ధ్రువ సూక్తము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


ఇది w:ధ్రువ సూక్తము యొక్క పూర్తి పాఠం.

ఆ త్వాహార్షమన్త రేధి ధ్రువస్తిష్ఠావిచాచలిః |

విశస్త్వా సర్వా వాఞ్ఛన్తు మా త్వద్రాష్ట్రమధి భ్రశత్ ||10.173.01

ఇహైవైధి మాప చ్యోష్ఠాః పర్వత ఇవావిచాచలిః |

ఇన్ద్ర ఇవేహ ధ్రువస్తిష్ఠేహ రాష్ట్రము ధారయ ||10.173.02

ఇమమిన్ద్రో అదీధరద్ ధ్రువం ధ్రువేణ హవిషా |

తస్మై సోమో అధి బ్రవత్తస్మా ఉ బ్రహ్మణస్పతిః ||10.173.03

ధ్రువా ద్యౌర్ధ్రువా పృథివీ ధ్రువాసః పర్వతో ఇమే |

ధ్రువం విశ్వమిదం జగద్ ధ్రువో రాజా విశామయమ్ ||10.173.04

ధ్రువం తే రాజా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతిః |

ధ్రువం త ఇన్ద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువమ్ ||10.173.05

ధ్రువం ధ్రువేణ హవిషా ఽభి సో మం మృశామసి |

అథో త ఇన్ద్రః కేవలీర్విశో బలిహృతస్కరత్ ||10.173.06


అభీవర్తేన హవిషా యేనేన్ద్రో అభివావృతే |

తేనాస్మాన్బ్రహ్మణస్పతేఽభి రాష్ట్రాయ వర్తయ ||10.174.01

అభివృత్య సపత్నానభి యా నో అరాతయః |

అభి పృతన్యన్తం తిష్ఠాభి యో న ఇరస్యతి ||10.174.02

అభి త్వా దేవః సవితాభిఽ సోమో అవీవృతత్ |

అభి త్వా విశ్వా భూతాన్యభీవర్తో యథాససి ||10.174.03

యేనేన్ద్రో హవిషా కృత్వ్యభవద్ ద్యుమ్న్యుత్తమః |

ఇదం తదక్రి దేవా అసపత్నః కిలాభువమ్ ||10.174.04

అసపత్నః సపత్నహా ఽభిరాష్ట్రో విషాసహిః |

యథాహమేషాం భూతానాం విరాజాని జనస్య చ ||10.174.05