దివ్యదేశ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

దివ్యదేశ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్‌

శ్రీమాన్ శ్రీరంగనాథ శ్శ్రీ నిచుళాపుర నాయకః
నీలమేఘః సుందరశ్చ కదంబ వరదో హరిః

శ్రీరామః పుండరీకాక్షః రసాపూపప్రద స్తథా
భుజంగశయనో దేవరాజో నారాయణాత్మకః

హరశాపహార స్సారనాథో రక్తాబ్జ నాయకః
శార్జ్గపాణిః శ్రీనివాసః శౌరిః సౌందర్యనాయకః

పూర్ణః సుందర జామాతా నాథ నాథః త్రివిక్రమః
గోవిందరాజ స్సౌగంధ్య వననాథో జగత్పతిః

గజేంద్ర వరదోదేవః శ్యామళో భక్తవత్సలః
శృంగార సుందరో నన్దప్రదీపశ్చ పరాత్పరః

వైకుంఠనాధో దేవానాం నాయకః పురుషోత్తమః
కృపావాన్ రక్త పద్మాక్షః రత్నకూటాధినాయకః

శ్రీమన్నారాయణః కృష్ణః కమలాపతి సుందరః
సౌమ్యనారాయణ స్సత్యగిరినాథో జగత్పతిః

పితా శ్రీకాలమేఘశ్చ సుందర స్సుందరో హరిః
రంగమాన్నారా దినాథో పద్మాక్షో దేవనాయకః

దేవాది నాయక శ్శ్రీమాన్ శ్రీమత్కాయ్‌శిన భూపతిః
మకరాయతకర్ణ శ్రీః వైకుంఠో విజయాసనః

మాయానటో మహాపూర్ణః నిక్షిప్తనిధి నాయకః
అనంతశయన శ్రీమత్ వక్షోః వాత్సల్య నాయకః

మాయా విష్ణు స్సూక్తినాథో రక్తనేత్ర స్థలాధిపః
నారాయణశ్చ కమలా నాథో లంకార నాయకః

శ్రీపద్మినీ కేశవశ్చ శ్రీమానభయదాయకః
సుధానారాయణః పద్మావతిః శ్రీదేవనాయకః

త్రివిక్రమ శ్చ వరదో నృసింహ శ్చాది కేశవః
ముకుందః పాండవానాంచ దూతో దేప ప్రకాశకః

జగతామీశ్వరః పూర్ణ సోమాస్యోథ త్రివిక్రమః
యథోక్తకారీ భగవాన్ కమలాకర నాయకః

చోరాహ్వయో వరాహశ్చ వైకుంఠో విద్రుమాధరః
విజయ శ్రీరాఘవో భక్తవత్సలో వీరరాఘవః

తోయాద్రివర్ణః శ్రీనిత్య కల్యాణశ్చ స్థలేశయః
శ్రీమత్కైరవిటీతీర పార్థ సారధి రవ్యయః

ఘటికాద్రి నృసింహశ్చ శ్రీమద్వేంకట నాయకః
అహోబల నృసింహశ్చా ప్యయేధ్యారఘునాయకః

దేవరోజోధ శ్రీమూర్తిః బదర్యాశ్రమణో హరిః
పరమః పురుషో నీలమేఘః కల్యాణనాయకః

నవమోహన కృష్ణశ్చ కృష్ణః సర్వాంగ సుందరః
క్షీరాబ్ధి శయన శ్శ్రీమాన్ వైకుంఠో భక్తవత్సలః

అష్టోత్తర శతం-నామ్నాం అర్చామూర్తి ముపేయుషః
విష్ణోరిదం పఠేన్నిత్యం సర్వాన్ కామానవాప్నుయాత్.