దుర్గాష్టకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


దుర్గాష్టకం

ఉద్వపయతునశ్శక్తి - మాదిశక్తే ద్దరస్మితమ్‌

తత్వం యస్యమాహత్సూక్ష్మం - మానన్దోవేతి సంశయః 1


జ్ఞాతుర్ఞానం స్వరూపం - స్యాన్నగుణోనాపి చక్రియా

యదిస్వ స్య స్వరూపేణ - వైశిష్య్యమనవస్దీతిః 2


దుర్గే భర్గ సంసర్గే - సర్వభూతాత్మవర్తనే

నిర్మమేనిర్మలేనిత్యే - నిత్యానందపదేశివా! 3


శివాభవాని రుద్రాణి - జీవాత్మపరిశోధినీ!

అమ్బా అమ్బిక మాతంగీ - పాహిమాం పాహిమాం శివా 4


దృశ్యతేవిషయాకారా - గ్రహణే స్మరణే చధీః

ప్రజ్ఞావిషయ తాదాత్మ్య - మేవం సాక్షాత్‌ ప్రదృశ్యతే 5


పరిణామో యథా స్వప్నః - సూక్ష్మస్యస్థూలరూపతః

జాగ్రత్‌ ప్రపఞ్చ ఏషస్యా -త్తథేశ్వర మహాచితః 6


వికృతి స్సర్వ భూతాని - ప్రకృతిర్దుర్గదేవతా

సతః పాదస్తయోరాద్యా - త్రిపాదీణియతేపరా! 7


భూతానామాత్మనస్సర్గే - సంహృతౌచతథాత్మని

ప్రభవే ద్దేవతా శ్రేష్ఠా - సఙ్కల్పానారా యథామతిః 8


ఫలశ్రుతి

యశ్చాష్టక మిదం పుణ్యం - పాత్రరుత్థాయ మానవః

పఠేదనన్యయా భక్త్యా - సర్వాన్కామానవాప్నుయాత్‌