Jump to content

ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 121

వికీసోర్స్ నుండి
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 121)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
స రణే వయచరత పార్దః పరేక్షణీయొ ధనంజయః
యుగపథ థిక్షు సర్వాసు చిత్రాణ్య అస్త్రాణి థర్శయన
2 మధ్యంథినగతం సూర్యం పరతపన్తమ ఇవామ్బరే
న శేకుః సర్వభూతాని పాణ్డవం పరతివీక్షితుమ
3 పరసృతాంస తస్య గాణ్డీవాచ ఛరవ్రాతాన మహాత్మనః
సంగ్రామే సమపశ్యామ హంసపఙ్క్తీర ఇవామ్బరే
4 వినివార్య స వీరాణామ అస్త్రైర అస్త్రాణి సర్వశః
థర్శయన రౌథ్రమ ఆత్మానమ ఉగ్రే కర్ణమి ధిష్ఠితః
5 స తాన రదవరాన రాజన్న అభ్యతిక్రామథ అర్జునః
మొహయన్న ఇవ నారాచైర జయథ్రదవధేప్సయా
6 విసృజన థిక్షు సర్వాసు శరాన అసితసారదిః
స రణే వయచరత తూర్ణం పరేక్షణీయొ ధనంజయః
7 భరమన్త ఇవ శూరస్య శరవ్రాతా మహాత్మనః
అథృశ్యన్తాన్తరిక్షస్దాః శతశొ ఽద సహస్రశః
8 ఆథథానం మహేష్వాసం సంథధానం చ పాణ్డవమ
విసృజన్తం చ కౌన్తేయం నానుపశ్యామహే తథా
9 తదా సర్వా థిశొ రాజన సర్వాశ చ రదినొ రణే
ఆకులీ కృత్యకౌన్తేయొ జయథ్రదమ ఉపాథ్రవత
వివ్యాధ చ చతుఃషష్ట్యా శరాణాం నతపర్వణామ
10 సైన్ధవస తు తదా విథ్ధః శరైర గాణ్డీవధన్వనా
న చక్షమే సుసంక్రుథ్ధస తొత్త్రార్థిత ఇవ థవిపః
11 స వరాహధ్వజస తూర్ణం గార్ధ్రపత్రాన అజిహ్మగాన
ఆశీవిషసమప్రఖ్యాన కర్మార పరిమార్జితాన
ముమొచ నిశితాన సంఖ్యే సాయకాన సవ్యసాచిని
12 తరిభిస తు విథ్ధ్వా గాణ్డీవం నారాచైః షడ్భిర అర్జునమ
అష్టాభిర వాజినొ ఽవిధ్యథ ధవజం చైకేన పత్రిణా
13 స విక్షిప్యార్జునస తీక్ష్ణాన సైన్ధవ పరేషితాఞ శరాన
యుగపత తస్య చిఛేథ శరాభ్యాం సైన్ధవస్య హ
సారదేశ చ శిరః కాయాథ ధవజం చ సమలంకృతమ
14 స ఛిన్నయష్టిః సుమహాఞ శీర్యమాణః శరాహతః
వరాహః సిన్ధురాజస్య పపాతాగ్నిశిఖొపమః
15 ఏతస్మిన్న ఏవ కాలే తు థరుతం గచ్ఛతి భాస్కరే
అబ్రవీత పాణ్డవం తత్ర తవరమాణొ జనార్థనః
16 ధనంజయ శిరశ ఛిన్ధి సైన్ధవస్య థురాత్మనః
అస్తం మహీధర శరేష్ఠం యియాసతి థివాకరః
శృణుష్వైవ చ మే వాక్యం జయథ్రదవధం పరతి
17 వృథ్ధక్షత్రః సైన్ధవస్య పితా జగతి విశ్రుతః
స కాలేనేహ మహతా సైన్ధవం పరాప్తవాన సుతమ
18 జయథ్రదమ అమిత్రఘ్నం తం చొవాచ తతొ నృపమ
అన్తర్హితా తథా వాణీ మేఘథున్థుభి నిస్వనా
19 తవాత్మజొ ఽయం మర్త్యేషు కులశీలథమాథిభిః
గుణైర భవిష్యతి విభొ సథృశొ వంశయొర థవయొః
కషతియ పరవరొ లొకే నిత్యం శూరాభిసత్కృతః
20 శత్రుభిర యుధ్యమానస్య సంగ్రామే తవ అస్య ధన్వినః
శిరశ ఛేత్స్యతి సంక్రుథ్ధః శత్రుర నాలక్షితొ భువి
21 ఏతచ ఛరుత్వా సిన్ధురాజొ ధయాత్వా చిరమ అరింథమమ
జఞాతీన సర్వాన ఉవాచేథం పుత్రస్నేహాభిపీడితః
22 సంగ్రామే యుధ్యమానస్య వహతొ మహతీం ధురమ
ధరణ్యాం మమ పుత్రస్య పాతయిష్యతి యః శిరః
తస్యాపి శతధా మూర్ధా ఫలిష్యతి న సంశయః
23 ఏవమ ఉక్త్వా తతొ రాజ్యే సదాపయిత్వా జయథ్రదమ
వృథ్ధక్షత్రొ వనం యాతస తపశ చేష్టం సమస్దితః
24 సొ ఽయం తప్యతి తేజస్వీ తపొ ఘొరం థురాసథమ
సమన్తపఞ్చకాథ అస్మాథ బహిర వానరకేతన
25 తస్మాజ జయథ్రదస్య తవం శిరశ ఛిత్త్వా మహామృధే
థివ్యేనాస్త్రేణ రిపుహన ఘొరేణాథ్భుత కర్మణా
26 సకుణ్డలం సిన్ధుపతేః పరభఞ్జన అసుతానుజ
ఉత్సఙ్గే పాతయస్వాశు వృథ్ధక్షత్రస్య భారత
27 అద తవమ అస్య మూర్ధానం పాతయిష్యసి భూతలే
తవాపి శతధా మూర్ధా ఫలిష్యతి న సంశయః
28 యదా చైతన న జానీయాత స రాజా పృదివీపతిః
తదా కురు కురుశ్రేష్ఠ థివ్యమ అస్త్రమ ఉపాశ్రితః
29 న హయ అసాధ్యమ అకార్యం వా విథ్యతే తవ కిం చన
సమస్తేష్వ అపి లొకేషు తరిషు వాసవనన్థన
30 ఏతచ ఛరుత్వా తు వచనం సృక్కిణీ పరిసంలిహన
ఇన్థ్రాశనిసమస్పర్శం థివ్యమన్త్రాభిమన్త్రితమ
31 సర్వభార సహం శశ్వథ గన్ధమాల్యార్చితం శరమ
విససర్జార్జునస తూర్ణం సైన్ధవస్య వధే వృతః
32 స తు గాణ్డీవనిర్ముక్తః శరః శయేన ఇవాశుగః
శకున్తమ ఇవ వృక్షాగ్రాత సైన్ధవస్య శిరొ ఽహరత
33 అహరత తత పునశ చైవ శరైర ఊర్ధ్వం ధనంజయః
థుర్హృథామ అప్రహర్షాయ సుహృథాం హర్షణాయ చ
34 శరైః కథమ్బకీ కృత్యకాలే తస్మింశ చ పాణ్డవః
సమన్తపఞ్చకాథ బాహ్యం శిరస తథ వయహరత తతః
35 ఏతస్మిన్న ఏకకాలే తు వృథ్ధక్షత్రొ మహీపతిః
సంధ్యామ ఉపాస్తే తేజస్వీ సంబన్ధీ తవ మారిష
36 ఉపాసీనస్య తస్యాద కృష్ణ కేశం సకుణ్డలమ
సిన్ధుర ఆజస్య మూర్ధానమ ఉత్సఙ్గే సమపాతయత
37 తస్యొత్సఙ్గే నిపతితం శిరస తచ చారుకుణ్డలమ
వృథ్ధక్షత్రస్య నృపతేర అలక్షితమ అరింథమ
38 కృప జప్యస్య తస్యాద వృథ్ధక్షత్రస్య ధీమతః
ఉత్తిష్ఠతస తత సహసా శిరొ ఽగచ్ఛథ ధరాతలమ
39 తతస తస్య నరేన్థ్రస్య పుత్ర మూర్ధని భూతలమ
గతే తస్యాపి శతధా మూర్ధాగచ్ఛథ అరింథమ
40 తతః సర్వాణి భూతాని విస్మయం జగ్ముర ఉత్తమమ
వాసుథేవశ చ బీభత్సుం పరశశంస మహారదమ
41 తతొ థృష్ట్వా వినిహతం సిన్ధురాజం జయథ్రదమ
పుత్రాణాం తవ నేత్రేభ్యొ థుఃఖాథ బహ్వ అపతజ జలమ
42 భీమసేనొ ఽపి సంగ్రామే బొధయన్న ఇవ పాణ్డవమ
సింహనాథేన మహతా పూరయామ ఆస రొథసీ
43 తం శరుత్వా తు మహానాథం ధర్మపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
సైన్ధవం నిహతం మేనే ఫల్గునేన మహాత్మనా
44 తతొ వాథిత్రఘొషేణ సవాన యొధాన అభిహర్షయన
అభ్యవర్తత సంగ్రామే భారథ్వాజం యుయుత్సయా
45 తతః పరవవృతే రాజన్న అస్తం గచ్ఛతి భాస్కరే
థరొణస్య సొమకైః సార్ధం సంగ్రమొ లొమహర్షణః
46 తే తు సర్వప్రయత్నేన భారథ్వాజం జిఘాంసవః
సైన్ధవే నిహతే రాజన్న అయుధ్యన్త మహారదాః
47 పాణ్డవాస తు జయం లబ్ధ్వా సైన్ధవం వినిహత్య చ
అయొధయంస తతొ థరొణం జయొన్మత్తాస తతస తతః
48 అర్జునొ ఽపి రణే యొధాంస తావకాన రదసత్తమాన
అయొధయన మహారాజ హత్వా సైన్ధవకం నృపమ
49 స థేవశత్రూన ఇవ థేవరాజః; కిరీటమాలీ వయధమత సమన్తాత
యదా తమాంస్య అభ్యుథితస తమొఘ్నః; పూర్వాం పరతిజ్ఞాం సమవాప్య వీరః