ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 168

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 168)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
అర్జునస్య వచః శరుత్వా నొచుస తత్ర మహారదాః
అప్రియం వా పరియం వాపి మహారాజ ధనంజయమ
2 తతః కరుథ్ధొ మహాబాహుర భీమసేనొ ఽభయభాషత
ఉత్స్మయన్న ఇవ కౌన్తేయమ అర్జునం భరతర్షభ
3 మునిర యదారణ్య గతొ భాషసే ధర్మసంహితమ
నయస్తథణ్డొ యదా పార్ద బరాహ్మణః సంశితవ్రతః
4 కషతాస తరాతా కషతాఞ జీవన కషాన్తస తవిష్వ అపి సాధుషు
కషత్రియః కషితిమ ఆప్నొతి కషిప్రం ధర్మం యశః శరియమ
5 స భవాన కషత్రియ గుణైర యుక్తః సర్వైః కులొథ్వహః
అవిపశ్చిథ యదా వాక్యం వయాహరన నాథ్య శొభసే
6 పరాక్రమస తే కౌన్తేయ శక్రస్యేవ శచీపతేః
న చాతివర్తసే ధర్మం వేలామ ఇవ మహొథధిః
7 న పూజయేత తవా కొ ఽనవథ్య యత తరయొథశ వార్షికమ
అమర్షం పృష్టతః కృత్వా ధర్మమ ఏవాభికాఙ్క్షసే
8 థిష్ట్యా తాత మనస తే ఽథయ సవధర్మమ అనువర్తతే
ఆనృశంస్యే చ తే థిష్ట్యా బుథ్ధిః సతతమ అచ్యుత
9 యత తు ధర్మప్రవృత్తస్య హృతం రాజ్యమ అధర్మతః
థరౌపథీ చ పరామృష్టా సభామ ఆనీయ శత్రుభిః
10 వనం పరవ్రాజితాశ చాస్మ వల్కలాజినవాససః
అనర్హమాణాస తం భావం తరయొథశ సమాః పరైః
11 ఏతాన్య అమర్షస్దానాని మర్షితాని తవయానఘ
కషత్రధర్మప్రసక్తేన సర్వమ ఏతథ అనుష్ఠితమ
12 తమ అధర్మమ అపాక్రష్టుమ ఆరబ్ధః సహితస తవయా
సానుబన్ధాన హనిష్యామి కషుథ్రాన రాజ్యహరాన అహమ
13 తవయా తు కదితం పూర్వం యుథ్ధాయాభ్యాగతా వయమ
ఘటామశ చ యదాశక్తి తవం తు నొ ఽథయ జుగుప్ససే
14 సవధర్మం నేచ్ఛసే జఞాతుం మిద్యావచనమ ఏవ తే
భయార్థితానామ అస్మాకం వాచా మర్మాణి కృన్తసి
15 వపన వరణే కషారమ ఇవ కషతానాం శత్రుకర్శన
విథీర్యతే మే హృథయం తవయా వాక్శల్య పీడితమ
16 అధర్మమ ఏతథ విపులం ధార్మికః సన్నబుధ్యసే
యత తవమ ఆత్మానమ అస్మాంశ చ పరశంస్యాన న పరశంససి
యః కలాం షొడశీం తవత్తొ నార్హతే తం పరశంససి
17 సవయమ ఏవాత్మనొ వక్తుం న యుక్తం గుణసంస్తవమ
థారయేయం మహీం కరొధాథ వికిరేయం చ పర్వతాన
18 ఆవిధ్య చ గథాం గుర్వీం భీమాం కాఞ్చనమాలినీమ
గిరిప్రకాశాన కషితిజాన భుఞ్జేయమ అనిలొ యదా
19 స తవమ ఏవంవిధం జానన భరాతరం మాం నరర్షభ
థరొణపుత్రాథ భయంకర్తుం నార్హస్య అమితవిక్రమ
20 అద వా తిష్ఠ బీభత్సొ సహ సర్వైర నరర్షభైః
అహమ ఏనం గథాపాణిర జేష్యామ్య ఏకొ మహాహవే
21 తతః పాఞ్చాలరాజస్య పుత్రః పార్దమ అదాబ్రవీత
సంక్రుథ్ధమ ఇవ నర్థన్తం హిరణ్యకశిపుం హరిః
22 బీభత్సొ విప్ర కర్మాణి విథితాని మనీషిణామ
యాజనాధ్యాపనే థానం తదా యజ్ఞప్రతిగ్రహౌ
23 షష్ఠమ అధ్యయనం నామ తేషాం కస్మిన పరతిష్ఠితః
హతొ థరొణొ మయా యత తత కిం మాం పార్ద విగర్హసే
24 అపక్రాన్తః సవధర్మాచ చ కషత్రధర్మమ ఉపాశ్రితః
అమానుషేణ హన్త్య అస్మాన అస్త్రేణ కషుథ్రకర్మకృత
25 తదా మాయాం పరయుఞ్జానమ అసహ్యం బరాహ్మణ బరువమ
మాయయైవ నిహన్యాథ యొ న యుక్తం పార్ద తత్ర కిమ
26 తస్మింస తదా మయా శస్తే యథి థరౌణాయనీ రుషా
కురుతే భైరవం నాథం తత్ర కిం మమ హీయతే
27 న చాథ్భుతమ ఇథం మన్యే యథ థరౌణిః శుథ్ధగర్జయా
ఘాతయిష్యతి కౌరవ్యాన పరిత్రాతుమ అశక్నువన
28 యచ చ మాం ధార్మికొ భూత్వా బరవీషి గురు ఘాతినమ
తథర్దమ అహమ ఉత్పన్నః పాఞ్చాల్యస్య సుతొ ఽనలాత
29 యస్య కార్యమ అకార్యం వా యుధ్యతః సయాత సమం రణే
తం కదం బరాహ్మణం బరూయాః కషత్రియం వా ధనంజయ
30 యొ హయ అనస్త్రవిథొ హన్యాథ బరహ్మాస్త్రైః కరొధమూర్ఛితః
సర్వొపాయైర న స కదం వధ్యః పురుషసత్తమ
31 విధర్మిణం ధర్మవిథ్భిః పరొక్తం తేషాం విషొపమమ
జానన ధర్మార్దతత్త్వజ్ఞః కిమ అర్జున విగర్హసే
32 నృశంసః స మయాక్రమ్య రద ఏవ నిపాతితః
తన మాభినన్థ్యం బీభత్సొ కిమర్దం నాభినన్థసే
33 కృతే రణే కదం పార్ద జవలనార్కవిషొపమమ
భీమం థరొణ శిరశ ఛేథే పరశస్యం న పరశంససి
34 యొ ఽసౌ మమైవ నాన్యస్య బాన్ధవాన యుధి జఘ్నివాన
ఛిత్త్వాపి తస్య మూర్ధానం నైవాస్మి విగతజ్వరః
35 తచ చ మే కృన్తతే మర్మ యన న తస్య శిరొమయా
నిషాథవిషయే కషిప్తం జయథ్రద శిరొ యదా
36 అవధశ చాపి శత్రూణామ అధర్మః శిష్యతే ఽరజున
కషత్రియస్య హయ అయం ధర్మొ హన్యాథ ధన్యేత వా పునః
37 స శత్రుర నిహతః సంఖ్యే మయా ధర్మేణ పాణ్డవ
యదా తవయా హతః శూరొ భగథత్తః పితుః సఖా
38 పితామహం రణే హత్వా మన్యసే ధర్మమ ఆత్మనః
మయా శత్రౌ హతే కస్మాత పాపే ధర్మం న మన్యసే
39 నానృతః పాణ్డవొ జయేష్ఠొ నాహం వాధార్మికొ ఽరజున
శిష్యధ్రుఙ నిహతః పాపొ యుధ్యస్వ విజయస తవ