయ చ.

6. నమో హన్త్రే చ హనీయసే చ.

7. నమో వృక్షేభ్యో హరికేశేభ్యః

8. నమ స్తారాయ.

9. నమ శ్శమ్భవే చ మయోభవే చ.

10. నమ శ్శజ్కరాయ చ మయస్కరాయ చ.

11. నమ శ్శివాయ చ శివతరాయ చ.

12. నమ స్తీర్ధ్యాయ చ కుల్యాయ చ.

13. నమః పార్యాయ చా వార్యాయ చ.

14. నమః ప్రతరణాయ చో త్తరణాయచ.

15. నమ ఆతార్యాయ చా లాద్యాయ చ.

16. నమశ్శష్ప్యాయ చ ఫేన్యాయ చ.

17. నమ స్సికత్యాయ చ ప్రవార్యాయ చ.