తెలుగు నవల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ప్రపంచ తెలుగు మహాసభ ప్రచురణ :తెలుగునవలరచయిత :

శ్రీ అక్కిరాజు రమాపతిరావు


TELUGU-NAVALA.pdf


ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ

స్యైఫాబాద్,

హైదరాబాద్ - 500 004.

చర్చాగోష్టులు, ప్రదర్శనలు, ప్రచురణలు మొదలైన కార్యక్రమమాలు జరుగుతాయి. దేస విదేశాలలోని తెలుగువారి సంస్కృతి, తెలుగు బాషా సాహిత్యాల శకం అభివృద్ధి విజ్ఞానిక సాంకేతిక ప్రగతి మొదలైన విషయాలపై చర్చాగోష్టులు జరుగుతవి తెలుగువారి సాంస్కృతిక వైభవాన్ని వివిధ కోణాలనుంచి ప్రస్ఫుటంచేసే ఒక ప్రదర్శన ఏర్పాటు అవుతున్నది. తెలుగువారి సమగ్రస్వరూపాన్ని సందర్శించడానికి వీలైన సంగ్రహాలయాన్ని (మ్యూజియంను) స్థాపించడానికి ఈ ప్రదర్శన బీజ భూతమవుతుంది. తెలుగువారి సంస్కృతిని నిరూపించేసాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు వారం రోజులపాటు సాగుతవి తెలుగు ప్రజల సంస్కృతి సంప్రదాయాలను విశదంచేసే ప్రత్యేక సంచికలు తెలుగు, ఇంగ్లీధు, హిందీ, ఉర్దు భాషలలో విడుదల అవుతాయి. ఈ కార్యక్రమాలలో భాగమే ఈ గ్రంద ప్రచురణ.
  తెలుగు ప్రజలు భాష, సాహిత్యం, చరిత్ర, సంస్కృతి, కధలు మొదలైన వివిధ రంగాలలో సాధించిన మనవిజయాలను విశదంచేసే గ్రంధాలు అనేకం ఈ మహాసభల సమయంలో విడుదల అవుతాయి. ఈ గ్రందాలను రచించి , సకాలంలో మాకు అందించిన రచయితలందరకూ నాకృజ్ఞతలు ఈ గ్రంధాలను ప్రచురించే భారం వహించడానికి ముందుకు వచ్చిన అమాడమీ అధినేతలను అభినందిస్తున్నాను. తెలుగువారి విశిష్టతలను విశదంచేసే ఈ గ్రంధాలు సహృదయు లందరి ఆదరణ పొంద్వలవని విశ్వసిస్తున్నాను. అయితే, ఇంత మాత్రం చేతనే ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల ఆశయాలు సఫలంకాగలవని నేను అనుకోవడంలేదు. చేయవలసినది ఇంకా ఎంతో ఉంది. ఈ మహాసభల సందర్భంగా నెలల్పబడనున్న "అంతర్జాతీయ తెఉగు విజ్ఞాన సంస్థ" మహాసభల ఆశయ సాధనకు పూనుకొనడమే కాక జాతీయ,అంతర్జాతీయ సాంస్కృతిక సంబందాలను దృడతరం చేయగలవని నమ్ముతున్నాను.
జలగం వెంగలరావు అధ్యక్షులు, ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు.

ప రి చ య ము

  సహస్రాబ్దాలుగా ప్రఫర్ధమానమగుచున్న తెలుగు సంస్కృతిని తెలుగు దేశపు పలుచరగుల పరిమితము చేయు సంకల్పములో 1975 వ సంవత్సరమును తెలుగు సాంస్క్టృతికి సంవత్సరముగ ఆంద్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము ప్రకటించినది. అందుకు అనుగుణమైన కార్యక్రమాలను నిర్వహింపజేయుటయేగాక, ప్రపంచములోని వివిధ దేశాలలో వసించుచున్న తెలుగువారి సాంస్కృతిక ప్రతినిధులందరును ఒక చోట సమావేశమగు వసతిని కల్పించుటకై 1975, ఏప్రిల్ 12 (తెలుగు ఉగాది) మొదలుగ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభ హైదరాబాదున జరుగునటుల ప్రభుత్వము నిర్ణయించినది అందుకు ఒక ఆహ్వాన సంఘము ఏర్పాటయినది. ఆంద్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ముఖ్యమంత్రి మాన్యశ్రీ జలగం వెంకళరావు గారు ఆ సంఘమునకు అధ్యక్షులు. విద్యాశాఖమంత్రి మాన్యశ్రీ మందలి వెంకట కృష్ణారావుగారు దాని కార్య నిర్వాహకాధ్యక్షులు: ఆర్ధిక మంత్రి మాన్యశ్రీ పిడతల రంగారెడ్డిగారు ఆర్ధిక, సంస్థా కార్యక్రమాల సమన్యయ సంఘాల అద్యక్షులు.
 ఆ సంఘము, ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల సందర్భమున వచ్చు వారికి టేలుగు జాతి సాంస్కృతిక వైభవమును తెలియజేయుటకు అనువుగ ఆంధ్రభాషా సాహిత్య, కళా చరిత్రాదికములను గురించి ఉత్తమములు, ప్రామాణికములునగు కొన్ని లఘు గ్రంధమ్లను ప్రకటించవలెనని సంకల్పించి ఆ కార్యనిర్వహణకై 44 మంది సభ్యులు కల ఒక విద్వత్ సంఘమును శ్రీనూకల నరోత్తమరెడ్డిగారి అధ్యక్షతన నియమించినది. ఆ విద్వత్ సంఘము ఆ లఘుగ్రంధముల వస్తువుల నిర్దేశించి వాని రచనకై ఆ యా రంగములందు పేరుగనిన ప్రముఖులను రచయితకుగ యెన్నుకొనినది. ఈ విధముగ స్లిద్ధమైన గ్రంధములలో భాషా సాహిత్య చారిత్రిక విషయములకు సంబంధించిన వానిని ప్రకటించు బాధ్యతను ఆంధ్రప్రడేశ్ సాహిత్య అకాడామీ వహింపవలసినదిగ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభా కార్య నిర్వహాకాధ్యక్షులు మాన్యశ్రీ మండలి వెంకట కృష్ణారావుగారు అకాడమీని కోరిరి. మహాఅసభా సఫలతకొరకై కృషి చేయు సంకల్పముతో ఈ బాద్యతను వహించుటక్జు అకాడమీ సంతోషముతో అంగీకరించినది.
  ఆ విధముగ్ ప్రకటింపబడిన గ్రంధ శ్రేణిలో ఈ "తెలుగు నవల" అను గ్రంధమును, రచించిన శ్రీ అక్కిరాజు రమాపతిరావుగారు ఆంధ్ర పాఠకలోకమునకు సుపరిచితులు. వారికి మేము కృతజ్ఞా తా బద్దులము. గ్రంధమును నిర్ధుష్టముగ, చక్కగ ముద్రించిన లలితా ప్రెస్ వారికి కృతజ్ఞత.

హైదరాబాది. దేవులపల్లి రామానుజరావు

తేది: 15-3-75 కార్యదర్శి

                ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకడమీ