దేవీ స్తుతి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


దేవీ స్తుతి - మార్కండేయ పురాణము లోని దేవీ మహాత్మ్యము లేక దుర్గా సప్తశతి నుండి :

నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై
శివాయై సతతం నమ: |
నమ: ప్రకృత్యై భద్రాయై నియతా:
ప్రణతా: స్మ తాం || 1 ||

రౌద్రాయై నమో నిత్యాయై
గౌర్యై ధాత్ర్యై నమో నమ: |
జ్యోత్స్నాయై చెందురూపిణ్యై
సుఖాయై సతతం నమ: || 2 ||

కల్యాణ్యై ప్రణతాం వృద్ధ్యై
సిద్ధ్యై కుర్మో నమో నమ: |
నైరృత్యై బూబృతాం లక్ష్మ్యై
శర్వాణ్యై తే నమో నమ: || 3 ||

దుర్గాయై దుర్గపారాయై
సారాయై సర్వకారిణ్యై |
ఖ్యాత్యై తథైవ కృష్ణాయై
ధూమ్రాయై సతతం నమ: || 4 ||

అతిసౌమ్యాతి - రౌద్రాయై
నతాస్తస్యై నమో నమ: |
నమో జగత్ప్రతిష్ఠాయై
దేవ్యై కృత్యై నమో నమ: || 5 ||

యా దేవీ సర్వభూతేషు
విష్నుమాయేతి శబ్దితా |
నమస్తస్యై, నమస్తస్యై,
నమస్తస్యై నమో నమ: || 6 ||

యా దేవీ సర్వభూతేషు
చేతనేత్యభిధీయతే |
నమస్తస్యై, నమస్తస్యై,
నమస్తస్యై నమో నమ: || 7 ||

యా దేవీ సర్వభూతేషు
బుద్ధిరూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై, నమస్తస్యై,
నమస్తస్యై నమో నమ: || 8 ||

యా దేవీ సర్వభూతేషు
నిద్రారూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై, నమస్తస్యై,
నమస్తస్యై నమో నమ: || 9 ||

యా దేవీ సర్వభూతేషు
క్షుధారూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై, నమస్తస్యై,
నమస్తస్యై నమో నమ: || 10 ||

యా దేవీ సర్వభూతేషు
ఛాయారూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై, నమస్తస్యై,
నమస్తస్యై నమో నమ: || 11 ||

యా దేవీ సర్వభూతేషు
శక్తిరూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై, నమస్తస్యై,
నమస్తస్యై నమో నమ: || 12 ||

యా దేవీ సర్వభూతేషు
తృష్ణారూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై, నమస్తస్యై,
నమస్తస్యై నమో నమ: || 13 ||

యా దేవీ సర్వభూతేషు
క్షాంతిరూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై, నమస్తస్యై,
నమస్తస్యై నమో నమ: || 14 ||

యా దేవీ సర్వభూతేషు
జాతిరూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై, నమస్తస్యై,
నమస్తస్యై నమో నమ: || 15 ||

యా దేవీ సర్వభూతేషు
లజ్జారూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై, నమస్తస్యై,
నమస్తస్యై నమో నమ: || 16 ||

యా దేవీ సర్వభూతేషు
శాంతిరూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై, నమస్తస్యై,
నమస్తస్యై నమో నమ: || 17 ||

యా దేవీ సర్వభూతేషు
శ్రద్ధారూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై, నమస్తస్యై,
నమస్తస్యై నమో నమ: || 18 ||

యా దేవీ సర్వభూతేషు
కాంతిరూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై, నమస్తస్యై,
నమస్తస్యై నమో నమ: || 19 ||

యా దేవీ సర్వభూతేషు
లక్ష్మీరూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై, నమస్తస్యై,
నమస్తస్యై నమో నమ: || 20 ||

యా దేవీ సర్వభూతేషు
వృత్తిరూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై, నమస్తస్యై,
నమస్తస్యై నమో నమ: || 21 ||

యా దేవీ సర్వభూతేషు
స్మృతిరూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై, నమస్తస్యై,
నమస్తస్యై నమో నమ: || 22 ||

యా దేవీ సర్వభూతేషు
దయారూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై, నమస్తస్యై,
నమస్తస్యై నమో నమ: || 23 ||

యా దేవీ సర్వభూతేషు
తుష్టిరూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై, నమస్తస్యై,
నమస్తస్యై నమో నమ: || 24 ||

యా దేవీ సర్వభూతేషు
మాతృరూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై, నమస్తస్యై,
నమస్తస్యై నమో నమ: || 25 ||

యా దేవీ సర్వభూతేషు
భ్రాంతిరూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై, నమస్తస్యై,
నమస్తస్యై నమో నమ: || 26 ||

ఇంద్రియాణాం అధిష్ఠాత్రీ
భూతానాం చాఖిలేషు యా |
భూతేషు సతతం తస్యై
వ్యాప్సిదేవ్యై నమో నమ: || 27 ||

చితిరూపేణ యా కృత్స్నమేతద్
వ్యాప్య స్థితా జగత్ |
నమస్తస్యై, నమస్తస్యై,
నమస్తస్యై నమో నమ: || 28 ||

ఓం స్తుతా సురై: పూర్వ మభీష్ట సంశ్రయాత్
తధా సురేంద్రేణ దినేషు సేవిత
కరోతు సాన: శుభహేతురీశ్వరీ
శుభాని భద్రాన్యభిహంతు చాపద:

ఓం యా సాంప్రతం చోద్దతదైత్యతాపితై:
అస్మాభిరీశా చ సురై: నమస్యతే
యా చ స్మృతా తత్క్షణమేవ హంతిన:
సర్వాపదో భక్తివినమ్ర మూర్తిభి: