దృష్టినిన్న పాదదల్లి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
    ===పల్లవి===

దృష్టినిన్న పాదదల్లి నిడుహాంగె,ధరె |

దుస్ఠజన సంఘగళ బిడుహాంగె |

కెట్టమాతు కివిఇమ్ద కేళధాంగె |

యన కట్టిసదా నిన్న ధ్యాన మాడోహాంగె ||

చరణం 1[మార్చు]

దిట్టనాగి కయ్యనెత్తి కొడుహాంగె |

శ్రీక్రిష్ణ నిన్న పూజెయను మాడుహాంగె |

బ్రస్టనాగి నాళ్వరొళు తిరుగదాంగె,బలు |

శిస్టజన సెవెయను మాదొహాంగె,రంగ ||

చరణం 2[మార్చు]

వర్గం: పురన్దర దాస కృతులు