దరిశనమాయెను శ్రీరాములవారి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


   మేచబౌళి రాగం    త్రిపుట తాళం


ప: దరిశనమాయెను శ్రీరాములవారి

దరిశనమాయెను దరిశనమాయెను || దరిశనమాయెను ||


చ 1: దరిశనమాయెను ధన్యుడనైతిని

యురమునందు సిరి మెరయుచున్నవాని || దరిశనమాయెను ||


చ 2: విభుశంభునకు యోగి ప్రభులకు నైనను

అభిముఖుడై యాననము జూపని వాని || దరిశనమాయెను ||


చ 3: కండ క్రొవ్వున తను మరచువాని తల

చెండెదనని కోదండ మెత్తిన వాని || దరిశనమాయెను ||


చ 4: పరమ భక్తుల కిల సిరులొసగెదనని

కరమున దాన కంకణము గట్టిన వాని || దరిశనమాయెను ||


చ 5: స్థిరముగ భద్రాచల రామదాసుని

అరసి బ్రోచెదనని బిరుదు దాల్చిన వాని || దరిశనమాయెను ||

This work was published before January 1, 1925, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.