దాసన మాడికొ ఎన్న

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
template error: please do not remove empty parameters (see the style guide and template documentation).

దాసన మాడికొ ఎన్న
స్వామి సాసిరనామద వెంకటరమణ || ప ||

దుర్బుద్ధిగళనెల్ల బిడిసొ
నిన్న కరుణకవచవ ఎన్న హణెగె తొడిసొ |
చరణసెవె ఎనగె కొడిసొ
కరపుష్పవ ఎన్న శిరదల్లి మూడిసొ || ೧ || దాసన ||

దృఢభక్తి నిన్నల్లి బేడి
నా అడిగెరుగవెనయ్య అనుదిన పాడి |
కెడగణ్ణెలెన్న నోడి బిడువె
కొడు నిన్న ధ్యానవ మనశుచి మాడి || ೨ || దాసన ||

మొరెహొక్కావర కవ్య బిరుదు
ఎన్న మరెహదె రక్షణ మాడయ్య పొరెదు |
దురితగళన్ను తరిదు
సిరు పురందరవిఠ్ఠల ఎన్నను పొరెదు || ೩ || దాసన ||

ఆలాపన[మార్చు]