ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగస్తోస్త్రం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సౌరాష్ట్రదేశే విశదేతిరమ్యే |

జ్యోతిర్మయం చంద్రకళా వతంసం |

భక్తిప్రదానాయక కృపావతీర్ణం |

తంసోమనాథం శరణం శరణం ప్రపద్యే ||సోమనాథం

శ్రీశైలే సంగే విబుధాతి సంగే |

తులాద్రితుంగేసి ముదా వసంతం |

తమర్జనం మల్లిక పూర్వమేకం |

నమామి సంసార సముద్రసేతుం || శ్రీశైలం

అవంతికాయం విహితావతారం |

ముక్తిప్రదానాయచ సజ్జనానాం |

అకాలమృత్యోః పరిరక్షణార్ధం |

వందే మహాకాళ మహాసురేశం |ఉజ్జయిని

కావేరికా నర్మదాయోః పవిత్రే |

సమాగమే సజ్జనతారణాయ |

సదైవ మాంధాతృపురేవసంత |

మోంకార మీశం శివమేక మీడే ||ఓంకారేశ్వర్

పూర్వోత్తరే ప్రజ్వలికానిధానే |

సదావసంతం గిరిజా సమేతం |

సురా సురారాధిత పాదపద్మం |

శ్రీవైద్యనాధం తమహం నమామి ||వైద్యనాథ్

యామ్యే సదంగే నగరేతి రమ్యే |

విభూషితాంగం వివిధైశ్చ భోగై |

సద్భక్తి ముక్తిప్రద మీశమేకం |

శ్రీనాగనాథం శరణం ప్రపద్యే ||నాగనాథ్

మహాద్రిపార్శ్వే చతటే రమతం |

సంపూజ్యమానం సతతం మునీంద్రైః |

సురాసురైర్యక్ష మహోరగాద్యైః |

కేదారమీశం శివ మేక మీడేం ||కేదారం

సహ్యాద్రిశీర్షే విమలే వసంతం |

గోదావరీ తీర పవిత్రదేశే |

యద్దర్శనాత్పాదక మాశునాశం |

ప్రయాతి త్రయంబక మీశే మీడే ||త్రయంబకం

సు తాంరపర్ణి జలరాశియోగే |

నిబద్యసేతుం విశిఖైర సంఖ్యైః |

శ్రీరామచంద్రేణ సమర్పితం తం |

రామేశ్వరాఖ్యం నియతం నమామి ||రామేశరం

యం డాకినీ శాకినికాసమాజైః |

నిషేవ్యమాణం పిశితాశనైశ్చ |

సదైక భీమాది పదప్రసిద్దం |

తం శంకరం భక్తిహితం నమామి ||భీమశంకరం

సానంద మానందననే వసంత |

మానందకం హతపాపబృందం |

వారణాశీనాథ మనాథ నాథం |

శ్రీవిశ్వనాథం శరణం ప్రపద్యే ||వారణాశి(కాశి)

ఇళాపురే రమ్య విశాల-కేస్మిన్ |

స్సముల్లసంతంచ జగద్వరేణ్యం |

వందే మహోదార తరస్వభావం |

ఘృష్ణేశ్వరాఖ్యం శరణం ప్రపద్యే ||ఘృష్ణేశ్వరం

జ్యోతిర్మయద్వాదశలింగ శివాత్మనాం ప్రోక్తమిదం క్రమేణ

స్తోత్ర పఠిత్వా మనోజ్యోతి భక్త్యా ఫలం తదాలోక్యా భజేశ్చ ||