దినమే సుదినము సీతారామ స్మరణే పావనము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


   కాపి రాగం    త్రిపుట తాళం

ప: దినమే సుదినము సీతారామ స్మరణే పావనము || దినమే ||


చ 1: ప్రీతినై నా ప్రాణభీతి నైనా కలిమి

చేతనైనా మిమ్మే ఏతీరుగ తలచిన ఆ || దినమే ||


చ 2: అర్థాపేక్షను దినము వ్యర్ధముగాకుండ

సార్ధకముగా మిమ్ము ప్రార్ధన చేసిన ఆ || దినమే ||


చ 3: నిరతము మెరుగు బంగారు పుష్పముల రఘు

వరుని పదముల నమర పూజించిన ఆ || దినమే ||


చ 4: మృదంగ తాళము తంబురశృతి గూర్చి

మృదు రాగము కీర్తన పాడినను విన్న ఆ || దినమే ||


చ 5: ఘనమైన భక్తిచే పెనగొని యే వేళ

మనమున శ్రీరాముని చింతించిన ఆ || దినమే ||


చ 6: భక్తులతో ననురక్తిని గూడక

భక్తి మీరగను భక్తవత్సలు పొగడగా || దినమే ||


చ 7: దీనశరణ్య మహానుభావ యోగానలోల

నను కరుణింపుమని కొలుచు ఆ || దినమే ||


చ 8: వాసిగ శ్రీహరిదాసుల గూడుకొని

వాసుదేవు వాంఛతోను పాడెడి ఆ || దినమే ||


చ 9: అక్కరతోడ భద్రాచలమునను

చక్కని సీతారాములను చూచిన ఆ || దినమే ||

This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.