తెలుగు, బైబులు సామెతలు : ఒక తులనాత్మక పరిశీలనం రెండవ భాగం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to searchరెండవ భాగం:
తెలుగు, బైబులు సామెతలు: ఒకట తులనాత్మకట పరిశీలనం
1. తెలుగు, బైబులు సామెతలు: మానవ న్వభావం


 

||. తెలుగు, బైబులు సామెతలు: ఒకట తులనాత్మకట పరిశీలనం
ప్రన్తుత పరిశోధనాంశం తులనాత్మకట సా,ిాత్యానికి చెందినది. అందువలన తులనాత్మకట సా,ిాత్యం గురించి న్థూలంగా తెలునుకటుందాం.
తులనాత్మకట సా,ిాత్యం: అభివృద్ధి చెందుతున్న సా,ిాత్య విభాగాలలో తులనాత్మకట సా,ిాత్యం ముఖ్యమైనది. ఇది జర్మన్‌ జానపద సా,ిాత్యంలో చిన్న శాఖగా ప్రారంభ'మైనది. నేడు పండితుల ఆదరణను పొంది ప్రపంచమంతటా ఆధునికట సా,ిాత్య పరిశోధనగా అభివృద్ధి చెందినది. గత ఆరు థాబ్దాలుగా మన దేశంలో కటూడా తులనాత్మకట సా,ిాత్య పరిశోధనలు పెద్ద ఎత్తున సాగుతున్నాయి.
ఒకట వన్తువును మరొకట వన్తువుతో, ఒకట వ్యక్తిని వేరొకట వ్యక్తితో, ఒకట ప్రదేశాన్ని మరొకట ప్రదేశంతో, ఒకట అంశాన్ని మరొకట అంశంతో పోల్చి పరిశీలించడం మానవ న,ాజ న్వభావం. ఒకట అంశాన్ని న్పషవంగా అవగతం చేనుకోవడానికి, దాని విలువలను ఖచ్చితంగా అంచనా వేయడానికి, వేరొకట అంశంతో వేరుపరచి దాని స్థానాన్ని నిర్ధారించడానికి పోల్చి చూడడం అనే పద్ధతి చాలా ఉపకటరిన్తుంది.
తులనాత్మకట సా,ిాత్యం ఈ పోల్చి చూడడమనే ప్రాతిపదికట మీదనే పుటివంది. 'పోల్చి చూడడం', 'తులనాత్మకట సా,ిాత్యం' రెండూ ఒకట కటుదురులోనే పుటివనప్పటికీ ప్రాథమికటంగా ఇవి రెండూ భిన్నమైనవి. పోల్చడం ఆత్మాశ్రయమైనదైతే, తులనాత్మకట సా,ిాత్యం వస్త్వాశ్రయమైనది. పోల్చడం అనుభ'ూతి ప్రధానమైనదైతే, తులనాత్మకట సా,ిాత్యం శాన్త్రీయమైనది. పోల్చడానికి వైజ్ఞానికట పద్ధతి ఉండదు. తులనాత్మకట సా,ిాత్యం వైజ్ఞానికట పద్ధతులను పాటిన్తుంది.
'తులనాత్మకట సా,ిాత్యమంటే నిర్దేశిత దేశ నరి,ాద్దులకటు అతీతంగా ఒకట సా,ిాత్యాన్ని మరొకట సా,ిాత్యంతోనో, సా,ిాత్యాలతోనో, సా,ిాత్యేతర వైజ్ఞానికట శాఖలతోనో తులనాత్మకటంగా పరిశీలించడం' అని తులనాత్మకట సా,ిాత్య పరిశోధకటుడైన క.క. ష్ట్రలిళీబిది నిర్వచించారు.1
ఈ నిర్వచనాన్ని అనునరించి తులనాత్మకట సా,ిాత్య పరిశోధనను న్థూలంగా రెండు భాగాలుగా విభ'జించవచ్చు. అవి: 1. సా,ిాత్యాన్ని సా,ిాత్యంతో పోల్చడం,

------
1 జయప్రకాశర, ఎన్‌. తులనాత్మకట సా,ిాత్యం, శ్రీ దివ్య పబ్లికేషన్స్‌, మదురై, 1998, పుట 6

76


 

2. సా,ిాత్యాన్ని ఇతర శాఖలతో పోల్చడం. ఈ రెండిటిలోనూ అనేకట అంతర్విభాగాలు ఉన్నాయి.
భాషలు, దేశాలు, జాతులు మొదలగువాటి మూలంగా మనుష్యులు విడిపోయేటప్పుడు వాటిని భౌతికటమైన న్వల్ప విషయాలుగా చూపుతూ వాటి వెనుకట ఉన్న చిరంతన మానవ మౌల్యాలను ప్రన్ఫుటం చేన్తూ మానవులలో విశాల దృకట్పథాన్ని పెంపొందింపజేయడమే తులనాత్మకట సా,ిాత్య ప్రధాన లకట్ష్యం.
ప్రన్తుత పరిశోధనాంశం 'తెలుగు, బైబులు సామెతలు: ఒకట తులనాత్మకట పరిశీలనం' తులనాత్మకట సా,ిాత్య పరిశోధనంలో రెండవ భాగానికి చెందిన ప్రత్యేకట సా,ిాత్య ప్రక్రియల తులనాత్మకట పరిశీలనానికి చెందినది.
ఈ నేపథ్యంలో తెలుగు, బైబులు సామెతల తులనాత్మకట పరిశీలనాన్ని ప్రారంభిద్దాం. ఈ తులనాత్మకట పరిశీలనంలో నమానార్థకాలైన తెలుగు, బైబులు సామెతలను ఏడు అధ్యాయాలలో పొందుపరిచాను. అవి:
1. తెలుగు, బైబులు సామెతలు: మానవ న్వభావం
2. తెలుగు, బైబులు సామెతలు: ఉపదేశం
3. తెలుగు, బైబులు సామెతలు: సార్వత్రికట నత్యాలు
4. తెలుగు, బైబులు సామెతలు: నమ్మకాలు, విశ్వాసాలు
5. తెలుగు, బైబులు సామెతలు: న్త్రీ
6. తెలుగు, బైబులు సామెతలు: వ్యవసాయం
7. తెలుగు, బైబులు సామెతలు: ఇతరాలు
ఇప్పుడు మొదటి అధ్యాయంతో ముందుకటు సాగుదాం.
77


 

1. తెలుగు, బైబులు సామెతలు: మానవ న్వభావం
'లోకో భిన్న రుచిః అని ఆర్యోక్తి. 'జి,ా్వకొకట రుచిః పుఱ్ఱెకొకట బుద్ధి' అంటున్నది ఒకట తెలుగు సామెత. మనిషికి మనిషికీ మధ్య శారీరకటముగానే కాకట బుద్ధులలోను, న్వభావాలలోను ఉండే వ్యత్యాసాలకటు ఈ సామెతలు అద్దం పడుతున్నాయి.
ఒకట తల్లి కటడుపున పుటివన పిల్లలందరూ ఒకేలాగా ఉండరు కటదా! అంతెందుకటు ఒకే చేతికటున్న వ్రేద్లే నమంగా ఉండవు. అలాగే లోకటంలో ఉన్న మనుషుల న్వభావాలు కటూడా ఒకేలాగా ఉండవు. అందుకే భిన్న న్వభావాలను ఉద్దేశించే విభిన్నమైన సామెతలు ఆ యా భాషలలో ఉన్నాయి.
ఈ అధ్యాయంలో విభిన్న మానవ న్వభావాలకటు చెందిన నమానార్థకాలైన తెలుగు, బైబులు సామెతలను పరిశీలిద్దాం. ఇవి 77 ఉన్నాయి. సౌలభ'్యం కొరకటు వీటిని 16 ఉపవర్గాలుగా పునర్విభ'జించాను. అవి న,ానశీలత, న్నే,ాము, మూర్ఖత్వము, దౌషవ్యము, వాకట్శుద్ధి-వాచాలత్వము, కటపటము, డంబము, సోమరి తనము, దురాశ, కటృతఘ్నత, లోభ'ము, తారతమ్యము, చిన్నచూపు, అ,ాము, ద్వంద్వ ప్రమాణము, భోజన ప్రియత్వము. ఈ 16 ఉపవర్గాలలో మానవుల మంచితనమును గురించి చెప్పేవి రెండు మాత్రమే. మిగిలినవి మానవుల దుషవ న్వభావాలకటు చెందినవి. దీని అర్థం పరిశోధనలో దొరికిన అధికట నమానార్థకట తెలుగు, బైబులు సామెతలు ఈ వర్గాలకటు చెందినవి మాత్రమే కావడం. అంతేకాని తెలుగు, బైబులు సామెతలు మనిషి దౌషవ్యమును గురించే ఎకట్కువగా మాట్లాడుతున్నాయని కాదు అని గ్ర,ిాంచాలి. మంచిని గురించి మాటలాడే తెలుగు, బైబులు సామెతలు విడివిడిగా చాలా ఉన్నాయని కటూడా తెలునుకోవడం మంచిది.
78


 

న,ానశీలత
1
తెలుగు సామెత : గంజాయి తోటలో తులని మొకట్కవలె
బైబులు సామెత : ముండ్ల తుప్పలలో లిల్లీ పుష్పములాగా (పరమగీతం 2:2)
భారతదేశంలో తులని మొకట్కకటున్న పవిత్ర స్థానం అందరికీ తెలినిందే. నిత్యం వచ్చే ఎన్నో ఆరోగ్య నమన్యలకటు చకట్కని పరిత్కారం ఇన్తుంది తులని మొకట్క. మరో ప్రకట్క గంజాయి అనేది మత్తు మందునిచ్చే మొకట్క. అది మనుష్యులను వ్యననపరులను చేన్తుంది. కొన్నిసార్లు గంజాయి తోటలో తులనిమొకట్క రావచ్చు. చుటూవ ఉన్న ప్రతికటూల పరిన్థితులను ఎదుర్కొని ధైర్యంగా తన అన్తిత్వాన్ని నిలుపుకటునే ప్రయత్నం చేన్తుంది తులనిమొకట్క. తన చుటూవ ఉన్నవాద్ళు తనవాద్ళు ,ాని చేనే ప్రయత్నం చేనినా ధైర్యంగా తమ అభిప్రాయాన్ని వెల్లడి చేస్తారు కొందరు. అటువంటివారిని చూచి, వాడు గంజాయి వనంలో తులని మొకట్కలాంటివాడంటారు పెద్దలు. అదే విషయాన్ని 'ముండ్ల తుప్పలలోని లిల్లీ పుష్పము' అనే మరో చకట్కని ఉపమాన రూపంలో చెబుతుంది బైబులు సామెత. ప్రతికటూల పరిన్థితులు ఎదురైనవారు క్రటుంగిపోకటుండా ఈ సామెతలను చెబుతారు. ప్రతికటూల పరిన్థితులకటు నర్వశకట్తులు ఎదురొడ్డి నిలవాలన్న విషయాన్ని ఈ సామెతల నుండి నేర్చుకోవచ్చు.
ఇదిగాకట మరింత ప్రన్ఫుటంగా వేరొకట అర్థం అటు బైబులు సామెతలోనూ, ఇటు తెలుగు సామెతలోనూ ద్యోతకటమవుతున్నది. అంతగా పేరు లేని వంశంలో ఒకట మ,ానుభావుడు జన్మించి లబ్ధప్రతిష్ఠుడైతే గంజాయి తోటలో తులనిమొకట్కలా పుటావడంటారు. రావణ కటుంభ'కటర్ణాది దుర్మార్గులున్న వంశంలో విభీషణుడు అలాటివాడే. ఈ సామెతనే వ్యతిరేకార్థంలో ప్రయోగించడం కటూడా కటద్దు. తులని వనంలో గంజాయి మొకట్క చందాన అని కటూడా అంటారు. పవిత్ర వంశమొకటదానిలో అంతకటు ముందెన్నడూ లేని చందాన దుషువడొకటడు జన్మించి వంశ ప్రతిష్ఠనంతా మంట గలుపుతాడు. మా కటడుపున చెడబుటావవని తల్లిదండ్రులు నిందిస్తారు. నిజానికి ప్రతి కటుటుంబంలోనూ ఇలాటి కొరకటరాని కొయ్య ఒకటడుండడం సామాన్యమే.

79


 

2
తెలుగు సామెత : పుటము వేనినదే బంగారం
బైబులు సామెత : వెండి బంగారములను కటుంపటి పరీక్షించును (సామెతలు 17:3)
వెండి, బంగారములు మానవుల దృషివలో అమూల్యమైనవి, శ్రేష్ఠమైనవి. కానీ అవి ఎప్పుడంత విలువను నంతరించుకటున్నాయి? నిప్పులో వాటిని కాల్చి వాటిలోని మలినాలన్నింటినీ తొలగించినప్పుడే అవి న్వచ్ఛముగా తయారవుతాయి. లేకటపోతే వాటికి అంత విలువ ఉండదు. ఎవరూ వాటిని మకట్కువతో కొనుక్కోరు కటూడా! అట్లాగే కటతావలు, కటన్నీద్ళు మానవుని ధీరత్వాన్ని పరీక్షించడానికే వస్తాయి. వాటిని ధైర్యంగా ఎదుర్కొన్న వ్యక్తి ఉన్నతమైన వ్యక్తిత్వముతో, ఇతరుల కటతావలను అర్థం చేనుకటునే వ్యక్తిగా ఎదుగుతాడు. కాబటివ కటతావలు, కటడగండ్లు వచ్చినపుడు క్రటుంగిపోకటుండా వాటిని అధిగమించి మరింత మెరుగైన ఆత్మ విశ్వానముతో ముందుకటు సాగేందుకటు వాటిని ఉపయోగించుకోవాలి. వాటిని దాటి ముందుకటు సాగినవారు విజయాన్ని పొందుతారు. కటతావలు వచ్చినప్పుడు క్రటుంగిపోకటుండా, వాటి నుండి పారవాలు నేర్చుకటుని ముందుకటు సాగాలని రెండు సామెతలూ బోధిన్తున్నాయి.
ఉదా,ారణకటు ,ారిశ్చంద్రుణ్ణి నత్యవాకట్పరిపాలకటుడని మనం శ్లాఘించేది అతడు షట్చక్రటవర్తులలో ఒకటడై వైభ'వోపేతంగా పరిపాలన నెరపుతున్న కాలానికి పరిమితమై నందుకటు కాదు. అతడు రాజ్యభ్ర'షువడై కానలపాలై, భార్యా వియోగం పుత్రశోకాదులతో తల్లడిల్లిన నమయంలో కటూడా అతని నత్య నిష్ఠ అకటుంరివతంగా నిలిచినందుకే అతడు శ్లాఘనీయుడు. అలాగే మ,ా నంగ్రామం ముంచుకటువచ్చిన తరుణంలో కటర్ణుడు తన న,ాజ కటవచ కటుండలాలను విప్రునికి దానమియ్యవలనిన పరిన్థితి. ఆ అగ్ని పరీక్షే అతనికి దానకటర్ణుడనే బిరుదును సార్థ్ధకటం చేనింది అని గ్ర,ిాంచాలి.
న్నే,ాము
1
తెలుగు సామెత : అకట్కరకటు వచ్చినవాడే అయినవాడు
బైబులు సామెత : న్నే,ిాతుల కొరకటు ప్రాణమిచ్చువాడే నిజమైన న్నే,ిాతుడు
(యో,ాను 15:13)

80


 

చుటవము, లేకట న్నే,ిాతుడు అనేవాడు అన్ని నమయాలలోను తన న్నే,ిాతునికి అండగా ఉండాలి. కేవలం తనకటు ఆపద, లేకట అవనరం వచ్చినప్పుడే న్నే,ిాతుని కోనం పరుగెత్తుకొని వచ్చేవారు అనలైన మిత్రులు కారు. ఇలాంటివారు మీ ఇంటికొన్తే మాకేమిస్తారు? మా ఇంటికొన్తే మీరేం తెస్తారు? అనే న్వభావం గలవారు. న్నే,ామనేది యేకటపకట్షంగా ఉండకటూడదు. అలా ఉంటే అది అకట్కర తీరడానికి నటించడమౌతుంది గానీ న్నే,ామనిపించుకోదు. అకట్కరకటు వచ్చేవాడే, లేకట ఆపదలో ఆదుకొనేవాడే నిజమైన న్నే,ిాతుడు. ఆ విధంగా కాకటుండ కేవలం తన స్వార్థం కోనమే న్నే,ిాతుని ఉపయోగించుకొని, అతడు ఆపదలలో చికట్కుకొనగానే ఆదుకొన కటుండా ముఖం దాటవేనేవాడిని వెంటనే విడిచిపెటావలి. వాని వల్ల ఎటువంటి మేలు కటలుగదు. ఈ విషయాన్నే బద్దెన నుమతీ శతకటంలో -
'అకట్కరకటు రాని చుటవము
మ్రొక్కిన వరమీని వేల్పు మో,ారమున దా
నెక్కిన బారని గుఱ్ఱము
గ్రకట్కున విడువంగ వలయుగదరా నుమతీ' అంటాడు.
కాగా న్నే,ిాతుడనేవాడు కటషవ నుఖాలలో, కటలిమి లేముల్లో ఒకే విధంగా ఉండి అవనరమైనటువ చేదోడువాదోడుగా ఉండాలి. అందుకే న్నే,ిాతునికి, న్నే,ానికి జీవితంలో ఉన్నత స్థానం కటల్పించారు ప్రాజ్ఞులు! చెడి న్నే,ిాతుని ఇంటికి వెద్ళవచ్చును గాని సోదరుని ఇంటికి వెద్ళకటూడదు అంటారు పెద్దలు. అందుకే రకట్త నంబంధుల కటంటే నిజమైన న్నే,ిాతుడే ఆప్తుడని అంతరార్థం. న్నే,ామంత తీయనిది మరేదీ లేదని అనుభ'వజ్ఞులు చెబుతుంటారు. కటనుకట అకట్కరకటు వచ్చినవాడే, లేకట ఆపదలలో కటూడా ఆదుకొనేవాడే నిజమైన న్నే,ిాతుడని ఈ సామెత భావం!
మంచి మిత్రుడు, నిస్వార్థ ప్రేమ ఎలా ఉండాలో తెలియజేన్తున్నది బైబులు నూక్తి. ఈ లోకటంలో ఒకటరి కోనం ఇంకొకటరు మరణించరు. ఒకటరి తప్పు వేరొకటరు భ'రించరు. సాధారణంగా ఆపదలలో చికట్కుకటున్న నాడు ఎవరూ దగ్గరకటు కటూడా రారు (లూకా నువార్త 10:36 'మంచి నమరయుని' ఉపమానం). యేనుక్రీన్తు ఈ లోకటంలో నంచరిన్తూ ఉన్నప్పుడు ఒకట ధర్మశాన్త్ర బోధకటుడు ఆయనతో న్నే,ిాతుడు, లేకట పొరుగువాడు ఎవడు అని ప్రశ్నించాడు. అందుకటు యేను ఒకట కటథ చెప్పాడు, ఒకటడు యెరూషలేము నుండి ఎరికో పటవణానికి పోతున్నాడు. దారిలో అతణ్ణి దొంగలు

81


 

దోచుకొని, కొటివ, కొనప్రాణాలతో విడిచిపెటివ పోయారు. అతడు చావు బ్రతుకటుల మధ్య ఊగినలాడుతున్నాడు. ఆ నమయంలో ఒకట యాజకటుడు (పూజారి), మరొకట లేవీయుడు (దేవుని నేవకటు నియమించబడినవాడు) ఆ దారివెంటనే వెదుతూ, దొంగల చేతిలో దెబ్బలు తిని ఆపదలో ఉన్నవాణ్ణి చూన్తూ, ఉదానీనంగా వెళ్ళిపోయారు. తరువాత ఒకట నమరయుడు (తకట్కువ వానిగా చూడబడేవాడు) ఆ దారిన పోతూ, ఆపదలో ఉన్న ఆ బాటసారిని చూచి జాలిపడి, అతనికి ప్రథమ చికిత్స చేని ఆదరించి బాగు చేయగల ఒకట గృ,ానికి చేర్చాడు. నిజానికి దొంగల చేతిలో చిక్కిన బాటసారికి న్నే,ిాతుడు, లేకట పొరుగువాడు ఆ నమరయుడేనని ధర్మశాస్త్రోపదేశకటుడు ఒప్పు కటున్నాడు. ప్రతివాడూ తన న్నే,ిాతుని కోనం ప్రాణమును నైతం అర్పించాలని బైబులు ప్రబోధిన్తున్నది. కటనుకట ఆపదలో అడ్డుపడేవాడే చుటవము అనే తెలుగు సామెత, న్నే,ిాతుల కోనం ప్రాణం పెటేవవాడే నిజమైన న్నే,ిాతుడనే బైబులు సామెత ఒకే భావాన్ని బోధిన్తున్నాయి.
2
తెలుగు సామెత : కటలనిరాని కాలంలో కటలిసొచ్చేవాడే న్నే,ిాతుడు
బైబులు సామెత : నంపదలలో మంచి మిత్రుని గుర్తింపజాలము. కాని ఆపదలలో చెడ్డ న్నే,ిాతుని తప్పకట గుర్తించవచ్చును (నీరా 12:8)
ఒకట వన్తువు పదికాలాల పాటు మన్నుతుందో లేదో తెలునుకొనేందుకటు దానిని వివిధ పరీకట్షలకటు గురిచేస్తారు.
మనిషి మంచితనాన్ని, నాణ్యతను గుర్తించడానికి కటూడా కొన్ని పరీకట్షలుంటాయి. దేవుడు అనేకటసార్లు తన భ'కట్తులను పరీక్షిన్తుంటాడు. మన న్నే,ిాతుడని చెప్పుకొంటున్న వాడు నిజంగా న్నే,ిాతుడో కాదో నిర్ణయించేది కాల పరీక్షే.
ఏ అవనరమూ రాకటుంటే అందరూ ఉత్తములే. ఎవరెలాటివారో తెలినేది కటషవమొచ్చినప్పుడే. తుఫాను రానంత కాలం అన్ని కటటవడాలూ బాగానే ఉంటాయి. పెనుగాలీ, వరదలే నిర్మాణం దార్డ్యాన్ని బయటపెటేవది. ఆపద వచ్చినప్పుడు ముఖం చాటువేనే మిత్రుడు ,ీానుడు. అతని అనలు రంగు బయటపడేది అప్పుడే. వీరు మెరమెచ్చులతో నోటి మాటలతో మురిపిస్తారు. అలా కాకటుండా ప్రమాదం ముంచు కొచ్చినప్పుడు నిలబడిన వారే నిజమైన మిత్రులు. ఈ నత్యాన్నే పై తెలుగు, బైబులు సామెతలు ప్రతిపాదిన్తున్నాయి.
82


 

3
తెలుగు సామెత : చెడి న్నే,ిాతుని ఇంటికి పోవచ్చు గానీ సోదరునింటికి పోరాదు
బైబులు సామెత : ఆపదలు వచ్చినప్పుడు న్నే,ిాతునింటికి పొమ్ముగాని సోదరునింటికి పోవలదు (సామెతలు 27:10)
నెత్తురు నీటికటన్నా చికట్కన అని ఓ ఆంగ్ల సామెత. న్నే,ాలు, అనుబంధాలు ఎన్నున్నా రకట్త నంబంధం రకట్త నంబంధమే అని దీని భావం. అయితే ఇకట్కడ మానవ నంబంధాలలో ఒకట విచిత్రమైన వైరుధ్యాన్ని బైబులు, తెలుగు సామెతలు రెండూ ప్రతిపాదిన్తున్నాయి.
తమ్ముడు కటతావలలో ఉంటే చేయూతనివ్వడం అన్నగారి విధి, బాధ్యత. అన్నను ఆశ్రయించడం తమ్ముని ,ాకట్కు. ఇందుకటు భిన్నంగా తెలుగు, బైబులు నంన్కృతులు రెంటిలోనూ మన పూర్వికటులు ఈ విచిత్రాన్ని గుర్తించారు. అది సామెతగా అవతరించింది. ఇబ్బందులలో ఉన్నప్పుడు సోదరుని ఇంటికి వెద్ళడం కటంటే న్నే,ిాతుని ఇంటికి వెద్ళడానికే మనను మొగ్గు చూపుతుంది. దీనికి అనేకట కారణాలుండవచ్చు. గతంలో తాను చేనిన అనేకటమైన తప్పటగులు సోదరునికి తెలిని ఉండడం వాటిలో ఒకటటి. ఇప్పుడు ఇకట్కట్లలో ఉండి సోదరుణ్ణి ఆశ్రయిన్తే 'మరి, నేను చెబితే విన్నావా? అని అతడు ఈనడించవచ్చు. అప్పటికే అనేకటమార్లు సోదరుని వద్ద సాయం పొందిన నందర్భాలూ ఉండి ఉండవచ్చు. అన్న దగ్గరికి వెద్ళడం ఫర్వాలేదు గానీ వదినెగారి వ్యంగ్యాలూ మూతి విరుపులూ న,ిాంచడం కటషవం కావచ్చు. తానున్న కటషవన్థితి కటుటుంబమంతటికీ తెలినిపోతుందన్న నంకోచం కావచ్చు. న్నే,ిాతునితో ఈ బాధలుండవు. అతడు నిన్ను నిన్నుగా న్వీకటరిస్తాడు. తిట్లు, ఉపదేశాలు, కోపాలు ఉండవు. పైగా ధనమున్నప్పుడే బంధుత్వం. పేదవాడిని, అవనరంలో ఉన్నవాడిని న్వంత తమ్ముడైనా చేరదీయదు మానవ న్వభావం. అందుకే
'విత్త,ీానమైన వేదలందును తల్లి
దనయులాలి ను,ాృదులనెడి వార
లెల్ల శత్రులగుదు రెండైన నిజమిది' అని అంటాడు వేమన.
నృషివలో తీయనిది న్నే,ామేనోయి అన్నటువ తోడబుటివనవారి కటంటే కటూడా

83


 

ఆత్మీయంగా మనలుకొనే న్నే,ిాతులుంటారు. జంకటు గొంకటు లేకటుండా దేనికైనా నిద్ధపడి ఆపన్న ,ాన్తమందించి ఆదరిస్తారు. మొత్తంమీద సోదరునింటికి పోవడం కటన్నా న్నే,ిాతునింటికి పోవడమే మేలన్న నానుడిని తార్కికటంగా నమర్థించడం కొంత కటషవమైనా జన సామాన్యంలో వాడుకటగా జరిగేది ఇదే. అన్నదమ్ముల మధ్య ఏదో వికటర్షణ, బెరుకటు ఉంటాయి. న్వేచ్ఛగా మాట్లాడుకోవడం, న,ాయాలు పరన్పరం చేనుకోవడం న్నే,ిాతుల్లోనే సాధ్యం. ఇది తేటతెల్లమైన ధోరణి. దీనినే తెలుగు, బైబులు సామెతలు తెలుపుతున్నాయి.
అయితే ఒకే రకట్తం పంచుకటుని పుటివన సోదరుల మధ్య చనువు, పరన్పర ఆనరా ఉండడం అత్యావశ్యకటం. ఒకట తల్లి ప్రేమను పంచుకటుని, ఒకట ఇంట్లో బాల్య దినాలు గడిపి, కటుటుంబంలో కటలిమి లేములు కటలిని న,ిాంచి, అనుభ'వించి, అనితర సాధ్యమైన బంధం పెంపొందించుకటున్నవారు కటడగండ్ల నమయంలో ఒకటరికొకటరు చేయూతనిచ్చు కోవడం అతి న,ాజంగా జరిగితే బావుంటుంది.
బైబులు, తెలుగు సామెతలు రెండూ లోకట వ్యవ,ారంలో కటనిపించే ధోరణులనే వ్యాఖ్యానిన్తున్నాయి.
మూర్ఖత్వం
1
తెలుగు సామెత : ఎత్తెత్తిపోనినా ఇత్తడి బంగారమగునె?
బైబులు సామెత : మూర్ఖుని రోటబెటివ దంచినను వాని మూర్ఖత్వమును తొలగింపజాలము (సామెతలు 27:22)
సామెతలను పద్యాలలో పొదిగి తన నుమతీ శతకటం ద్వారా వాటికి జన బా,ుద్యంలో అమితంగా ప్రచారం కటలిగించినవాడు బద్దెన. ఈ సామెత ఇమిడి ఉన్న పద్యం -

84


 

'ఉత్తమ గుణములు నీచున
కెత్తెరగున కటలుగ నేర్చునెయ్యడలందా
నెత్తిచ్చికటరగబోనిన
ఇత్తడి బంగారమగునె యిలలో నుమతీ!
ఈ సామెతలో ఉత్తమునికి ఉత్తమ గుణాలే తప్ప నీచమైన గుణాలు రావనీ, అలానే నీచునికి నీచమైన గుణాలే తప్ప ఉత్తమ గుణాలు రావని వివరించాడు బద్దెన. ఇత్తడిని ఎన్నిమార్లు కటరగించి శుద్ధి చేనినా అది ఇత్తడిగానే ఉంటుంది గాని పుత్తడి (బంగారం) గా మారదని ఉపమానంగా చెప్పాడు. పుటువకటతో వచ్చిన బుద్ధి పుడకటలతోనే, అంటే కాషవంలో కాలేటప్పుడే పోతుందని మరొకట తెలుగు సామెత తెలుపుతున్నది. న,ాజ గుణం ఎన్నడూ మారదని దీని భావం.
బైబులు సామెతలో మూర్ఖునికి ఎన్ని చెప్పినా తన మూర్ఖత్వాన్ని విడిచిపెటవడనీ, బోధించినా, బాధించినా అతడు మారడనీ, వాని న,ాజ గుణం మానుకోలేడనీ గ్ర,ిాన్తున్నాము.
తెలుగు సామెత కటూడా ఎన్నిసార్లు కటరగించినా ఇత్తడి పుత్తడి కానట్లే, నీచునికి ఉత్తమ గుణాలు ఏ విధంగానూ రావని చెబుతున్నది. ఇత్తడిని కటరగించినా బంగారం కాదు. మూర్ఖుని రోటిలో వేని దంచినా వాని మూర్ఖత్వం పోదు. ఇవి రెండూ నమానార్థకాలైన సామెతలు. ఇదే అర్థాన్నిచ్చే సామెతలు అటు బైబులులోనూ, మన నంన్కృతిలోనూ కటూడా మరెన్నో ఉన్నాయి.
2
తెలుగు సామెత : ఏటివంకటలెవరు తీరుస్తారు? కటుకట్కతోకట నెవరు చకట్కజేస్తారు?
బైబులు సామెత : వంగినదాని వంకటర తీయలేము (ఉపదేశకటుడు 1:15)
పొట్లకాయ పిందెకటు బరువు కటడితే నిటారుగా పెరుగుతుంది. వక్రటబుద్ధి గల నరుని ఆంతర్యాన్ని నూటి చేయగలవారెవరు? పై సామెతలలో నిగూఢంగా ఉన్న భావమిదే.

85


 

జీవితకాలమంతా పాతకాలు మూటగటువకొన్న వాడు మరణశయ్యపై ఉన్నాడట. అవసాన థలో వాడిచేత ఒకట్కసారి నారాయణా అనిపించాలని శ్రేయోభిలాషులు ప్రయత్నిన్తున్నారు. 'నారా' అనమంటే ఏదో అన్నాడట వాడు. 'యణా' అనమంటే ఇంకేదో అన్నాడట. కొందరికి ఏదీ ముకట్కునూటిగా అర్థం చేనుకోవడం అనడం చేతగాదు. అలాటివారు తపోధనుని డాంబికటునిగానూ, శుచిగలవానిని వేషధారిగాను, శూరుని కటర్కశునిగాను, ప్రియభాషణం చేనేవాడిని దీనునిగానూ నభ'లో యుక్తి యుకట్తంగా మాట్లాడేవానిని వదరుబోతుగాను అభివర్ణిస్తారు.
నీరు పల్లంవైపు ప్రవా,ాంగా పారుతుంది. ఇలా ప్రకటృతి న,ాజమైన ఎత్తుపల్లాల్లో వంపులతో నదీనదాలు ప్రవ,ిాన్తుంటాయి. తెలుగు సామెత ఈ ప్రకటృతి నత్యం నుండి పుటివంది. ఆ ఏటి వంకటలను నరిజేయడం ఎవరి తరమూ కాదు. ఇకట కటుకట్కతోకట సామెత తెలియనిదెవరికి?
కొన్ని చెటువ కాండాలు ప్రకాండాలు వంపు తిరిగి ఉంటాయి. అవి విరగనైనా విరుగుతాయి గానీ తిన్ననివి కానేరవు. ప్రకటృతినిద్ధంగా వక్రటబుద్ధి గల కటుటిలుడు ఎంత చదివినా నాగరికటత నేర్చినా అతని బుద్ధి మారదని ఈ సామెతల భావం.
3
తెలుగు సామెత : కాకిని తెచ్చి పంజరంలో ఉంచితే చిలుకట పలుకటులు పలుకటుతుందా
బైబులు సామెత : కటూషు దేశన్తుడు (నల్ల జాతివాడు) తన చర్మమును మార్చుకొన గలడా? చిరుతపులి తన మచ్చలను మార్చుకొనగలదా? (యిర్మీయా 13:23)
న,ాజ గుణాలను, శారీరకట వర్ణాన్నీ, తత్త్వాన్నీ మార్చడం సాధ్యపడదని తెలియ జేయడానికి ఈ సామెతలు వాడతారు. ఇదే అర్థాన్ని తెలిపే నానుడులు తెలుగు భాషలో చాలా ఉన్నాయి. ఎలుకట తోలు తెచ్చి ఎందాకట రుద్దినా నలుపు నలుపే గాని తెలుపు రాదు అంటాడు ప్రజాకటవి వేమన. కాకి కోకిల కాదు, వెలయాలు ఇల్లాలు కాదు అంటారు విజ్ఞులు. కోకిల గుడ్లు పెడితే కాకి వాటిని పొదిగి పిల్లలు చేన్తుందని, కాకీ కోకిలా ఒకే గూటిలో పెరిగినా, ఆకారం నల్లగా ఉన్నా కటంరవం విప్పితే కాకి కటూతలు, కోకిల గీతాలు వేరువేరుగా ఉంటాయని ఒకట కటథనం. కాకికి కోకిల కటంరవంలోని మాధుర్యం రాదు. ఇవి మారని గుణాలు. ప్రకటృతి నిద్ధంగా పుటువకటతో

86


 

వచ్చే న,ాజ లకట్షణాలు. నల్ల జాతివారు ఎంత ప్రయత్నం చేనినా వారి రంగును మార్చుకోలేరు.
పుటువకటతో వచ్చిన బుద్ధి పుడకటలతో గాని పోదని మరొకట తెలుగు సామెత. ఎంత ప్రయత్నం చేనినా పుటువకటతో వచ్చిన న,ాజ న్వభావాన్ని మానవులు మార్చుకోలేరు. అయితే ఇది ఒకట్క దైవానికే సాధ్యమని బైబిలు వక్కాణిన్తున్నది. శునకాన్ని తెచ్చి కటనకటపు నిం,ాననం మీద కటూర్చోబెటివనా, దానికి రాజనం గానీ, రీవవి, ,ుందాతనంగానీ రావు నరికటదా, తన న,ాజ గుణాన్ని మార్చుకోలేదు. అంటే చెప్పు తినెడు కటుకట్క చెఱకటు తీపి యెరుగునా అన్నట్లు తన న,ాజత్వం మీరకటుండ నడుచుకటుంటుంది. వెల్ల వేనినంత మాత్రాన వెన్నెల కాదు అంటారు కొందరు. గోడలకటు నున్నంకొటివనంత మాత్రాన వెన్నెల కాన్తుందని, నృషివ ప్రకాశిన్తుందని భావించడం ఎంత పొరపాటో, కాకి కోకిలౌతుందని, వాతలు పెటువకొని నకట్క పులిగా మారుతుందని భావించడం అంతే పొరపాటు.
యిర్మీయా గ్రంథంలో పైని పేర్కొన్న బైబులు సామెత ఉన్నది. కీడు చేయుటకటు అలవాటు పడిన జనాంగం, మేలు చేయలేదని, పులి తన మచ్చలను, నల్లవాడు తన దే,ాచ్ఛాయను మార్చుకోలేనట్లే దుషువలు తమ దుషవత్వం నుండి బయటపడలేరనీ ఈ నూక్తి అంతరార్థం.
ఎంత ప్రయత్నించినా ఉల్లి మల్లి కాదు అనే మరొకట సామెత దీనికి నమానమైదే.
బొగ్గు పాల గడుగ బోవునా మలినంబు అంటాడు వేమన. బొగ్గును తెచ్చి పాలలో కటడిగినా దాని నలుపు పోయి తెలుపు రాదు. అలాగే ఎంత చదువు చదివి ఎన్ని విన్నను గాని ,ీానుడు తన అవగుణాన్ని మానుకోలేడు.
4
తెలుగు సామెత : కటూర్చున్న కొమ్మను నరుకటుకొన్నట్లు (పటువ గొమ్మను నరుకటుకొన్నటువ)
బైబులు సామెత : మూఢురాలు తన చేతితో తన ఇల్లు ఊడబెరుకటును
(సామెతలు 14:1)

87


 

కొంతమందికి తమకటు మేలుచేనే వారెవరో, కీడు చేనేవారెవరో తెలియదు. ఏది మంచి, ఏది చెడు అనే విచకట్షణ కటూడ ఉండదు. ఒక్కొకట్కసారి తమ ,ిాతులను, న్నే,ిాతులను కటూడా తూలనాడి, దూరం చేనుకటుంటారు. పిచ్చివాద్ళు తమకటు ఆధారమైనదాన్నే జారవిడుచుకటుంటారు. అన్నం పెటేవవాద్ళనే అలకట్ష్యం చేని దూరం చేనుకటుంటారు. ఇటువంటి అవివేకటులను గూర్చి తెలియజేయడానికి ఈ తెలుగు సామెతను ప్రయోగిస్తారు.
బైబులు సామెత కటూడా ఈ కోవకటు చెందినదే. మూఢురాలు తన ఇంటిని తానే ఊడబెరుకటుతుంది. ఇల్లు కటటవడం చాలా కటషవం. జ్ఞానంతో ఇల్లు కటటువకటునేవారు కొందరైతే మూర్ఖులు తమ ఇద్ళను తామే పడగొటువకటుంటారు. అంటే తమను తామే నాశం చేనుకటుంటారు. ఈ బైబులు సామెత కటూడా తెలుగు సామెతకటు నమానార్థకటమే.
ఈనాడు ఆత్మ,ాత్యా నదృశ్యమైన అనేకట కార్యాలు మానవులు చేన్తున్నారు. చేజేతులా జీవితాలను నాశం చేనుకటుంటున్నారు. తమ ఆధారాలను తామే పోగొటువకటుంటున్నారు. తాము కటూర్చున్న, తమకటు ఆధారమైన కొమ్మలను తామే నరుకట్కుంటున్నారు. తమ ఇద్ళను తామే పడగొటువకటుంటున్నారు. కటనుకటనే ఈ తెలుగు సామెత, బైబులు సామెతలు నంఘంలో అధికట ప్రాధాన్యం నంతరించుకటున్నాయి.
5
తెలుగు సామెత : కొండను తవ్వి ఎలుకటను పటివనట్లు
బైబులు సామెత : ఒకట మనుష్యుడు లోకటమంతయు నంపాదించుకొని తన ఆత్మను పోగొటువకొనిన అతనికేమి ప్రయోజనము? (మత్తయి 16:26)
అనవనరంగా, నిరుపయోగంగా శ్రమపడినపుడు శ్రమ నిష్ఫలదాయకటమైనప్పుడు పై సామెతలను ఉపయోగిస్తారు. ఎలుకటలు పటవడం కోనం కొండలు, గుటవలు ఎకట్కనవనరం లేదు. వాటిని తవ్వనవనరమూ లేదు. మన ఇంటిలోను, పరినర ప్రాంతాలలోనూ ఎకట్కడబడితే అకట్కడే ఉంటాయి ఎలుకటలు. వాటి కోనం కొండను తవ్వడమంటే వృధా శ్రమ చేయడమన్నమాటే. మన పని ప్రయోజనకటరంగా ఉండాలి.

88


 

ఎన్నడూ ఎరుగనివాడు తిరునాద్ళకటు వెళ్ళితే ఎక్కా దిగా నరిపోయిందట. తిరునాద్ళకటు వెళ్ళి ఏదైనా చూడాలి, ఆనందించాలి, లబ్ధి పొందాలి. ఊరికే కొండనెక్కి దిగివన్తే లాభ'మేముంది? వృధా శ్రమే కటదా! గుప్తనిధుల కోనం, గొప్ప ప్రయోజనం కోనం శ్రమించి కొండను తవ్వాలి. కేవలం ఎలుకటల కోనం కొండను తవ్వడం వృధా ప్రయత్నం!
ఒకట మానవుడు లోకటమంతా నంపాదించుకటున్నాడు. తాను తన ఆత్మను కోల్పోవు - నరకటమునకటు వెద్ళు - న్థితిలో మరణించాడు. ఇది వృధా శ్రమ. తన ప్రాణానికి బదులుగా మానవులు ఏమి ఇచ్చినా అది తకట్కువే అవుతుంది. ఇది ఆధ్యాత్మికట జీవితానికి, నిత్యరాజ్య వారనత్వానికి నంబంధించిన సామెత. మానవ జీవితం విలువైనది. మానవుడు నిజంగా దైవన్వరూపుడు. అతడు లోకటమంతా నంపాదించుకొని తన ఆత్మనే కోల్పోతే ప్రయోజనమేముంది?
బైబులు సామెతలో ఉన్న నిగూఢార్థం తెలుగు సామెతలో లేదు. ఇది కేవలం వృధా ప్రయానను అధిక్షేపిన్తూ చెప్పిన సామెత. మొనగాద్ళు కొందరు బయలుదేరి ఏదేదో సాధిస్తామని విర్రవీగి తీరా వటివ చేతులతోనో ఎవరికీ ప్రయోజనం లేని వ్యర్థ ఫలితంతోనో తిరిగి వన్తే ,ాస్యాన్పదంగా ఈ మాట అంటారు. సామాన్య జ్ఞానం చొప్పున ఎవరైనా నులభ'ంగా చెప్పగలిగినదానిని చాలామంది శాన్త్రజ్ఞులు పరిశోధనలు చేని కొత్తగా కటనిపెటివనటువ చెబితే సామాన్య జనం నవ్విపోతారు కటదా.
6
తెలుగు సామెత : చేతులు కాలిన తరువాత ఆకటులు పటువకటున్నటువ
బైబులు సామెత : గురువుల బోధను పెడచెవిని పెటివతిని వారి ఉపదేశములను లెకట్క చేయనైతిని (సామెతలు 5:12-13)
మానవుడు తన జీవితములో అనేకట నందర్భాలలో ఎంతోమంది నల,ాలను తీనుకటుంటాడు. ఒకట పని చేయబోయే ముందు ఎందరినో నంప్రదిస్తాడు. కానీ పెద్దలు, నన్ని,ిాతులెంత చెప్పినా కొందరు వినిపించుకోరు. వారిని లెకట్కజెయ్యరు. తమ ఇతావనుసారంగా వ్యవ,ారిస్తారు. ఏకటపకట్ష నిర్ణయాలు తీనుకటుంటారు. తీరా

89


 

నషవము వచ్చిన తరువాతనో, లేకట నిర్ణయాలు బెడినికొటివనప్పుడో ,ాడావుడిగా పెద్దల దగ్గరకో, అయినవారి దగ్గరకో రక్షించమని పరుగెడతారు. కానీ, అప్పటికే జరగవలనిన నషవం జరిగిపోతుంది. అందుకే చేతులు కాలకటముందే ముందు జాగ్రత్త తీనుకోవాలి గాని, కాలిన తరువాత ఆకటులు పటువకటున్నా పెద్దగా ప్రయోజనమేమీ ఉండదు. ఈ విషయాన్ని తెలుగు సామెత చకట్కని పోలికటతో వివరిన్తున్నది. బైబిలు సామెత ఈ విషయాన్ని నూటిగా తేలికైన భాషలో చెబుతుంది. నషవము జరిగిన తరువాత గురువులు చెప్పినప్పుడు, ,ాచ్చరించినప్పుడు వినలేదే, వారు ఎంతో వివరముగా ఉదా,ారణలతో చెప్పినా పెడచెవిని పెటావనే అని బాధపడుట అనవనరం. ఆ ఆలోచన, విశ్లేషణ ముందే ఉండాలి. జరగవలనిన నషవం జరిగిన తరువాత కాదు. ముందుచూపు, నల,ాలను న్వీకటరించే అలవాటు, తప్పులను అంగీకటరించి మార్చుకటునే ప్రయత్నం వంటి లకట్షణాలు నషవం కటలుగకటుండా కాపాడుతాయని ఈ సామెతల ద్వారా నేర్చుకోవచ్చు.
కొన్ని తప్పులకటు మనుషులు, దేవుడు కటూడా కట్షమించవచ్చును గానీ ఆ పాపకటర్మను ఆ వ్యక్తి అనుభ'వించకట తప్పదు. కాముకటుడై విచ్చలవిడి వ్యభిచారంలో మునిగి తేలినవాడికి ఎయిడ్స్‌ వంటి వ్యాధి సోకితే ఇకట దానికి మందు లేదు. ఆ తరువాత ఎంత డబ్బు పోనినా, ఎన్ని తీర్థాలు తిరిగినా నిష్కృతి లేదు. జరగవలనింది జరిగిపోయాకట మనిషి మారి మునీశ్వరుడైనా ఇకట తరుణోపాయం లేదు.
'శ్రవణ పుటములున్న సార్థకట్యమేమిరా
వినగ వలయు బెద్దలనెడి వన్ని
వినగ వినగ విశదములౌ నుమ్ము'
అనే వేమన చెప్పిన నీతినే బైబులు సామెతా, తెలుగు సామెతా ఉపదేశిన్తున్నాయి.
7
తెలుగు సామెత : తా మెచ్చింది రంభ' - తా మునిగింది గంగ
బైబులు సామెత : మూఢుని మార్గము వాని దృషివకి నరియైనది (సామెతలు 12:15)
'ఎవడి పిచ్చి వాడికానందం' అనే సామెత కోవకటు చెందినదే ఈ తెలుగు సామెత. ఇంకా కొంచెం లోతుగా ఆలోచిన్తే తాను పటివన కటుందేలుకటు మూడే కాద్ళు అనే సామెత కటూడా ఈ భావాన్నే ప్రతిపాదిన్తున్నది.
90


 

మూర్ఖుని మార్గం వాని దృషివలో నరియైనదే. ఎన్ని చెప్పినా దాన్ని వాడు విడిచి రాడు. ఒకటని మార్గం వానికి నరియైనదిగానే కటనిపిన్తుంది అని చెప్పడంలో బైబులు సామెత పరిధి మూఢ చిత్తుల చపల వర్తనకటు పరిమితమయింది. తెలుగు సామెతలో కటూడా ఇదే భావమున్నప్పటికీ నైతికటంగా తటన్థ ధోరణిని, చర్యలను కటూడా ఇది ఉద్దేశిన్తున్నది. లోకోభిన్న రుచిః అన్నటువ ఎవరి ఇతావయితావలు వారికటుంటాయి. కాని అవి మాత్రమే ఒప్పు అనుకోవడం తప్పు.
ఎవరు చెప్పినా వినకటుండా తన ఉన్మాద చర్యలతో, మూర్ఖ క్రియలతో, దుర్మార్గంతో ప్రవర్తిల్లేవారి విషయంలో వినుగు చెంది విజ్ఞులు అనే మాటలే ఈ రెండు సామెతలూ. అలాటివారిని వారి మొండితనం నుండి మరలించడానికి శతవిధాల ప్రయత్నించి వాడి ఖర్మకటు వాడిని వదిలివేనే నమయంలో ఇలా నరిపెటువకోవడం పరిపాటి. అందుకే
ఎంత చదువు చదివి ఎన్ని విన్నను గాని
,ీాను డవగుణంబు మానలేడు
బొగ్గు పాల గడుగ పోవునా మలినంబు? అంటాడు వేమన.
8
తెలుగు సామెత : తెడ్డుకేమి తెలును కటూరల రుచి? ఎద్దుకేమి తెలును అటుకటుల రుచి?
బైబులు సామెత : మూఢుని యెదలో జ్ఞానము నిలువదు (సామెతలు 14:33)
వ్యోమ నిం,ాననం వీడి దేవదేవుడు యేనుక్రీన్తు ఏ దేశాన మరియా తనూజుడై అవతరించి తన బోధనామృతాన్ని ధారలుగా ప్రవ,ిాంపజేశాడో ఆ దేశపు కొండ గటువల మీదనే ఆయన రకట్తపుటేరులు పారించారు ఆయన న్వజనం.దీని గురించి వ్యాఖ్యానిన్తూ 'ఇందేదో వేద ర,ాన్యమున్నది యది తండ్రీ' అంటూ జాషువా వాపోయాడు 'క్రీన్తు' అనే ఖండకావ్యములో. జరిగినదేమిటంటే ఆయన తాను దైవ కటుమారుడినంటూ తన అవతార పరమార్థాన్ని విశదపరున్తుంటే దైవ దూషణ చేశావంటూ యూదులు ,ుంకటరించారు. దురిత విష నర్పపు పడగ నీడ నుండి తప్పించి న్వేచ్ఛామార్గంలోకి నడిపిస్తానంటే దొరతనం వారైన రోమీయులపై

91


 

తిరుగుబాటు దారుగా ముద్రవేశారు. చెకట్క, లవంగాలు, కటుంకటుమపువ్వు, కటర్పూరం కటలిపిన మంచి బెల్లపు పాకాన్ని కటలియబెటేవ తెడ్డుకటు పాకటం రుచి తెలియదు గదా. కటుడుతి త్రాగే ఎద్దుకటు కటమ్మని అటుకటులు నెయ్యితో దోరగా వేయించి కొత్తిమీర, జీడిపప్పు కటలిపి తినిపిన్తే లొటవలు వేన్తూ తింటుందా? అధములు ఉదాత్తమైనవాటి ఉత్కృషవతను గ్ర,ిాంపలేరు అనే సార్వత్రికట నత్యాన్ని తెలుగు సామెత ఒకింత ,ాస్యోక్తిగా వినిపిన్తున్నది.
'కటుకట్క యేమెరుంగు గురులింగ జంగంబు
పికట్కబటివ యొడని పీకటుగాకట
నంతపాకటతొత్తు నన్న్యాని నెరుగునా'
అంటూ వేమన నైతం చమత్కరించాడు. అతడెంత యోగి పుంగవుడో, గురులింగడో, లఘు లింగడో ఊరకటుకట్కకేమి తెలును? అపరిచితులుగా తోచినవారి మీద కెగబడి కటరిచి వదులుతుంది. నముద్రంలో కటలినిన నీటిబొటువ ఉనికి లేకటుండా అంబుధిలో కటలినిపోతుంది స్వాతి చినుకటు ముత్యపు చిప్పలో పడితేనే గదా నవమౌక్తికటమయ్యేది.
మూర్ఖునికి ఎంతటి దివ్యోపదేశం చేనినా ఫలితముండదు. అది నూకటరాల ఎదుట ముత్యాలు వేనినటేవ కారడవిలో శశికటదలు వెల్లివిరినినటేవ. అపాత్రదానం మ,ా పాపం. ఎవరికేది తగునో దానినిచ్చి ఊరుకోవడం ఉత్తమం. ఔచిత్యం ప్రధానం. ఈ అభిప్రాయాన్నే తెలుగు, బైబులు సామెతలు వెలిబుచ్చుతున్నాయి.
'గాడ్దె యేమెరుంగు గంధంపు వానన
కటుకట్క యేమెరుంగు ఒకట్క ప్రొద్దు
అల్పుడేమెరుంగు ,ారుని గొల్చు విధంబు' అన్న వేమన దీనినే వివరిన్తున్నాడు.
9
తెలుగు సామెత : తేనె పోని పెంచినా వేపకటు చేదు పోదు
బైబులు సామెత : మూర్ఖునికి బోధింపగోరి పలుకటులను వ్యర్థము చేనికొనవలదు
(సామెతలు 23:9)

92


 

వేపకటు చేదు రుచి అనేది న,ాజ నిద్ధముగా వచ్చిన లకట్షణము. ఆ లకట్షణాన్ని ఎంతగా పోగొటావలన్నా పోగొటవలేము. చిన్న మొకట్కగా ఉన్నప్పుడే నీటికి బదులు తేనెను పోని పెంచినా కటూడా దాని చేదు పోదు. తేెనె నృషివలో అత్యంత మధురమైన పదార్ధాలతో ఒకటటి. అటువంటి శ్రేష్ఠమైనదానిని తెచ్చి పోని పెంచినా ఆ చేదు లకట్షణమనేది వేపను వీడిపోదు. అదే విధముగా మూర్ఖుని ఆలోచనా తీరును, అలవాట్లను మార్చాలనుకోవడం వృధా ప్రయానే అవుతుంది. మార్చాలనుకొని పోయిన వారికి భ'ంగపాటు తప్పదు. వారికి ఎంత మంచి పలుకటులు, ఉదా,ారణలు చెప్పినా కటూడా అవి వ్యర్థమే. వారు వాటి నుండి ఏమీ నేర్చుకోరు. కటనీనం పటివంచుకోనైనా పటివంచుకోరు. వేప మొకట్కకటు తేనె పోని, అనవనరముగా వృధా చేనుకటున్నట్లవుతుంది. మూర్ఖుల విషయంలో జాగరూకటులై ఉండవలనిన ఆవశ్యకటతను ఈ సామెతలు తెలియజేన్తున్నాయి.
'వేము పాలు పోని ప్రేమతో బెంచిన
జేదు విరిగి తీపి చెందబోదు
ఓగునోగె కాకట యుచితజ్ఞుడెట్లౌను'
అనే పద్యంలో వేమన ఈ సామెతను పొదిగాడు. పుటువకటతో వచ్చిన బుద్ధి పుడకటలతో పోదు. కటుటవడం తేలు న,ాజ లకట్షణం, కాటు వేయడం పాము నైజం. చిచ్చు ఒడిని గటువకటుంటే కాలకటుంటుందా? మూర్ఖునికి చెవినిల్లు కటటువకొని పోరినా అతనిలో నంస్కారం ఉదయించడం దుర్లభ'మని పెద్దలు అనుభ'వపూర్వకటంగా చెప్పారు.
'పాలు బంచదార పాపర బండ్లలో
చాలబోని వండ జవికి రాదు
కటుటిల మానవులకటు గుణమేల కటలుగురా' అంటాడు వేరొకట పద్యంలో వేమన.
మన పడతులు కాకటరగాయ వంటకటంలో కొంచెం బెల్లం కటలుపుతారు. ఇంతకటన్నా కటటికట చేదు ఫలాలు ప్రకటృతిలో ఉన్నాయి. పాలు, పటికె బెల్లం కటలబోని వండినా అటువంటి కాయల్లో చేదు విరగదు. అలాగే మూర్ఖులకటు చేనే ,ిాతబోధ కటంరవశోష మాత్రమే తెన్తుంది అని ఈ సామెతల నుండి గ్ర,ిాంచవచ్చు.

93


 

10
తెలుగు సామెత : పంది బురద మెచ్చు, పన్నీరు మెచ్చునా?
బైబులు సామెత : స్నానము చేయించినంత మాత్రమున పంది బురదగుంటలో పొర్లాడకట మానునా? (2 పేతురు 2:22)
ప్రకటృతి న,ాజమైన ప్రవృత్తిని ఏ జీవీ అధిగమించలేదు అని వీని మౌలికార్థం. అయితే ఇంతకటన్నా మించిన నైతికట భావనే ఇందులో ధ్వనిన్తుంది. దుర్మార్గులు తమ దుషవ నైజాన్ని మార్చుకోగలగడం దుర్లభ'ం అనే వాన్తవాన్ని చెప్పే నూకట్తులివి.
'కటనకటపు నిం,ాననముపైన ఒకట శునకటము కటూర్చుండ తగునా?' అన్నటువగా శునకాన్ని పనిడి గద్దెపై అధిషివంప జేయడమెంత అనుచితమో నూకటరానికి స్నానం చేయించడం అంత అనుచితం, అనవనరం. వేమన వేరొకట పద్యంలో కటూడా జీవులలోను, మనుషుల నైతికట జీవనంలోనూ పరివర్తనా రా,ిాత్యాన్ని ప్రస్తావించాడు.
ఎలుకట తోలు తెచ్చి ఎన్నాద్ళు ఉదికినా నలుపు నలుపే గాని తెలుపురాదు. . .
అన్నటువగానే బొగ్గును పాలతో కటడగడం ఎంత నిరర్ధకటమో కటూడా వేమన చెప్పాడు.
ఈ బైబిలు సామెతకటు జతగా తాను కటక్కిన కటూటికి కటుకట్క ఆశించును అని ఇదే వచనంలో పేతురు భ'కట్తుడు ప్రస్తావించాడు. ఈ సామెతను పేతురు సామెతలు 26:11 నుండి పరిగ్ర,ిాంచాడు. పందిని గురించి జన సామాన్యంలో ఉన్న సామెతను పై సామెతకటు తానే జోడించాడు. మూర్ఖుడు తన మూర్ఘపు పనులకటు మరలడం కటుకట్క తాను కటక్కిన కటూడు తినడంతో పోలికట చెప్పడం చూన్తున్నాము. కటుకట్క తోకటను ఎంతగా నవరించినా అది వంకటరే కటదా. కాగితం పూలు సౌరభ'ం వెదజల్లుతాయా?
నల్లజాతివాడు తన చర్మమును మార్చుకోగలడా? చిరుతపులి తన పొడలను మార్చుకోగలదా?? అని నర్వేశ్వరుడు యిర్మీయా 13:23 లో ప్రశ్నించినదీ ఇలాటి నందర్భంలోనే. ఇకట్కడ ప్రకటృతి నిద్ధంగా జీవులు తమ న,ాజ నంవేదనలను, న్వతన్సిద్ధ్దంగా తమ లకట్షణాలను ఎలా మార్చుకోలేవో అలానే దురితాలకటు అలవాటు పడి భ్ర'షవమై పోయిన మానవులు తిరిగి నంస్కారవంతులు కాలేరు.
దేవుని యథార్థ ప్రేరణ మూలంగా గాఢమైన పరివర్తనం చెంది ఆయన మార్గాల ననునరించేవారు గాకట, ఇతరత్రా బా,ా్య కారణాల వల్ల మత భ'క్తి గలవారుగా

94


 

మునుగు వేనుకొని తాత్కాలికటంగా 'కొత్త పిచ్చి' అన్నటువ తమ చెడు అలవాట్లను వదిలినవారు త్వరలోనే తమ నిజ న్వరూపాలతో తిరిగి సాక్షాత్కరిస్తారు. మరలా తమ భ్ర'షవ క్రియల వైపుకటు మద్ళుతారు. పందిని జాగ్రత్తగా నుగంధ ద్రవ్యాలతో కటడిగినా దాని న్వభావం బురదలో దొర్లడమే. లౌకికట శకట్తుల నుండి తప్పించుకొన్నా, మళ్ళీ ఆ శకట్తులకే చిక్కి పరాజితులైతే ముందటి కటన్నా మరింత దురవన్థకి వారు లోనవుతారని పేతురు వివరించాడు. దానికటంటె వారు నన్మార్గమును ఎరుగకటయే ఉన్నచో వారి న్థితి కొంత బాగుండెడిది (వచనం 21).
పంది తిరిగి బురదలో దొర్లకటుండా ఉండాలంటే అది ఇకట పందిగా ఉండకట రూపాంతరం చెందాలి. గొంగళి పురుగు నీతాకోకట చిలుకటగా మారడాన్ని దీనితో పోల్చలేము. ఎందుకటంటే అవి రెండూ ఒకే జీవిత చరిత్రలోని రెండు థలు. యో,ాను 3:3 లో మనుష్యుడు మరల జన్మించితేనే తప్ప దేవుని రాజ్యమును చూడజాలడని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను అని యేనుక్రీన్తు పలికిన వాకట్కులలో దీనికి జవాబున్నది. నూకటరము వంటి వ్యక్తి మరొకట జన్మ ఎత్తి గొర్రెగా అవతరించిన రీతిలో దైవశక్తి, పవిత్రత అతని వ్యక్తిత్వపు అటవడుగు వరకటు ప్రభావం చూపి అతనినొకట నూతన జీవిగా మార్చినప్పుడే మరలా బురద వైపుకటు తిరగడం అనేది జరగకటుండా ఉంటుంది. గొర్రె బురదలో సౌకటర్యంగా ఉండలేదు కటదా.
మనుషులలో ఇటువంటి మార్పు సాధ్యమే. అయితే ఏదో ఒకట బా,ా్య కారణం వల్ల, పరిన్థితుల ప్రాబల్యం వల్ల పైపై మార్పు చవిచూచిన వ్యక్తి తన నైజాన్ని మార్చుకోలేకట తిరిగి తన పాత జీవిత విధానానికి తిరిగి పోవడాన్ని దృశ్యమానమైన రీతిలో ఈ సామెతలు చెబుతున్నాయి.
11
తెలుగు సామెత : పెంటమీద రాయి వేన్తే ముఖమంతా చిందుతుంది
బైబులు సామెత : మూర్ఖుని మందలించువాడు నవ్వుల పాలగును, దుషువని ,ాచ్చరించువాడు అవమానములు కొనితెచ్చుకొనును (సామెతలు 9:7)
95


 

దుషువడు అ,ాంకటరించి ఊరంతటినీ పీడిన్తూ విశృంఖల వి,ారం గావిన్తుంటాడు. అలాటివాడికి బుద్ధి నేర్పబూనుకటుంటే ఎంతటి వారన్నది చూడకటుండా వారిమీదే తిరగబడి దుర్భాషలాడడం వాడి నైజం.
'చాకి కోకటలుదికి చీకాకటుపడజేని
మైల దీని లెన్స మడచినట్లు
బుద్ధి చెప్పువాడు గుద్దిన నేమయా'
అంటూ వేమన పలికిన ,ిాతవులు మూర్ఖులకటు రుచించవు.
నుయోధనుని కొలువులో విదురాది నీతికోవిదులు, భీత్మాది కటురువృద్ధులు, ద్రోణాది గురుపుంగవులు ఎంతమంది ,ిాతవు పలికినా, వానుదేవుడు పనిగటువకటుని వచ్చి ,ాచ్చరించినా వారికి కటంరవశోష, తిరస్కారమే మిగిలింది.
తెలుగు సామెత ఇలాటివారిని మందలించడం వ్యర్థమనీ, పైగా అది మందలించబూనుకటున్న వానినే నవ్వులపాలు చేన్తుందనీ బ,ు నిష్కర్షగా, నిశితంగా తెలుపుతున్నది. బైబులు సామెత కటూడా దుషువని క్షేమమాశించి నాలుగు మంచి మాటలు చెబితే మనకే తలవంపులు ఎదురవుతాయనే లోకట ప్రనిద్ధ నత్యాన్ని నూటిగా వ్యకట్తపరచింది.
ముద్ళ కటంచెపై మేలిమి చీనీ చీనాంబరాన్ని ఆరవేన్తే దానిని తిరిగి తీనే నమయంలో అది చినగకట మానదు. నీటిలో కొటువకటుపోయే తేలును చేతులతో రక్షించడానికి ప్రయత్నిన్తే అది కటుటవకట మానదు. అలానే మూర్ఖుని మనన్సు రంజింపజేయాలనే నదుద్దేశంతో నుద్దులు పలుకటబూనుకటుంటే అవమానం తప్పదు.
తెలుగు సామెత మూర్ఖుని జోలికి వెళితే అవమానం కటలుగుతుందని చెబితే, బైబులు సామెత మూర్ఖునికి మంచి చేయబోయినా అవమానం కటలుగుతుందని చెబుతున్నది. మంచికిపోతే చెడు ఎదురయిందన్నటువ దుర్మార్గునికి ,ిాతవు చెప్పబోతే మనకి మిగిలేది తిరస్కారమే. మేలుకోరి పూనుకటుని అజ్ఞానిని మంచి మార్గంలోనికి తేవాలని పోయినవాడు చెంపలు వేనుకొనే పరిన్థితి వన్తుంది. 'పోగాలము దాపురించిన వాడు కటనడు, వినడు, మూర్కొనడు' అని నీతిచంద్రికట నూక్తి. రావణబ్ర,ా్మ కొలువులో
96


 

ప్రధానులంతా నీతాప,ారణాన్ని నమర్థించారు. నీతికోవిదుడు, సాధుజీవీ అయిన విభీషణుడు మాత్రం ముంచుకటు రానున్న వంశ నాశనాన్ని ఊ,ిాంచి అగ్రజునికి మంచి మాటలు చెప్పబూనుకటున్నాడు. ఫలితం ఛీత్కారం, దేశ బ,ిాత్కారం, శత్రువుతో చేయి కటలిపాడన్న అపకీర్తి. ఇది మూర్ఖుల తీరు.
12
తెలుగు సామెత : మనిషికొకట మాట గొడ్డుకొకట దెబ్బ
బైబులు సామెత : మూర్ఖుడు నూరు దెబ్బలకటు నేర్చుకొనలేనిది
వివేకటశాలి ఒకట్క మందలింపుతో నేర్చుకొనును ( సామెతలు 17:10)
పశు జన్మకటన్నా మానవ జన్మ ఉత్కృషవమైనది. మానవుడు బుద్ధి జీవి. దె కార్తె అనే మేధావి మనిషిని నిర్వచిన్తూ నేను ఆలోచిస్తాను గనుకట నేను మనిషిని అన్నాడు. జంతువులు కేవలం న,ాజ నంవేదనల సాయంతో న్పందిన్తుంటాయి. మనిషిలో ఉన్న ఆలోచన, వివేచన, విచకట్షణలు అతనిని జంతువులకటు భిన్నంగా నిలుపుతున్నాయి.
గ్రామీణ జీవితంలో అందరెరిగిన నత్యాన్ని మరికొంత ఉన్నతాదర్శాన్ని వెల్లడించడం కోనం నంక్షిప్తంగా బలంగా చెప్పినదే ఈ తెలుగు సామెత. పశువులను కటూడా కాపరులు అదిలింపులతో అదుపులో ఉంచడానికి ప్రయత్నిన్తుంటారు. చాలావరకటు పశువులు నైతం ఇలాంటి అదిలింపులకటు న్పందిస్తాయి. తరచుగా ఒకట దెబ్బ కటూడా అవనరమవుతుంటుంది. ఇది ప్రకటృతి న,ాజం.
కాని సామెతలో అంతర్లీనంగా ఇలాటి ప్రకటృతి ధర్మాలను ఆనరాగా చేనుకొని చేనే జ్ఞాన బోధ కటూడా అనివార్యంగా ఉంటుంది. నులువుగా బలంగా, ప్రకటృతి ధర్మాన్ని చెబుతూ చకట్కని ,ాచ్చరికటను తెలుగు సామెత చేన్తుంటే, బైబులు సామెత మరింత వివరంగా, నూటిగా ,ీానుల జ్ఞాన,ీానతను ఎత్తిచూపుతూ కటర్తవ్యబోధ చేన్తున్నది.
మనుషుల్లో పశుప్రాయులుంటారు. మాటలతో వారిలో పరివర్తనం కటలుగదు. అందుకే దండం థగుణం భ'వేత్‌ అన్నారు ఆర్యులు. మాటలతో వినకటుంటే బెత్తం వాడవలనిందే. అది మనుషులు విధించే శికట్ష కావచ్చు, లేకట తన అవివేకటం వల్ల ఒకటనికి నంప్రాప్తించే శికట్ష కావచ్చు. శ్రేయోభిలాషులు ఎంత చెప్పినా వినకట అదే

97


 

పనిగా తన ధోరణిలోనే సాగిపోయేవానికి ఎదురు దెబ్బలు తగులుతూనే ఉంటాయి. కొంత కాలానికి అలాటివారు గుణపారవం నేర్చుకొని నన్మార్గంలోకి రావచ్చును. జ్ఞాని ఇతరుల అనుభ'వం నుండి నేర్చుకటుంటాడు అని నానుడి.
నున్నిత ,ాృదయునికి, నంస్కారవంతునికి ఒకట్క ,ాచ్చరికట, దిద్దుబాటు నరిపోతుంది. అవివేకిని పదేపదే ,ాచ్చరించి దండోపాయం ప్రయోగించినా తన దుర్మార్గం వీడడు. ఈ వాన్తవాలనే ఈ సామెతలు వెల్లడిన్తున్నాయి.
13
తెలుగు సామెత : రామాయణమంతా విని రామునికి నీత ఏమవుతుందని అడిగినటువ
బైబులు సామెత : మూర్ఖుడు చెప్పినదంతయు విని, నీవేమి చెప్పితివని అడుగును
(నీరా 22:8)
ఏకటనంథాగ్రా,ులుంటారు. ఒకట్కసారి చెబితే విని, దానిని ఉన్నదున్నటువగా అప్పజెప్పడంలో దిటవలట. ధారణ, గ్ర,ాణ శక్తి పుటువకటతో వస్తాయో లేదో గానీ, అభినివేశం కటలిగి అభ్యానం చేన్తే అలవడే నిపుణతలే ఇవి. అవధానాలలో ఇలాటి దృశ్యాలు కోకొల్లలుగా కటనిపించి ప్రేకట్షకటులను ఉర్రూతలూగిస్తాయి.
దీనంతటికీ వ్యతిరేకటంగా కటనిపించే బుద్ధిమాంద్యం గల వారి గురించి చెబుతున్న సామెతలు పై రెండూనూ. మూర్ఖుడు అని బైబులు సామెతలో ఉపయోగించిన శబ్దానికి నందర్భోచితంగా రెండు అర్థాలు న్ఫురిన్తున్నాయి. చెవినిల్లు కటటువకటుని ఓపికటగా చెప్పినదానిని ఎంతమాత్రం ఆకటళింపు చేనుకోలేని మందబుద్ధులు కొందరు. ఎదుటివాడు చెబుతున్నదానిని ఒకట చెవితో విని వేరొకట చెవితో వదిలివేని అనలు విషయం గ్ర,ిాంచడానికి బుద్దిపూర్వకటంగా నిరాకటరించే తుంటరులు మరికొందరు.
తెలుగు సామెత తెలుగునాట బ,ుద ప్రచారంలో ఉంది. నీతారామ కటద్యాణం, వియోగం, రావణ వధ, పునన్సమాగమం వంటి అంశాలు రామాయణ గాథకటు ఆయువుపటువలు. రామాయణమంతటినీ మూడు ముకట్కల్లో కటటెవ, కొటెవ, తెచ్చె అంటూ చెప్పినా దీనిలో దనుజుని చెర నుండి ధర్మపత్నిని విడిపించడానికి దాశరథి చేనిన వీరోచిత కార్యాలే ప్రన్ఫుటంగా కటనిపిస్తాయి. కాగా రామాయణ గాథ అంతా విని ఇంతకీ రాముడికి నీత ఏమి కావాలి అనడాన్ని ఏమనుకోవాలి?
98


 

ఇకటపోతే వ్యవ,ారంలోకి వచ్చేనరికి ఈ సామెతను ఉపయోగించేది బుద్ధిమాంద్యం గలవారిని గాని, బుద్ధిపూర్వకటంగా ఏమరుపాటు ప్రదర్శించే వారిని గానీ ఉద్దేశించి కాదు. పెద్దలు ,ిాతోపదేశం చేన్తూ కటర్తవ్య బోధను గావించే నమయంలో ఎదుటివాడు ఇంకా నందే,ిాన్తూ 'అయితే నేనిప్పుడేమి చెయ్యాలి' వంటి నందిగ్ధ వచనాలు పలుకటుతూ ఉండే నందర్భంలో ఈ సామెత ఉపయోగించడం కటద్దు. కొంత వినుగుగా, కొంత చనువుగా వాత్సల్యపూరితంగా ఆ వ్యక్తిని కార్యోన్ముఖుణ్ణి చేయడం కోనం ఈ సామెత ప్రయోగిస్తారు.
బైబులు సామెత తెలుగు సామెత అంత నిశితంగా, ,ాన్య రనస్ఫోరకటంగా లేకటున్నప్పటికీ అదే భావాన్ని ప్రతిపాదిన్తున్నది. మూర్ఖుడు, లేదా చపలుడు విషయమంతా విని ఇంతకీ నీవు చెప్పేదేమిటి అని అంటాడని భావం. తాను చెయ్యవలనినది న్పషవంగా కటూలంకటషంగా అవతలి వ్యక్తి చెప్పినా దాన్ని పాటించడం ఇషవం లేకటనో, చేతగాకటనో ఈ మాట పలకటవచ్చు. లేకట నిజంగానే ఏదీ చొరలేని అయోమయపు మన్తిష్కంతో అవగా,ాన లేమితో ఏది విన్నా, అంతా అయిపోయిన తరువాత నాకటు ఒకట్క ముక్కా అర్థం కాలేదు అనవచ్చు.
ఈ రెండు సామెతల అంతరార్థం న్పషవం. మనుషులు నూకట్ష్మగ్రా,ులై తమ మేలుకోరి ,ిాతోపదేశం చేనేవారి అభిప్రాయాలను అందిపుచ్చుకొని నదనద్వివేకటం అలవరచుకోవాలి.
దౌషవ్యం
1
తెలుగు సామెత : అతి వినయం ధూర్త లకట్షణం
బైబులు సామెత : దుషువడు నకట్క వినయముతో దండము పెటివనను నమ్మరాదు (నీరా 12:11)
దుర్జనుడు పైకి అనుకటూలంగా ఉన్నటువ నటిన్తూ లోలోపల ,ాని తలపెడుతూ ఉంటాడు. అలాటివాడు ఏ దుర్బుద్ధీ లేనివానికటన్నా నయగారాలు మెరమెచ్చులు
99


 

గుప్పిన్తూ ఆప్తుడన్న భావన కటలిగిస్తాడు. ఇలాటి వ్యకట్తులను గురించి వేమన పరిపరి విధాల ,ాచ్చరించాడు:
'అంతరంగమందు నపరాధములు చేని
మంచివాని వలెనె మనుజుడుండు'
మనన్సున ద్రో,ాచింత కటలిగి పైకి శుష్కప్రియాలతో ప్రేమలు ఒలకటబోనేవాడు బ,ు ప్రమాదకారి. అతి వినయం ధూర్త లకట్షణమన్నది తెలుగువారి నోట నానుతుండే సామెత. బైబులు సామెతలో నకట్క వినయమన్నది దీనికి సాటియైన మాట. నిం,ాం వద్ద నకట్క మోరదించి తోకటను రెండు కాద్ళ మధ్య ముడుచుకొని దూరం దూరంగా తొలుగుతూ వినయం ఒలకటబోన్తుంది. నిం,ాం గాయపడి నేలగూలిన తరుణంలో దాన్ని నజీవంగా తినడానికి కటూడా నకట్క వెనుకాడదు.
'ద్రో,ిాయైనవాడు సా,ానంబున నెటివ
న్నే,ిాతునికినైన చెరుపు చేయు
నూ,ా కటలిగియుండు నోగుబాగులు లేకట' అంటూ ఇలాటి టకట్కరుల నైజాన్ని ఎండగటావడు వేమన.
ధూర్తుల నైజమెరిగి దూరంగా ఉండడం ఉత్తమం. ,ాని చేనే తలంపు లేకటున్నా అధములు కొందరు లాభ'మాశించి లేని ప్రేమలు నటిస్తారు. పబ్బం గడవగానే కటనుమరుగవుతారు. 'ఓడ మల్లయ్యా' అంటూ గౌరవించినవారు ఏరు దాటాకట ఆ నరంగును 'బోడి మల్లయ్యా' అని గేలిచేస్తారు. సాయమడిగిన వారికి చేతనైనంత వరకటు చేని పంపించడమే పాటి గానీ, వారి మాటలు నమ్మి ఆత్మ బంధువుల వలె వారిని ఎంచరాదు. ఈ సామెతలు నేర్పించే పారవం ఇదే.
2
తెలుగు సామెత : ఉండేది గటివ, పోయేది పొటువ
బైబులు సామెత : దుర్మార్గుడు కటద్ళమున గాలికెగిరిపోవు పొటువలాంటివాడు
(కీర్తన 1:4)

100


 

కొందరు కొండ విరిగి మీద పడినా, చలించకటుండా ఉంటారు. మరికొందరు యేకాన్త అసౌకటర్యం, అలజడీ కటలిగినా విలవిలలాడిపోతారు. జరిగేది ఎలాగూ జరుగుతుంది. మనం గటివగా నిలబడినా, అటూ ఇటూ పరువులెత్తినా రానున్నది రాకట మానదు, పోనున్నది పోకటమానదు. గాలికి పరుగెత్తే పొటువలాగా తేలిపోకటుండా గటివగా నిలబడి ఉంటే, ఏనాటికైనా అనుకటున్నది సాధించవచ్చు. అటువంటి నమయాన్ని నందర్భాన్ని వివరిన్తూ పై తెలుగు సామెత పుటివంది. 'ఉండేది గటివ, పోయేది పొటువ' అనడంలో గటివదానికి పటవం కటటావలి. ఉన్నవానికే ఫలితం లభిన్తుంది కాని, చంచలుడై అటూ ఇటూ పరుగులెత్తేవానికి ఏదీ అందదు. కాబటివ ఎన్ని ఆపదలొచ్చినా, దృఢచిత్తంతో నిలబడి విజయం సాధించాలి. పొటువలాగా గాలికి తేలిపోకటుండా గటివగా నిలబడి జీవించమని తెలియజేయడమే ఈ సామెతలోని అంతరార్థం.
బైబులు సామెత కటూడా ఇదే అర్థాన్ని అందజేన్తుంది. కటద్లంలో తూర్పారపటేవ నమయంలో పొటువ దూరంగా కొటువకొని పోతుంది. గటివ గింజలు క్రింద నిలబడతాయి. పొటువను అగ్నితో కాల్చివేని, గటివ గింజలను ఇంటికి తీనుకటుపోయి ఉపయోగించు కటుంటారు. కాగా మానవులు గటివ గింజల్లాగా ఉండాలి. అందరికీ ఉపయోగపడాలి. ఈ సామెతలో దుర్మార్గుడు పొటువతో పోల్చబడ్డాడు. చంచలుడై, దుర్మార్గుడై, నిరుపయోగంగా నశించకటుండా, గటివగా, న్థిరమైన పునాది మీద నిర్మించబడిన సౌధంలాగా నిలిచి జీవించమని ఈ బైబులు సామెత బోధిన్తుంది.
ప్రతివాడికీ బెదరిపోయి, ప్రతిగాలికీ చలించిపోయి, ప్రతి నంఘటనకటు విపరీతంగా ప్రతిన్పందించి మనం శాంతి నమాధానాలతో జీవించలేము. ధైర్య సా,ాసాలు కటలిగి, నిర్భయంగా, నిశ్చింతగా జీవించాలి. మనం పరుగులెత్తితే, లోకటం ఇంకా చులకటన చేని మనల్ని తరుముతుంది. మనం న్థిరంగా నిలబడితే లోకటం తోకటముడిచి, వెనకట్కు తిరుగుతుంది. ఇదే భావాన్ని తెలుగు, బైబులు సామెతలు తెలియజేన్తున్నాయి. ఉండేది గటివ, పోయేది పొటువ. దుర్మార్గుడు కటద్ళంలో గాలికెగిరి పోయే పొటువలాంటివాడు.

101


 

3
తెలుగు సామెత : ఉన్నమ్మ గతే ఇలా ఉంటే లేనమ్మది ఎలాగుంటుంది?
బైబులు సామెత : పచ్చి మ్రానుకే ఇట్లు జరిగితే ఎండిన మ్రాను గురించి ఏమి చెప్పగలము? (లూకా 23:1)
సాధారణంగా ధనమున్నవారికి, అన్ని ,ాంగులు బలగం బలం ఉన్నవారికి అన్నీ సానుకటూలంగానే జరుగుతాయి. ఏ లోపమూ ఉండదు. ఎవరూ ఎదురాడరు. అయితే ఒక్కొకట్కసారి అన్నీ ఉన్నా, అందరూ ఉన్నా, బలం అర్హత ఉన్నా అనుకటున్న పని, తలపెటివన పని జరుగనే జరగదు. మరి అన్నీ ఉన్నమ్మకే ఆ విధంగా జరిగితే ఇకట ఏమీ లేనమ్మ నంగతేమిటి? ఆమె గతి వర్ణనాతీతం గదా!
డబ్బు, పలుకటుబడి, అర్హత ఉన్నవాద్ళకే ఏ పనీ సానుకటూలమయి, నత్ఫలదాయకటం కాకటపోతే ఇకట దరిద్రులకటు, ఏ అండా అర్హతా లేనివాద్ళకటు ఏ పనీ జరుగదని భావం. అటువంటి నందర్భాలను వివరించే నమయంలో ఈ తెలుగు సామెతను ప్రయోగిస్తారు.
యేనుక్రీన్తును నిలువ వెయ్యడానికి తీనుకొనిపోతున్నారు. ఆయన మీద మ,ా భారమైన నిలువను ఉంచి మోపిన్తున్నారు, కొడుతున్నారు, తిడుతున్నారు. ఆయన రకట్తధారలు చిమ్ముతూ నిలువ భారంతో పడుతూ లేన్తూ నడున్తున్నాడు. అప్పటి వరకటు ఆయన చేనిన ఉపకారాలను అనుభ'వించిన న్త్రీలు ఆయనను చూచి విలపిన్తున్నారు. అప్పుడు క్రీన్తు 'నా కోనం ఏడువవద్దు, మీ కోనం మీ పిల్లల కోనం ఏడువండి. వారు పచ్చి మ్రానుకే ఇలా చేన్తే ఎండినదానికి ఇంకెలా చేస్తారో' అని వాద్ళతో చెప్పాడు. అందరికీ మేలు చేనిన, అన్ని రోగాలు బాగుచేని శాంతి మార్గాన్ని బోధించిన తనకే వారు (యూదులు) అటువంటి కటతావలు కటలిగిన్తే, ఇకట మామూలు మనుషులకటు ఎంతటి కటతావలు కటలిగించి వారిని ఎలా బాధిస్తారో కటదా! అని దీనికి అర్థం.
కాగా అన్నీ ఉన్నవారికే అన్యాయం జరిగినప్పుడు, నంఘాన్ని ఉద్ధరించిన వారికే కటరివన శికట్షలు పడినప్పుడు ఏమీ లేనివారికి మామూలు మనుజులకటు ఇకట ఏమి జరుగుతుందో ఎంత అపకారం, అపాయం నంభ'విన్తుందో ఎవరికైనా అనూ,ా్యమే. ఇటువంటి నందర్భాలను వివరించేటప్పుడు ఈ తెలుగు, బైబులు సామెతలు రెండింటినీ నమానార్థకాలుగా ప్రయోగిస్తారు.
102


 

4
తెలుగు సామెత : ఊరందరిది ఒకట త్రోవ, ఉలిపి కటటెవది ఇంకొకట త్రోవ
బైబులు సామెత : స్వార్థపరుడు ఇతరులతో కటలియకట తనకటు తాను జీవించును
(సామెతలు 18:1)
మానవుడు నంఘజీవి. నంఘంతో కటలిని తన కార్యక్రటమాలను నిర్వ,ిాంచుకొని, నెరవేర్చుకొని అందరితో కటలిని జీవించాలే గాని ఒకట్కడుగా ఉంటే ఏమీ చేయలేడు. అందుకే పదుగురాడు మాట పాటియై ధరజెల్లు, ఒకట్కడాడు మాట ఎకట్కదెందు అంటాడు వేమన. బౌద్ధ ధర్మాలలో 'నంఘం శరణం గచ్చామి' అనడంలోని అర్థం కటూడా ఇదే. నంఘాన్ని విడిచి, పదిమంది నడిచే త్రోవను, వారి పద్ధతులను విడిచి కొంతమంది ఏదో చెయ్యాలని తాపత్రయపడతారు. అది నేలను విడిచి సాము చేనినట్లే అవుతుంది గాని నత్ఫలితం రాదు. పదిమందితో కటలిని కీడు అనుభ'వించినా అది మేలుగానే పరిగణింపబడుతుంది. ఒంటరిగా ఉండి ఏమి చేనినా, అది వెక్కిరింతకటు, వేలెత్తి చూపించుకోవడానికి మాత్రమే పనికివన్తుంది గానీ నమషివగా ఆమోదానికి నోచుకోదు. కాబటివ ఊరంతా ఎటుపోతే అటే పోవాలి గాని, ఉలిపిరి కటటెవలాగా ఒంటరి దారిని పోకటూడదు.
ఇందులో నంఘీభావం కటూడా దాగి ఉంది. ఒంటరిగా ఉంటే అన్నీ నమన్యలే. ప్రతివారూ భ'యపెడతారు. అందరొకటటై ఒంటరివానిని పారద్రోలడానికి ప్రయత్నిస్తారు. అతని స్థానబలం, నంఘ బలం తగ్గిపోతుంది. పరపతి పడిపోతుంది. మనుగడ దుర్భరమౌతుంది. నేడు ప్రతిచోట సాంఘికట పరమైన భ'ద్రత కోనం నంఘాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఒంటరిగా ఏమీ సాధించలేమని గ్ర,ిాంచినవారు కటూలి నంఘాలు, రైతు నంఘాలు, ఉద్యోగుల నంఘాలుగా ఏర్పడి తమ తమ కోర్కెలను సాధించుకోవడం మనం చూన్తూనే ఉన్నాం. పది కటటెవలు ఒకటటిగా ఉంటే బలం ఉంటుందని, ఒకట కటటెవను ఎవరైనా నులభ'ంగా విరుస్తారనేది మనకటు తెలినినదే. ఊరంతా ఒకటదారిని పోతున్నప్పుడు ఆ ఊద్ళో ఏ ఒకట్కడు ఒంటరిగా సాగిపోయినా దెబ్బ తింటాడు. అనేకట నమన్యలు ఎదురౌతాయి.
బైబులు సామెతలో ఇలా ఒంటరి జీవితాన్ని గడిపేవాద్ళను స్వార్థపరులన్నారు. బైబులులో నంఘానికి ఎకట్కువ ప్రాధాన్యం ఉంది. ఇతరులకటు నల,ాలిన్తూ ఇతరుల నల,ాలు న్వీకటరిన్తూ ఐకటమత్యంతో జీవించాలనేది బైబులు సామెతలోని ప్రబోధం.
103


 

ఒకట్కడుగా బ్రతికినది బ్రతుకటు కాదు. పదిమందితో కటలిని బ్రతికినదే బ్రతుకటు. బైబులులో, పొరుగువారినే కాకటుండా, శత్రువులను కటూడ ప్రేమించమనడంలో సామాజికట జీవన సౌధం దృఢతరం కావడానికి మూల నూత్రాలు దాగి ఉన్నాయి.
నా ఇల్లు, నా ఊరు, నా రాష్రవం, నా దేశం అని గిరిగీచుకొని జీవించకట, అందరూ వనుధైవ కటుటుంబంగా కటలిని మెలిని ఉండాలనేదే, తెలుగు సామెత, బైబులు సామెతలలో ప్రతిధ్వనించే సామాజికట చైతన్య భావన.
5
తెలుగు సామెత : కటూనే గాడిద మేనే గాడిదని చెరిపినటువ
బైబులు సామెత : దుషువలు తోటివారిని అపమార్గము పటివంతురు (సామెతలు 16:29)
గాడిద అనడంతోనే ఒకట నీచార్థం న్ఫురిన్తుంది. మొరటుతనం, నిర్లకట్ష్యం, అనాగరికట లకట్షణాలు గుదిగుచ్చుకొని మన ముందు సాక్షాత్కరిస్తాయి. దాని ఆకారానికి తగినట్లే అలవాట్లు కటూడా ఉంటాయి. గాడిద ఓండ్ర పెడితే చుటువపట్ల ఉన్నవారంతా ఉలికి పడవలనిందే. చెవులు మూనుకొనవలనిందే. గాడిద ఒకట పటావన దారికి రాదు, మాట వినదు. అందుకే దాని చేత వెటివచాకిరీ చేయిస్తారు. బరువులు మోయిస్తారు. 'గాడిద చాకిరీ' అనేది కటరివనమైన పని చేయించినపుడు అందరూ పలికే మాటే. ఇది ఒంటరిగా ఉంటే ఎలాగో లోబరచుకొని పనిచేయించుకోవచ్చు. దీనికటంటే ఉలిపిరికటటెవగా ఉండే మరొకట గాడిద వన్తే, ఆ రెండూ కటలిన్తే మొదటి గాడిద కటూడా మాట వినదు. ఈ నందర్భంలో 'ఆ ఎద్దు ఈ ఎద్దు జోడాయెనమ్మా, చేను బీడాయె నమ్మా' అనే మరొకట నమాన భావార్థం కటలిగిన తెలుగు సామెతను కటూడా వాడతారు. ఒకట చెడ్డవాడు మరొకట సామాన్యుని చెంతకటు చేరి, వానిని చెడగొడుతున్న నమయంలో ఈ తెలుగు సామెతను ప్రయోగిస్తారు. అప్పటి వరకటూ మేన్తూ ఉన్న గాడిద మరొకట ఓండ్రపెటేవ గాడిద రాగానే మేయడం మానివేని, అదీ అరవడం ప్రారంభిన్తుంది. అప్పటి వరకటు అదుపులో ఉన్నవాడు మరొకట ఆకటతాయి జతగూడగానే రెచ్చిపోయి, ,ాద్దుమీరి ప్రవర్తిస్తాడు. అందుకే 'కటూనే గాడిద వచ్చి మేనే గాడిదను చెడగొటివందన్న' ఈ సామెత ప్రజాబా,ుద్యంలో పాతుకటుపోయింది.
104


 

బైబులు సామెత కటూడా దీనికి నరితూగేదే. దుషువలు తోటివారిని అపమార్గంలోకి నడిపిస్తారని ఈ బైబులు సామెత తెలియజేన్తుంది. చెడ్డవాడు తనతోటివారిని బలవంతంగా ఋజు మార్గం నుండి తప్పించి, పెడదారిలోకి నడిపిస్తాడు. ఎందుకటంటే - నేను కాదు, నా ప్రకట్కవాడు కటూడా అదే దారిలో ఉన్నాడని నమర్ధించుకోవడానికి. కాబటివ మనం దుషువలం కాదు కటదా, మనకింకట భ'యం లేదని భావించి ఉదానీనంగా ఉండకటూడదు. మనచుటూవ ఉన్నవాద్ళలో ఎంతోమంది దుషువలున్నారు, వారు మనల్ని అనునిత్యం అపమార్గంలో నడిపించడానికి ప్రయత్నిన్తూ ఉంటారు గనకట మనం అనుకట్షణం జారగూకటత వ,ిాంచి ఉండాలి.
'కటుత్సితుండు చేరి గుణవంతుజెరచురా అని బోధిస్తాడు వేమన. 'తాచెడ్డ కోతి వనమంతా చెరపిందని మరొకట తెలుగు సామెత ఉంది అది కటూడా దీనికి నమానమైన భావాన్ని బోధించేదే. దుషువలు మన దగ్గరకటు వచ్చినపుడు వారితో కటలిని మనం దుషవత్వంలోనికి దిగజారకటుండా చూచుకోవాలని ఈ బైబులు, తెలుగు సామెతలు రెండూ ఏకట కటంరవంతో బోధిన్తున్నాయి.
6
తెలుగు సామెత : కొండంత కాపురం కొండేలతో నరి
బైబులు సామెత : కొండెములు చెప్పువారు కొంపలు కటూల్చిరి (నీరా 28:14)
అపదూరులు మోపువారు ఇల్లాండ్రకటు విడాకటులిప్పించిరి
(నీరా 28:25)
కొండేలకటు, కొంపల కటూల్చివేతకటు ఉన్న నంబంధాన్ని తెలుగు సామెత, రెండు బైబులు సామెతలు నొక్కి వక్కాణిన్తున్నాయి. పచ్చని కాపురంలో పనిగటువకటుని నిప్పులు పోనే పుణ్యాత్ములుంటారు. న్వర్గనీమవంటి నంసారంలో ఓలలాడే ఆలుమగల మధ్య అపార్థాలు కటల్పించి అమృతభాండంలో కాలకటూట విషం నింపుతారు.
'కటనవుచే నీటిచే మోదకటలనచేత
బ్రదుకటు మృగమీన నజ్జన ప్రకటరమునకటు
శబర కైవర్త నూచకట జనులు జగతి
గారణము లేని పగవారు గారె తలప?'
105


 

(భ'ర్తృ,ారి నుభాషిత రత్నావళి, దుర్జన పద్ధతి, పే. 73, ఏనుగు లకట్ష్మణ కటవి).
పరులను పీడింపకట గడ్డి పరకటలతో పొటవపోనుకొనే జింకటలకటు బోయవారు, నీటిలో బ్రతికే మీనములకటు జాలరులు, దొరికిన దానితో నంతనించి కాలం గడిపే నజ్జనులకటు కొండెగాండ్రు అకారణ శత్రువులు.
కొంపలు కటూలితే ఏదో పైశాచికానందమే తప్ప వారికటంటూ ఏమీ ప్రయోజనం ఉండదు. నొనటి విరుపులతో, శ్లేషలతో, అర్థ నత్యాలతో అనుమానభ'ూతాన్ని నటివంట నిలుపుతారు వీరు. అది 'ఇంతితై వటుడింతై' అన్నటువ వేరూని శాఖోపశాఖలై పచ్చని కాపురం రచ్చకెకట్కుతుంది. ఇలాటి తంటాలమారులు చన్తే పీడ విరగడౌతుందని వేమన అభిప్రాయపడ్డాడు :
'కొండెగాడు చావ, గొంప వాకిటికిని
వచ్చిపోదు రింతె వగపు లేదు
దూడ వగచునె భ'ువి తోడేలు నచ్చిన?'
ఇలాంటివారి పట్ల జాగరూకటతతో ఉండాలని ఈ సామెతల నందేశం.
7
తెలుగు సామెత : గాటిలో కటుకట్క గడ్డి తినదు, తిననీయదు
రెడ్డివారి దున్నపోతు తానెకట్కదు, ఇంకొకటదానిని ఎకట్కనియ్యదు
బైబులు సామెత : మీరు న్వర్గములో ప్రవేశింపరు, ప్రవేశించువారిని ప్రవేశింప నియ్యరు (మత్తయి 23:14)
పశువులకటు మేత వేయడానికి ప్రత్యేకటంగా వాటి ముందు గాడి తయారుచేస్తారు. అందులో మేత వేన్తే పశువులు నిరాటంకటంగా తినడానికి వీలౌతుంది. గాటిలో మేత తప్ప ఇంకేమీ వేయరు. అటువంటి గాటిలో కటుకట్క ఉంటే పశువులకటు చాలా ఆటంకటం. ఆ కటుకట్క గాటిలోని గడ్డిని తాను తినదు. ఇతర పశువులను తిననీయదు. రెడ్డివారి దున్నపోతు తానెకట్కదు, ఇంకొకటదానిని ఎకట్కనీయదు అనే తెలుగు సామెత కటూడా ఇటువంటిదే. ఇటువంటి నంకటట న్థితిని వివరించడానికి పై తెలుగు

106


 

సామెతలను ఉపయోగిస్తారు. దున్నపోతులు కటుకట్కలే కాకటుండా కొందరు మానవులు కటూడా ఇతర మానవులకటు అడ్డుగా నిలుస్తారు. వారు ముందుకటు సాగరు, ప్రకట్కవారిని సాగనియ్యరు. వారు తినరు, వేరొకటరిని తిననీయరు. వారు అభివృద్ధి చెందరు, ఇతరులను అభివృద్ధి చెందనీయరు. ఇటువంటి నందర్భాలలో ఈ తెలుగు సామెతలను వాడుతుంటారు.
బైబులు సామెత కటూడా ఇదే భావాన్ని బోధిన్తున్నది. కొందరు నుబోధ వినరు, వేరొకటరిని విననీయరు. వారు న్వర్గంలో ప్రవేశింపరు, ఇతరులను ప్రవేశింపనియ్యరు. వారు మంచి పని చేయరు, చేనేవారిని చేయనియ్యరు. ఇటువంటివారి నైజాన్ని వివరించడంలో ఈ బైబులు సామెతను వాడతారు.
పినినారి ధనం కటూడబెటివ తాను తినకట, ఇతరులకటు దానం చెయ్యకట, దానిని నాశం చేస్తాడు. ఇకట్కడ అడ్డుబండలుగా నిలచేవారు, వారు లోపలికి వెద్ళరు, వేరొకటరిని వెద్ళనీయరు. వారు బాగుపడరు, ఎదుటివారిని బాగుపడనీయరు. ఈ భావాన్ని తెలుగు, బైబులు సామెతలు నమానంగా చాటి చెబుతున్నాయి.
8
తెలుగు సామెత : గాడిదకేమి తెలును గంధపు పొడి వానన?
బైబులు సామెత : దుషువలు మంచిని ఎట్లు మాట్లాడగలరు? (మత్తయి 12:34)
దాశరధి శతకాన్ని రచించిన గోపన్న (రామదాను) 'నరనుని మాననంబు నరనజ్ఞుడెఱుంగును, ముష్కరాథముండెఱిగి గ్ర,ిాంచడెట్లు.... అంటూ ఒకే కొలనులో నివానమున్నా, కటప్పకటు కటమలంలోని నువానన, దానిలోని మకటరందం రుచీ తెలియదనీ, ఎకట్కడినుంచో వచ్చిన తుమ్మెద, ఆ కటమలంలోని సౌరభాన్ని ఆఘ్రాణించి, మకటరందాన్ని గ్రోలి పరవశానందాలు పొందుతుందనీ చెబుతాడు. నువాననను గ్ర,ిాంచే శక్తి మిళిందానికి ఉంది గాని కటప్పకటు లేదు. అలాగే గాడిదకటు బరువులు మోయడం తెలును గాని గంధపు చెకట్కల సౌరభ'ం తెలియదు. అది గంధపు చెకట్కల్ని మోనినా, వేపదూలాలు మోనినా బరువు నంగతి దానికి తెలున్తుంది గానీ నువానన నంగతి తెలియదు. ఎద్దుకేం తెలును అటుకటుల రుచి అని దీనికి నమాన భావం గల మరొకట తెలుగు సామెత ఉంది. అంటే మంచిని గ్ర,ిాంచడం మంచివారికే తెలున్తుంది గానీ చెడ్డవారు మంచిని గుర్తింపలేరని దీని గూఢార్థం.
107


 

బైబులు సామెతలో కటూడా ఇదే భావం న్ఫురిన్తుంది. దుషువలు మంచిని ఎట్లు మాట్లాడగలరు? అనగా దుషువలు దుషవత్వాన్ని గ్ర,ిాస్తారు గాని మంచితనాన్ని గ్ర,ిాంచలేరని దీని భావం. మంచివాడు తన ,ాృదయంలో ఉన్న మంచిననునరించి మంచి మాటలే మాట్లాడతాడు. చెడ్డవాడు తన ,ాృదయంలో ఉన్న చెడుననునరించి, చెడ్డమాటలే మాట్లాడతాడు. వేపచెటువ వేపకాయల్నే కాన్తుంది గాని మామిడి కాయలను కాయదు కటదా. ఒకట్క జల నుండే మంచినీరు, ఉప్పునీరు ఊరవు కటదా.
'చెప్పు తినెడి కటుకట్క చెఱకటు తీపెరుగునా అంటాడు వేమన. కటనకటపు నిం,ాననం మీద కటూర్చుండబెటివ పటావభిషేకటం చేనినా కటుకట్క తన న,ాజ గుణాన్ని మానుకోలేదు. అందుకే ప్రజాకటవి వేమన ఎంత చదువు చదివి ఎన్ని విన్నను గాని ,ీానుడవగుణంబు మానలేడు, బొగ్గుపాల గడుగ బోవునా మలినంబు అంటాడు. గాడిదకటు గంధపు చెకట్కల వానన తెలియనట్లే, దుషువలకటు మంచి మాటలు మాట్లాడడం తెలియదనేది నిర్వివాదాంశం.
9
తెలుగు సామెత : తాజెడ్డ కోతి వనమెల్లా చెరిచే
బైబులు సామెత : దుషువడు తోడివారిని మోనగించి అపమార్గము పటివంచును
(సామెతలు 6:29)
సాధారణంగా కొందరు చెడు వ్యననాలకటు, దురలవాట్లకటు బానినలైపోతారు. వారు తాము ఊబిలో కటూరుకటుపోతున్నామన్న నంగతిని గుర్తించకటుండా, ఇతరులను కటూడా అందులోకి లాగే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఆ అలవాట్లలో, వ్యననాలలో ఎంతో నంతోషం ఉందనీ, ఎన్నో ఆన్తులు, నంపద కొద్ది కాలంలోనే నంపాదించవచ్చనీ ప్రలోభ'పెటివ చుటూవ ఉన్నవారిని, బంధుమిత్రులను కటూడా ఈ రొంపిలోకి దించుతారు. ఆ మాటలు విని వారితో చేరినవారు కటూడా కొద్ది రోజుల్లోనే శంకటరగిరి మాన్యాలు పటివపోతారు. అందుకే మాయ మాటలను, కటల్లబొల్లి కటబుర్లను నమ్మవద్దని పెద్దలు ,ాచ్చరిన్తూనే ఉంటారు. తెలుగు సామెత ఈ విషయాన్ని పోలికటతో చెబుతుంది. కోతి తాను చెడింది కాకట వనములోని ఇతర కోతులను, వనాన్ని పూర్తిగా నాశం

108


 

చేనిన విధంగా దుషువడు కటూడా తన పరినరాలను, తోటివారిని కటూడా చెరుస్తాడని దీని అర్థం. బ,ుశా దీనికీ లంకా ద,ానానికీ నంబంధముందేమో. తన తోకటకటు నిప్పు పెటివన లంకావానుల వనాలను, నివాసాలను ద,ానం చేస్తాడు ,ానుమంతుడు. తన తోకటకటు నిప్పంటుకటుంది, తాను చెడ్డానని ఇతరులకటు కటూడా నతావన్ని కటలిగించాడు. ఏది ఏమైనా దుషువల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలనే విషయాన్ని ఈ సామెతలు మనకటు బోధిన్తున్నాయి.
ఇందుకటు భిన్నంగా నజ్జన సాంగత్యం అత్యంత క్షేమదాయకటం.
న,ావాన ఫలం, న,ావాన దోషం తప్పించుకోరానివి. మనకటు తెలియకటుండానే మన మిత్రుల ప్రభావానికి మనం లోనవుతుంటాము. మాట తీరూ తెన్నూ న,ావానుల కటనుగుణంగా మలచబడుతూ ఉంటాయి. పైన చెప్పిన బైబిలు, తెలుగు సామెతలు రెంటిలోనూ దుషవ సాంగత్యంలోని నషవం గురించిన ,ాచ్చరికే ఉంది. ఒకట్క మనిషి వలన వంశం, సామ్రాజ్యం ఉత్థాన పతనాలు చెందడం మన సా,ిాత్యంలో చూన్తూనే ఉన్నాము. రాముడొకటడు పుటివ రవికటులమీడేర్చె, కటురుపతి జనియించి కటులము జెరిచె అని అందుకే అన్నారు. అందుకే
'పాలను కటలినిన జలమును
చాల విధంబుననెయుండు బరికింపంగా
బాల చవి జెరుచు గావున
బాలనుడగు వాని పొందు వలదుర నుమతీ' అని బద్దెన ,ిాతవు పలుకటుతున్నాడు.
10
తెలుగు సామెత : తేలు వలె కటుటివ పోయినాడు
బైబులు సామెత : పొరుగువానిని నీ ఇంటికి కొనివత్తువేని అతడు తగవులు పెటివ నీకటును నీ కటుటుంబమునకటును మధ్య చీలికటలు తెచ్చును (సామెతలు 7:14)
మానవులలో కొందరు చేయవలనిన పనిని చడీ చప్పుడు లేకటుండా చేనుకటుని పోతారు. ఇతరులకటు చేయవలనిన ,ానిని, కీడును కటూడా అత్యంత చాకటచకట్యంతో వారి బారిన పడేవారు కటూడా గుర్తింపని రీతిలో చేనిపోతారు. తేలు కటూడా తాను

109


 

చేయవలనిన పనిని మెల్లగా చేనుకొనిపోతుంది. చప్పుడు లేకటుండా లోనికి వచ్చి కటుటివ చక్కా పోతుంది. దుషువలు, కటల,ాలు రేపేవారు కటూడా అంతే! మంచి కోరేవారిగా, ఆప్తులుగా చుటూవ చేరతారు కొందరు. ఇంటిలో వ్యకట్తులను పరిచయం చేనుకొని, ఇంటిలో వ్యక్తిలా కటలినిపోయి మెల్లగా ఒకటరి గురించి మరొకటరికి చెప్పడం ప్రారంభిస్తారు. ఒకటరికొకటరికి పోట్లాటలను పెటివ చివరకటు కటుటుంబమే చీలిపోయేలా చేయగలరు ఇటువంటి పుణ్యాత్ములు. అలాటివారిని చూచి 'తేలులా కటుటివపోయాడురా' అంటుంటారు. అటువంటివారిని గూర్చి ,ాచ్చరిన్తూ వారి పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెబుతున్నాయి ఈ రెండు సామెతలు.
ఇటువంటివారిని ఉద్దేశించి వేమన
',ీాన జాతివారి నిలు చేరనిచ్చెను
,ాని వచ్చు నెంతవానికైన
ఈగ కటడుపు జొచ్చి యిటవటవ జేయదా' అని అంటాడు.
11
తెలుగు సామెత : నకట్కలు బొకట్కలు వెదకటును
బైబులు సామెత : దుషువడు మంచి పనులలో కటూడ తప్పు పటువను (నీరా 11:31)
'కటుకట్కలు చెప్పులు వెదకటును' అనేది నమానార్థకటమైన ఇంకొకట తెలుగు సామెత. 'బొకట్కలు' అనే పదంలో 'ధ్వని' ఉంది. కేవలం నకట్కలకే అన్వయిన్తే, ఆ 'బొకట్కలు', 'గుంటలు' అనే అర్థాన్నిస్తాయి. లేకట నివనించే బొరియలు అనే అర్థాన్నిస్తాయి. ఆమాత్రానికి సామెత అవనరం లేదు. ఇది కటుజనులనుద్దేశించి కటూడా చెప్పిన సామెత. కటుజనుల విషయంలో ఈ 'బొకట్కలు' 'తప్పులు' అనే అర్థాన్నిస్తాయి. నకట్కలు జిత్తులమారివి. ఎదుటివారిలోని మంచిని చూడలేవు. తమ న్వభావాలకటు తగినట్లుగానే, లోపాలను వెదకటుతుంటాయి. కటుజనులు, అంటే నకట్కవంటి న్వభావం గలవారు, నిరంతరం ఎదుటివారిలోని తప్పులు వెదకటుతుంటారు. ఈ నందర్భాన్ని నమర్థ వంతంగా వివరించడానికి పై తెలుగు సామెతను ఉపయోగిస్తారు.

110


 

బైబులు సామెత ఇదే భావాన్ని తెలియజేన్తున్నది. దుషువనిలో దుషవ న్వభావమే ఉంటుంది కటనుకట అతడు మంచి పనులలో కటూడా తప్పులను, దోతాలనే వెదుకటు తుంటాడు. ఋజుమార్గంలో ఆలోచించడం అతనికి చేతకాదు. 'దుషువడు తన దుషవన్వభావాన్ని అనునరించి దుర్విషయాలను తెలియజేస్తాడని' ఇంకొకట బైబులు సామెత వాడుకటలోకి వచ్చింది. ఈ బైబులు సామెత కటూడా తెలుగు సామెతకటు నమానమైన భావాన్నే తెలియజేన్తుంది.
దృషివ మారితే అన్నీ మార్పుచెందుతాయి. దేనికైనా ,ాృదయమే ఉనికిపటువ. కాబటివ మత్సరగ్రన్తులైన వారందరూ ఇదే భావాన్ని ప్రదర్శిస్తారు. కాగా 'నకట్కలు బొకట్కలు వెదకటును' అనే తెలుగు సామెత, 'దుషువడు మంచి పనులలో కటూడా తప్పు పటువను' అనే బైబులు సామెత నమతుల్యమైనవి.
12
తెలుగు సామెత : పాలుపోని పెంచినా పాము కటరవకట మానదు
బైబులు సామెత : దుషువలకటు దయచూపినా వారు నీతిని నేర్చుకొనరు
(యెషయా 26:10)
బొగ్గును పాలతో కటడిగినా నలుపు పోదు. ఎలుకట తోలును ఎందాకట ఉదికినా తెలుపు రాదు. ఇవి స్వాభావికటంగా వచ్చిన శాశ్వత గుణాలు. అదే విధంగా పాము విషపూరితమైనది. ఇతరులను కటరిచి గాయపరచడమే దాని న,ాజ న్వభావం. దుషువనికి ఎంత మేలు చేనినా మనకటు కీడే చేస్తాడు తప్ప మేలు చేయడు. ఈ భావాన్ని వివరించడానికి ఈ తెలుగు సామెతను ప్రయోగిస్తారు.
'విద్యచే భ'ూషితుండయి వెలయుచున్న, తొడరి వర్జింపనగు నుమీ దుర్జనుండు,
చారుమాణికట్యభ'ూషిత శన్తమన్తకటంబైన పన్నగము భ'యంకటరము కాదే'
అంటాడు భ'ర్తృ,ారి భావాలను తెలుగులో వెలయించిన ఏనుగు లకట్షణ కటవి. కాపువాడు, పాము కటథ ఒకటటుంది. ఒకట కాపు సాయంకాలం పూట పొలానికి పోతాడు. వర్షం, చలిగాలి! అయినా పొలాన్ని చూచి రావడానికి వెద్ళాడు. అకట్కడొకట పాము చలికి వణకటుతూ బాధపడుతూ ప్రాణాపాయన్థితిలో ఉంది. పాపం, కాపువానికి జాలివేని, పామును తెచ్చి తన ఇంట్లో పెటువకటున్నాడు. పాలు పోని పెంచాడు. పాము

111


 

కోలుకటుంది. అదను చూచి కాపువానిని కాటువేనింది! ఇదీ పాముకటుండే నైజం. అందుకే పామును పాలుపోని పెంచినా కటరవకట మానదనే తెలుగు సామెత ప్రయోగం అర్థవంతమైనది.
బైబులు సామెత కటూడా దుషువలను గూర్చి, అంటే పామువంటి ప్రమాదభ'రిత గుణాలు గలవారిని గూర్చి చెబుతున్నది. దుషువలకటు దయచూపి, వారికి నీతి బోధ చేనినా వారు దానిని పెడచెవిని పెడతారు. నీతిని గ్ర,ిాంపరు. దుషవత్వాన్నే ప్రదర్శిస్తారు. దుషువడు విద్యావంతుడయినా, పాము పడగ మీద మణులున్నా మానవులు దరిజేరనీయరు. ఎందుకటంటే ప్రమాదం గనుకట. దుషువలను ధర్మక్షేత్రంలో నిలువబెటివనా వారు అధర్మాలే చేస్తారని బైబులు సామెత వివరిన్తుంది. పాము పాలు తాగడం వల్ల దానిలోని విషమూ, విషబుద్ధులూ అంతరించవు. దుషువలకటు దయచూపి నీతిని బోధించినా వారిలో ఉన్న అవినీతి, అధర్మం తొలగిపోవు. తెలుగు, బైబులు సామెతలు రెండూ ఇదే అర్థాన్ని ఎలుగెత్తి చాటుతున్నాయి.
13
తెలుగు సామెత : పుటువకటతో వచ్చిన బుద్ధి పుడకటలతో గానీ పోదు
బైబులు సామెత : చెడ్డవారు చనిపోవు వరకటు చెడ్డవారుగానే ఉందురు
(నీరా 11:16)
జన్మతః అబ్బిన గుణగణాలకటు విద్య చేత నంస్కారం చేత గురువునాశ్రయించుట చేత కొంతవరకటు పదును పెటువకోవచ్చు గానీ న్థూలంగా మనిషి తన న,ాజ నైజానికి విరుద్ధంగా పరివర్తనం చెందడం అసాధ్యమన్న సార్వత్రికట నత్యాన్ని ఈ సామెతలు రెండూ నమర్థిన్తున్నాయి.
'లెకట్కలేని యాశ లీలమైయుండగా
తికట్క యెత్తి నరుడు తిరుగుగాకట
కటుకట్కవంటి మనను కటూర్చుండనిచ్చునా'
ఉన్మాదం తికట్క మౌఢ్యం పొగరు వంటి తామన గుణాలు సాధారణ పరిన్థితుల్లో నివురుగప్పిన నిప్పులా ఉన్నప్పటికీ నమయము వచ్చినప్పుడు ప్రకోపిస్తాయి.

112


 

'దొబ్బనేర్చు కటుకట్క దుత్తలు మోచునా.' కటుకట్క వంటింటిలో ప్రవేశించి కటుండలో మూతి పెడుతుంది. కానీ, చకట్కగా పాత్రను మోనుకొనివన్తుందా? కటుకట్కనే సాదృశ్యంగా చేనుకటుని వేమన కాముకటురాలి ,ీాన గుణాన్ని ఎత్తి చూపాడు:
'మగడు తప్పులేకట మననిచ్చియున్నను
న,ాజ గుణము విడదు జారకాంత
పిండితిన్న కటుకట్క పీతికాశింపదో'
న,ాజంగా మదమాత్సర్యాలు గలవారికి తమ దుర్గుణాలు ప్రదర్శించడానికి కారణమవనరం లేదు. మగడు మన్మథుడైనా నదాచారియైనా చెడిన ఆడుది తాను రంకటులు మానదు.
మరణించి చితిపై కాలినప్పుడు గానీ ,ీానుని అవగుణం మానిపోదు.
వాకట్శుద్ధి, వాచాలత్వం
1
తెలుగు సామెత : అటుకటులు బొక్కే నోరు, ఆడిపోనుకటునే నోరు ఊరుకోవు
బైబులు సామెత : అజ్ఞాని ఆలోచన లేకట నోటికి వచ్చినట్లు వదరును (నీరా 21:26)
నోటిని, నాలుకటను భ'ద్రము చేనుకొనువాడు శ్రమల నుండి తన ప్రాణమును కాపాడుకొనును (సామెతలు 21:23)
ఒకట పనికి అలవాటు పడినవాడు అవనరమున్నా, లేకటున్నా ఆ పనిని విడువకటుండా చేన్తూ ఉంటాడు. అది చూచేవారికి వినుగును పుటివన్తున్నా తన అలవాటును అతడు మానుకోడు. తెలుగు సామెతలోని అటుకటులు బొక్కే నోరు, ఆడిపోనుకటునే నోరు అలాంటివే! దీనికి నమానార్థకటంగా 'తిటేవ నోరు, తిరిగే కాలు ఊరుకోవు' అని మరొకట తెలుగు సామెతను కటూడా ఉపయోగిస్తారు.
నిరంతరాయంగా పనిచేన్తూ ఉండడం మంచి లకట్షణమే. అయితే అనవనరమైన పనులు, వినుగు పుటివంచే పనులు జీవితాలకటు అపాయం తెచ్చే పనులు చేన్తూ ఉండడం మంచిది కాదు. అటుకటులు బొకట్కడమంటే తిండికి అలవాటు పడడం. తినమరిగిన కోడి ఇల్లెక్కి కటూనిందని మరొకట తెలుగు సామెత! ఈ తినమరిగినవాడు తన అలవాటును ఎటివ పరిన్థితుల్లోనూ మానుకోలేడు. ఈనాడు లంచాలు ముటవనివారు లేరంటే అది అతిశయోక్తి కాదేమో. ఈ తినమరిగినవాడు గాదె క్రింది పందికొకట్కుల్లా

113


 

బొక్కీ బొక్కీ ఎదుటివారిని నాశనం చెయ్యడమే కాకటుండా, కొన్నిమార్లు తామే అపాయాలలో పడిపోతారు. ఆడిపోనుకటునే నోరూ అంతే. అయినదానికీ, కానిదానికీ ఇతరులను నిరంతరం ఆడిపోనుకటుంటూ ఉంటారు. తమ విషయాలు మరచిపోయి 'గురివిందగింజ తన నలుపెరుగదన్న' సామెతగా ఎప్పుడూ ఎదుటివాద్ళను ఆడిపోను కటుంటూ, విమర్శిన్తూ, తూలనాడుతూ ఉంటారు. దీనిలో నిజానిజాలు వారికటనవనరం. ఆడిపోనుకటుంటూ, విభేదాలు పుటివంచడమే వారికి ఆనందం. ఈ అటుకటులు బొక్కే నోరు, ఆడిపోనుకటునే నోరు ఎప్పుడూ ఊరుకోవు. 'పుటువకటతో వచ్చిన బుద్ధి పుడకటలతో గాని పోద'న్నటువ జీవితాంతందాకా ఈ నోద్ళు బొకట్కుతూ, ఆడిపోనుకటుంటూనే ఉంటాయి.
ఇది చాలా దోషపూరితమైన గుణం. తమకటు, నమాజానికి కటూడా చేటుతెచ్చే ఈ గుణం కటల,ాలకటు, కటతావలకటు కారణమౌతుంది. బొకట్కడమంటే అటుకటులు తనవైతే బాధ లేదు. ఈ బొక్కే గుణం ఉన్నవాడు అందరి సొమ్మునూ బొకట్కుతాడు. ఏమన్నా చెప్పి చూద్దామా అంటే ఆడిపోనుకటుంటాడు. ఇదే కటల,ాలకటు, కటకట్షలకటు కారణమౌతుంది. విభేదాల వల్ల నమాజం చెడిపోతుంది. కాబటివ ఈ బొక్కే నోటిని, ఆడిపోనుకటునే నోటిని అదుపు చెయ్యడం ఎంతైనా అవనరం.
బైబులు సామెతలో నోటికి వచ్చినట్లు వాగేవాడిని అజ్ఞానిగా నూచించారు. జ్ఞానం లేనివాడు తన ఇతావనుసారం మాట్లాడి తనకటు, ఎదుటివారికి కటూడా చేటు తెస్తాడు. 'విస్తారమైన మాటలతో దోషముండకట మానదు' అని బైబులులోని మరొకట సామెత. నోటిని, నాలుకటను భ'ద్రం చేనుకోకటపోతే అదుపులో ఉంచుకోకటపోతే శ్రమలు కొనితెచ్చుకటున్నట్లేనని మరొకట బైబులు సామెత. ఆలోచన లేకటుండా నిరంతరం మాట్లాడడం అనారోగ్యకటరమైన, అపాయకటరమైన పని. అందుకే నుభాషిత రత్నావళి'లో 'మౌనమే భ'ూషణము మూఢ మావులకటు అంటాడు భ'ర్తృ,ారి. నమయోచితంగా, మితంగా మాటలాడాలి. అడ్డూ అదుపూ లేకటుండా మాటలాడడం, అనుచితాలు మాటలాడడం, అపాయకటరం. బైబులు సామెతలలో 'నమయోచితంగా పలికే మాట, చిత్రమైన వెండి పద్లెంలో ఉంచిన బంగారు పండ్ల వంటిది' అని కటూడా ఉంది (సామెతలు 25:11). కాబటివ అనాలోచితంగా, అజ్ఞానిలాగా మాట్లాడడం అవివేకటం. అలాంటివారిని ఎవ్వరూ ఎటివ పరిన్థితులలోను ఆపలేరు, రక్షింపనూ లేరు. అందుకే బైబులు సామెతలో అలాంటివారిని అజ్ఞానులన్నారు. బుద్ధి,ీానుడు జ్ఞానాన్ని అన,ిా్యంచుకటుంటాడు.

114


 

2
తెలుగు సామెత : ఆడదాని నోట నువ్వు గింజ నానదు
బైబులు సామెత : వాచాలుడు ర,ాన్యమును దాచలేడు (సామెతలు 20:19)
ఈ సామెతల్లోని ప్రధాన ప్రతిపాదన అతి వాగుడు, అదే నమయంలో దాచవలనినదేదో, బ,ిార్గతం చెయ్యవలనిందేదో వివేచించలేని అధికట ప్రనంగ ధోరణి. తెలుగు సామెతలో న్త్రీ వాచలత్వం గురించి ఉన్నది. బైబులు సామెతలో వాచాలుని గురించి ఉన్నది.
నిజానికి అతివలు దేనికైనా నమర్ధులు. భ'ూమిని తలక్రిందులు చేయగలిగిన మర్మాన్ని కటడుపులో దాచుకొని గుంభ'నంగానూ ఉండగలరు, నిప్పు లేకటుండానే పొగ వచ్చిన చందాన అమ్మలకట్కల ముచ్చట్లలో అకట్కడా ఇకట్కడా విన్నవాటిని ఆరబోయనూగలరు. పురుతాధికట్య నమాజంలో న్త్రీ బుద్ధి చాపల్యాన్ని ఈనడిన్తూ పుటివన సామెత ఇది. అలాగని వనబోనిన పిటవలు మగమ,ారాజుల్లో ఉండరని కాదు. న్త్రీ వాచాలత్వాన్ని అలా ఉంచి తెలుగు, బైబులు సామెతలు రెండిటిలోనూ ఉన్న ముఖ్య ప్రతిపాదన ర,ాస్యాలు దాచగలగడం. చనువు ఉండి నిరాటంకటంగా రాకటపోకటలు ఉన్న వ్యకట్తుల మధ్య ఏదో ఒకట నమయంలో 'నేను అన్నానని ఎకట్కడా అనకటు. నీలోనే ఉంచుకో' అనే ఉపోద్ఘాతంతో ఇలాటి ర,ాస్యాలు బటవబయలు అవుతుండడం అతి సామాన్యం. కాని మాట పెదవి దాటితే గడప దాటినటేవ అనే లోకోక్తి కటూడా ఉంది.
ఒకట మనిషిని నమ్మి ,ాృదయ భారం దించుకొనేందుకటు మననులో మాట చెప్పుకోవాలనుకొంటారు కొందరు బాధితులు. అలా అన్న విషయాలను సానుభ'ూతితో విని తమలో నిక్షిప్తం చేనుకోగలిగినవారే విజ్ఞులు.
నువ్వు గింజ చాలా న్వల్పమైన తృణధాన్యం. అది నానడానికి ఎకట్కువ నమయం పటవదు. అంటే ఆడవారు నువ్వు గింజ నానడానికి పటేవంత నమయం కటూడా ర,ాస్యాన్ని దాచలేరని చెప్పడం. తెలుగు సామెత ఈ బల,ీానతను ఆడవారికి ఆపాదిన్తుండగా, బైబిలు సామెత దీనిని మగవారికి ఆపాదిన్తున్నది. ఏది ఏమైనా 'విస్తారమైన మాటలతో దోషముండకట మానదు' అనేది బైబులు నూక్తి. మితభాషణం, ప్రియ భాషణం, ఇతరుల ర,ాస్యాలను కాపాడడం బుద్ధిమంతుల లకట్షణం.

115


 

3
తెలుగు సామెత : ఎముకట లేని నాలుకట ఏమయినా పలుకటుతుంది
బైబులు సామెత : కొరడా దెబ్బ ఒడలిమీద బొబ్బలు పొక్కించును. కాని దుషువని జి,ా్వ ఎముకటలను కటూడా విరుగగొటువను (నీరా 28:17)
'నరము లేని నాలుకట నానా విధములుగా పలుకటుతుంది' అనే ఇంకొకట సామెత ఈ తెలుగు సామెతకటు నమానార్థకటంగా ప్రాచుర్యాన్ని నంతరించుకటున్నది. కాద్ళు, చేతులు లాంటి శరీర భాగాలలో ఎముకటలుంటాయి. అందువలన వీటి చలన మార్గంలో కటూడా ఒకట పద్ధతి ఉంటుంది. ఎటుబడితే అటు ఇవి తిరుగవు. నాలుకట ఆ విధంగా కాకటుండా, ఎముకట లేనిదిగా నరం లేనిదిగా ఎటయినా తిరుగుతుంది. అంటే న్థిరత్వం లేనిది. ఏమయినా మాట్లాడుతుంది. నీతి నియమాలు లేకటుండా విచ్చలవిడిగా మాట్లాడేవాణ్ణి గురించి అలా మాటలాడి ఇతరులను నొప్పించే వారి గురించి చెప్పవలని వచ్చినపుడు ఈ తెలుగు సామెతను ఉపయోగిస్తారు.
బైబులు సామెత కటూడా ఇదే అర్థాన్ని తెలుపుతుంది. కొరడా దెబ్బలు, కటత్తులు, కటఱ్ఱలు శరీరాన్ని మాత్రమే బాధిస్తాయి. అయితే దుషువని జి,ా్వ (నాలుకట) మనన్సును, నర్వేంద్రియాలను నాశం చేన్తుందని ఈ బైబులు సామెత వివరిన్తుంది. ఒకట విధంగా పరిశీలిన్తే కొరడాలు, కటత్తుల కటంటే ఇటువంటి దుషువని మాట, ఎముకట లేని నాలుకట పలికే మాట మిక్కిలి ప్రమాదకటరమని ఈ సామెతలలోని గూఢార్థం. 'నాలుకట అగ్ని వంటిదని, దానిని ఎవరూ సాధుపరచజాలర'ని ఇంకొకట బైబులు సామెత వివరిన్తుంది.
అందుకే వేమన 'ఇనుము విరిగెనేని ఇరుమారు ముమ్మారు, కాల్చియతకటనేర్చు కటమ్మరీడు, మనను విరిగెనేని మరి యంటనేర్చునా?' అంటాడు. కటనుకట విచ్చలవిడిగా అనాలోచితంగా మాట్లాడే మాటలు క్రటమశికట్షణా రా,ిాత్యంతో కటల,ాలు పుటివంచే వారి మాటలు మిక్కిలి ప్రమాదకటరాలని ఈ బైబులు, తెలుగు సామెతలు తెలియ జేన్తున్నాయి. పశుపక్ష్యాదులను నమస్తాన్ని మానవుడు స్వాధీనంలో ఉంచుకటున్నాడు గాని, తన నాలుకటను అంటే తనను తాను అదుపులో పెటువకోలేకట పోతున్నాడు. అదే భావం ఈ రెండు సామెతలలో కటనిపిన్తుంది.

116


 

4
తెలుగు సామెత : కాలుజారితే తీనుకోవచ్చు గాని నోరు జారితే తీనుకోలేము
బైబులు సామెత : రాతి నేల మీద జారుట కటంటే నోరు జారుట ,ానికటరము (నీరా 20:18)
తన నోరు కాచుకొనువాడు తన్ను కాపాడుకొనును, ఊరకొనకట మాటలాడువాడు తనకటు నాశనము తెచ్చుకొనును (సామెతలు 13:3)
నాలుకట తెచ్చిపెటువ చావు ఘోరమైనది. నాలుకట కటంటే పాతాద లోకటము మెరుగు (నీరా 28:21)
నడున్తూ ఉన్నప్పుడు రాయి తగిలి, లేకట పరధ్యానంగా వెద్ళుతున్నప్పుడు, ఏదైనా అడ్డం వచ్చినపుడు, వేయరానిచోట కాలు వేనినప్పుడు పాదం జారుతుంది. దాన్ని చూచి ఎవరైనా పడకటుండా పటువకొని సాయం చెయ్యడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఇది నర్వసాధారణం.
నోరు జారడమంటే అనరాని మాటలు అనడం. ,ాద్దుమీరి తూలనాడడం. మాట గాలిలో కటలిన్తే, అంటే మనం ఒకట మాటను పలికితే దాన్ని తిరిగి తీనుకోలేం. దాని ప్రభావం ఎప్పటికీ నిలిచి ఉంటుంది. కాలుజారడం లాంటిది కాదు మాట జారడం. కాలు జారితే నరిచేనుకొని, లేకట పడిపోయి లేచి నడవవచ్చు. నోరు జారడం గాలిలో విడిచిపెటివన భావం. నయం చేనుకోలేని గాయం! అందుకే మాట మనలో ఉన్నంత కాలం అది మన ఆధీనంలో ఉంటుంది. బయటికి జారితే అది మనమీద తిరగబడుతుంది అని అంటారు పెద్దలు.
ప్రతివారూ నాలుకటను (నోటి మాటలను) జాగ్రత్తగా చూచుకోవాలి. దావీదు కీర్తనలలో నాలుకటను గూర్చిన ,ాచ్చరికటలు, సామెతలు చాలా ఉన్నాయి. దావీదు కీర్తన 34:13 లో చెడ్డమాటలు పలుకటకటుండా నీ నాలుకటను కటరివనమైన మాటలు పలుకటకటుండ నీ పెదవులను కాచుకొనుము అని ఉంది. కటపటమైన నాలుకట గలవారిని దేవుడు నాశనం చేస్తాడని, తన నివానంలో నుండి, నజీవుల దేశంలో నుండి ఆయన వారిని నిర్మూలిస్తాడని కీర్తన 52:4,5 వచనాలు వివరిస్తాయి. కటల్లలాడు నాలుకట

117


 

నర్వేశ్వరునికి ,ాయమైనదని సామెతలు 6:17 లో ఉంది. జీవ మరణాలు నాలుకట వశంలో ఉన్నాయని సామెతలలో ఉంది. భ'కట్తులెందరో నోటి మాటలను గూర్చి వివరించారు. మృగ, పక్షి, నర్పజాతులను మానవులు స్వాధీనం చేనుకొని ఏలగలుగుతున్నారు. అయితే చిన్ని అవయవమైన నాలుకటను మానవుడు అదుపులో ఉంచుకోలేకటపోతున్నాడు. తన నాలుకటను, అంటే తనను తాను అదుపులో ఉంచుకటునేవాడు కోటలను స్వాధీనపరచుకటునే వీరయోధునితో నమానుడు. నాలుకటను గూర్చి అంటే నోటి మాటలను గూర్చి యాకోబు పత్రికట 3:6-12 వరకటు పరిశీలిన్తే నాలుకట (నోటి మాటలు) ఎంత కీడు చేన్తుందో తెలునుకోవచ్చు. నాలుకట అగ్నియే, నాలుకట మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప ప్రపంచమై నర్వ శరీరమునకటు మాలిన్యము కటలుగజేయుచు, ప్రకటృతి చక్రటమునకటు చిచ్చుపెటువను. మృగ, పక్షి, నర్ప జలచరములలో ప్రతి జాతియు నరజాతి చేత సాధుకాజాలును. కాని ఏ నరుడును నాలుకటను సాధుచేయనేరడు. అది మరణకటరమైన విషముతో నిండినది. అది నిరర్గదమైన దుషవత్వమే. . . అని ఉంది. నాలుకటతోనే దేవుని న్తుతిన్తూ, ఆ నాలుకటతోనే దేవుని పోలికటగా పుటివన మనష్యులను దూషిస్తారు. ఒకట్క జల నుండే చేదు నీరు, తీపి నీరు ఊరవు కటదా! అదే విధంగా ఒకట్క నాలుకటతోనే స్తోత్ర గీతాలు, శాపనార్థాలు రావడం మంచిది కాదని బైబులు ప్రబోధం.
నరుని నాలికటకటు నరం లేదు అంటుంది ఇంకొకట తెలుగు సామెత. అది ఎన్ని రకాలుగానైనా తిరుగుతుంది, మాట్లాడుతుంది. రెండు నాలుకటలవాడు అంటే మాట మీద నిలబడకటుండా, మాట తప్పుతూ తప్పించుకటు తిరిగేవాడు. అటు బైబులు జన నంన్కృతిలోనూ, ఇటు మన తెలుగువారిలోను నాలుకటను అదుపులో ఉంచుకోలేని వారి పట్ల నిరనన భావం ఏకటగ్రీవమయింది. బైబులు సామెత ఇంకొంచెం ముందుకటు వెళ్ళి నాలుకట చావును కొనితెన్తుందనీ, పాతాదానికి దారితీన్తుందనీ కటూడా ,ాచ్చరిన్తున్నది.
5
తెలుగు సామెత : జి,ా్వచేత నరులు చిక్కి నొచ్చిరి గదా
బైబులు సామెత : మూఢుని పలుకటులు నాశమును తెచ్చును, అతని మాటలే అతనికి ఉరులగును (సామెతలు 18:7)
118


 

నవ్వు నాలుగందాల చేటు అన్నారు గానీ వాచాలత్వం వేయి రకాల చేటు అన్నది అకట్షరనత్యం. నోటికి అదుపులేకట పిచ్చి ప్రేలాపనలతో శివమెత్తేవాడికి అందరూ దూరంగా ఉంటారు. అలాటివాడు తన చావును తానే నెత్తిమీదికి తెచ్చిపెటువకటుంటాడని ఈ సామెతలు చెబుతున్నాయి.
వానుదేవునికి సాదరంగా ధర్మనందనుడు తన రాజనూయంలో అగ్రాననాధిపత్య మిచ్చాడు. శిశుపాలుడది చూచి కటుపితుడై దుర్భాషలతో శౌరిపై అధిక్షేపాలు అవ,ాదనలు కటురిపించాడు. కటూడివచ్చిన రాజులు వారించినా వినలేదు. మేనత్త సాత్వతికి ఇచ్చిన మాట ప్రకారం నూరు తప్పులు మన్నించి ఆపైని నుదర్శనంతో శిరచ్ఛేదనం గావించాడు శ్రీకటృష్ణుడు.
మాటలే ఉరులైనాయన్న బైబులు సామెతకటు ఈ వృత్తాంతం అద్దం పడుత్నుది : దావీదు రాజు ధృతి చెడి వనవాసానికేగే నమయంలో షిమీ అనే పనికిమాలినవాడు పరిపరి విధాల దూరుతూ దుమ్మెత్తిపోశాడు. దావీదు నంయమనంతో వ్యవ,ారించి అతనికేమీ ,ాని కటలుగకటుండా ప్రన్తుతానికి తనవారిని వారించినా, ఆ తరువాతి కాలంలో ఆ వాచాలత్వానికి అతనికి చావు తప్పి కటన్నులొటవపోయింది (నమూవేలు 2వ గ్రంథము 16:5-14 19:16-24).
న్వశక్తి ప్రతాపాలు నరకటు చేయకటుండా శత్రువును తూలనాడే వదరుబోతులు మాటలు కోటలు దాటితే చాలనుకటుంటారు. లేని ప్రతిభాపాటవాలను తెచ్చిపెటువకొని మాటలు గుప్పించి, పుణ్యకాలం వచ్చేనరికి చతికిల పడడం భీరువుల లకట్షణం. అతడు పలికిన మాటలే అతని పాలిట యమపాశాలౌతాయి.
ముందు వెనుకటలాలోచింపకట ప్రేలరి పలికే పలుకటులు శతకోటి అనర్థదాయ కాలన్నది జగమెరిగిన నత్యం. విచకట్షణ తప్పిన వాక్కే అల్లకటల్లోలానికి మూల కారణమవు తుంది. దీనినే ఈ సామెతలు వివరిన్తున్నాయి.
6
తెలుగు సామెత : తలుపుకి గొద్లెం నోటికి కటద్లెం ఉండాలి
బైబులు సామెత : నీ పొలమునకటు ముద్లకటంచె వేనుకొనునట్లే నీ నోటికి తలుపు పెటివ గడి బిగింపుము (నీరా 28:24-25)

119


 

తలుపు అనేది భ'ద్రత కోనం. ఎవరైనా వచ్చి నెడితే తెరుచుకటునే తలుపు నిష్ప్రయోజనకటరం. గొద్లెముంటే దానికి తాదం వేనుకొని నురక్షితంగా ఉండవచ్చు. అన్మదీయులకటు ప్రవేశం, అన్యులకటు నిషేధం వీలవుతుంది. పొలం చుటూవ వేనుకటునే కటంచె కటూడా ఇందుకోనమే. యదేచ్ఛగా ఎవరుబడితే వారు, ఏదిబడితే అది చొరబడకటుండా నియంత్రణ కటంచె వల్లనే సాధ్యం. తెలుగు సామెత తలుపు గొద్లేన్నీ, బైబులు సామెత క్షేత్రం చుటూవ ముద్ల కటంచెనూ సాదృశ్యాలుగా ఉపయోగించి మానవుడు తానాడే మాటలను నియంత్రించుకోవాలనే నీతి బోధను గరుపుతున్నాయి.
'మాటల మూటలు వచ్చును
మాటలచే కటలుగుచుండు మణిమంత్రంబులర
మాటలు పొందికట తెలినిన
మాటలచే ముక్తికటలుగు మ,ిాలో వేమా'
నిజం మాట్లాడితే మనుషులకటు నచ్చదు, అబద్ధాలు చెప్పడం ఇషవం లేదు. అందుకే ఉత్తములు మౌనులౌతారు. ఎలాటి పంచకటద్యాణి అశ్వాన్నైనా అదుపులోకి తెచ్చుకోవచ్చు గానీ నాలుకటను అదుపు చేయడం దుస్సాధ్యం. నోటికి కటద్లెమని తెలుగు సామెతలో ఉన్న పదబంధం గుర్రంనోట కటద్లెం నంధించి మన చిత్తప్రకారం పరుగులెత్తించవచ్చన్న నంగతిని న్ఫురింపజేన్తూ మనిషి నోటికి కటూడా కటద్లెం ఉండాలని బోధిన్తున్నది.
బైబులు సామెత కటూడా ఇదే నందర్భాన్ని, ఇదే విషయాన్ని తెలుపుతుంది. చేనికి కటంచె వేనుకటున్నట్లే, నోటికి కటద్ళెం వేనుకోవాలని తెలియజేన్తున్నది. విచ్చలవిడిగా, యదేచ్ఛగా మాటలాడవద్దని బోధిన్తున్నది. పై రెండు సామెతలూ విచకట్షణా ర,ిాతమైన నంభాషణను గర్హిన్తున్నాయి. వేమన అన్నటువ 'మాటలుడుగకటున్న మంత్రంబు దొరకటదు.' మితంగా మాట్లాడుతూ, కాంతా నమ్మిత భాషణంతో ఇంపైన పలుకటులతో ,ాద్దులెరిగి వర్తించే వ్యక్తి యోగ్యుడు.
7
తెలుగు సామెత : నాలుకట దాటితే నరకటము
బైబులు సామెత : నాలుకట కటంటే పాతాద లోకటము మెరుగు (నీరా 28:21)

120


 

'కాలు జారితే తీనుకోవచ్చు గానీ నోరుజారితే తీయలేము' అనేది కటూడా ఇదే అర్థాన్ని తెలియజేనే మరొకట తెలుగు సామెత. అనాలోచితంగా, స్థానాస్థాన వివేచనం లేకటుండా, నిజానిజాలు తెలియకటుండా చిన్నాపెద్దా లేకటుండా విచ్చలవిడిగా మాటలాడేవారిని గూర్చి, అటువంటి నందర్భాన్ని గూర్చి వివరించేటప్పుడు ఈ తెలుగు సామెతను ఉపయోగిస్తారు. ఒకట మాట మన అదుపులో (మనన్సులో) ఉన్నంత వరకటు అది మన అదుపులో ఉన్నట్లే. అయితే అది నాలుకట దాటితే, మనమీద ఎదురు తిరిగి నరకాన్ని నృషివన్తుంది. అశాంతిని రేకెత్తిన్తుంది. శత్రువులను నృషివన్తుంది. అనూయా ద్వేతాలను వెద్లగ్రకట్కుతుంది. ఇటువంటి నమయాల్లో 'నాలుకట దాటితే నరకటము' అనే ఈ తెలుగు సామెతను ప్రయోగిస్తారు.
బైబులు సామెత కటూడా దీనినే తెలియజేన్తున్నది. నాలుకటను స్వాధీనపరచు కోలేకటపోతే, సాధుపరచలేకటపోతే అది మృత్యు గ,ా్వరమవుతుంది. నాలుకటను అదుపులో పెటువకొనువాడు, కోటలను జయించిన వానితో నమానుడని, నాలుకట ద,ిాంచు అగ్నివంటిదని మరికొన్ని బైబులు సామెతలు వివరిన్తున్నాయి. కాగా తెలుగు సామెతలోని భావార్థాలనే బైబులు సామెత కటూడా తెలియజేన్తుంది. ఈ రెండూ నమానార్థకాలే.
ఏ నూక్తి చెప్పినా తనను తాను అదుపులో పెటువకటున్నవాడే గొప్పవాడని చెబుతుంది. ఎకట్కువగా మాట్లాడువాడు చికట్కులలో పడతాడు. అధికటంగా మాట్లాడితే ఎకట్కువ దోతాలు దొర్లుతాయి. అదుపు తప్పితే గుఱ్ఱం రౌతును పడవేన్తుంది, పాడితప్పితే మాట మనుజుని పాతాదంలోనికి తోనివేన్తుంది. ఇదే భావాలను పై తెలుగు, బైబులు సామెతలు తెలియజేన్తున్నాయి.
8
తెలుగు సామెత : నోరు మంచిదైతే ఊరి మంచిదౌను
బైబులు సామెత : నాలుకటను బటివయే నరుని జీవితముండును (సామెతలు 18:21)
నాలుకట శరీరవయవాలలో చిన్నది. అయితే దానికటన్నా ప్రమాదకటరమైన అంగం వేరొకటటి లేదు. ,ాత్యలు చేనేవారు కటత్తులు, ఇతర మారణాయుధాలు ఉపయోగిస్తారు.

121


 

కానీ మనిషిని నిలువునా ప్రాణాలు తీయడానికి ఒకట్క క్రటుంగదీనే మాట చాలు. కటర్ణాకటర్ణిగా వినబడే నీలాపనిందలు, ఆరోపణలు ఎటునుండో ఎగిరి వచ్చి గుండెల్లో గుచ్చుకటునే బాణాల వంటివి. ఆ మాట ఎవరన్నారో తెలియకటుండానే ఊరంతా కార్చిచ్చు రేపుతుంది.
నాలుకట మూలంగా కటలిగే ఇకట్కట్లు రాజ్యాలకటు, నగరాలకటు, గ్రామాలకటు చేనే కీడు ఒకట ఎత్తు అయితే నాలుకటను అదుపు చేనుకోలేకట మనిషి పడే పాట్లు, ఇతరులకటు కటలిగించే ,ానీ మరొకట ఎత్తు. కొందరు అదే పనిగా ఇల్లిల్లూ తిరిగి లేనిపోని నీలివార్తలు చేరవేన్తుంటారు. ఈ కటదలో ఆరితేరినవారు శ్రోతల మననుల్లో అనుమాన, విద్వేష బీజాలు చల్లి చక్కాపోతారు. చిచ్చు రేగుతుంది.
బైబులు సామెత, తెలుగు సామెతా కటూడా ముఖ్యంగా నాలుకట మూలంగా ,ాని, అపఖ్యాతీ మూటగటువకోవడాన్నే ప్రతిపాదిన్తున్నాయి. ఈ వేద గాకటుంటే రేపయినా ఇలాటి తంటాలమారిని ప్రజానీకటం పనిగటవకటపోరు. ఒకటరి మీద ఒకటరికి చాడీలు చెబితే దానికి అతి నరదమైన పరిత్కారం ఆ ఇద్దరు వ్యకట్తులు ఎదురుపడి 'నీవిలా అన్నావా?' అని పరిత్కారంగా తెలునుకోవడమే. మబ్బులు వీడిపోయి తమ ఇద్దరి మధ్య అపార్థాలు నృషివంచినవాడి అనలు రంగు తేటతెల్లమవుతుంది. కటుటుంబాలలో, గ్రామాలలో సాధారణంగా ఇలా కొండేలు ప్రచారం చేనేవారెవరో అందరికీ తెలినే ఉంటుంది. అలాటివారి విషయంలో కొంత జాగ్రత్తగా ఉండడం కటూడా అభ్యానం చేస్తారు. అలాటివారిని పూర్తిగా నమ్మరు. ఏ నంగతీ వారికి తెలియనీయకటుండా జాగ్రత్తపడతారు.
దీనికి భిన్నంగా ముత్యాల వంటి మాటలు నమయోచితంగా మేలు కటలిగించే నుద్దులు, ఆప్యాయత ఉటివపడే మధురోకట్తులు పలికే వారిని ఊరంతా నన్మానిస్తారు. అన్ని నందర్భాలకటు వారిని ఆ,ా్వనిన్తుంటారు. నోరు మంచిదైతే ఊరు కటూడా మంచిగానే ఉంటుంది. బైబులు సామెత ప్రకారం ఒకట మనిషి నంభాషణను బటేవ అతని జీవితం కటూడా ఉంటుంది.

122


 

9
తెలుగు సామెత : మంచివాడు మాట్లాడినదే మందు
బైబులు సామెత : బుద్ధిమంతుల పలుకటులు మందువలె మేలు చేయును (సామెతలు 12:18)
'నర్వేజనాన్సుఖినోభ'వంతు' అనేది విశ్వజనీనమైన కోరికట. అందరూ నుఖంగా ఉండాలనే ఆకాంకట్ష అందరిలోనూ ఉండాలి. అటువంటి భావన కటలవారు ఆదరాభిమానాలతో మాట్లాడుతారు. అటువంటి మాటలు అమృతంతో నమానాలు. 'ఉదార చరితనాం తు వనుధైవ కటుటుంబకటం' అనే నూక్తి కటూడా ఇదే భావాన్నిన్తుంది. ఈ ప్రపంచమంతా ఒకట కటుటుంబం, ఈ ప్రజలంతా నావారు అనే ఆత్మీయత ఉన్నవాడు మధురమైన మంచి మాటలు మాట్లాడతాడు. ఆ మాటలు దివ్యౌషధంలా పనిచేని మాననికట, శారీరకట రుగ్మతలను మటుమాయం చేస్తాయి. ఆ మంచి మనుజులను, వారి మంచి మాటలను వర్ణింపవలని వచ్చినపుడు పైని చెప్పిన తెలుగు సామెతను ప్రయోగిస్తారు.
బైబులు సామెత కటూడా ఇదే భావాన్ని తెలియజేన్తుంది. బుద్ధిమంతుల పలుకటులు మందువలె పనిచేని, మానవులకటు మేలు చేస్తాయని వివరిన్తుంది. జ్ఞానుల మాటలు మనన్సును తెప్పరిల్లజేస్తాయని మరొకట బైబులు సామెత వివరిన్తుంది. బుద్ధిమంతుని మాటలు తన పొరుగువారికి, మిత్రులకటు, ఆ మాటకొన్తే నమన్త ప్రపంచానికీ మేలు చేస్తాయి. ఇందులో కటూడా విశ్వజనీనత చోటుచేనుకటుంది. నంకటుచిత భావాలను విడిచిపెటివ విశాల దృకట్పథాన్ని అలవరచుకటున్నపుడు మంచి బుద్ధి, విజ్ఞానాలు లభిస్తాయి. అప్పుడు మంచి మాటలే నోటికి వస్తాయి. అవే అందరికీ మేలు చేస్తాయి.
,ాృదయంలో నిండి ఉన్న భావాలను బటివ మాటలు వెలువడతాయి. కాబటివ మొదట ,ాృదయం పరిశుద్ధం కావాలి. అప్పుడు మానవులు బుద్ధిమంతులౌతారు. ఆ బుద్ధిమంతుల మాటలు అందరికీ మేలు చేస్తాయి. ఈ భావాన్ని ఈ రెండు సామెతలు నమానంగా అందిన్తున్నాయి.
123


 

10
తెలుగు సామెత : మాటలే మంత్రాలు
బైబులు సామెత : మృదువైన మాట కోపమును చల్లార్చును. నొప్పించు మాట కోపమును రేపును (సామెతలు 15:1)
కొంతమంది మాట్లాడితే కొంప మునిగిపోయినట్లు పిడుగులు పడినట్లూ ఉంటుంది. ఆవేశం, ఆక్రోశం, అన్నీ పొడనూపుతాయి. మరి కొంతమంది మాట్లాడితే మల్లెలు విరినినట్లు, మంచి గంధం పూనినట్లు, తేనెజల్లులు కటురినినటూవ ఉంటుంది. ఎకట్కడ లేని ఆనందోత్స,ాలూ వెల్లివిరుస్తాయి. అటువంటి మాటలు, ఆ విధంగా మాట్లాడే మధుర ,ాృదయులు తారనపడినప్పుడు ఆ నన్నివేశాలను వర్ణించడానికి పై తెలుగు సామెతను ప్రయోగిస్తారు.
సాధారణంగా వైద్యులలో ఇటువంటి మధుర నంభాషణా చతురులుంటారు. వారి మాటలు వింటున్న రోగిలో నీరనం, నిన్పృ,ాలు మాయమై నూతనోత్తేజం, పునరుజ్జీవనం తొంగి చూన్తుంటాయి. అటువంటివారి వాక్చాతుర్యాన్ని మంత్ర మనో,ారమైన మాటలను అభివర్ణించడానికి పై సామెతను ఉపయోగిస్తారు.
బైబులు సామెత కటూడా ఇదే భావాన్ని విశదీకటరిన్తున్నది. మృదువైన మాట కోపాన్ని చల్లార్చుతుందని, మననును నొప్పించే మాట కోపాన్ని రేకెత్తిన్తుందని బైబులు సామెత తెలియజేన్తున్నది. ప్రశాంతంగా, విన్పషవంగా మమతానురాగాలతో మాట్లాడే మాట ఆయష్షును పెంచుతుంది. కటర్ణకటరవోరంగా నిందా నూచకటంగా నిష్ఠూరంగా మాట్లాడే మాటలు ,ాృదయాలను గాయపరుస్తాయి.
ఏది ఏమైనా మన మాటే అన్నిటికీ కారణభ'ూతమవుతుంది. మన మాటే మనకటు గౌరవాన్ని, అగౌరవాన్ని కటూడా తెన్తుంది. ఇతరులకటు మనమీద ప్రేమాభిమానాలు కటలిగించేదీ, అనూయా ద్వేతాలు రగిలించేదీ మన మాటే. 'నోరు మంచిదైతే ఊరంతా మంచిదే' అనే తెలుగు సామెత ఒకటటి ఇదే భావంతో తెలుగునాట ప్రచారంలో ఉంది. మృదువుగా, ఆకటర్షణీయంగా, ఆదరణీయంగా మాట్లాడడం ఒకట కటద. ఇటువంటి కటమ్మని నంభాషణలతో ఎంతటి కటషవతరమైన పనినైనా సాధించవచ్చు. పెడనరంగా, వినురుగా మాట్లాడితే ఒక్కొకట్కసారి అయ్యే పని కటూడా కాదు. ఇటువంటి నందర్భాలలో పైన పేర్కొన్న తెలుగు సామెత, బైబులు సామెతలు నమతుల్యాలు, నమానార్థకాలుగా పనిచేస్తాయి.

124


 

కటపటం
1
తెలుగు సామెత : అంగిట బెల్లం, ఆత్మలో విషం
బైబులు సామెత : కటపటాత్ముడు తన ,ాృదయంలోని ద్వేషమును ఇచ్చకటపు మాటలతో కటప్పివేయును (సామెతలు 26:22)
నమాజంలో అనూ,ా్యమైన, విచిత్రమైన చిత్తవృత్తులు గలవారుంటారు. కొందరు ఎవరితోనూ కటలివిడిగా మాట్లాడరు. కొంతమంది ఎదుటివారు వినుక్కొని 'ఇకట చాలు బాబో' అనేవరకటు మాట్లాడుతూనే ఉంటారు. కొందరు ముకట్తనరిగా 'అవును - కాదు' అని మాట్లాడి వెళ్ళిపోతుంటారు. వీద్ళవల్ల అంతగా ప్రమాదాలు ఉండవు. అయితే మరికొంతమంది విడ్డూరమైన ప్రవర్తన గలవాద్ళుంటారు. వీద్ళు పైకి తీయగా మాట్లాడతారు. అయితే అంతరంగంలో వితాగ్ని జ్వాలలు చెలరేగుతూ ఉంటాయి. అటువంటివారి నుద్దేశించి ఈ తెలుగు సామెతనుపయోగిస్తారు. అకారణంగా వీరు ఎదుటివాద్ళ మీద ద్వేషం పెంచుకటుంటారు. అన్నిటికీ ఆటంకాలు కటలిగిస్తారు. ఎవరికైనా మంచి జరుగుతున్నా ప్రకట్కవారు అభివృద్ధి చెందుతున్నా వీరు ఓర్చుకోలేరు. ఇటువంటివారి వల్ల నమాజం విషపూరితమవుతుంది. వీరిని కటనిపెటివ జాగ్రత్తగా మనలుకోవాలి. సాధారణంగా వీరు మాట్లాడే విధానం, తీయని, మెత్తని పద ప్రయోగం అందరినీ ఆకటర్షించి ఆకటటువకటుంటాయి. ఎదుటివారు తమ భావజాలం నుంచి తప్పుకోలేరు అన్న నమ్మకటం వీరికి కటలిగితే, ఇకట కాలకటూట వితాన్ని చవిచూపిస్తారు. ఎంతో జాగ్రత్తగా, వివేకటంతో ప్రవర్తిన్తే గాని వీరి వల నుండి సామాన్యులు తప్పుకోలేరు. ఈ విధానం వల్ల వారికి లాభ'మూ, నషవమూ అనే ప్రశ్నే లేదు. వారి న,ాజ గుణమే అంత. ఇటువంటి అంగిట బెల్లం, ఆత్మలో విషం గలవారి వల్లనే ఈ సామెత వాడుకటలోనికి వచ్చింది. వీరిని ఉద్దేశించి వేమన 'నొనలు బత్తి జూపు నోరు తోడేలయా!' అని అంటాడు.
ఇకట బైబులు సామెత కటూడా ఇటువంటి కటపటాత్ములను గూర్చి ,ాచ్చరిన్తున్నది. ఈ కోవకటు చెందినవారు అంతరంగంలో ఉన్న ద్వేతాన్ని పైకి కటనిపించనీయకటుండా ఇచ్చకటపు మాటలతో కటప్పివేస్తారని వివరిన్తుంది. ఈ ఇచ్చకటపు మాటలు చాలా తీయగా ఉంటాయి. తాత్కాలికటంగా ఉపశమనం కటలిగించినటూవ ఆ,ా్లదాన్ని పంచినటూవ

125


 

కటనిపిస్తాయి. వాటికి లోబడి అతణ్ణి నిజమైన మిత్రునిగా, ఆత్మీయునిగా భావిన్తే అప్పుడు తన ,ాృదయంలో ఉన్న వితాన్ని మనమీద కటుమ్మరిస్తాడు. ఇటువంటి కటుటిల వర్తనుల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఈ సామెతలోని ,ాచ్చరికట.
తెల్లగా కటనిపించేవన్ని పాలు, నల్లగా కటనిపించేవన్నీ నీద్ళని భావిన్తే, ఇటువంటి మనఃప్రవృత్తులు గలవారితో ప్రమాదమే. తెలుగు సామెత, బైబులు సామెత రెండూ ఒకే భావాన్ని బోధిన్తున్నాయి. మనకటు ఏ విధమైన కటపటమూ, ద్వేషభావం, ఇతరుల పట్ల అనూయలు లేకటపోయినా, వీద్ళ వల్ల వచ్చే ప్రమాదం నుండి జాగ్రత్త వ,ిాంచాలని ఈ రెండు సామెతలు వివరిన్తున్నాయి.
2
తెలుగు సామెత : కటడుపులో లేనిది కౌగలించుకటుంటే వన్తుందా?
బైబులు సామెత : మిత్రుడు కొటివ గాయపరచినను పరవాలేదు, కాని శత్రువు ముద్దుపెటివనను నమ్మకటూడదు (సామెతలు 27:5,6)
ప్రేమ, బాధ్యత కటలిని ఉండే న్నే,ిాతుడు ఒక్కొకట్కసారి గాయాలు చేస్తాడు. అంటే బాధపెడతాడు. అది మన మంచికీ, ఏదైనా పొరపాటు ఉంటే నరిదిద్దుకోవడానికీ దారితీన్తుంది. ఇది మిత్ర ధర్మం. అయితే పగవాడు నిరంతరం ప్రేమిన్తున్నటువ నటించి, ముద్దులు పెటివ, అంతరంగంలో విషం వెల్లగకట్కుతాడు. వీరిని పయోముఖ విషకటుంభాలని తెలుగు సామెతలలో వర్ణిన్తే, గొఱ్ఱె తోలు కటప్పుకటున్న తోడేద్ళు అని బైబిలు వర్ణిన్తున్నది.
దీనికి దృతావంతం బైబులులోనే కటనిపిన్తుంది. యేను ఇంకా మాట్లాడుతూ ఉండగానే జననమూ,ాం, వారి ముందు పన్నెండుమంది శిష్యులలో ఒకటడైన యూదా నడిచి రావడం కటనిపించింది. యేనును ముద్దు పెటువకోవడానికి అతడు ఆయన దగ్గరకటు వచ్చాడు. 'యూదా - ముద్దుపెటువకొని మానవు పుత్రుణ్ణి పటివ ఇన్తున్నావా?' అని యేను అతనితో అన్నాడు. కటపట న్నే,ిాతుడు పైకి ప్రేమ ఉన్నటువ నటించి నాశం చేస్తాడు. యేను పట్ల యూదా చేనింది అదే! (లూకా 22:41,42). కాబటివ కటడుపులో ఉన్నదానిని బటేవ క్రియలను అంచనా వెయ్యాలి. కటడుపులో (,ాృదయంలో)

126


 

ఉంటేనే ఆ ప్రేమ నత్ఫలితాన్నిన్తుంది కాని కేవలం ఆర్ద్రత లేని కౌగలింపులవల్ల నత్ఫలితాలు రావని ఈ సామెతల భావం.
3
తెలుగు సామెత : చెప్పేవి నీతులు, తీనేవి గోతులు
బైబులు సామెత : దీర్ఘ జపములు జపించుచు వితంతువుల ఇండ్లను దోచుకొనువారు కటపట భ'కట్తులు (మత్తయి 23:14)
'చెప్పేవి శ్రీరంగ నీతులు, దూరేవి దొమ్మరి గుడినెలు' అని ఇంకొకట సామెత తెలుగులో ఉన్నది. అంటే ఒకటవైపు నీతులు చెబుతూనే మరొకటవైపు దుష్క్రియలు చేనేవారి ద్వంద్వ ప్రవృత్తిని వివరించడానికి పై తెలుగు సామెతను ప్రయోగిస్తారు. మాటలు వింటూ ఉంటే ఇతడెంత నీతిపరుడో అన్నంతగా ఉంటాయి. చేతలను గమనిన్తే అందుకటు భిన్నంగా ఉంటాయి. అందుకే ఆధునికట కటవి దాశరధి 'ఎదుటి మనిషికి చెప్పేటందుకె నీతులు ఉన్నాయి' అంటాడు. అటువంటి విచిత్ర వ్యకట్తుల విషయంలో ఈ తెలుగు సామెతను ఉపయోగిస్తారు.
బైబులు సామెత ఇటువంటి కటపట భ'కట్తులను, వేషధారులను గూర్చి తెలియజేన్తుంది. ఈ కోవకటు చెందిన భ'కట్తులు వీధులలో దీర్ఘ ప్రార్థనలు చేస్తారు. అందరి మేలూ కోరుతున్నటువ పైకి నటిస్తారు. కాని దికట్కులేని వారి ఆన్తిపాన్తులను దిగమ్రింగుతారు. ఈ బైబులు సామెత కటూడా తెలుగు సామెతలోని భావాన్నే విశదీకటరిన్తున్నది.
'వేలు వంకటరగా పెటవనిదే వెన్నపూన రాదని' మరొకట సామెత వీనికి నమానార్థకటంగా ఉంది. చల్ల చిలికి, వెన్న వెలికి తీయాలంటే వేద్ళను వంకటరగా మడిచి, అరచేతిని వంచాలి. అలా కాకటుండా వేద్ళను చకట్కగా చాపితే వెన్న రాదు. అంటే ప్రజలను నులభ'ంగా మోనం చెయ్యాలంటే ఎంతో గొప్పగా నీతులు వల్లించాలి. పైకి మచ్చలేని మాణికట్యంలా ఉండాలి. అప్పుడే పదిమందీ అతని మాట నమ్ముతారు. అప్పుడతడు గోతులు తియ్యడానికి, మోనం చెయ్యడానికి వీలుంటుంది. ఎరవేని చేపలను పటవడమంటే ఇలాంటిదే. కాగా పైకి నీతిని బోధిన్తూ లోపల గోతులు తీనేవారి విషయంలోనూ, దీర్ఘ ప్రార్థనలు చేన్తూ నిన్స,ాయుల ఇండ్లు దిగమింగు కటపట భ'కట్తుల విషయంలోను ప్రయోగించే ఈ రెండు సామెతలు నమానార్థకాలు.
127


 

4
తెలుగు సామెత : తలలు బోడులైన తలపులు బోడులా!
బైబులు సామెత : బయటకటు నీతిమంతులుగా కటనబడుచూ, లోపల కటల్మషంతో నిండినట్లు (మత్తయి 23:28)
సాధారణంగా పైకి అందరూ నీతిమంతులుగానే కటనిపిస్తారు. బా,ా్య జీవితంలో అందరూ నక్రటమంగా నడున్తున్నట్లే కటనిపిస్తారు. కాని లోపల మాత్రం చాలామంది అవినీతితోను, అక్రటమంతోనూ నిండి ఉంటారు. ఇది లోకటనైజం. పుటువకటతో వచ్చిన బుద్ధి పుడకటలతో గాని పోదంటారు. పదిమందిలో పలుకటరించే తీరు వేరు, ఏకాంతంలో మాట్లాడే తీరు వేరు. లోపల అంటే ,ాృదయంలో అని భావించాలి. ,ాృదయం అన్ని చర్యలకటు ఉత్పాదకట స్థానం. ఈ ,ాృదయాలోచనలు వేరుగా ఉంటాయి. పైకి కటనిపించే చేషవలు మాత్రం పవిత్రంగా కటనిపిస్తాయి. అందుకే ,ాృదయం మోనకటర మైనదని బైబులు తెలుపుతున్నది. ,ాృదయం నిజంగా శుద్ధిగా ఉంటే వారు దేవుని చూస్తారని బైబులు వివరిన్తుంది. లోకానికి ,ాృదయం లేదు. ఎటు వీలుంటే అటు పరిగెడుతుంది. ధనవంతులకటు లోబడి దాన్యం చేన్తుంది. అందుకే జాషువా తన ఆధునికట మ,ాకావ్యం గబ్బిలంలో ,ాృదయము లేని లోకటము నుమీ ఇది మాపులు పశ్చిమంబుగా, ఉదయము తూర్పుగా నడుచుచుండు, ననాతన ధర్మధేనువులర, పిదికిన పాలు పేదలకటు లభింపవు, శ్రీగల వారి యాజ్ఞలో పెదవి కటదల్పజాలరరవింద భ'వత్ప్రముఖా మృతాంధనులర అంటాడు. కాబటివ లోకటంలో జీవించే ప్రతివాడూ ఈ విడ్డూరమైన ప్రవర్తనను చవిచూన్తూనే ఉంటాడు. అందుకే యేను ఒకటసారి - మీరు గిన్నెలను, పద్లెములను వెలుపల శుద్ధి చేస్తారు గాని, లోపల శుద్ధి చేయరు. మీరు పైకి పరిశుద్ధులుగా కటనిపిస్తారు గాని మీ అంతరంగం అపరిశుద్ధంగా ఉన్నదని ,ాచ్చరించాడు (లూకా 11:39). పాత్రను వెలుపల యెంత శుభ్ర'ంగా ఉంచుతామో, లోపల కటూడా అంత శుభ్ర'ంగా ఉంచాలి. పైకి ఎంత నీతిమంతులముగా కటనిపిస్తామో, లోపల అంటే ,ాృదయంలో కటూడా అంత నీతిమంతులముగా, శుద్ధులముగా ఉండాలి. అదే బైబులు సామెతలోని పరమార్థం.
తెలుగు సామెతలో ఇదే భావం 'తలలు బోడులైన తలపులు బోడు కాదు గదా' అనే రూపంలో ఉంది. గుండు గీయించి, కాతాయాంబరధారులై, రుద్రాకట్షలు ధరించి, నర్వనంగ పరిత్యాగిగా, నిత్కామయోగిగా పైకి కటనిపించినంత మాత్రాన, వారు నిజంగా కోరికటలు లేనివారని, యోగి పుంగవులని నమ్మనవనరం లేదు. వారి తలపులు, వారి

128


 

కోరికటలు మామూలు మనుష్యుల కటంటే ఎకట్కువగా నుఖానురక్తికి ఆటపటువలై ఉండవచ్చు. అందుకే వేమన 'తలలు బోడులైన తలపులు బోడులా అంటున్నాడు. కామ క్రోధ లోభ' మో,ా మద మాత్సర్యాలనే అరిషడ్వర్గాలను జయించి, నిర్వికార, నిరలంకార, నిత్కామునిగా నిలిచినప్పుడు మానవుడు యోగీశ్వరునిగా సార్థకటత పొందుతాడు.
నేడు పైకి యోగులు, విరాగుల వలె కటనిపించి, లోలోపల భోగులై, అనురాగులై జీవించేవారు చాలామంది ఉన్నారు. వారందరి తలలు బోడులైనంతమాత్రాన తలపులు బోడులు కావు కటదా. అందరూ నిత్కాములై, అందరూ నన్యానులు కావాలని ఈ సామెత నిర్దేశించడం లేదు. భోగులు, యోగులు, అనురాగులు ఎవరి ఇచ్ఛానుసారం వారు జీవించవచ్చు. అయితే పైపైకి యోగులుగా, నన్యానులుగా, తలపులుడిగినవారిగా నటిన్తూ, లోపల నమస్తాశలకటు అఱ్ఱులు చాన్తూ వేషధారణతో ప్రజలను మోనం చెయ్యవద్దని మాత్రం ఈ సామెతలు ,ాచ్చరిన్తున్నాయి.
5
తెలుగు సామెత : తప్పులెన్నువారు తమ తప్పులెరుగరు
బైబులు సామెత : నీ కటంటనున్న దూలమును మరచి ఎదుటివాని కటంట నలునును ఎంచకటు (మత్తయి 7:5)
తనను తాను పరీక్షించుకోకటుండా ఇతరుల దోతాలను ఎత్తి చూపేవారి కోనం ఈ సామెతలు. ప్రతివారూ తప్పు చేస్తారు. అయితే ఇతరుల తప్పులెన్నేవారు తమ తప్పులు గమనించుకొనరు. ఎదుటివాణ్ణి ఒకట్క వ్రేలితో ఎత్తి చూపిన్తే, మిగతా వ్రేద్లు తనవైపే చూపిన్తున్నాయని ఈ వేషధారులు తెలునుకోరు. తామే అందరికటంటే నీతిమంతులమనీ, తప్పులను ఏకటరువు పెటివ ఇతరులను కించపరచడమే గొప్ప పనిగా వీద్ళు భావిస్తారు. అలా కాకటుండా ఆత్మ పరిశీలన చేనుకటుంటే అన్యులను తప్పు పటేవ అవనరమే ఉండదు. తీర్పు తీర్చకటుండా ఉంటే మనకటు తీర్పు ఉండదు. మనం ఏ కొలతతో ఇతరులకటు కొలుస్తామో, అదే మనకటు కటూడా కొలువబడుతుంది.
తప్పు మోపడం చాలా తేలికట. ఒకటసారి యేను దేవాలయంలో ఉన్నాడు. మతాధికారులు వ్యభిచారంలో పటువకొనిన ఒకట న్త్రీని తెచ్చి ఆమెను ఏమి

129


 

చేయమంటావని ప్రశ్నించారు. ఇలాటివారిని రాద్ళతో కొటివ చంపాలని మోషే ఆజ్ఞాపించాడని గుర్తు చేశారు. అయినా నీవేమి చెప్పుచున్నావు? అని యేనును ప్రశ్నించారు. ఆయన ఒకట్కసారి అందరినీ కటలయజూని మీలో పాపము లేనివాడు మొటవమొదట ఆమె మీద రాయి వేయవచ్చును అని వారితో చెప్పి మరలా వంగి నేలమీద వ్రాన్తూ ఉన్నాడు (యో,ాను 8:7). వచ్చినవారు ఆయన మాట విని పెద్దవారు మొదలుకొని చిన్నవారి వరకటు మెల్లగా బయటికి వెళ్లిపోయారు. కారణమేమిటంటే వారి తప్పులను వారు గ్ర,ిాంచారు. అందువలన మన కటంటిని తేటగా ఉంచుకటుంటే ఆత్మ విమర్శ చేనుకటుంటే అంతా వెలుగుమయమవుతుంది. అందరూ మనకటంటే యోగ్యులుగానే కటనిపిస్తారు అని ఈ నంఘటన నుండి గ్ర,ిాంచాలి. కాబటివ ఇతరుల తప్పులను ఎంచేటప్పుడు మన తప్పులను గుర్తుంచుకోవాలని ఈ సామెతలు చెబుతున్నాయి.
6
తెలుగు సామెత : పెదవులపైన తేనె, మననులో విషం
బైబులు సామెత : దుషువనకటు పెదవులు మీద తేనె, ,ాృదయములో విషముండును (సామెతలు 12:16)
దుషువలకటు దూరంగా ఉండాలని ,ాచ్చరిన్తూ చెప్పిన సామెతలు, నూకట్తులు కోకొల్లలు. అందునా ప్రత్యకట్ష శత్రువైతే పరవాలేదు. పైకి ప్రేమ నటిన్తూ లోపల ద్వేషించేవారి విషయంలో మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
ఇలాటి కాపట్యం మనుషులకే న్వంతం. జంతువులకటు ఇది చేతకాదు. తోకట తొక్కిన తాచు పడగ విప్పి చివాలున లేన్తుంది. కటుకట్క తన కోరలు చూపిన్తూ మొరుగుతూ పైన బడుతుంది. మనన్సులో క్రోధముంచుకటుని పైకి ప్రేమ నటించే శక్తి జంతు జాలానికి లేదు.
మనుషుల్లో పయోముఖ విషకటుంభాలుంటారు. పైకి ఇచ్చకాలు పలుకటుతూ లోలోపల ఎదుటివాడినెలా కటూల్చాలా అని పన్నాగాలు పన్నుతుంటారు. మ,ా భారతంలో శకటునిది అదే బుద్ధి అని ఒకట వాదన ఉంది. అతడు కౌరవ వంశ

130


 

పతనాన్ని ఆశించి దుర్యోధనుని పంచన చేరాడనీ, వారి వైౖపునున్నటువ నటిన్తూ, వారి చేత కానిపనులన్నీ చేయిన్తూ చివరికి వంశమంతా అంతరించిపోవడానికి కారణమయ్యాడంటారు.
ఇలాటివారి కటుటిల బుద్ధులెరుగకట అమాయకటులు వారి మాయమాటలకటు మోనపోయి వారిని నమ్మి అకట్కున చేర్చుకొని అనలు రంగు బయటపడినప్పుడు నివ్వెరపోతుంటారు.
'వేషధారినెపుడు విశ్వనింపగరాదు
వేషదోషము లోకట విధమెయగును
రటువకాదె మునుపు రావణు వేషము' అన్నాడు వేమన.
పెదవులపై తేనె, మననులో విషం పెటువకటున్నవారు ఎంతటి మారువేషం ధరించినా అనతి కాలంలో గుటువ రటువ కాకటమానదు. లోపలున్నదే నిజం. ముఖానికి పులుముకటున్నది వేషం మాత్రమే. అనలు రంగు బయటపడకటమానదు.
న్నే,ిాతుడు మేలు కోరి గాయములు చేయును, పగవాడు లెకట్కలేనన్ని ముద్దులు పెటువను అని బైబులు నెలవిన్తున్నది. మనిషిలో తప్పులు ఉండకటమానవు. శ్రేయోభిలాషులు అతని మేలుగోరి అతనిని గద్దించి నరిదిద్దాలని చూస్తారు. ఆ వ్యక్తిని ఆ మురికి కటూపంలోనే ఉంచి చివరకటు అతని పతనం కటద్ళారా చూద్దామని ఆశించే దుషువడు అతనిని ఆ చెడు మార్గంలో ప్రోత్స,ిాస్తాడు. నదనద్వివేవచన గలిగిన వ్యక్తి ఎవరు తనవారో ఎవరు పగవారో పరిశీలించి మనలుకోవాలి. తెల్లవన్నీ పాలు కావు, నల్లవన్నీ నీరూ కాదు అని ఈ సామెతలు తేటతెల్లం చేన్తున్నాయి.
7
తెలుగు సామెత : పైన పటారము, లోన లోటారము
బైబులు సామెత : నున్నము కొటివన నమాధులు (మత్తయి 23:27)
ఒకట నాణెమునకటు బొమ్మా, బొరునూ ఎలా ఉంటాయో, ఒకే వ్యక్తికి అంతరంగమూ, బ,ిారంగమూ అలాగే ఉంటాయి. బ,ిారంగంగా లేకట బా,ా్య రూపంలో అందంగా, ఆకటర్షణీయంగా, పరిశుభ్ర'ంగా కటనిపించేవారు అంతరంగంలో (,ాృదయంలో) వికటృతంగా, జుగుప్సాకటరంగా, అపరిశుభ్ర'ంగా ఉండవచ్చు.

131


 

బా,ా్యకారం వికటృతంగా, కటదావి,ీానంగా, విలువలేనిదిగా ఉన్నవారు అంతరంగంలో మ,ాోన్నతమైన విలువలు కటలవారుగా ఉండవచ్చు. బ,ిారంగం అందరికీ కటనిపిన్తుంది. అంతరంగం దైవానికి తప్ప అన్యులెవ్వరికీ అగుపించదు. ఈ బ,ిారంతరంగాల నిజమైన రూపాలను కటనులకటు కటటివన్తున్నది బైబులు సామెత.
క్రీన్తు జీవించిన కాలంలో కొందరు పౖౖెకి భ'క్తిగలవారివలె, నియమనిష్ఠలు కటలవారివలె ప్రవర్తిన్తూ, లోపల అకటృత్యాలు, అక్రటమాలు చేన్తూ అన్యాయంగా బల,ీానులను బాధిన్తూ ఉండేవారు. అలాంటివారినుద్దేశిన్తూ యేను పై సామెత చెప్పాడు. నున్నం కొటివన నమాధులు పైకి తెల్లగా, అందంగా కటనిపిస్తాయి. లోపల శల్యాలు, పురుగులు, నమన్త కటల్మతాలూ ఉంటాయి. ఈ కటృతకట భ'కట్తులు, కటపట వేషధారులు అలాంటివారని యేను విమర్శించాడు.
ఆనాడే కాదు, ఈనాడు కటూడా ఈ కోవకటు చెందినవారు లేకటపోలేదు. అనలు అప్పటికటంటే ఇప్పుడే ఈ తర,ా మనుష్యులు ఎకట్కువగా ఉన్నారేమో. వీరివల్ల ఎప్పటికైనా ప్రమాదమే. పైకి భ'క్తిపరుల వలె కటనిపించి, అందరినీ ఆకటర్షిస్తారు. తమ దగ్గరకటు వచ్చినవారిని అంతరంగ దుర్గుణాలతో ఆర్పివేస్తారు. వీరిని గోముఖ వ్యాఘ్రాలని, గొర్రె తోలు కటప్పుకటున్న తోడేద్ళని లోకటులు వ్యవ,ారిన్తూ ఉంటారు. మనోవాక్కాయ కటర్మలలో పవిత్రత లోకటపోతే కటషవమే. అలాంటివారితో అందరికీ ప్రమాదమే.
శరీరాన్ని, ,ాృదయాన్ని దైవమే నృషివంచాడు. ఒకట్క శరీరాన్ని మాత్రమే శుద్ధి చేనుకొని, ,ాృదయశుద్ధి లేకటుండా ఉండడం మంచిది కాదని యేను ప్రబోధం. నమాధులు పైకి అందంగా కటనిపించినా, లోపల దుర్గంధ భ'ూయితావలు కావడం వల్ల అవి నివానయోగ్యాలు కానట్లే మానవులు పైకి పరిశుద్ధులుగా కటనిపించినా, అంతరంగం శుద్ధిగా లేకటపోతే వారు నిష్ప్రయోజకటులేనని బైబులు సామెతలోని భావం.
కొందరు పైకి మంచి ఆకారంతో ఉంటారని, కాని దేనికీ ఉపయోగపడరని తెలుగు సామెత తెలియజేన్తుంది. ఆకారంతోపాటు ప్రయోజకటత్వం కటూడా ఉంటే అతడు రాణిస్తాడు. చప్పిడి ఉప్పిడి లేని కటూర చటివనిండా, అందం చందంలేని మగడు పందిటి నిండా' అని తెలుగులో మరొకట సామెత ఉంది. కటూర కొంచెమైనా రుచికటరంగా ఉంటే తృప్తినిన్తుంది. మగవాడు మగటిమి ప్రదర్శిన్తే మగువ మెచ్చుకటుంటుంది. ఏదీ లేకటుండా ఉత్త పనికిమాలిన ఆకారం వల్ల ఎటువంటి

132


 

ప్రయోజనమూ కటలుగదని ఈ సామెత భావం. ఇలా పైకి మంచిగా, ఆడంబరంగా కటనిపిన్తూ, లోపల డొల్లగా ఉండేవారి వలన ప్రయోజనమేమీ ఉండదని ఈ తెలుగు, బైబులు సామెతలు తమదైన రీతులలో తెలుపుతున్నాయి.
8
తెలుగు సామెత : మేకట వన్నె పులులు
బైబులు సామెత : గొర్రె తోలు కటప్పుకటున్న తోడేద్ళు (మత్తయి 7:15)
పైకి అమాయకటంగా కటనిపిన్తూ ఇతరులకటు అపకారం చేనే కటపటులను ఉద్దేశించి ఈ సామెతలను వాడతారు. యేను ఈ లోకటంలో ఉన్నప్పుడు కటపట ప్రవకట్తలను గూర్చి, కటపట భ'కట్తులను గూర్చి ,ాచ్చరిన్తూనే ఉన్నాడు. వారు గొర్రెల చర్మాలు కటప్పుకటున్న తోడేద్ళ వంటివారని, నున్నం కొటివన నమాధుల వంటివారని చెబుతూనే ఉన్నాడు. క్రీన్తు ఈ లోకటంలో జన్మించకట పూర్వం కటూడా యిర్మీయా అనే భ'కట్తుడు ప్రతివారు కటపట న,ాోదరుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని, వారిని నమ్మవద్దని, వారు తంత్రగొటువలై కొంపలు ముంచుతారని, ప్రతివాడు కొండెములు చెప్పడానికి తిరుగుతుంటాడని ఎరుకటపరిచాడు (యిర్మీయా 9:4). కటనుకట ఈ కటపట వ్యకట్తుల బారిని పడకటుండా ఎవరికి వారు జాగ్రత్త పడాలని ఈ తెలుగు, బైెబులు సామెతలు తెలియజేన్తున్నాయి.
మొదటినుంచీ లోకటమంతా ఇదే న్థితిలో ఉంది. ,ాృదయంలో విషం, పెదాలపై అమృతం!
డంబం
1
తెలుగు సామెత : అంత ఉరిమి ఇంతేనా కటురినేది
బైబులు సామెత : నరుడు వాగ్దానము చేనియు వన్తువులను ఇయ్యకటుండుట, మబ్బు గాలి ఆర్భాటము చేనియు వాన కటురియకటుండుట వంటిది (సామెతలు 25:14)

133


 

కొందరు అది చేస్తాను, ఇది చేస్తాను, నా యంతవాడు లేడని బడాయిలు పల్కుతారు కాని క్రియ ఆ బడాయిలకటు తగినంతగా ఉండదు. తున్‌ మని తేలిపోతాయి కార్యాలు! ఈ నందర్భంలో అంత ఉరిమి ఇంతేనా కటురినేది అనే తెలుగు సామెతను ప్రయోగిస్తారు. ఉత్తర ప్రగల్భాలు అనేవి తెలుగువారికి నుపరిచితాలే. ఉత్తర గోగ్ర,ాణంలో విరాటరాజు కటుమారుడైన ఉత్తరుడు ఎన్నో ప్రగల్భాలు పలుకటుతాడు. తనకటంటే వీరుడు ఇకటలేనే లేనట్లు కోతలు కోస్తాడు. తీరా కౌరవ నేనను చూచి వణికిపోతాడు. అదుగో అదీ ఈ మేఘాల వరున! అందుకే వేమన పెటివపోయలేని వటివ బీరములేల? అని అంటాడు. వటివ గొడ్డుకటు అరుపు లెకట్కువ అనే సామెత కటూడా ఇదే భావాన్ని న్ఫురింపజేన్తుంది.
ఇకట బైబులు సామెతలో వాగ్దానం చేని, వన్తువులను ఇవ్వని వ్యక్తిని ఉపమేయం గానూ, ఆర్భాటం చేని వర్షింపని మేఘాన్ని ఉపమానంగానూ పోల్చి అత్యంత రమణీయంగా చెప్పారు. అంటే క్రియాశూన్య వచనాల వల్ల ఫలితం లేదని భావం. మేఘాన్ని ఉద్దేశించి చెప్పిన తెలుగు సామెత, నరుని ఉద్దేశం చెప్పిన బైబులు సామెతల యొకట్క అంతరార్థం ఒకటటే! ఎటొచ్చీ వాటిని అర్థం చేనుకొని, తదనుగుణంగా నడుచుకోవడంలోనే మానవుని విజ్ఞత దాగి ఉంది.
2
తెలుగు సామెత : అన్నీ ఉన్న విన్తరాకటు అణిగిమణిగి ఉంటుంది. ఏమీ లేని విన్తరి ఎగిరెగిరి పడుతుంది
బైబులు సామెత : అజ్ఞుడు ఆలోచన లేకట నోటికి వచ్చినట్లు వదరును. జ్ఞాని చకట్కగా ఆలోచించి గాని నంభాషింపడు (నీరా 21:26)
అన్నం వడ్డించుకొని తినే ఆకటును విన్తరాకటు అంటారు. అన్నం, మిగతా ఆ,ార పదార్థాలన్నీ విన్తరాకటు నిండా ఉన్నప్పుడు, అది గాలికి కటదలకటుండా, తినడానికి వీలుగా పెటువకటున్న చోటనే ఉంటుంది. దానిలో ఏ పదార్థం లేకటుండా ఖాళీగా ఉన్నటవయితే అది గాలికి చలిన్తూ, శబ్దం చేన్తూ, చంచలంగా ఉంటుంది.
అన్నీ కటూలంకటషంగా తెలునుకటున్న వ్యక్తిని జ్ఞాని అంటారు. జ్ఞానం ఉన్నవాడు, అనగా అన్ని విషయాలపైనా అవగా,ాన ఉన్నవాడు, లోకట జ్ఞానమూ, నంస్కారమూ ఉన్నవాడు ఎకట్కువగా, అనవనరంగా ఇషవం వచ్చినట్లుగా మాట్లాడడు. ఏది అవనరమో దాన్నే మాట్లాడి తన విజ్ఞత చాటుకటుంటాడు. అజ్ఞాని అంటే దేనిమీదా నరైన అవగా,ాన

134


 

లేనివాడు అనవనరంగా, తన ఇషవం వచ్చినట్లుగా, అర్థ్ధర,ిాతంగా మాట్లాడతాడు. ఇకట్కడ అన్ని పదార్థాలూ వడ్డించబడి ఉన్న విన్తరిను జ్ఞానితోను, ఏ పదార్థ్ధం లేకటుండా గాలికి ఎగిరెగిరి పడే విన్తరిను అజ్ఞానితోను పోల్చి, ఉపమాలంకార శోభితంగా ఈ సామెత చెప్పారు. వటివగొడ్డుకటు అరుపులెకట్కువ అనీ చెల్లని రూపాయకటు గీతలెకట్కువ అనీ కటూడా ఈ అర్థంలో వాడతారు.
బైబులులోని నీరా జ్ఞాన గ్రంథంలో విజ్ఞుడికి, అజ్ఞుడికి గల భేదాన్ని వివరించే ఈ సామెత ఉన్నది. అజ్ఞాని ఆలోచనా ర,ిాతంగా, తన ఇషవం వచ్చినట్లు మాట్లాడతాడు. అయితే జ్ఞాని చకట్కగా ఆలోచించి, నమయ నందర్భాలను దృషివలో ఉంచుకొని ఏది అవనరమో దాన్ని మాత్రమే మాట్లాడతాడు. ఈ అధ్యాయంలో జ్ఞానికి అజ్ఞానికి, నంస్కారికి మూర్ఖునికి, మందుడికి మర్యాదన్తుడికి గల భేదాలు విన్పషవంగా వివరించ బడ్డాయి. తెలుగు సామెతలోను, బైబులు సామెతలోను కటూడా ఏమీ తెలియనివాడు పదార్థాలు లేని విన్తరాకటులాగా ఎగిరెగిరి పడతాడని, అన్నీ తెలినిన విజ్ఞాని అణిగిమణిగి ఉండి ఆలోచనతో అడుగు వేస్తాడని వివరించారు.
3
తెలుగు సామెత : కటంచు మ్రోగునట్లు కటనకటంబు మ్రోగునా?
బైబులు సామెత : కొందరు మితముగా మాటలాడుటచే జ్ఞానులనబడుదురు. కొందరు అమితముగా మాటలాడుటచే చెడ్డపేరు తెచ్చుకొందురు (నీరా 20:5)
పద్యాలలో కటూడ సామెతలను చొప్పించి, తన లోకటజ్ఞతను చాటుకటున్నాడు ప్రజాకటవి వేమన.
'అల్పుడెపుడు పల్కు నాడంబరముగాను
నజ్జనుండు పల్కు చల్లగాను
కటంచు మ్రోగునట్లు కటనకటంబు మ్రోగునా
విశ్వదాభిరామ వినుమర వేమ'
135


 

ఈ పద్యంలో అల్పుడు గణగణ మ్రోగే కటంచుగాను, నజ్జనుడు చల్లగా మెల్లగా మ్రోగే కటనకటంగాను పోల్చబడ్డారు. కటంచునకటు వటివ శబ్దాడంబరమే గాని పదార్థం విలువ లేనిదని, కటనకానికి శబ్దాడంబరం లేకటపోయినా, వన్తువు విలువైనదని చెబుతారు. అల్పుడు కటంచుతోను, నజ్జనుడు కటనకటంతోను పోల్చబడి ఈ పద్య సామెత ఉపమాలంకార శోభితంగా సాగింది. బా,ా్యంతరార్థాలకటు నుందరమైన పోలికట కటుదిరింది!
బైబులులోని నీరా జ్ఞానగ్రంథం 20వ అధ్యాయం నమయానమయాల తారతమ్యం, మితామితాల విలువలను వివరిన్తుంది. ఎప్పుడూ (ఎల్లప్పుడూ) మాట్లాడడంచేత కొందరు అజ్ఞానులనిపించుకటుంటారు. ఎప్పుడు (ఏ నమయంలో) మాట్లాడవలెనో తెలిని, ఆ నమయం వచ్చేవరకటు మౌనంగా ఉండి నమయోచితంగా మాటలాడి కొందరు జ్ఞానులనిపించుకటుంటారని తెలియజేశారు. తెలుగు సామెతలో కటూడా 'అల్పుడు ష ఎపుడు' అనగా అల్పుడు ఎల్లప్పుడూ ఆడంబరంగా పల్కుతాడు అనే అర్థాన్ని గ్ర,ిాన్తే బైబులులోని సామెత, తెలుగు సామెత నమానార్థకాలని చెప్పవచ్చు. నమయోచితంగా పలికిన మాట వెండి పద్ళెరములో నుంచిన బంగారు పండ్లవంటిది. నమయోచితముగా మాటలాడుట నోటితో ముద్దిడినట్లుండును మొదలైన బైబులు సామెతలు ఇదే భావాన్ని చెబుతున్నాయి.
4
తెలుగు సామెత : చేనుకటున్నదానికి మూనుకోను లేదు, ఉంచుకటున్నదానికి ఉభ'యరాగాల చీర
ఆలుబిడ్డలు అన్నానికి అలమటిన్తుంటే లంజకటు బిడ్డలు లేరని రామేశ్వరం పోయినటువ
బైబులు సామెత : సొంత కటుమారులు ఆకటలితో అలమటించుచుండగా తండ్రి తన ఆన్తిని మిత్రులకటు పంచి ఇచ్చినట్లు (యోబు 17:5)
జారుడు నిగ్గుమాలి దాంపత్య జీవన ధర్మాన్ని వీడి పరనారీ నంగమానికై వెంపరలాడుతాడు. ఆలుబిడ్డలు అన్నమో రామచంద్రా అని అలమటిన్తుంటే తన జల్సాలకటు యథేచ్ఛగా ధనవ్యయం గావించే, ముఖ్యంగా ఉంపుడుగత్తెలకటు దోచిపెటేవ గ్రంథసాంగులకటు చెంపపెటువగా పైని చెప్పిన తెలుగు సామెతలు పుటావయి.
136


 

'ఆలు రంభ'యైన నతిశీలవతియైన
జార పురుషుడేల జాడమాను'
అంటూ వ్యభిచారి న,ాజ న్వభావాన్ని ఎండగటావడు వేమన. వేడి తగిలితే లకట్క కటరిగినటువ కాముకటుడు వేశ్యను చూచి మో,ాంతో కటరిగిపోతాడు. వెలదుల పాలబడితే వెతలు తప్పవు. అగ్నిసాక్షిగా మనువాడిన అర్థాంగిని, తాను కటడుపారా కటన్న బిడ్డలను నైతం విన్మరించి తన కటనునన్నల్లో మగవాడు మెలిగేలా చేనుకటుంటుంది వారకాంత.
'నాడెమైన చెడిపె నయమెరింగి తిరుగు
విటుని గున్తరించు వివరమెరుగు'
అథమ పురుషులలో కటనిపించే ఈ చపలత్వాన్ని ఎత్తి చూపుతూ తెలుగు సామెతలు రెండూ ఉనికిలోకి వచ్చాయి. అలాటివాడు వేశ్యకటు నమన్తం నమర్పించుకొని ఇల్లు గుల్ల చేనుకొని భ్ర'షువడౌతాడు. గోడకి పూనిన నున్నం తిరిగి రానటువ వెలయాలుకటు ఎంత ఇచ్చినా ఆమె వలన తాత్కాలికట శరీర నుఖమే గాని శాశ్వత సౌఖ్యం లేదు.
'ఔరనుండె నీకటు వారనుండగు గాకట
వేశ్యయందు పుటువ వెధవ కొడుకటు
నీవు పోయినపుడు నీరైన వదులనా'
అంటూ అటువంటి నీచ ప్రవర్తనను వేలెత్తి చూపుతున్నాడు వేమనాఖ్యుడు. బైబులు సామెత నైతం కొంత భిన్నమైన మాటలతో ఇదే నత్యాన్ని ప్రతిపాదిన్తున్నది. గృ,ాన్తు తన కటుటుంబ పోషణ బాధ్యత మరిచి పరులకటు తన ధనం దోచిపెటవగా తనూజులు ఆకటలికి అలమటించడం న,ిాంపరాని నేరం. 'చీట్లపేకట' ఖండికటలో జాషువా కటవి ఇలాటి మనన్తత్వమున్న మగవారి మనోభావాలు చకట్కగా వర్ణించాడు. 'అనుంగు బిడ్డడు బావిలో బడియెనన్నా! లేచిరమ్మన్న, తెచ్చునదీ మార్గమె కాయటంచు వచించున్‌ జూదగాడు' అంటూ 'పేకటయాట గుండె పీకటులాట' అని తేల్చాడు కటవి.
కటతావలలో ఉన్న తమవారిని గురించి పటివంచుకోకటుండా వేశ్యల కోనం, మిత్రుల కోనం డబ్బును వెచ్చించే డాంబికటులను భ'ర్తలనుగా, తండ్రులనుగా పొందినవారు దురదృషవవంతులే కటదా!

137


 

5
తెలుగు సామెత : తినడానికి తిండి లేదు గాని తనవారికి తద్దినాలట
బైబులు సామెత : ఇకట్కటువలలో ఉన్నపుడు డాబునరి పనికి రాదు (నీరా 18:33)
'మింగ మెతుకటు లేదు, మీసాలకటు నంపెంగ నూనె' అని, 'ఇంట్లో ఈగల మోత, బయట పల్లకీల మోత' అని ఎన్నో నమానార్థకటమైన సామెతలు తెలుగు నాట ప్రచారంలో ఉన్నాయి. స్థాయిని మరచి, సామర్థ్యం తెలియకటుండా ఆడంబరాలకటు పోవడం అనర్థదాయకటమని ఈ తెలుగు సామెత వివరిన్తుంది. తినడానికి తిండి లేని నమయంలో, తద్దినాల పేరుతో చనిపోయినవారి ఆత్మశాంతికటని నంతర్పణలు చేని, ఆడంబరాలు చూపి, అప్పులపాలు కావడం ముమ్మాటికీ అవివేకటమే. ప్రకట్కవారిని చూచి, వారిని అనుకటరిన్తూ గొప్పలు పోతూ జీవించాలని భావించవద్దని ఈ సామెతలోని భావం.
బైబులు సామెత దీనికి నమానమైన భావాన్ని తెలియజేన్తుంది. ఇకట్కట్లలో ఉన్నపుడు డాబుదర్పాలకటు పోకటూడదని వివరిన్తున్నది. పుష్కలంగా నర్వనమృద్ధిగా అన్నీ ఉన్నపుడు ఖర్చు పెటవడం, ఆడంబరంగా ప్రవర్తించడం కొంతవరకటు ఆమోదయోగ్యమే. మనమే కటతావలలో కటూరుకటుపోతున్నప్పుడు డాబునరికి పోయి మరిన్ని కటతావలు కొనితెచ్చుకోవడం మంచిది కాదని, తెలుగు సామెత, బైబులు సామెతలు తెలుపుతున్నాయి.
'మంచమున్నంత వరకే కాద్లు చాపుకోవాల'నేది జానపదులలో ప్రచారం పొందిన మరొకట తెలుగు సామెత. శక్తికి మించి ఏ పనినీ చేయకటూడదనీ, తన శక్తి సామర్థ్యాలు తెలునుకొని ప్రవర్తించాలనీ ఈ సామెతల ఉపదేశం.
6
తెలుగు సామెత : మింగ మెతుకటు లేదు, మీసాలకటు నంపంగి నూనె!
బైబులు సామెత : గొప్పవాని వలె తిరుగుచూ ఆకటలితో చచ్చుటకటంటే సామాన్యుని వలె బ్రతుకటుచు కటడుపు కటూడు నంపాదించుకొనుట మేలు (సామెతలు 12:9)
కొందరు ఏమియు లేకటున్నను నంపన్నుల వలె నటింతురు (సామెతలు 13:7)

138


 

ఇంట్లో ఈగల మోత, బైట పల్లకీల మోత' అనే సామెతను దీనికి నమానార్థకటంగా చెప్పవచ్చు. కటడుపునిండా తిండి ఉండదు. కటనీసావనరాలు తీర్చుకటునేందుకటు డబ్బుండదు. ఆడంబరాలు మాత్రం తగ్గవు. ఇది నేల విడిచి సాము చేయడం లాంటిది. ఊ,ా ప్రపంచంలో గాలిమేడలు కటటివ అందులో నివనించడం లాంటిది. దీన్ని తెలియజేయడానికి పై తెలుగు సామెతను ప్రయోగిస్తారు.
బైబులు సామెతలో కటూడా తెలుగు సామెతలో ధ్వనించే అర్థమే ద్యోతకటమవుతుంది. గొప్పలకటు పోయి కటడుపు మాడ్చుకోవడం కటంటే, సామాన్య జీవితాన్ని గడిపి పొటవకటూడు నంపాదించుకోవడం మేలు కటదా. ధనవంతుని వలె నటించి, డంబముగా ప్రవర్తించి దారిద్య్రాన్ని చవిచూడడం కటంటే సామాన్యునిగా ప్రవర్తించి కటనీసావనరాలు నంపాదించుకోవడం ఉత్తమం.
గొప్పలు పోవడం ఎప్పుడూ మంచిది కాదు. నిజంగా గొప్పతనం ఉంటే దాన్ని ప్రదర్శించడం తప్పు కాదు. కోతలు కోన్తూ, డాంబికాలు పలుకటుతూ, నేలవిడిచి ఊ,ా ప్రపంచంలో వి,ారించడం మంచిది కాదు. ఆకాశ సౌధాలు నిర్మిన్తే, అవి తప్పకటుండా కటూలిపోతాయి. అందనివాటి కోనం అఱ్ఱులు చాచి చెడిపోవడం కటన్నా, అందుబాటులో ఉన్న వాటిని అనుభ'వించి నుఖించడం మిన్న. ఇదే భావాన్ని తెలుగు సామెత, బైబులు సామెత నమానంగా విశదీకటరిన్తున్నాయి.
సోమరితనం
1
తెలుగు సామెత : ఎద్దు వలె తిని, మొద్దు వలె నిద్రపోయినటువ
బైబులు సామెత : సోమరీ, ఎందాకట నీవు పండుకొని యుందువు? ఎప్పుడు నిద్ర లేచెదవు? (సామెతలు 6:9)
ఆధునికట కాలంలో సోమరితనం 'ఎయిడ్స్‌' కటంటే ప్రమాదకటరమైనదని విజ్ఞులు వకట్కణిన్తున్నారు. అది నూటికి నూరుపాద్ళు నిజం! నిద్రమత్తు, సోమరితనం

139


 

దారిద్య్రానికి దారితీస్తాయని విజ్ఞానుల అభిప్రాయం. కటృషితో నాన్తి దుర్భికట్షం, జపతో నాన్తి పాతకటం అనేది సాంన్కృతికట సామెత! పని చేయువాడే ఆ,ారానికి పాత్రుడని బైబులు ప్రబోధిన్తుంది. సోమరితనం నమన్త అనర్థాలకటు మూలం. చింపిరి గుడ్డలకటు కారణం.
చీమలను చూచి సోమరులు గుణపారవం నేర్చుకోవాలి. అవి నృషివలో చిన్నజీవులు. పుటవలలో జీవిస్తాయి. నిరంతరం శ్రమిన్తూనే ఉంటాయి. బైబిలులోని సామెతలు సోమరీ, చీమల యొద్దకటు వెద్ళు, వాటి నడతను కటనిపెటివ జ్ఞానం తెచ్చుకో అని ప్రబోధిన్తున్నాయి. నిజంగా మానవుడు చీమలను చూచి, చురుకటుతనాన్ని, కటషివంచే న్వభావాన్ని అలవాటు చేనుకోవాలి. సోమరి తన కటంచంలో చెయ్యివేని, అన్నం ముద్ద తీనుకోవడానికి కటూడ బద్దకిస్తాడని, బాధపడతాడని బైబులు తెలియజేన్తుంది.
శ్రమైకట జీవన సౌందర్యానికి ఖరీదు కటటేవ షరాబు లేడంటాడు శ్రీ శ్రీ. శ్రమజీవి చెమటలో నిరినంపదలు వర్ధిల్లుతాయని పెద్దలు చెబుతారు. శ్రమించడం జీవలకట్షణం! నిర్జీవంగా నిద్రించడం మృతతుల్యం! కటనుకట నిద్రమత్తు వదిలి ప్రతివాడూ చురుకటుదనంతో పనిచెయ్యడం చాలా అవనరం. బైబులు కేవలం ఆధ్యాత్మికట విషయాలనే కాకటుండా, ఈ లోకటంలో ఎలా జీవించాలి, ఎలా శ్రమించాలి, పదుగురితో ఎలా ప్రవర్తించాలి అనే విధానాలను కటూడా బోధిన్తుంది. సోమరితనాన్ని, నిద్రమత్తును వదిలి, నిరంతరం శ్రమించాలని తెలియజేన్తుంది.
తెలుగు సామెతలో ఎద్దువలె తిని, మొద్దువలె నిద్రించడం మంచిపని కాదనే ప్రబోధం ఉంది. తిండికి పోతురాజు, పనికి బాలరాజు అనే సామెత ఇదే అర్థాన్ని తెలియజేన్తుంది. నీవు తిండిపోతువైతే నీ గొంతుకటకటు కటత్తి పెటువకొనుమని బైబులు బోధిన్తుంది. తిండిపోతులు, సోమరిపోతులు, నిద్రపోతులు అనతికాలంలోనే దరిద్రులౌతారని అందరికీ తెలును.
మానవునిలో జీవశక్తి ఉంది, చలన శక్తి ఉంది. దాన్ని ఉపయోగించి అతడు అనేకట కార్యాలు నిర్వర్తించవచ్చు. నిర్వర్తిన్తున్నాడు కటూడా. కొండ గు,ాల్లో చెటువ తొర్రల్లో ఉండి అనాగరికటుడిగా తలదాచుకటున్న మానవుడు, అంచలంచెలుగా అభివృద్ధి చెంది నేడు అనేకట ఆధునాతన సౌకటర్యాలతో తులతూగడం మానవుని కటృషి ఫలితమే. శాన్త్ర పరిజ్ఞానంతో జీవితాన్ని నుఖమయంగా దిద్ది తీర్చుకోవడం మానవుని నిర్విరామ కటృషి ఫలితమేనని నిన్సందే,ాంగా చెప్పవచ్చు.

140


 

అలా కాకటుండా నిద్రమత్తులో కటునికేవానికి, ఎద్దువలె తిని మొద్దులాగా న్థబ్దంగా ఉండేవాడికి, ఎంత విలువైన నమయం వృధాగా వెళ్ళిపోతుందో తెలియదు.
కాలం ధనం కటంటే విలువైనది. ఎవరికీ చెప్పకటుండా ఎవరికీ అందకటుండా, ఎవరి కోనం ఆగకటుండా సాగిపోయే న్వభావం కటలది. నిద్రబోతు, తిండిబోతు, తిరుగుబోతులు కాల ప్రభావాన్ని, కాలం యొకట్క విలువను తెలునుకోలేరు. తెలుగు సామెత ఎద్దులాగా తిని, మొద్దులాగా నిద్రించడం అనర్థదాయకటమంటోంది. అనలు సామెతలు మానవుని బుద్ధి మాంద్యాన్ని, శారీరకట మాంద్యాన్ని పోగొటివ, చురుకటుదనంతో నింపి, ఆ,ా్లదాన్నందించడానికే ఆవిర్భవించాయి. కటనుకట నిద్రమత్తు వదలి, మేల్కొనాలి. ఎద్దువలె తిని మొద్దులాగా, నిర్జీవంగా పరుండడం మానివేయాలి. నిత్య నూతన చైతన్యంతో మానవుడు పురోగమించినపుడే నృషివ పులకటరిన్తుంది. నర జన్మ నవరనభ'రితమైన నవనవోన్మేష సౌందర్యంతో అలరారుతుంది అని ఈ సామెతల ద్వారా గ్ర,ిాంచాలి.
2
తెలుగు సామెత : ఒద్ళు వంగనివాడు దొంగలలో కటలుస్తాడు
బైబులు సామెత : సోమరి బానినయగును (సామెతలు 12:24)
సోమరి లేమిని అనుభ'వించును (సామెతలు 10:4 14:23 19:15)
కొందరు కటుంభ'కటర్ణులుంటారు. పనిచేయడం వారి ప్రవృత్తికే విరుద్ధం. దానికితోడు వారు కటటేవ గాలిమేడలకటు కొదువ ఉండదు. ఊ,ాలు ఆకాశాన్నంటుతుంటాయి. అయ్య మాత్రం కాద్లు బారచాచుకొని పడుకటున్న చోట నుండి లేవడు.
'మాననమున మంచి మల్లెపూల చవికె
బావితోట జేని బాలగూడి
భోగినయ్యెదనన బోయెబోకాలంబు'
అంటూ వేమన ఇలాటివారి న్వభావం గుటువ రటువ గావించాడు. తోటలో బావి తవ్వి, మల్లె పందిరి వేని యువతితో వినోదిస్తాననుకటుంటూ ఊ,ాలతో పొద్దుపుచ్చు
141


 

తాడట సోమరివాడు. సోమరితనము గాఢనిద్రలో పడవేయును, సోమరివాడు పన్తు పడియుండునన్నది (సామెతలు 19:15) ఈ నీతినే వివరిన్తున్న వేరొకట బైబులు సామెత. సోమరి బయట నిం,ాముంది, నేను వెద్ళనంటాడట (సామెతలు 22:13).
సోమరితనాన్ని తీవ్రంగా గర్హించిన సొలోమోను సోమరివాని ఇంటిని ఈ విధంగా వర్ణించాడు, 'సోమరివాని చేను నేను దాటిరాగా ఇదిగో, దానియందంతట ముండ్లతుప్పలు బలినియుండెను. దూలగొండ్లు దానిని కటప్పియుండెను. దాని రాతిగోడ పడియుండెను. నేను దానిని చూచి యోచన చేనికొంటిని. ఇంకట కొంచెము నిద్ర, ఇంకట కొంచెము కటునుకటుపాటు... వీటి వలన దారిద్య్రము పరుగెత్తి వచ్చును. ఆయుధధారి వచ్చినట్లు లేమి నీ మీదికి వచ్చును (సామెతలు 24:30-33).
సోమరితనానికి పర్యవసానాలను బైబులు సామెతలు తేటతెల్లం చేన్తున్నాయి. పేదరికటం, పన్తులు, అప్పులు, బానినం అతనికి నంప్రాప్తిస్తాయి. తెలుగు సామెత మరింత చమత్కారంగా ఒద్ళు వంచనివాడు దొంగల్లో కటలుస్తాడనడం ఆలోచించదగిన విషయం. సోమరితనం వల్ల అవనరాలు తీరకట పోషణకై వక్రటమార్గాలు తొక్కాలన్న ప్రేరణ కటలుగకట మానదు.
కాయకటషవం చేని గౌరవంగా నంపాదించుకొని కటలో గంజో త్రాగి ,ాయిగా రొమ్ముపై చేయి వేనుకొని నిద్రించే శ్రమైకట జీవనం ఉత్తమ మార్గం. ఎదుటనున్న అన్నం ముద్దను నోటికటందించుకోవడం బద్ధకటమైన సోమరి తకట్కువ శ్రమతో ఎకట్కువ ప్రతిఫలం కోనం మార్గాన్వేషణం చేస్తాడు. లంచాలు, దోపిడీ, చీట్లపేకట చివరకటు భిక్షాటన అతనికి మార్గాంతరాలౌతాయి. అలాటి వ్యక్తిని న్వంత భార్య నైతం నత్వరం వినర్జిన్తుంది. సోమరితనాన్ని వీడి చైతన్యమూర్తులై మనుషులు వర్థిల్లాలని ఈ సామెతల సారాంశం.
3
తెలుగు సామెత : గోరంత నిర్లకట్ష్యం కొండంత నషవం
బైబులు సామెత : కొంచెమునేపు నిద్రింపుము, కొంచెమునేపు కటునికిపాట్లు పడుము, ఈ లోపల దారిద్య్రము దొంగవలె వచ్చి నీ మీద పడును (సామెతలు 24:34)
142


 

నృషివ అంతటిలో నిర్భాగ్యుడు సోమరిపోతే. సోమరులను అన,ిా్యంచుకొనని వాడుండడు. అలనత్వంతో కార్యాలు ఆలన్యం చేనేవారు కొందరైతే, చూద్దాం చేద్దామంటూ వాయిదాలు వేన్తూ ప్రొద్దుపుచ్చే ప్రబుద్ధులు కొందరు. కొద్దిపాటి నిర్లకట్ష్యంతో కొండంత నషవం తెచ్చిపెటువకొనే వారిని ఈ సామెతలు అభిశంనిన్తున్నాయి.
నృషివలో సోమరితనం కటనిపించదు. చెట్లు చిగిరిస్తాయి. పూలు పూస్తాయి. ఆమని వన్తుంది. కోయిల కటలన్వనంతో కటూన్తుంది. చీమలు చురుకటుగా పరుగెడుతుంటాయి. తోటలో నత్తలు తమ దారిన పాకటుతుంటాయి. పకటక్షులు పెందలకటడనే లేచి గుంపులుగా ఆ,ారాన్వేషణకై బయలువెడలుతుంటాయి. కొందరు మనుషులు మాత్రం ఉదయ భానుని కిరణాలు చురుకట్కుమనిపిన్తున్నా అటువైపు ఒత్తిగిలి పడుకటుందామని చూన్తుంటారు. తటివ లేపుతున్న వారిని నైతం వినుకట్కుంటూ నుషుప్తిలోకి తిరిగి జారుకొనే ప్రయత్నం చేన్తుంటారు.
అటువంటి అలనత్వానికి అలాటివారు తగిన మూల్యం చెల్లించుకొనకట తప్పదు. ,ిాతోపదేశంలో నారాయణ కటవి వచించినటువ,
'యత్న కటృతములు ఫలియించు నాశచేత
మాత్ర మేకార్యమెందు నంపన్నమగును?'
ఉన్నవి శిథిలమౌతాయే తప్ప సోమరి తలపెటివన కార్యాలు అతడు కటునికి నిద్రిన్తుండగా తమంతతాము ఈడేరవు గదా. కొందరికి అరటి పండు నైతం వలిచి చేతిలో పెటావలి. ఇకట నారికేద పాకటం మధురిమలు వారేమి గ్ర,ిాంచగలరు? 'కటషేవఫలి' అని పెద్దలన్నమాట చద్దిమూట.
పాటుపడని వానికి చేటు తప్పదు. అన్నీ అలవోకటగా జరిగిపోవాలని ఆశించే అలనునికి ఆయానం తప్పదు. క్రీన్తు రాయబారి పౌలు తెన్సలోనికట పటవణంలోని క్రైన్తవ నమాజానికి వ్రాన్తూ 'మీలో కొందరు ఏ పనియు చేయకట పరులజోలికి పోవుచు అక్రటమముగా నడుచుకొనుచున్నారని వినుచున్నాము. అటివవారు నెమ్మదిగా పని చేయుచు, సొంతముగా నంపాదించుకొనిన ఆ,ారము భ'ుజింపవలెనని మన ప్రభ'ువైన యేనుక్రీన్తు పేరట వానిని ఆజ్ఞాపూర్వకటముగా ,ాచ్చరించుచున్నాను' అంటున్నాడు (తెన్సలొనీకట 3:11,12).
సోమరివాడు తనకే గాకట తానున్న నమాజానికి ప్రమాద,ాతువు. అతడు పరాన్నభ'ుకట్కు. చకిత మృగ శాబకటంపైకి శార్దూలం లంఘించి వడిచిపటివనటువ దారిద్య్రం అతన్ని పటివ కటబళిన్తుంది.
143


 

తెలుగు బైబులు సామెతలు రెండూ ప్రధానంగా ప్రతిపాదిన్తున్న నత్యం చిరు నిర్లకట్ష్యం బద్ధకటం మూలంగా వాటిల్లే పెను ప్రమాదం నషవం. పున్తకాలు దులపడం ఆలన్యం చేన్తే చెదపురుగులు చేరి అమూల్య గ్రంథాలను స్వా,ా చేస్తాయి. విద్యుత్‌ తంత్రులను నరిగా మలచడం అలకట్ష్యపెడితే చిన్న నిప్పురవ్వ లేచి గోదాము నంతటినీ భ'న్మీపటలం చేన్తుంది. గోరంతలున్న పారవాలను విద్యార్థి ఎప్పటికటప్పుడు చదవకటపోతే అవి కొండంతలై ఏకటులు మేకటులై కటూర్చుంటాయి. కాబటివ మానవులు కటషవజీవులై ఎప్పటి పనులను అప్పుడు చేనుకోవాలని ఈ సామెతల నందేశం.
4
తెలుగు సామెత : పొద్దున లేవని కాపుకటు పొలం ఇచ్చేది గడ్డే
బైబులు సామెత : సోమరి రైతు పేదరికటమున మ్రగ్గును (సామెతలు 28:19)
సోమరికి వేట చికట్కదు (సామెతలు 12:27)
బద్దకటమనేది ఫలప్రద జీవితానికీ ప్రగతికీ బద్ధశత్రువు. అందునా కటృషీవలునికి, కార్మికటునికి. సోమరితనం వారి నైజానికే విరుద్ధం. ఇదే విషయాన్ని బైబులు, తెలుగు సామెతలు నూటిగా తెలియజేన్తున్నాయి.
'పొలాలనన్నీ ,ాలాల దున్నీ
ఇలాతలంలో ,ామం పిండగ...'
అంటూ శ్రమించే రైతు ఘర్మజలానికి ఖరీదు కటటేవ షరాబు లేడని శ్రీశ్రీ నివాదులర్పించాడు. ఏ ముటవడికి ఎంత ఖర్చయింది, ఏ మ,ారాణి విర,ాగ్నిలో ఎంతవరకటు తపించినదన్నది కాదు. తాజరమ,ాలర నిర్మాణంలో రాద్ళెత్తిన కటూలీలెవరు? ఐర్లండు దేశపు ఓడ కటదానీ, చెక్‌ దేశపు గని పనివాడు, వీరి జీవన విధానమేమిటి? ఇవే ముఖ్యం. శ్రమ జీవులే నవనమాజ నిర్మాతలు, మానవ జాతి భావి నిర్ణేతలు. పై సామెతలలో ద్యోతకటమయ్యే ఆత్మ ఇదే.
తెలుగు సామెత వ్యవసాయ రంగంలో ఒకట సార్వత్రికట నంభ'వాన్ని కటద్ళ ముందుంచుతున్నది. పొలాలన్నీ లేత పైరుతో పిల్లగాలికి పరవశిన్తూ ఉండగా, సోమరివాని చేను మాత్రం గడ్డి దటవంగా పెరిగి వెక్కిరిన్తూ ఉంటుంది. అనాయానంగా అయాచితంగా పెరిగేది గడ్డే. 'ఏమిటి గడ్డం పెంచుతున్నావు?' అని అడిగితే 'నేను

144


 

పెంచడం లేదు అదే పెరుగుతున్నాడ'ట వెనుకటటికొకటడు. సోమరులు కటర్తవ్య విముఖులై జరగవలనిన దానిని వాయిదా వేన్తూ వన్తుంటే దారిద్య్రం శీఘ్రంగా వారిపైకి దండెత్తి వన్తుంది. సోమరులు వెటివ పనులు చేయవలనివచ్చును అనీ సోమరి ఆశపడును గాని వాని ప్రాణమునకేమియు దొరుకటదు అనీ సామెతలున్నాయి (సామెతలు 12:24 13:4).
వేట కటూడ అంతే. 'పందిని కొటివనవాడే పాటుబంటు' అన్నారు. మిగిలిన జంతుజాలం కటన్నా పంది చురుకైనదనీ ఓ పటావన ఆయుధాలకటు అందదనీ ప్రతీతి. వేటగాడు సోమరివాడైతే వటివ చేతులతో తిరిగి రావలనిందే. ఒద్ళువంచి చాకిరికి మద్లని వాడి మద్లు మటివగొటువకటుపోతాయి. వ్యవసాయ రంగంలోనూ తదితర జీవనోపాధులలోనూ సోమరి అనుభ'వించే దురవన్థను ఈ సామెతలు కటద్ళకటు కటడుతున్నాయి.
దురాశ
1
తెలుగు సామెత : అడ్డెడు వడ్లు ఆశకటుబోతే, తూమెడు వడ్లు దూడ తినిపోయింది
బైబులు సామెత : దురాశతో సొమ్ము చేనుకొనువాని కటుటుంబమునకటు ఆపద తప్పదు (సామెతలు 17:23)
'కొండ నాలుకటకటు మందు వేన్తే, ఉన్న నాలుకట ఊడిపోయిందనే ఇంకొకట తెలుగు సామెతను ఇదే అర్థంలో ఉపయోగిస్తారు. చిన్న వన్తువును ఆశించిపోతే దానికటంటే పెద్ద వన్తువు మన దగ్గరున్నది పోతుంది. కొన్నిసార్లు ఇటువంటి నంఘటనలు మన జీవితాలలో తారనిల్లుతాయి. ఆశ ఉండడం న,ాజమే. అయితే దురాశ, లేకట అత్యాశ మంచిది కాదు. ఆశలను చంపుకటుంటే, కోరికటలను అదుపులో పెటువకటుంటే దుఃఖం కటలుగదనేది నర్వ జనామోదమైన నిద్ధాంతం. చిన్నదానిని ఆశించి మన దగ్గర ఉన్న పెద్దదానిని పోగొటువకొనే నందర్భాలలో పై తెలుగు సామెతను ఉపయోగిస్తారు.
బైబులు సామెత కటూడా దురాశతో సొమ్ము చేనుకటుంటే అతనికే కాకటుండా, అతని కటుటుంబానికి కటూడా దుఃఖం కటలుగుతుందని ,ాచ్చరిన్తుంది. నంతృప్తి కటలిగి

145


 

ఉన్నదానితో నుఖించేవాడికటంటే అదృషవవంతుడు మరొకటడు లేడని చెప్పే బైబులు సామెతలు అనేకటం దీనికి నమానార్థకాలుగా ఉన్నాయి.
'దురాశ దుఃఖమునకటు చేటు' అనేది ఇంకొకట తెలుగు సామెత. అడ్డెడు వడ్లు వస్తాయని ఆశకటుపోతే, తూమెడు వడ్లు ఉన్నవే పోతాయి. ఇది చాలా నిరుత్సా,ాన్ని కటలిగించే న్థితి. కాగా ఆశకటు పోవడం, దురాశతో సొమ్ము చేనుకోవడం ఆరోగ్యకటరమైన అలవాట్లు కావు. వీటివల్ల అశాంతి, అనంతృప్తి మాత్రమే కాకటుండా అనారోగ్యం కటలిగే ప్రమాదం కటూడా ఉంది. కాబటివ దురాశ, లోభ'ం అన్ని అనర్థాలకటు మూలం. అటువంటి నందర్భాలను ఈ తెలుగు, బైబులు సామెతలు రెండూ నమానార్థకాలుగా బోధిన్తున్నాయి.
2
తెలుగు సామెత : ఆశకటు అంతం లేదు
బైబులు సామెత : నరుని ఆశకటు అంతం లేదు (సామెతలు 27:20 యోబు 20:20)
'ఆశ కటన్న దుఃఖమతిశయింపగ లేదు' అన్నాడు వేమన. మనుషులు జీవితాంతం కోరికటలతో భ్ర'మలతో నంచరిన్తూ అంతం లేని ఆశతో నమనిపోతూ ఉంటారు. అందుకే
'ఆశను విడువని జీవికి
క్లేశము విడిపింపదరమె కేశవునకటు నా
యాశా పాశము లెల్లను
రోనిన క్లేశంబు విడుచు రూఢిగ వేమా'
అని నిద్ధాంతీకటరించాడు వేమన. ఆశలుడిగితే పాశముకట్తులౌతారు. ఆశాముకట్తులు మునులౌతారు. కానీ ఇది అంత నులభ'ం కాదు. తెలుగు, బైబులు సామెతలు వక్కాణించినట్లు మనిషి ఆశలు అనంతం.
అత్యాశ ఉంటే ఇతర దుర్గుణా లెందుకటు? అని అంటాడు భ'ర్తృ,ారి. అనగా అదొకట్కటే ఎకట్కువ నిందలను తెచ్చిపెడుతుందని అర్థం. ఆశాబంధంలో చికట్కుకొని బయటపడలేకట ఆశాభ'ంగంతో దురపిల్లలడం మనుషులకటు వాడుకట. ఎన్ని నదులు కటలినినా అంబుధి నిండనటువ ఎన్ని కోరికటలీడేరినా ఆశలు ఊరుతూనే ఉంటాయి.

146


 

అనివార్యమైన నముద్రపు పొంగును నైతం చెలియలికటటవ నిరోధించినటువ ఆశను అంతమొందించిన వాడే పునీతుడు. నిద్ధార్థుడు నైతం దుఃఖానికి మూలం కోరికట లేకట ఆశ అని గ్ర,ిాంచాడు.
పిడికెడంత ,ాృదయంలో కటడలిని మించిన ఆశలు దాచుకటుంటాడు మానవుడు. ఈ మనో వైపరీత్యానికి పై చెప్పిన తెలుగు, బైబులు సామెతలు అద్దం పడుతున్నాయి.
3
తెలుగు సామెత : దురాశ దుఃఖమునకటు చేటు
బైబులు సామెత : దురాశ వలన ఆపద కటలుగును (సామెతలు 19:22)
ఆశ ఉండడం అవనరం. కాని దురాశ ఉండడం దుఃఖానికి మూలం. దురాశ అంటే అవనరానికి మించి వాంఛించడం. దీనివల్ల దుఃఖం కటలుగుతుంది. ఈ దురాశ వల్ల చేయరాని పనులు చేని అపాయాలలో చికట్కుకటుంటాము. దుఃఖిన్తూ ఉంటాము. చిన్నయనూరి తన మిత్రలాభ'ంలో వృద్ధ కటపోతం ద్వారా, 'ఆ,ా, లోభ'మెంత చెడు గుణము. అన్ని దుఃఖాలకటు లోభ'మే మూలం' అని చెప్పిస్తాడు. లోభ'ం దురాశలోని అంతర్భాగమే! అలవిమాలిన ఆశలు పెటువకోవడం, అవి తీరకట దుఃఖించడం మానవ న,ాజం. చేతికటందినవాటితో, తనకటు కటలిగినవాటితో తృప్తి పడడం ఉత్తమ లకట్షణం. కటృష్ణశాన్త్రి 'ఆకాశంలో మెరినే నకట్షత్రాలు కావాలని ఆశించాను. చేతికటందే పూలు దూరంలో లేవని వదిలేశాను. చుకట్కలు మాయమైనవి. పూవులు వాడిపోయినవి. చివరకటు నిరాశాపూరితమైన దుఃఖమే మిగిలింద'ంటాడు.
కాగా దురాశ దుఃఖాన్నే కటలిగిన్తుంది. బాతు, బంగారు గుడ్ల కటథ అందరికీ తెలినిందే. ప్రతిరోజూ ఒకట బంగారపు గుడ్డునిచ్చే బాతు కటడుపులో చాలా గుడ్లు ఉంటాయని అన్నిటినీ ఒకట్కసారే పొందవచ్చునని దాన్ని చంపి పొటవ చీల్చి చూన్తే ఏమీ లేదు. దురాశకటు దుఃఖం తప్ప మరేమీ మిగలదు. ఉన్న డబ్బును లాటరీ టిక్కెట్లు కొనడానికి ఖర్చు చేని, ఏమీ రాకట నిరాశతో దుఃఖించే అభాగ్యులు అనేకటులున్నారు. గుఱ్ఱపు పందెములలో లకట్షలార్జించడానికి పోయి, ఉన్నదంతా పోగొటువకొని దుఃఖించేవారు కోకొల్లలు. చీట్లపేకటలు, చిల్లర జూదాలు దురాశ వల్ల ఏర్పడినవే. అవి దుఃఖ,ాతువులే గాని మరొకటటి కాదు.

147


 

ఆశాజీవి శ్రమించాలి. తన శ్రమ ఫలితాన్ని మాత్రమే ఆశించాలి. తన కటషవం తనకటు నత్ఫలితాన్నిన్తుందే తప్ప దురాశకటు పోయి, అనూ,ా్యంగా అమిత లాభ'ం తనకటు కావాలని ఆశిన్తే, దుఃఖమే తప్ప నుఖం ఉండనే ఉండదు.
బైబులు సామెత దురాశల వల్ల ఆపదలు (దుఃఖాలు) కటలుగుతాయని తెలియజేన్తుంది. 'లోభి' అంటే తనదేమీ పోకటుండా, ఎదుటి వాద్ళదంతా తనకే రావాలని కోరుకటునేవాడు. ఇటువంటివాడినే దురాశాపరుడంటారు. ఈ లోభి, లేకట దురాశాపరుడు తనకటు, తన ఇంటివారికి కటూడా దుఃఖాన్ని, బాధను కటలిగిస్తాడని బైబులు సామెత ప్రబోధిన్తున్నది (సామెతలు 15:27). బైబులు గ్రంథంలో (2 రాజులు 5:1-27) నామాను అనే నైన్యాధిపతి తన కటుష్ఠ రోగము నయము చేనిందుకటు ఎలీతా ప్రవకట్తకటు కానుకటల నీయబోగా, ప్రవకట్త వాటిని తీనికొనుటకటు నిరాకటరిస్తాడు. అయితే గే,ానీ దురాశాపీడితుడై తన యజమానుడైన ప్రవకట్తకటు తెలియకటుండా కానుకటలను నామాను నుండి న్వీకటరించాడు. తత్ఫలితంగా ఎలీతా వానిని శపింపగా కటుష్ఠరోగి అయ్యాడు. కటనుకట బైబులు సామెత, 'దురాశ వల్ల ఆపద కటలుగునని, తెలుగు సామెత 'దురాశ దుఃఖమునకటు చేటు' అని ఒకే భావాన్ని వ్యక్తీకటరిన్తున్నవి.
4
తెలుగు సామెత : పొరుగింటి పుల్లకటూర రుచి
బైబులు సామెత : దొంగిలించిన భోజనము మిక్కిలి రుచిగా నుండును (సామెతలు 9:17)
బైబులు సామెతలో ఉన్నంత న్పషవంగా తెలుగు సామెతలో దొంగిలించడం గురించి లేదు. అయినా రెండిటిలోనూ తనది కానిది కటంటికి ఆకటర్షణీయంగా కటనిపించడమే ముఖ్య ప్రతిపాదనం.
బైబులు ధర్మశాస్త్రానికి, నీతి న్యాయాలకటూ పటువగొమ్మ వంటి ఆజ్ఞ :
'నీ పొరుగువాని ఇల్లు ఆశింపకటూడదు
నీ పొరుగువాని భార్యనైనను అతని దానునైనను అతని దానినైనను అతని యెద్దునైనను అతని గాడిదనైనను నీ పొరుగువానిదగు దేనినైనను ఆశింపకటూడదు' (నిర్గమకాండము 20:17).
148


 

ఆశించడమే పాపమని పవిత్ర గ్రంథం ఘోషిన్తున్నది. క్రీన్తు దీనిని నొక్కి వక్కాణించాడు. మననులో పరవన్తు, పరగృ,ా, పరదారల పట్ల ఆశ మిణుకట్కుమనడం కట్షంతవ్యమే గానీ, ఆ ఆలోచనను కార్యరూపానికి తెచ్చి తనవి కానివాటిని దొంగిలించి అనుభ'వించడం నిశ్చయంగా దుష్కృతే.
తన ఇంట లక్ష్మీదేవి వంటి ఇల్లాలిని ఉంచుకొని ఆమె కాలిగోటికి నరిపోలని పరన్త్రీల పొందు ఆశించేవాడు ఇలాటివాడే. ఇంట మృతావన్న భోజనముండగా పక్కింట్లో కొయ్యగోంగూర వంటకాన్ని లొటవలు వేనుకటుంటూ చూచే తికట్కశంకటరయ్యలుంటారు.
లక్ష్మీనాథుడు శ్రీ మ,ా విష్ణువు నైతం దీనికి మిన,ాయింపు కాదంటున్నాడు వేమన:
'పాల సాగరమున బవ్వళించిన ,ారి
గొల్లయిండ్ల్ల పాలు కోరనేల
ఎదుటివారి ద్రవ్యమెల్లవారికి దీపి'
ఎదుటివారి ద్రవ్యమెల్ల వారికి దీపి అని చెప్పడంలో వేమన పైన పేర్కొన్న తెలుగు బైబులు సామెతలతో ఏకీభ'విన్తున్నాడు. ఇలాటిదే వేమన విరచితమైన ఆటవెలది వేరొకటటి -
'కటనకట పర్వతమున గాపురముండిన
అనిమిషేశ్వరునకటు నానపోదు
కటనకట కటుండలములు కటర్ణుని నడగడా?'
బంగారు కొండయైన మేరువు తన నివానమైనప్పటికీ దేవేంద్రుడు కటర్ణుని న్వర్ణకటుండలాలు ఆశించాడు. ఈతడే రంభా ఊర్వశి మేనకాది అప్సరనలు తన ఆజ్ఞానువర్తులైనప్పటికీ అ,ాల్యా నతిని ఆశించి గౌతమ మ,ార్షి క్రోధానికి గురైనాడు కటదా!
ఇలాటి దురాశను జయించి ఉన్నదానితో తనివితీరి తృప్తి చెందువాడు ఉత్తముడు.
149


 

కటృతఘ్నత
1
తెలుగు సామెత : ఇంటిలోవాడే కటంటిలో పొడిచాడు
బైబులు సామెత : నా ఇంట భ'ుజించినవాడే నామీద తిరగబడెను
(కీర్తనలు 42:9 యో,ాను 13:18)
తిన్న ఇంటి వాసాలు లెక్కించే ఆతాఢభ'ూతులతో జాగరూకటతతో మెలగాలని ,ాచ్చరిన్తున్నాయి ఈ సామెతలు. నమ్మినవారిని నటేవటముంచే నీచులు పాలు కటుడిచిన రొమ్మునే గుద్దే దుషువలు అన్నంపెటివన చేతినే నరికే కటృతఘ్నులు ఎంతటి పాతకటులో గదా. ఇది మిన్నాగును నటివంట్లో సాకటడంతో నమానం. అది ఎప్పుడో కాటు వేయకట మానదు.
శిష్యుడన్న వాత్సల్యంతో చంద్రుడిని ఇంటబెటువకటున్నాడు బృ,ాన్పతి. గురుపత్నిని మో,ిాంచి, మురిపించి వశపరుచుకటున్నాడు నెలబాలుడు. ఈ తారాశశాంకటం 'నా యింట భ'ుజించినవాడే నాకటు ద్రో,ాం తలపెటావ'డన్న నానుడికి తార్కాణం.
యేను ప్రభ'ువు జీవిత విశేతాలెన్నింటినో శతాబ్దాలకటు పూర్వమే ప్రవకట్తలు ప్రవచించారు. అటువంటి ఒకట కీర్తనలో పైని చెప్పిన బైబులు సామెత తదుకట్కున మెరినింది. ప్రభ'ువు తన జీవిత చరమాంకటంలో తనపాలిట ఆ ప్రవచనం అకట్షరాలా నెరవేరిందని వివరిన్తూ దానిని ఉటంకించాడు. తనతో వన్తూ పోతూ నన్ని,ిాతుడుగా మెలిగిన యూదా అనే శిష్యుడు ఆయన శత్రువులతో కటలనిపోయాడు. అతని అంతరంగమెరిగిన ప్రభ'ువు అలా జరగవలని ఉన్నది గనుకట అతనిని బ,ిారంగంగా అవమానపరచకట ఈ సామెతను ప్రస్తావించాడు.
అన్ని ద్రో,ాల్లోకీ నమ్మకటద్రో,ాం అతి కటుటిలమైనది. ఇటువంటి వారిని కటనిపెటివ ముందుజాగ్రత్త తీనుకోవడం అందరికి శ్రేయోదాయకటం.

150


 

2
తెలుగు సామెత : ఏరు దాటి తెప్ప తగలబెటివనటువ
అకట్కర గడుపుకొని తక్కెడ పొయ్యిలో పెటివనటువ
అకట్కరపడితే ఆదినారాయణ, అకట్కర తీరితే గూదనారాయణ
బైబులు సామెత : నీవు ఉపయోగపడినంత కాలం నిన్ను వాడుకొని, ఆపైని ధనికటుడు నీ చేయి విడుచును (నీరా 13:4)
ఏరు దాటేదాకా ఓడ మల్లయ్య, ఏరు దాటాకట బోడిమల్లయ్య అన్నది కటూడా ఈ కోవకటు చెందిన సామెతే. ఇది మానవ నైజంలో ఒకట విచిత్రమైన కోణం. పబ్బం గడిచాకట కటృతజ్ఞతాభావం కొనసాగించకటపోవడమే విడ్డూరమైతే, సాయం చేనిన వారిని చులకటన చేయడం, ఈనడించడం దైనందిన జీవితంలో తారనపడే వైనమే. ఇది తెలుగు సామెతల్లో మనోరంజకటంగా వ్యకట్తమయింది.
బైబులు సామెతలో చటుకట్కున 'ధనికటుడు' అనే పదం సాక్షాత్కరించి ఉలిక్కి పడేలా చేన్తుంది. ఇది వాన్తవమే. ధనికటుడు తన అవనరం కోనం పేదవాడిని గౌరవభావంతో చేరదీనినటువ కటనిపిస్తాడు. ప్రియ వచనాలతో నమ్మబలుకటుతాడు. పని పూర్తయ్యాకట ఆ పేదవాడు తాను నైతం ధనికటుని చెంతకటు పోవడం తగ్గించుకొంటే గౌరవం నిలున్తుంది. ఉపకారానికి ప్రత్యుపకారం ఆశించినా, ఆ ధనికటునిలో కటృతజ్ఞతా భావం నిలకటడగా ఉండాలని ఊ,ిాంచినా పేదకటు మిగిలేది తిరస్కారమే. ధనికటుల్లో ఈ ధోరణి లోకట విధితమే.
నావపై నది దాటినవాడు దానినలా వదిలి తన దారిన తాను పోవాలి. ఇకట దానితో తనకటు అవనరం లేదు కటదా అని పనిగటువకటుని దానిని తగలబెటవడం అతిశయోక్తే. అలానే మన తూకటం అవనరం తీరాకట తక్కెడను తగలబెటవనవనరం లేదు. దాన్ని పొయ్యిలో పెటవడం అతిశయోక్తే. అయితే మనుషుల్లో అటువంటి స్వార్థపూరిత ధోరణిని ఎండగటేవ ఉద్దేశంలో ఈ సామెతలు పుటావయి. అవనరం ఉన్నంతకాలం ఆది నారాయణా అని గౌరవంగా పిలిచి పబ్బం గడిచాకట గూద నారాయణా, సోది నారాయణా అనడం ఆ వ్యక్తిలోని కటునంస్కారాన్ని తెలియజేన్తుంది.
ఆలోచించి చూన్తే ఆలుమగల మధ్య కటూడా ఈ అపశృతి అకట్కడకట్కడా తారనపడుతుంటుంది. నవ యవ్వనంలో కటన్య తన తనువు, మనను భ'ర్తకటర్పించి

151


 

ఇంటెడు చాకిరీ చేని, నంసార నుఖమిచ్చి, నంతాన భారము మోని నడివయనుకే వృద్ధాప్యపు ఛాయలు నంతరించుకొంటుంది. కొందరు తుచ్ఛులైన మగవారు అంతవరకటు తమ న,ాధర్మచారిణిగా చరించిన భార్యను విన్మరించి పర న్త్రీల పొందుకై తాపత్రయపడతారు. భార్యను పరుతోకట్తులతో కించపరున్తూ, ఆమె అనారోగ్యాల విషయంలో ,ాదన చేన్తూ వినుకట్కుంటూ ఆమెను బాధిస్తారు. ఈ ధోరణి కటూడా మొత్తంగా ధనికట వర్గంలోనే కటనిపించడం కటద్దు. దినదినం రెక్కాడితేగానీ డొకట్క నిండని పేదలకటు ఇలాటి వికారాలు పెద్దగా ఉండకట పోవడం గమనార్హం.
గతంలో తనకటు చేయూతనిచ్చిన మిత్రులను బంధుగణాన్నీ, తాను ఉన్నత న్థితికి చేరుకొన్నాకట ముఖం చాటుచేనేవారికీ, ప్రజల ఓట్లతో ఎన్నికటలలో గెలిచి పదవి వచ్చాకట అటువైపుకి ముఖం కటూడా చూపని నాయకటమ్మన్యులకీ, తల్లిదండ్రుల రెకట్కల కటషవంతో చదువుకటుని పైకి వచ్చి, ఆపైన వారిని ఆదరించకట పోషించకట నిర్లకట్ష్యం చేనే ప్రబుద్ధులకీ ఈ సామెతలు చెంపపెటువ. అందుకే వేమన
'తనయుడెవ్వడేని తా తండ్రి కటంటెను
పేరు తెచ్చునటివ పెద్దయైన
జనకటు,ీానుజేయ సా,ానించిన జేటు
మూడు ని,ాపరంబుల మొనని వేమ' అంటాడు.
3
తెలుగు సామెత : తిన్న ఇంటివాసాలు లెకట్కపెటివనట్లు
బైబులు సామెత : దుషవ మిత్రుడు నీ స్థానమును ఆక్రటమించుకొనును (నీరా 12:12)
'అన్నం పెటివన చేతినే అంతం చేనినట్లు' అని ఇంకొకట తెలుగు సామెతను దీనికి నమానార్థంగా వాడతారు. అంటే మేలుచేనిన వానికి కీడు చేనేవానిని గూర్చి చెప్పే నందర్భంలో ఈ తెలుగు సామెతను ఉపయోగిస్తారు. 'చన్నుకటుడిచి వెన్ను గుద్దాడు' అనే సామెత కటూడా ఇటువంటి నందర్భాలలో వాడబడుతుంది. చేరదీని, సాయం
152


 

చేని నిలబెడితే అలా నిలబెటివన వానికే కీడు చేస్తారు కొందరు. అంటే ఈ తెలుగు సామెత కటృతఘ్నులను గూర్చి తెలుపుతున్నదన్నమాట. 'అన్నం పెటివన ఇంటికే కటన్నం వేనేవాడు' అనే సామెత కటూడా ఇదే నందర్భంలో ఉనికిని నంతరించుకటుంది.
బైబులు సామెత పై తెలుగు సామెతను బలపరున్తుంది. దుషువని చేరదీన్తే, అతడు చేరదీనిన వాని స్థానాన్ని ఆక్రటమించుకటుంటాడు. 'అల్పబుద్ధి వానికటధికారమిచ్చిన, దొడ్డవారినెల్ల తొలగగొటువ' అంటాడు వేమన. సాధారణంగా మిత్రుడు మిత్రత్వం కోనం ప్రాణమిస్తాడు. అయితే దుషువడు తనకటు న,ాయం చేనినవానినే తొలగించి ఆ స్థానాన్ని తానే ఆక్రటమించుకటుంటాడు. ఇటువంటి నంఘటనలు కోకొల్లలు. ఆ నందర్భాలను వివరించడానికి పైన చెప్పిన తెలుగు సామెతను, బైబులు సామెతను నమానార్థకాలుగా ఉపయోగిస్తారు.
తిన్న ఇంటివాసాలు లెకట్కబెటేవవాడు, తన మిత్రుని పడగొటివ అతని స్థానాన్ని ఆక్రటమించుకటునే దుషువడు నమానులే. ఈ తెలుగు, బైబులు సామెతలు రెండూ ఇదే అర్థాన్ని బోధిన్తున్నాయి.
లోభ'ం
1
తెలుగు సామెత : గొడ్డుటావు పాలు పితికినట్లు
బైబులు సామెత : పినినారియైన నరుడు దుషువడు, అకట్కరలో ఉన్నవారిని ఆదుకొనడు (నీరా 14:10)
పాలనివ్వడం క్షీరదాల న,ాజ గుణం. ఇది క్షీరద నంతానానికీ, మానవులకటు కటూడా ఉపయోగకటరమైన లకట్షణం! అయితే కొన్ని గొడ్డుబోతు పశువులుంటాయి. అవి పాలీయవు. ఎందుకటంటే పిల్లలను కటని, పాలిచ్చి పెంచే శక్తి సామర్థ్యాలు వాటికి ఉండవు కటనుకట. ఇది ఆవులకటు నంబంధించిన విషయం. దీనిని మానవులకటు అన్వయించుకటుంటే పినినారి గొడ్డుటావుతో నమానుడు. అతనిని ఆశ్రయించడం వల్ల గాని యాచించడం వల్ల గాని ఎటువంటి ప్రయోజనమూ ఉండదని భావం. ఇటువంటి నందర్భాలలో ఈ తెలుగు సామెతను ప్రయోగిస్తారు.
153


 

అందుకే వేమన
'గొడ్డుటావు బిదుకట కటుండ చేకొనిపోవ
పద్లనూడదన్ను, పాలనీదు
లోభివాని నడుగ లాభ'ంబు లేదయా' అని అంటాడు.
బైబులు సామెత కటూడా దీనికి నమానార్థకటమైనదే. పినినారి దుషువడు. అతడు అకట్కరలో ఉన్నవారిని ఆదుకొనడు. అటువంటివాని వలన ఏ ప్రయోజనమూ ఉండదు. గొడ్డుటావు వలన పాడికి నంబంధించిన ప్రయోజనాలు ఎలా ఉండవో, అలాగే ఈ పినినారి వల్ల కటూడా ఆపదలో ఉన్నవారికి, అకట్కర కటలిగినవారికి ఏ విధమైన ఉపయోగమూ ఉండదు.
ఎవరికీ ఉపయోగపడని జీవితం మృతప్రాయం. అటువంటి నందర్భాలను వివరించడంలో పైన చెప్పిన తెలుగు సామెత, బైబులు సామెతలు ఒకే విధంగా ఏకార్థంతో ప్రయోగింపబడతాయి. అకట్కరలో ఉన్నవారిని ఆదుకోవడం మానవ లకట్షణం. ఎదుటివానికి సాయపడని జీవితం మోడువారిన చెటూవ నమానమే.
2
తెలుగు సామెత : గోదావరి పారినా కటుకట్కకటు గతుకటునీద్లే
బైబులు సామెత : లోభి కటడుపు నిండా తినుటకటు ఇషవపడడు (నీరా 14:10)
ఇది పినినారితనాన్ని వివరించే తెలుగు సామెత. అన్నీ పుష్కలంగా ఉన్నా కొందరికి అనుభ'వించడానికి ఇషవముండదు. చూన్తూ చూన్తూ డబ్బు ఖర్చుపెటవలేడు, మంచి వస్త్రాలు కొనుక్కొని ధరించలేడు. కటమ్మగా, కటడుపునిండా తిననూ లేడు. కావలనినంత డబ్బు ఉన్నా ఖర్చు చేయడానికి మనసొప్పదు. గోదావరి నిండి జలప్రవా,ాం పరవద్లు త్రొకట్కుతూ పరుగెత్తుతున్నా కటుకట్క నీద్ళను నాలుకటతో గతుకటుతుందే తప్ప, చప్పరించి నాకటుతుందే తప్ప తనివితీరా నోటి నిండా గ్ర,ిాంచి తాగలేదు. పినినారి వాని న్వభావాన్ని తెలియజేన్తుంది ఈ సామెత. మధురకటవి నాదం కటృత్ణారావుగారు పినినారి వ్యక్తి న్వభావాన్ని వివరిన్తూ

154


 

'ఊరి వెలుపల పాడు కోనేరు చెంత
మనుజులెవ్వరు మనలని మారుమూల
గుటువచాటున లోతైన గోయి త్రవ్వి
పనిడి దాచెను పినినారి మునలియొకటడు' అని చెబుతాడు.
అతడు దానిని ప్రతిరోజూ చూచి నంతోషించడం తప్ప అనుభ'వించలేడు. దొంగవాడు దానిని దోచుకటున్నప్పుడు విలపిన్తూ ఉంటే ఆ కాపువానితో మరొకటడు ఆ బంగారం స్థానంలో పెద్ద బండరాతిని పెటివ అదే పనిడి అనుకొని చూచి నంతోషించు అని చెబుతాడు. నీవు అనుభ'వించలేనిదాన్ని ఇంకొకటడు అనుభ'విస్తాడు. నీవు రాతిని చూచినా ఒకటటే బంగారాన్ని చూచినా ఒకటటేనని ప్రబోధిస్తాడు. ఇలాంటి పినినారి గుణాన్ని తెలియజేయడానికి 'గోదావరి నిండి పారినా కటుకట్కకటు గతుకటు నీద్లే'ననే తెలుగు సామెతను వినిపిస్తారు.
బైబులు సామెత కటూడా ఇదే భావాన్ని వ్యక్తీకటరిన్తున్నది. అన్నీ ఉన్నా లోభివాడు కటడుపు నిండా తినడానికి ఇషవపడడు. నాకింత ఉన్నదీయని చూచుకొని తృప్తి పడడం తప్ప లోభికి అనుభ'వించడం ఇషవముండదు. ఆ మాటకటు వన్తే నిరుపేదకటు ఉన్న నుఖం కటూడా లోభికి ఉండదు. నిరుపేద ఉన్న గంజి త్రాగి నుఖంగా నిద్రిస్తాడు. పినినారి తన సొమ్మును అనుభ'వించకటుండా దాచిపెటివ, దానిని ఎవరు దొంగిలిస్తారో అని కాపలా కాన్తూ జీవిస్తాడు. అందువలన లోభివానికటన్నా పేదవాడే నుఖిస్తాడని చెప్పవచ్చు.
మిత్రలాభ'ములో ఒకట పినినారి నకట్క తనచుటూవ చచ్చిపడి ఉన్న అడవిపంది, జింకట మొదలగు జంతువుల మాంనం దాచుకొని, బోయవాని వింటికటున్న నరాలు కొరికి తినబోయి ధనున్సు విరిగి కటడుపులో గుచ్చుకొని మరణిన్తుంది. లోభ'ం, పినినారితనం ఒక్కొకట్కసారి ప్రాణ,ాని కటూడా కటలిగిస్తాయి. ఈ భావాలను తెలుగు, బైబులు సామెతలు రెండూ ఒకే విధంగా వ్యక్తీకటరిన్తున్నాయి.

155


 

3
తెలుగు సామెత : దానము చేయని చేయి, కాయలు కాయని చెటువ
బైబులు సామెత : పినినిగొటువకటు నిరినంపదలు తగవు (నీరా 14:3)
'దానము, భోగము, నాశము - పూనికటతో మూడు గతులు భ'ువి ధనమునకటున్‌' అంటాడు భ'ర్తృ,ారి. ధనమున్నందుకటు మొటవమొదట చేయవలనిన పని దానం! తరువాత తాననుభ'వించడం! ఈ రెండూ తెలియనివాని ధనం నాశమైపోతోంది. కాబటివ దానం అన్ని గుణాలకటన్నా మిన్నయైన గుణం. అటువంటి మ,ా విలువైన దానం చేయని చెయ్యి కాయలు కాయని చెటువతో నమానం. 'ఉరుదయాఢ్యుల మేను పరోపకార కటలన రాణించు గంధంబు వలన కాదు' అని భ'ర్తృ,ారి అంటాడు. దయాపరుల చేతులు శరీరం పరోపకారం (దానం చెయ్యడం) అనే కటద వల్ల శోభిస్తాయి గాని, గంధం, ఆభ'రణాలు మొదలైన సౌందర్య పోషకాల వల్ల కాదని దీని భావం. దానం చెయ్యడం ఒకట అందమైన కటద. అది చేయలేని నరుడు పువ్వులూ, కాయలూ లేకట మోడువారిన వృకట్షంలాంటి వాడని ఈ తెలుగు సామెత తెలియజేన్తుంది.
బైబులు సామెత కటూడా ఇదే అర్థాన్ని తెలియజేన్తున్నది. పినినిగొటువవానికి నిరినంపదలు తగవని తెలియజేన్తుంది. నిరినంపదలకటు సార్థకటత రావాలంటే దానం చెయ్యాలి. అవి చెయ్యలేనివానికి నంపదలు అనవనరమే. తెలుగు, బైబులు సామెతలు ఒకే అర్థంలో పై నందర్భంలో ప్రయోగించబడతాయి.
'తోడిన చెలమయే ఊరుతుంద'ని ఇంకొకట తెలుగు సామెత. నీద్లు ఎంతగా తోడితే అంతగా ఊరతాయి. దానం ఎంత ఘనంగా చేన్తే నంపదలు కటూడా అంత ఘనంగా పెరుగుతాయని దీని భావం. బలిచక్రటవర్తి వామనునికి మూడడుగులు దానం ఇవ్వడానికి అంగీకటరిస్తాడు. కాని అతని కటులగురువు శుక్రాచార్యుడు వలదని వారిస్తాడు. అపుడు
'ఆదిన్‌ శ్రీనతి కొప్పుపై తనువుపై నంసోత్తరీయంబుపై
బాదాబ్జంబులపై గపోపతటికై బాలిండ్లపై నూత్న మ
ర్యాదం జెందు కటరంబు గ్రిందగుట మీదైనా కటరంబైట మే
ల్గాదే రాజ్యము గీజ్యమున్‌ నతతమే కాయంబు నాపాయమే!
అని అంటాడు బలి చక్రటవర్తి (శ్రీ మ,ాభారతము 8:519). ఈ నందర్భాన్ని పోతనామాత్యుడు అత్యంత మనో,ారంగా భాగవతంలో చిత్రీకటరించాడు. అంత గొప్పవాని (శ్రీ,ారి) చెయ్యి క్రిందై, నా చెయ్యి మీద కావడం కటంటే అదృషవమే

156


 

ముందంటాడు బలి చక్రటవర్తి. కాబటివ దానం చేనే కటరం ఘనత వ,ిాన్తుంది. దానం చెయ్యని చెయ్యి మోడువారిన చెటువలాంటిది. పినినారికి నిరినంపదలు నిష్ప్రయోజనం అని చెప్పే నందర్భంలో ఈ రెండు సామెతలను ప్రయోగిస్తారు.
తారతమ్యం
1
తెలుగు సామెత : నక్కెకట్కడ? నాకటలోకటమెకట్కడ?
బైబులు సామెత : క్రీన్తెకట్కడ? నైతానెకట్కడ? (2 కొరింథీ 6:15)
ఇద్దరు వ్యకట్తుల మధ్య, రెండు న్థలాల మధ్య, రెండు వన్తువుల మధ్య ఉండే అంతరాన్ని నిమ్నోన్నతులను తెలియజేయడానికి ఈ తెలుగు సామెతను ప్రయోగిస్తారు. నకట్క భ'ూజంతువులన్నిటిలోనూ ,ీానంగా చూడబడుతుంది. జిత్తులమారి అనీ, మోనకారి అనీ దాన్ని పిలుస్తారు. ఇది గోరీలలో నంచరిన్తూ చనిపోయినవారి శవాలను తినడానికి వేచి ఉండడం వల్ల, ఎవరైనా దేని కోనమైనా నిరీక్షిన్తూ ఉంటే వారిని గోతికాడ నకట్కలాగా కాచుకొని కటూర్చున్నావంటారు. నకట్క న్మశానాలలోను, ఎడారి భ'ూముల్లోనూ నంచరిన్తూ ఉండే నీచపు జంతువు. నాకటలోకటం అంటే న్వర్గలోకటం. అకట్కడ పుణ్యాత్ములు, దేవతలూ, నమన్త వైభ'వాలూ ఉంటాయి. నకట్కకటు, ఈ నాకటలోకానికి ఊ,ాతీతమైన అంతరం ఉంది. ఒకట మ,ాోన్నత వ్యక్తిని గూర్చి, అదే నందర్భంలో ఒకట అతి సామాన్యుని గూర్చి చర్చించవలని వచ్చినప్పుడు పై తెలుగు సామెతను ఉపయోగిస్తారు.
బైబులు సామెతలో కటూడా ఈ అంతరం ప్రన్ఫుటంగా చూపించబడింది. క్రీన్తెకట్కడ? నైతాను ఎకట్కడ? అని! క్రీన్తు పాపజనోద్ధరణ కోనం ఈ లోకటంలో నరావతారం ధరించి జన్మిన్తే, సాతాను అందరినీ పాప కటూపంలో పడవేస్తాడు. నైతాను అనత్యవాది. అబద్ధాలకటు జనకటుడు. క్రీన్తే నత్యం! క్రీన్తు అందరికీ ఉపకారి. క్రీన్తు రకట్షకటుడు, నైతాను భ'కట్షకటుడు. క్రీన్తు విమోచకటుడు, నైతాను ఉరులొడ్డేవాడు. ఈ విధంగా వెలుగునకటు చీకటటికిని ఉన్నంత తారతమ్యం క్రీన్తునకటు నైతానునకటు ఉంది.

157


 

నకట్కను కటుయుక్తిపరునికి, నాకటలోకాన్ని నజ్జనునికి సాదృశ్యాలుగా చెబుతారు. నైతానును మరణానికి, క్రీన్తును నిత్యజీవానికి ప్రతీకటలుగా నిలుపుతారు. కాగా నక్కెకట్కడ, నాకటలోకటమెకట్కడ అనే తెలుగు సామెత, క్రీన్తెకట్కడ, సాతాను ఎకట్కడ అనే బైబులు సామెత ఉపమాలంకార శోభితాలు! నర్వకాలీన నమానార్థకాలు!
2
తెలుగు సామెత : నవరత్నాలన్నీ ఒకటచోట, నత్త గుల్లలన్నీ ఒకటచోట
బైబులు సామెత : మంచి చేపలొకటచోట చెడు చేపలింకొకట చోట (మత్తయి 13:48)
నవరత్నాల విలువ వేరు, నత్త గుల్లల విలువ వేరు. వాటి వాటి స్థానాలు కటూడా వేరు. అంటే మంచివారు మంచివారితో కటలిని ఉంటారు. చెడ్డవారితో కటలినిమెలిని ఉండలేరు. అలాగే చెడ్డవారంతా తత్సమానుల దగ్గరే ఉంటారు కాని వేరొకటరితో కటలిని ఉండలేరు. 'కాకి కోకిల అవుతుందా', 'వెలయాలు ఇల్లాలు అవుతుందా', 'ఏ గూటి చిలుకట ఆ గూటి పలుకే పలుకటుతుంది' అనే తెలుగు సామెతలు కటూడా ఇదే భావాన్ని తెలియజేన్తున్నాయి. నవరత్నాలు నత్తగుల్లలలోనికి గాని, నత్త గుల్లలు నవరత్నాలలోనికి గాని రాలేవు. మంచివారు చెడ్డవారితో గాని, చెడ్డవారు మంచివారితో గాని కటలని జీవింపలేరు. అటువంటి నన్నివేశాలను వ్యక్తీకటరించడానికి ఈ తెలుగు సామెతలను ప్రయోగిస్తారు.
బైబులు సామెత కటూడా ఇదే భావాన్ని తెలుపుతుంది. మంచి చేపలన్నీ ఒకటచోట ఉంటాయి. చెడు చేపలన్నీ వేరొకట చోట ఉంటాయని వివరిన్తుంది. రైతు కటద్ళంలో గింజలను తూర్పారబటివన తరువాత గింజలొకట చోటికి, పొటువ మరొకట చోటికి పోతుంది. అవి కటలిని ఉండడానికి వీలు పడదు. అదే విధంగా నీతిమంతులు అవినీతు పరులతో గాని, అవినీతిపరులు నీతిమంతులతో గాని కటలువలేరు. పరిశుద్ధత, అపరిశుద్ధత విషయం కటూడా అంతే. 'నీతిమంతుల నభ'లలో పాపులును, న్యాయవిమర్శలో దుషువలును నిలువలేర'ని మరొకట బైబులు సామెత దీనికి నమానార్థకటంగా వినికిడిలో ఉంది. కాగా నవరత్నాలన్నీ ఒకటచోట, నత్తగుల్లలన్నీ వేరొకట చోట అనే తెలుగు సామెత మంచి చేపలొకట చోట, చెడు చేపలింకొకట చోట అనే బైబులు సామెత నమాన భావార్థకాలు.
158


 

3
తెలుగు సామెత : పిచ్చుకట మీదనా బ్ర,ా్మన్త్రం
బైబులు సామెత : గాలికి ఎగిరిపోవు ఆకటునా నీవు భ'యపెటువనది
ఎండిపోయిన తాలునా నీవు వెన్నాడునది? (యోబు 13:25)
పురాణేతి,ాసాలలో తారనపడే పాశుపత నమ్మో,ాన నాగాస్త్రాదుల కోవకటు చెందిన ఆయుధ విశేషం బ్ర,ా్మన్త్రం. ఇది అమేయ శక్తిపూరితం. లంకా నగరాన్ని అతలాకటుతలం చేన్తున్న మారుతిని బంధించడానికి ఇంద్రజిత్తు ప్రయోగించిన అన్త్రమిది. పిచ్చుకట మన పల్లెల్లో కటనిపించే అల్పజీవి. పులుగులలోకెల్లా అబల. ఈ అంతరాన్ని బటివ బల,ీానులపై బలవంతులు ప్రయోగించే అనవనర బలప్రయోగాన్ని నూచించడానికి ఈ సామెతను ఉపయోగిస్తారు.
బైబులులో ధర్మాత్ముడు యోబు చరిత పరమపావనం. న్వర్గపురిలో ఒకట జగన్నాటకానికి ప్రథమాంకటం తెర లేచింది. విశ్వనాథుడే నూత్రధారి. ఒకట్క రోజులో మ,ా భాగ్యవంతుడు, భ'క్తిపరుడైన యోబు బికారియైనాడు. ఆరోగ్యం దే,ాన్ని విడిచిపోగా, మాయరోగాలు కటమ్మి తనువును మననును క్రటుంగదీయగా, పెంటకటుప్పపై కటూర్చుండి నిర్వేదనం చెందుతున్న నమయంలో ఊరడించడానికి మిత్రులు వచ్చారు. అతడు ఒడిగటివన మ,ా పాతకానికి శికట్షగా దేవుడతనికి ఈ గతి పటివంచాడని ఈనడించుకొంటున్నారు. ఈ తరుణంలో భ'కట్తవరేణ్యుడు యోబు విధాతనుద్దేశించి ఆవేదనాత్మకటంగా పలికిన పలుకటులు బైబులు సామెతగా రూపొందాయి.
నర్వాంతర్యామి, నర్వద్రషవయైన జగన్నాథుడు మానవుల ప్రతి తలంపును, మాటను, నడతను పటివ పటివ పరిశీలిన్తూ, ప్రతిదానికీ తగిన శాన్తి చేన్తూ శిక్షిన్తూ కటూర్చుంటే ఇకట మానవులు మనగలిగేదెలా? అఖండ పవిత్రత, పరిపూర్ణత రూపుదాల్చిన పరమేశ్వరుడు మంటిపురుగుల వంటి మానవమాత్రులపై కటనికటరం లేకట నిష్కర్షగా తన ప్రతాపం చూపుతూ ఉంటే మానవుడెలా నిలువగలడు. యోబు మిత్రుడు ఎలీఫజు మాటల్లో 'శుద్ధుడగుటకటు నరుడు ఏపాటివాడు? నిర్దోషుడగుటకటు న్త్రీకి పుటివనవాడు ఏపాటివాడు?' (యోబు 15:14).
పరమ పునీత జగత్ప్రభ'ువు కటటాకట్షం లేకటుంటే మనిషి కట్షణమాత్రమైనా బ్రతికి బటవకటటవగలడా? దేవుడు తన మ,ా పవిత్రతా ప్రమాణాలతో నిశితంగా మానవ ప్రవర్తనను పరిశీలించడాన్ని పిచ్చుకటపై బ్ర,ా్మన్త్రంగానే అభివర్ణించవలని ఉంటుంది.

159


 

చిన్నచూపు
1
తెలుగు సామెత : పెరటిచెటువ వైద్యానికి పనికిరానటువ
బైబులు సామెత : ప్రవకట్త్త న్వదేశములో ఘనత పొందడు (యో,ాను 4:44)
సాధారణంగా అందుబాటులో ఉన్నవాటిని అలకట్ష్యం చేస్తాము. ఏవైతే అందీ అందకటుండా ఆటాడిన్తూ ఉంటాయో వాటిని ఎకట్కువగా అభిమానిన్తూ, అవే కావాలని కోరుకటుంటూ ఉంటాం. ఆ నమయంలో ఈ సామెతను ఉపయోగిస్తారు.
దేవులపల్లి కటృష్ణశాన్త్రి, 'చేతికటందే పూలు దగ్గరగా ఉన్నాయని వలదన్నాను. చుకట్కలు దూరంగా పున్నాయని వాటిని కోరుకటున్నాను. చివరకటు పూలు వాడిపోయినాయి, చుకట్కలు మాయమయినా యి. నాకటు నిరాశే మిగిలింద'ని చుకట్కలు అనే కటవితా ఖండికటలో వాపోతాడు.
మన చెంతనే ఉన్న గొప్పవారిని, మంచివారిని ప్రతిరోజూ చూన్తూ ఉండడంవల్ల వారిని చులకటన భావంతో నిరాదరిస్తాము. ఎకట్కడో దూరాన ఉన్నవాణ్ణి అతడు ప్రవీణుడు కాకటపోయినా గౌరవిస్తాము. మన పరినరాలలో అనేకట తరువులు, గుల్మాలు, మొకట్కలూ, వైద్యానికీ, వంటకాలకటు ఉపయోగపడతాయి. అయితే వాటిని మనం సాదరంగా న్వీకటరించలేము. ఎందుకటంటే రోజూ కటనిపిన్తూ, అందుబాటులో ఉండడమే కారణం. ఇది మానవ నైజం!
ఇదే పరిన్థితి యేనుక్రీన్తు కాలంలో కటూడా ఉంది. ఆయన సొంత ఊరిలో నిరాదరణకటు గురైనాడు. తన న్వదేశ ప్రజల చేత నిలువ వేయబడ్డాడు. అందుకే తన న్వదేశంలో ఏ ప్రవక్తా ఘనత పొందడనే సామెతను తనకటు అన్వయించుకొన్నాడు.
దూరపు కొండలు నునుపు అనే సామెత కటూడా ఈ కోవకటు చెందినదే. మనకటు దగ్గరగా ఉన్న కొండలు గుటవలతో, రాద్ళతో, చెట్లతో ఎగుడుదిగుడుగా ఉంటాయి. దూరంగా ఉన్న కొండలు నునుపుగా, అందంగా, నాజూకటుగా ఎగుడుదిగుడు లేనట్లుగా కటనిపిస్తాయి. తీరా అకట్కడకటు మనం వెళ్ళితే అవి కటూడా గుటవలతో రాద్ళతో వికారంగా కటనిపిస్తాయి. దగ్గరగా ఉన్నవాటిని చులకటన భావంతో దూరం చేనుకోకటూడదు. దూరాన ఉన్నవన్నీ గొప్పవని ఆశపడి ఉన్నవాటిని పోగొటువకొనకటూడదు అని ఈ సామెతలు చెబుతున్నాయి.
160


 

2
తెలుగు సామెత : నేద్యగానికీ / జీతగానికీ మగబిడ్డా?
బైబులు సామెత : సౌలు కటూడా ప్రవకట్తలలో చేరెనా? (1 నమూయేలు 10:12)
'చకట్కదనము లేల నంపదలేలను
విద్యయేల? భ'ూమి విరివియేల
పుత్ర పదవి కటంటె బుటువనె పదవులు'
అని వేమన వాక్రటుచ్చిన రీతిగా పుత్ర నంతానం అదృషవభాగ్యంగా ఎంచే నంన్కృతి మనది. ఒకట భ'ూస్వామికి వరునగా ఆడపిల్లలే పుడుతున్నారు. అతని వద్ద పనిచేనే పాలేరుకటు కొడుకటు పుడితే ధనికటుడైనప్పటికీ ఆ యజమాని తన బంటుపై ఈర్ష్య చెందడం న,ాజం. లోకటులది ఒకట విచిత్రమైన మనన్తత్వం. న,ాజంగా దక్కే వరాలైనా పేదకటు అలాటివి లభ'్యమైనపుడు ఈనడించుకొంటూ, ఈర్ష్య చెందేవారుంటారు. ధనికటులకటు నిరినంపదలు, అదృతావలు పోగులు పడినా, వారికేమి, మారాజులు, వారికిగాకట మరెవరికి దకట్కుతాయి ఇలాటివి అంటూ అబ్బురపడడం లోకట న,ాజం. తెలుగు సామెత ఈ కోవకటు చెందిన మానవ న్వభావాన్ని వర్ణిన్తున్నది.
ఇకట బైబులు సామెత నేపథ్యం ఆనక్తికటరమైనది. ఇశ్రాయేలు వారు దైవస్వామ్య వ్యవన్థతో విరక్తి చెంది ఇతర జాతులవలె తమకటూ రాజుండాలని పటువపటావరు. వారి మధ్య దైవప్రతినిధిగా ఉన్న నమూయేలు ప్రవకట్త దైవాజ్ఞ ప్రకారం సౌలు అనే యువకటుణ్ణి రాజుగా తైలంతో అభిషేకించాడు. దైవ నిర్ణయం జరిగిపోయింది. ఇకట ప్రజలే అతణ్ణి రాజుగా గుర్తించాలి. ఈలోగా ఒకట విచిత్రం జరిగింది. అభిషికట్తుడైన సౌలుపై దైవాంశ, దైవాత్మ నిలిచి ఉన్న కారణాన అతడొకట పర్యాయం దైవజ్ఞులున్న వాటికటలో వారితోబాటు ఉన్నాడు. పరవశులై వారంతా దేవోకట్తులు పలుకటుతూ ఉన్న నమయంలో సౌలు నైతం ఆత్మవశుడై ప్రవచనాలు పలికాడు. ఈ వైనం ఆనోటా ఈనోటా ప్రజానీకటంలో వ్యాపించింది. సౌలు నెరిగినవారికి అతడు ఆధ్యాత్మికట చింతన గలవాడు కాదని బాగా తెలును. వారు కొంత ఎకట్కనంగా, కొంత ఆశ్చర్యంగా, ,ాస్యాన్పదంగా, ఏమి? సౌలు కటూడా ప్రవకట్తలలో చేరాడా?' అంటూ ప్రశ్నిన్తూ నవ్వుకొన్నారు.

161


 

సాధ్యమా అసాధ్యమా అన్న మీమాంనతో పనిలేకటుండా, ప్రజల అభిప్రాయంలో దేనికైనా ఒకట వ్యక్తి అర్హుడా కాదా అన్న దృషివతో పలికే మాటలకటు ఈ సామెతలు ప్రతినిధులు.
మొత్తమ్మీద తెలుగు, బైబులు సామెతలు రెండూ కటల్ల నిజాలెరుగని సామాన్య జనులు వారి అభిప్రాయలను బటివ ,ాస్యానికో, ఈనడింపుకో చేనే వ్యాఖ్యానాలు.
అ,ాం
1
తెలుగు సామెత : బలవంతమైన నర్పము చలిచీమల చేత జిక్కి చావదె
బైబులు సామెత : పొగరుబోతునకటు అవమానము తప్పదు (సామెతలు 11:2 16:18)
యౌవన మదంతోనో, బలగర్వంతోనో, కటలిమి వల్ల కటలిగిన కైపుతోనో పదుగురిని దూషిన్తూ తిరన్కరిన్తూ చరించడం దుర్గ్గుణమనీ, నాశ,ాతువనీ ఈ సామెతలు ,ాచ్చరిన్తున్నాయి. 'బలవంతుడ నాకేమని పలువురితో నిగ్ర,ిాంచి' పలకటడం వల్ల తనకటు ,ాని కటలిగించుకొంటున్నాడు. అలాటి పొగరుబోతు కాలం దాపురించినపుడు అల్పజీవుల చేతిలో భ'ంగపడతాడని ఈ సామెతల సారాంశం. వేమన కటూడా ఏకీభ'విన్తున్నాడు -
'లక్ష్మి యేలినటివ లంకాధిపతి పురి
పిల్ల కోతి నేన కొల్లబెటెవ'
కాలం కటలని రాకటుంటే ఘనులు నైతం అల్పులౌతారు, మటివ కటరుస్తారు. ఇశ్రాయేలులో నిం,ాబలుడు నంసోను చరిత్ర లోకటప్రనిద్ధం. అతని చారుకేశ విలానగాథ వితాదాంతం. తన కటండబలంతో అ,ాంకటరించి కటన్ను మిన్ను కానకట శత్రునీమలో వేశ్య పంచన చేరాడు. దేవుని పవిత్రాజ్ఞను నిర్లకట్ష్యపెటివ తన కేశ ఖండన ర,ాస్యాన్ని శత్రువులకటు అందే పరిన్థితిని కొనితెచ్చుకటున్నాడు. తుచ్ఛులు, అర్భకటులు అయిన శత్రుమూకటల చేజిక్కి నిన్స,ాయుడై కటంటిచూపు పోగొటువకొని బానిన తొత్తుగా మారాడు. రావణ బ్ర,ా్మదీ అదే ధోరణి. లంకాపురి అభేద్యమనీ, తన భ'ృత్యులు అనితర సాధ్య పరాక్రటమశాలురనీ, తాను ఈశ్వర వరప్రసాదిననీ గర్వించి కానిపనులకటు పాల్పడ్డాడు. చివరికి వానరుల వంటి అల్పజాతి లంకటకటు చేటు తెచ్చిపెటివంది.

162


 

ఎంత బలమైన కాలనర్పమైనా చలిచీమల దండు తన దే,ాంపై దాడి చేనినపుడు చురుకటుగా విదిలించుకొని నురక్షిత ప్రదేశానికి వెద్ళకటుండా, మన్నుదిని మత్తుగా పడియుండి, ఈ అల్పజీవులేమి చేస్తాయిలే అని అ,ాంకటరిన్తే వేలకొలదిగా చలిచీమలు దానిని లొంగదీనుకొని ప్రాణాలు తోడి తమకటు ఆ,ారంగా చేనుకటుంటాయి. ఎంతటివారికైనా అ,ాం పనికి రాదని ఈ దృతావంతాల ద్వారా నేర్చుకోవచ్చు.
బొటువ బొట్లుగా పడే నీటి బిందువులు ఎటవకేలకటు కటరివన పాతాణాన్ని నైతం కటరగతీస్తాయి. బలగర్వమున్నవాడు అవమానాలను కొనితెచ్చుకటుంటాడని ఈ సామెతల ఉపదేశం.
ద్వంద్వ ప్రమాణం
1
తెలుగు సామెత : పేదవాడు పెంట తింటే ఆకటలని, మారాజు తింటే మందుకటని అన్నటువ
చక్రటవర్తి చేన్తే శృంగారం, చాకటలి చేన్తే వ్యభిచారం
బైబులు సామెత : ధనికటుడు తప్పు పలికినచో చాలామంది అతని నమర్ధింతురు, పేదవాడు తప్పు పలికినచో అందరు అతని నిందింతురు
(నీరా 13:22)
ధనికటులకటు ఒకట రకటం విలువలు, దరిద్రునికి వేరు రకటం విలువలు ఆపాదించే లోకటం తీరును తెలుగు సామెతలు, బైబులు సామెత కటూడా ఆక్షేపిన్తున్నాయి.
తెలుగు సామెతలు లోకటం చూపే పేద, గొప్ప తారతమ్యాన్ని తీవ్రంగా ఈనడిన్తున్నాయి. లక్ష్మీ కటటాకట్షం పొందిన వ్యక్తిని, రాజ్య రమ వరించిన వ్యక్తిని లోకటం ఎప్పుడూ ప్రత్యేకటంగానే చూన్తుంది. వారెలాంటి వికటృత కటృత్యాలు జరిగించినా ఏదో ఒకట రకటంగా నమర్ధించడానికే చూన్తుంది లోకటం. ఉచ్ఛిషవం తినడమంత నీచ కార్యమైనా నరే ఆ ధనికటుని ప్రాపు కోనం, మెప్పు కోనం దానికేదో విలువను, ఉత్తమత్వాన్నీ లోకటులు ఆపాదిస్తారు. రాజులు నైతికటమైన విలువలు, ఏకట పత్నీవ్రతాలను తుంగలో తొక్కినా లోకటం వేలెత్తి చూపదు నరికటదా, మారాజులు వారేం చేనినా చెల్లుతుంది అనుకటుంటుంది. ఒకట సామాన్యుడు లేశమాత్రం ,ాద్దుమీరినా రచ్చకీడ్చి

163


 

నానా రభ'సా చేస్తారు. నీతులు సార్వజనీనమైనా నీతి దప్పినవాడిని నిలదీయడానికి అవకాశమున్నదా లేదా అన్నదే ఇకట్కడ ముఖ్యమైన విషయం. కాలక్రటమంలో రాజులను, బలవంతులను ఏమీ అనలేము గనకట ఒకట నిర్లిప్తత, అందులోనుంచి పుటివన వ్యంగ్యం, మరికొంత దూరం పోయి వారు ఏమి చేనినా ఫరవాలేదు అనే ధోరణి పెంపొందింది.
ఇదే లోకట నత్యాన్ని కటవి సార్వభౌముడు శ్రీనాధుడు దా,ార్తితో తపిన్తున్న నమయంలో చమత్కారంగా చెప్పాడు.
'నిరిగలవానికి చెల్లును
తరుణులు బదియారు వేలు దగ పెండ్లాడన్‌
తిరిపెమున కిద్దరాండ్రా
పరమేశా గంగ నిడుము పార్వతి చాలున్‌' (చాటువులు - శ్రీనాధుడు)
నిరి గలవాడు రమేశుడు, విష్ణుమూర్తి. కటృత్ణావతారంలో పద,ార వేలమంది గోపికటలను అతడు చేపటావడు. డబ్బున్నవాడికి అది చెల్లుతుంది. భికట్షగాడు, జంగం దేవర అయిన శంకటరునికి ఇద్దరు పెండ్లాములు ఎందుకటని అడుగుతూ 'పార్వతిని ఉంచుకో, గంగని విడిచిపెటువ, మా గొంతులు ఒకింత తడుపుకటుంటాం' అని కటవి గడునుతనంగా ప్రార్థించాడు. పై సామెతలు ఇందులో ప్రతిబింబిన్తున్నాయి.
బైబులు సామెతలో ఇదే భావం కొంత మృదువుగా ధ్వనిన్తున్నది. రాజెంత మూర్ఖుడైనా, అ,ాంకారి అయినా, నోటికేది వన్తే అది ప్రేలినా అమృతవాకట్కులు అంటూ అందరూ అతణ్ణి న్తుతిస్తారు. వంశపారంపర్యంగానో, అడ్డదారులు తొకట్కడం వల్లనో రాజ్యం నిద్ధించినంత మాత్రాన రాజు పండితుడు కానవనరం లేదు. సొలొమోను వంటి మేధావి, శ్రీ కటృషవ దేవరాయలు వంటి సా,ిాతీ నమరాంగణ సార్వభౌముడు నూటికి కోటికి ఒకట్కరు. నిరంకటుశాధికారం ,ాన్తగతం గనకట నిరకట్షరకటుక్షి యైన రాజు ఏదైనా చెప్పి చెల్లించుకటుంటాడు. అదే పొరపాటు మాట పేద నోట పలికితే దాని పరిణామాలు వేరుగా ఉంటాయి.
రాజుల కాలం పోయినా ఇదే పకట్షపాతం నేటి నమాజంలో పేద గొప్ప తారతమ్యంలో గోచరమవుతున్నది. ధనికటుడు ఎంత కాని మాట పలికినా అతనినెవరూ ఆక్షేపించరు. పేదవానిపై విరుచుకటుపడతారు. ఈ వాన్తవాన్నే ఈ సామెతలు తెలుపు తున్నాయి.

164


 

భోజన ప్రియత్వం
1
తెలుగు సామెత : కటడుపే కైలానం
బైబులు సామెత : కటడుపే వారి దేవుడు (ఫిలిప్పీ 3:18)
కేవలం కటడుపుకటు తినడానికే పుటివనటువ భావించి, తిండిబోతులైన వారిని గురించి చెప్పడానికి ఈ సామెతలను ఉపయోగిస్తారు. ప్రపంచంలో కొందరికి తిండి తప్ప మరేదీ కటనిపించదు, కటనిపించినా అది వారికి అకట్కరలేదు. తినడానికే బ్రతుకటుతున్నామని వీరు భావిస్తారు గాని, బ్రతకటడానికి తింటున్నామని అనుకోరు. కటడుపు నిండితే చాలు, కైలానం ప్రాప్తించినట్లే వీరు భావిస్తారు. నమస్తాన్ని సాధించినట్లే వీరు నంతృప్తి పడతారు. తన ఇంటివారు, ఇరుగుపొరుగువారు, తోటివారు తిన్నారా? లేదా అనే నంగతి కటూడా వీరికి పటవదు. జీవితంలో ఇంకేదో సాధించే తలంపు కటూడా వీరికి ఉండదు. అటువంటివారి న్వభావాన్ని చిత్రీకటరించడంలో ఈ సామెతలను ఉపయోగిస్తారు.
తెలుగు సామెతకటు, బైబులు సామెతకటు ఇనుమంతైనా భేదం లేదు. నిజానికి ఈ తిండిబోతులు ఇకట దేనికీ పనికిరారు. ఏమీ సాధించనూ లేరు. ఆలోచనా జ్ఞానం అనలుండదు. తిండిగింజలు దండుగ తప్ప వీరివల్ల కటలిగే లాభ'ం రవ్వంతైనా ఉండదు. ఇంకా వివరంగా చెప్పాలంటే ఇటువంటి వారికి కైలానంకటన్నా, దేవునికటన్నా వారి కటడుపే మిన్న. తిండి ఉంటే చాలు, వీరు మిగిలిన దేనినైనా తృణప్రాయంగా భావిస్తారు. బైబులు, తెలుగు సామెతలు రెండూ ఇదే విషయాన్ని ముకట్త కటంరవంతో నమానంగా చాటుతున్నాయి.
నీవు తిండిబోతువైతే, నీ గొంతును కటత్తితో ఖండించుకో అని ఇంకొకట బైబులు సామెత తెలుపుతుంది. కారణం? ఈ తిండిబోతులు సోమరిపోతులవుతారు. వీరి వల్ల ఒరిగేదేమీ ఉండదు. ఇదే నత్యాన్ని ఈ రెండు సామెతలు బోధిన్తున్నాయి.

165


 

మానవ న్వభావ వివిధ ఛాయల విన్యానం ఇంతవరకటు పరిశీలించిన సామెతలలో గమనించాము. మానవ న్వభావంలోని న,ానశీలత, న్నే,ాల మాధుర్యాన్ని చవిచూపించి, పుడకటలతో గానీ పోని న,ాజాతమైన బుద్ధులెన్నిటినో ఈ తెలుగు, బైబులు సామెతల జతలు మన కటద్ల ఎదుట గజ్జె కటటివంచి ఆడించాయి. కటూర్చున్న కొమ్మను నరుకటుకొనేవాడు ఒకటడైతే, కొండను త్రవ్వి ఎలుకటను పటేవవాడు వేరొకటడు. చేతులు కాలాకట ఆకటులు పటువకటుంటాడొకటడు, చెప్పినదంతా విని ఇంతకీ నీవనేదేమిటి? అంటాడు మరొకటడు. ఉలిపికటటెవ దారి, కొండేల వల్ల చటువబండలైన పండంటి కాపురం, చెడిన కోతి చెరిచిన వనం వీటిలో కటనిపించాయి. నోరు మంచిదైతే ఊరు మంచిదౌతుంది కాబటివ నాలుకటటను అదుపు చేనుకోవాలని గ్ర,ిాంచాము. ఇతరుల తప్పులెన్నుతూ తాము మాత్రం కేవలం శిరోముండనం చేతనే విరాగులమయ్యామనుకొనేవారు, మేకట వన్నె పులులు, బద్ధకటం మూలంగా బానినైపోయినవాడు, దురాశాపరులు, ఆలుబిడ్డల నోటి వద్ద కటూడు తెచ్చి వెలయాలికిచ్చే మూఢుడు, మీసాలకటు నంపెంగ నూనె రానిన పేద డాంబికటుడు, పిల్లికి బిచ్చం పెటవని పినినిగొటువ ఈ సామెతలలో దర్శనమిచ్చారు. కటంచు గణగణా మ్రోగుతుండగా ధీర గంభీరంగా మ్రోగే కటనకటం, ఎగిరెగిరిపడే ఖాళీ విన్తరి, చలిచీమల చేతుల్లో చచ్చిన పాము, పిచ్చుకటపై వదిలిన బ్ర,ా్మన్త్రం వీనిలో తారనపడ్డాయి. ఇలా ప్రన్తుతం పరిశీలించిన నమానార్థకాలైన తెలుగు, బైబులు సామెతలు మానవ న్వభావాన్ని కటూలంకటషంగా న్పృశించాయి, విశ్లేషించాయి. మానవ నైజం పట్ల రనవత్తరమైన రీతిలో అవగా,ానను కటలిగించాయి.

166