దత్తాత్రేయ స్తోత్రము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


దత్తాత్రేయ స్తోత్రం[మార్చు]

 • దత్తాత్రేయం మహాత్మానం వరదం భక్తవత్సలం
 • ప్రపన్నార్తిహరం వందే స్మర్తృగామీ సనో వతు|| 1
 • దీనబంధుం కృపాసింధుం సర్వకారణ కారణం
 • సర్వరక్షాకరం వందే స్మర్తృగామీ సనో వతు|| 2
 • శరణ గతదీనార్తపరిత్రాణ పరాయణం
 • నారాయణం విభుం వందే స్మర్తృగామీ సనో వతు|| 3
 • సర్వానర్ధహరం దేవం సర్వమంగళ మంగళం
 • సర్వక్లేశహరం వందే స్మర్తృగామీ సనో వతు|| 4
 • బ్రహ్మణ్యం ధర్మతత్త్వజ్ఞం భక్తకీర్తివివర్ధనం
 • భక్తాభీష్టప్రదం వందే స్మర్తృగామీ సనో వతు|| 5
 • శోషణం పాపపంకస్య దీపనంజ్ఞానచేతసః
 • తాపప్రశమనం వందే స్మర్తృగామీ సనో వతు|| 6
 • సర్వరోగప్రశమనం సర్వపీడానివారణం
 • ఆపదుద్ధరణం వందే స్మర్తృగామీ సనో వతు|| 7
 • జన్మ సంసారబంధఘ్నం స్వరూపానందదాయకం
 • నిశ్శ్రేయసవదం వందే స్మర్తృగామీ సనో వతు|| 8
 • జయలాభయసః కామదాతు ర్దత్తస్య హః స్తవం
 • భోగమోక్షప్రస్యేమం య పఠేత్ సుకృతీ భవేత్|| 9