తెలుగు, బైబులు సామెతలు : ఒక తులనాత్మక పరిశీలనం నాలుగవ భాగం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to searchరెండవ భాగం:
తెలుగు, బైబులు సామెతలు: ఒకట తులనాత్మకట పరిశీలనం
4. తెలుగు, బైబులు సామెతలు: నమ్మకాలు, విశ్వాసాలు


 

4. తెలుగు, బైబులు సామెతలు: నమ్మకాలు, విశ్వాసాలు
వితంతువు ఎదురైతే అపశకటునమన్నది మనవారి నమ్మికట. తెలుగులో ఇలాటి నమ్మకాల మీద పుటివన సామెతలు ఎన్నో ఉన్నాయి.
'నాగుబాము గన్న, నంది బ్రా,ా్మణు గన్న
చెవులుపిల్లి గన్న చేటువచ్చు....'గదా.
ఇటువంటి నమ్మకాలు కొన్ని ప్రాంతాలు, ప్రజలకటు పరిమితమై ఉంటాయి. ఇవి ఆ యా నంన్కృతులలో అంతర్భాగాలు. అయితే నమ్మకాలకటు, విశ్వాసాలకటు కొంత అర్థభేదమున్నది. నమ్మకాలు కొన్ని మూఢమైనవి కావచ్చు. విశ్వానమనే మాటలో దైవభ'క్తి కోణం కటూడా ఉంటుంది. 'దికట్కులేని వాడికి దేవుడే దికట్కు' అనడంలోను, 'శివునాజ్ఞ లేనిదే చీమైనా కటుటవదు' అనడంలోనూ భ'గవత్సంకటల్పం పట్ల ప్రగాఢ విశ్వానం ద్యోతకటమవుతున్నది. ఈ అధ్యాయంలో ఇటువంటి నమ్మకాలు, విశ్వాసాలను గురించి చెప్పే నమానార్థకట తెలుగు, బైబులు సామెతలను పరిశీలిద్దాం.
1
తెలుగు సామెత : అడగనిదే అమ్మయినా పెటవదు
బైబులు సామెత : అడిగితే ఈయబడును (మత్తయి 7:7)
అడగడం ఒకట కటద. అప్పు అడగడం లలిత కటద అని ,ాన్యప్రియుల మాట. అయితే బైబులు అడగండి, వెదకటండి, తటవండి అని ప్రబోధిన్తున్నది. అడగడానికి ముందు ధైర్యం కావాలి. నరియైన ఈవిని అర్థించే వినయ వివేకాలుండాలి. మానవులు నైతం గర్వంగా అడిగినా, అడగరాని వేద, అడగకటూడనిది అడిగినా ఇవ్వరు. మానవులకటు అన్నీ ఇవ్వడానికి సాధ్యపడదు. అయితే నర్వేశ్వరునికి నమన్తం సాధ్యం కటనుకట ఆయననే అడగండి అంటుంది బైబులు. కటనుకట మనం అడిగి, పొందవచ్చు. దీనికి విశ్వానం కావాలి. దేవునితో మంచి నంబంధ బాంధవ్యం కటలిగి ఉండాలి. దేవుడు నిర్దేశించిన మార్గంలో సాగుతూ ఉండాలి. అప్పుడు ప్రతి విషయాన్నీ దేవునికే

275


 

నివేదించవచ్చు! పొందవచ్చు! యేను శిష్యులు మత్తయి, లూకాలు కటూడా ఈ విషయాన్ని చెప్పారు. లూకా నువార్త 11:9 లో మీరును అడుగుడి మీకియ్యబడును, వెదకటుడి మీకటు దొరకటును, తటువడి మీకటు తీయబడును అని ఉంది. దీనిని వివరించే ఒకట ఉపమానం కటూడా బైబులులో ఉంది. రాత్రివేద తన ఇంటికి వచ్చిన మిత్రునికి పెటవడానికి తన యొద్ద ఏమీలేకటపోగా, ఒకటడు తన వేరొకట మిత్రుని ఇంటికి వెళ్ళి నాకటు మూడు రొటెవలు బదులివ్వమన్నాడు. లోపల మిత్రుడు నిద్రిన్తున్నాడు. అర్థరాత్రి! పిల్లలు తనచుటూవ పడుకొని నిద్రిన్తున్నారు. బయటినుండి న్నే,ిాతుడు విడువకట ప్రాధేయపడుతున్నాడు. ఎటవకేలకటు లోపలి మిత్రుడు లేచి న్నే,ిాతునికి కావలనినవి ఇచ్చి పంపించాడు. ఆ విధంగా వినుగుకోకటుండా గోజాడితే దైవం అన్నీ అనుగ్ర,ిాస్తాడని భావం. అర్థింపుకటు వినయం తోడైతే మొరపెటువకోవడమౌతుంది. దీనత్వం అంకటురిన్తే అడగడం ప్రాధేయపడడం, లేకట ప్రార్థించడం అవుతుంది.
ఇకట్కడ కటూడా కొంత చొరవ అవనరం. కటన్నతల్లికి కటుమారుని అవనరాలు బాగా తెలును. ఏ నమయానికి ఏమి కావాలో కటూడా తెలును. అటువంటి మాతృమూర్తి కటూడా అడగకటపోతే పెటవదంటూ ఉంటే చరాచరాఖిల జగన్నిర్మాత నర్వేశ్వరుడు అడగందే ఎలా ఇస్తాడు? ఇవ్వడు. అమ్మ కటూడా మనం అడగకటుండా ఉంటే ఆమెకిషవమైంది ఇన్తుందేమో గాని మనకటవనరమైనదాన్ని ఇవ్వదని భావించవచ్చు. కటనుకట మన అవనరాన్ని బటివ అమ్మనైనా, ఆ దైవాన్నైనా అడిగి, అన్నీ పొందడం ఉత్తమం. అనలు ఎవరైనా అడగండి ఇస్తాననడంలో ఎంతో మేలుంది. మనకటు అవనరమైనవన్నీ, అవనరమైనంత మేరకటు అడగవచ్చు. వారే న్వచ్ఛందంగా ఇన్తే కొంచెమే ఇవ్వవచ్చు. అడిగి పొందడంలో అడిగేవాని అంతన్తు, ఆత్మ విశ్వానం తొంగిచూస్తాయి. చాలా గొప్ప గొప్పవి అడిగి పొందడానికి ఆస్కారం ఉంది. తెలుగు సామెత అడగనిదే అమ్మయినా పెటవదన్నా, అడుగుడీ మీకియ్యబడునని బైబులు సామెత చెప్పినా అడుగవలనిన అవనరాన్ని వివరిన్తున్నాయి.
2
తెలుగు సామెత : ఊరివాని బిడ్డను రాజుగారు కొడితే, రాజుగారి బిడ్డను దేవుడు కొడతాడు
బైబులు సామెత : మీరు కొలిచిన కొలతతోనే మీకటును కొలవబడును (మార్కు 4:24)

276


 

రాజు నర్వాధికారి. 'రాజు తలచుకటుంటే దెబ్బలకటు కొదువా?' అని తెలుగులో సామెత. రాజునకటు తన రాజ్యంలో ఎదురు లేదు. అతడు ఆడింది ఆట, పాడింది పాట. అతడెవరినైనా శిక్షింపవచ్చు. రక్షింపనూ వచ్చు. రాజులను ఎదిరించే వారికి శిరచ్ఛేదనమే. చరిత్రలో చాలామంది రాజులు ప్రజారకట్షణకటు బదులు ప్రజాభ'కట్షకటులై బాధించారు.
రాజు కటూడా మానవుడేనన్న విషయాన్ని మరిచిపోకటుండా ఉన్నట్లయితే, రాజును, చరాచరాఖిల జగత్తును నృషివంచిన దైవం, రాజుకటంటే బలవంతుడని నమ్మినట్లయితే రాజునకటు, తాత్కాలికటమైన అతని అధికారానికి ప్రజలు భ'యపడవలనిన పని లేదు. ప్రజలను రాజు బాధిన్తే అతనిని, అతని కటుటుంబాన్ని దేవుడు బాధిస్తాడనే నిద్ధాంతం ధార్మికట వాదానికి, నైతికట బలానికి విలువను నంతరిన్తుంది. మ,ా కటవి గురజాడ అప్పారావుగారు ముత్యాల నరాలలో రచించిన 'కటన్యకట' పాత్రను ఈ నందర్భంగా జ్ఞాపకటం చేనుకోవాలి. రాజు కటన్యకటను బలాత్కరిస్తాడు. ఆమె అన్నదమ్ములు, బంధువులూ చూన్తూ, రాజుకటు భ'యపడి నిర్వీర్యులై నిలబడతారు. కటన్యకట రాజునేలే దైవముండడొ అంటూ దైవమంటూ ఉంటే ఇటువంటి రాజును శిక్షింపకటుండా ఉంటాడా? కాబటివ మీరు విద్య నేర్చి వీర్యమును కటలిగి జీవించి, మిమ్ములను మీరు రక్షించుకొనండని బోధించి ఆత్మా,ుతి చేనుకటుంటుంది. 'ఊరివారి బిడ్డలను రాజు కొడితే, రాజుగారి బిడ్డను దేవుడు కొడతాడన్నటువ రాజు కోటపేటలు కటూలిపోయినవి. అతడు మటివగరిచాడు. మనం ఏది చేస్తామో, దాని ఫలితాన్ని పొందుతామనేది ఈ తెలుగు సామెతలోని భావం.
బైబులు సామెతలో మీరు ఏ విధంగా ఇతరులకటు కొలిచి ఇస్తారో, అదే విధంగా మీకటు కొలవబడునని ఉంది. అంటే మీరు ఇతరులకటు ఏమి చేస్తారో అదే మీకటు కటూడా చేయబడుతుంది. ఎవరిచేత? దైవం చేత. కటర్మకారకటంగా ఈ వాకట్య నిర్మాణం జరిగింది. కాబటివ దైవం పేరు చెప్పకటపోయినా, మీరు ఇతరులకటు చేనినట్లే మీకటు దైవం చేస్తాడని అర్థం. మీరు ఇతరులను ప్రేమిన్తే దేవుడు మిమ్ములను ప్రేమిస్తాడు. మీరు ఇతరులను కట్షమిన్తే దేవుడు మిమ్ములను కట్షమిస్తాడని అంతరార్థం.
మానవాతీత శక్తి ఒకటటుందని దానికి ఎవరే పేరు పెటువకటున్నా, దైవమన్నా, తప్పు లేదని సామాన్యంగా అందరూ అంగీకటరిస్తారు. ఆ దైవం మీద నమ్మకట మున్నట్లయితే ధార్మికట చింతన ఒకటటి ,ాృదయంలో పాదుకటుంటుంది. అన్నిటికీ కటర్త

277


 

ఆ దైవమని, ఎవరి క్రియల ప్రకారం వారికి ఫలితాన్నిస్తాడని, కాబటివ ఆ దేవునికి తప్ప మరెవరికీ భ'యపడనవనరం లేదని ధార్మికటులకటు ధైర్యం కటలుగుతుంది. తెలుగు సామెత, బైబులు సామెతలు రెండూ రాజు ఈ లోకటంలో బలవంతుడై ఇతరులను బాధిన్తే, దైవం రాజును, అతని కటుటుంబాన్ని బాధిస్తాడని బోధిన్తున్నాయి.
3
తెలుగు సామెత : ఎవరి కటర్మను వారు అనుభ'విస్తారు
బైబులు సామెత : దుషువడు తన కార్యములకటు తగిన ఫలమును పొందును, నజ్జనుడు తన పనులకటు బ,ుమతి పొందును (సామెతలు 14:14)
'పునరపి జననం, పునరపి మరణం, పునరపి జననీ జరవరే శయనం' అన్న శంకటర భ'గవత్పాదుల అమోఘ వాకట్కులను భ'క్తి శ్రద్ధలతో తలదాల్చిన జాతి భ'రత జాతి. ఈ ప్రాపంచికట దృకట్పథం ఈ గడ్డపై పుటివన వారందరికీ నంక్రటమిన్తూ దిశానిర్దేశనం చేన్తూ కొనసాగుతున్నది. దీనిని అనునరించి గత జన్మ పాప పుణ్య ఫలాన్ని ఈ జన్మలో అనుభ'వించాలనేది భారతీయులు నమ్మే నత్యం. బైబులు సామెత కటూడా ఇదే పదాలను ఉపయోగిన్తున్నది. అయితే ఇశ్రాయేలు జాతి ప్రాపంచికట దృకట్పథంలో పునర్జన్మకటు తావు లేదు. మనిషి ఒకట్కసారే మరణిస్తాడు. ఆ తరువాత తీర్పు అని బైబులు నెలవిన్తున్నది.
ఇకటపోతే ఈ రెండు సామెతలూ ప్రతిపాదిన్తున్న దివ్యోపదేశాన్ని నైతికట నియమాలకటు, సామాజికట కటటువబాట్లకటు, దైవ శాననానికీ లోబడకటుండా ఇంద్రియాల లంపటంలో పడి విషయానక్తితో నన్మార్గం విడిచినవారు శిలా శాననం వలె ఎంచి గుర్తుంచుకోవాలి. ప్రతిదానికీ, దానికి తగిన ప్రతిక్రియ ఉండడమనేది ప్రకటృతి ధర్మం. మనం చేనిన ప్రతిదానికీ ప్రతిఫలం తప్పకట అనుభ'వించవలని ఉంటుంది. పిల్లల పెంపకాన్ని విన్మరించి ఉద్యోగ ధర్మంలో, ధన నముపార్జనలో తలమునకటలయ్యే తల్లిదండ్రులు తమ వృద్ధాప్యంలో పిల్లల మమతానురాగాలకటు నోచుకోరు. మన క్రియలన్నిటికీ నమానమైన వ్యతిరేకట ఫలితం మనమే అనుభ'వించడం అనివార్యం.

278


 

అలానే బైబులు సామెతలో చెప్పినటువ నన్మార్గులకటు ఏదో ఒకట రూపంలో వారి పుణ్యకార్యాల ఫలం వారికి అందుతుంది. పేదను ఆదరించి ఒకట్క గిన్నెడు చన్నీరు ఇచ్చినా అది ఊరికే పోదు అని యేనుక్రీన్తు ఉవాచ. దుష్కర్మలకటు ఫలితంగా రానున్న శికట్ష, పుణ్యాత్ములకటు దకట్కనున్న ప్రతిఫలం దృతావ్య మనుషులు ఋజువర్తనులై నన్మార్గంలో నడుచుకోవడం మంచిదని ఈ సామెతల నుండి నేర్చుకోవాలి.
4
తెలుగు సామెత : చేనిన పాపం చెబితే పోతుంది
బైబులు సామెత : పాపములను ఒప్పుకొని వానిని పరిత్యజించువాడు దేవుని దయను పొందును (సామెతలు 28:13)
అనలు పాపం చెయ్యడమెందుకటు, దాన్ని గురించి ఇతరులకటు చెప్పడమెందుకటు అనే అనుమానం మనకటు రావచ్చు. తప్పు చేయడం, లేకట పాపం చెయ్యడం మానవుల న,ాజ గుణం. అలాగని అన్తమానం తప్పులు చేన్తూ పోకటుండా, ఆ చేనిన తప్పులు పరి,ారించుకోవడానికి ఒకట మార్గం చూడాలి. ఆ మార్గాల్లో ఒకటటి - తాను చేనిన పాపాన్ని ఇతరులతో చెప్పడం. చెబితే చేనిన పాపం ఎలా పోతుందనే మీమాంనలో మనం పడవచ్చు. పాపం మానవుణ్ణి క్రటుంగదీన్తుంది. మోయలేని భారమై పాపిని అణచివేన్తుంది. అది ,ాృదయంలో అలాగే ఉంటే ఆ భారం దినదిన ప్రవర్థమానమై, మానవుణ్ణి మనిచేన్తుంది. కటనుకట తనలో ఉన్న, తాను చేనిన తప్పును గూర్చి, పాపాన్ని గూర్చి ఆప్తులకటు, మిత్రులకటు చెబితే దానికి నంబంధించిన బరువు భారాలు, ఆవేదన ఆలోచనలు తొలగిపోయి, ,ాృదయం తేలికటవుతుంది. పదిమందికీ తన దోతాన్ని గూర్చి తెలపడం వల్ల దోషిలో పరివర్తన వన్తుంది. దోషపూరితమైన, లేకట పాప పంకిలమైన అంతరంగం పరిశుద్ధమై, అతడు పాపం చెయ్యకటుండా పవిత్రుడుగా జీవించే అవకాశం కటలుగుతుంది. ఇదిగో ఈ విధానాన్ని జ్ఞాపకటం చేన్తూ ఈ తెలుగు సామెత ప్రచారంలోనికి వచ్చింది. చేనిన పాపం చెబితే పోతుందని.
బైబులు సామెత కటూడా ఇదే భావాన్ని అందిన్తుంది. పాపం చేనినవాడు మొటవమొదట తాను చేనింది పాపమని తెలునుకోవాలి. దాన్ని చేశానని అంగీకటరించాలి.

279


 

ఆపైన ఎన్నడూ పాపం చేయనని నిర్ణయించుకొని, ఆ పాపాన్ని పరిత్యజించాలి. అప్పుడు దైవం అతణ్ణి దయదలుస్తాడు. అతడు నన్మార్గగామిగా బ్రతుకటు సాగిస్తాడు. ఇదంతా జరగాలంటే ముందు మానవునిలో మార్పు రావాలి. బుద్ధిపూర్వకటంగా ఏ తప్పూ చేయకటూడదనే దృఢ నంకటల్పం కావాలి. అప్పుడు కొత్త జీవితం ఆరంభ'మౌ తుంది.
తప్పులు చేయడం నర్వసాధారణం. అయితే అది తప్పు అని తెలినిన తరువాత, ఆదే తప్పును మరల చేయకటుండా, దాన్ని వదలివేయడం గొప్ప కార్యమని పెద్దలు చెబుతారు. ఇదే భావాన్ని తెలుగు, బైబులు సామెతలు ముకట్తకటంరవంతో వివరిన్తున్నాయి.
5
తెలుగు సామెత : తనదు మేలు కీడు తన తోడనుండురా
బైబులు సామెత : వారి క్రియలు వారి వెంట పోవును (ప్రకటటన 14:13)
మానవుడు తన జీవితంలో ప్రతిరోజూ ఎవరికో ఒకటరికి మేలును కావాలనో, పొరపాటునో ఇతరులకటు కటతావన్ని, నతావన్ని కటలిగిస్తాడు. ఇతరులను నమయానికి ఆదుకటున్నప్పుడో, లేకట వారి కటషవకాలంలో ధైర్యాన్నిచ్చినప్పుడో న,ాయం పొందినవారితో పాటు తాను కటూడా నంతృప్తిని, నంతోతాన్ని పొందుతాడు. అది అతని మనన్సులో పదిలంగా ఉండి మరిన్ని మంచి పనులు చేయడానికి దో,ాదం చేన్తుంది. అదే విధంగా ఇతరులను తెలిసో తెలియకో బాధపెటివనప్పుడో వారికి కటతావన్ని కటలిగించినప్పుడో వారు ఎదగకటుండా అడ్డుకటున్నప్పుడో ఒకటలాంటి అపరాధ భావం చోటుచేనుకటుంటుంది. అవి మానవుని మననులో ముద్రవేని అతనికి అశాంతిని కటలిగిస్తాయి. అవి కటూడా అతనికి ఎప్పుడూ గుర్తుండి, మరోసారి ఆ తప్పు చేయకటుండా ,ాచ్చరిన్తుండవచ్చు, లేకట మరిన్ని చెడు పనులు చేయడానికి పురికొల్పనూ వచ్చు. అందుకే మానవుడు చేనిన పాప పుణ్యాలెప్పుడూ అతనితోనే ఉంటాయని పెద్దలు అంటారు. బైబులు సామెత కటూడా మానవుడు చేనే ప్రతీ క్రియ కటూడా అతని వెంటే ఉంటుందని చెబుతుంది. చేనే పనిని జాగ్రత్తగా చేయాలని అది ఇతరులకటు ,ాని చేన్తుందో, లేకట మేలు చేన్తుందో ఆలోచించుకటుని మొదలుపెటావలని ఈ సామెతల నుండి నేర్చుకోవచ్చు.

280


 

బైబులు సామెతలో ఐ,ిాకటం నుండి ఆముష్మికటం లోకి ఒకట వ్యక్తి కటర్మఫలం అతణ్ణి అనునరిన్తూ పోతుందనే భావం ఉంది. శరీరంతో ఉండగా చేనిన పాపపుణ్యాలు తనువు చాలించాకట ఆ వ్యక్తి న్వర్గ నరకాలను నిర్ణయిస్తాయనేది ధార్మికటులు సామాన్యంగా నమ్మే నత్యం.
6
తెలుగు సామెత : తానొకటటి తలచిన దైవమొకటటి తలచును
బైబులు సామెత : నరులు ప్రణాళికటలు వేనుకొనవచ్చును. కాని దైవ నంకటల్పమే నెరవేరును (సామెతలు 19:21)
ఇది విశ్వవిఖ్యాత నత్యం. మానవుడు ప్రతిపాదిస్తాడు. కానీ జరిగేది మాత్రం దైవ నంకటల్పానుసారమే జరుగుతుందనే భావం ఇమిడి ఉన్న సామెతలు అన్ని నంన్కృతులలోనూ కటనిపిస్తాయి. అందుకే
'థరథుండు రాముధరణికి పటవంబు
గటవదలచె, నపుడు కటటెవ జడలు
తలపు మనది కాని దైవికట మదివేరు' అని వేమన కటూడా అన్నాడు.
తన జ్యేష్ఠ పుత్రుడు నకటల గుణాభిరాముడు అయిన రామభ'ద్రుని రాజ్యాభిషికట్తుణ్ణి చేయ తలపెటివ నర్వ నన్నా,ాలు పూర్తి చేశాడు థరథ మ,ారాజు. కానీ ఏమి ప్రయోజనం? నవరత్న ఖచిత రాజ మకటుటం విరాజిల్లవలనిన తలపై కేశాలు జడలు గటావయి. రాజ్యమేలుతాడనుకటున్న రాముడు కారడవుల పాలయ్యాడు.
దైవం, విధి, తలరాత, కటర్మఫలం. . . ఇలా పదమేదైతేనేమి? మనషులంతా గుర్తించిన నత్యమిదే. మనం పథకటం వేనుకొని దాన్ని జరిగించుకోగలిగిన పరిన్థితి లేదు. అనుకటున్నది అనుకటున్నటువ జరిగితే ఆనందించడమే తప్ప, అనుకోనిది జరిగితే చింతించి ప్రయోజనం లేదు. అందుకే జరిగేవన్నీ మంచికటని అనుకోవడమే మనిషి పని అన్నారు పెద్దలు.
బైబులు ఈ విషయాన్ని నందర్భోచితంగా పలుమార్లు నొక్కి చెప్పింది, భ'క్తిపరులు, భ'క్తి,ీానులు అని లేకటుండా ప్రతి ఒకట్కరూ ఏవేవో ప్రణాళికటలు అల్లుకోవడం, చివరికి విధి బలీయమన్న నత్యాన్ని అనుభ'వ పూర్వకటంగా గ్ర,ిాంచడం బైబులు చరిత్రలో

281


 

చూస్తాము. ఈ సామెత సొలొమోను మన్తిష్కంలో మెదలడంలో మనకటు అతని తండ్రి దావీదు మ,ారాజు న్ఫురిస్తాడు. నర్వోన్నత నర్వేశ్వరునికి చంద్రునికో నూలుపోగుగా ఒకట ఆలయం నిర్మించాలని దావీదు త,ాత,ాలాడాడు. అందుకోనం న్థలం, సామగ్రి, నిపుణులు, నమన్తం నేకటరించాడు. దావీదు అనే 'నరుడు' పథకాలు చాలా పకటడ్బందీగా నిద్ధం చేనుకొన్నాడు. కాని ప్రత్యుత్తరమిచ్చినది మాత్రం ప్రభ'ువే. ఆయన 'నిర్మాణం నీ చేతుల మీదుగా జరుగరాదు, ఆ కార్యం శాంతి సార్వభౌముడైన నీ కటుమారునిది' అని ఒకట్క మాటలో తన అభీతావన్ని వెల్లడించాడు. ఈ వ్యవ,ారమంతటిలో సొలొమోను రొటెవ విరిగి నేతిలో పడినటవయింది. ఏర్పాట్లన్నీ తండ్రి నంపూర్ణం చేశాడు. ఆలయ నిర్మాణకటుడన్న కీర్తి మాత్రం తనకటు దక్కింది.
తెలుగు సామెతలో ఆశలు అడియాశలైన విధి వంచితుని నిర్వేదం కటనిపిన్తుంది. బైబులు సామెతలో అంతకటు మించిన ఉదాత్తభావం గోచరిన్తున్నది. దైవ నంకటల్పం అమోఘం, అనివార్యం అన్న న్పృ,ా బైబులు సామెతలో అంతర్లీనంగా ఉంది.
7
తెలుగు సామెత : తొలకటరి చెరువు నిండినా, తొలిచూలు కొడుకటు పుటివనా మేలు
బైబులు సామెత : యౌవనమున పుటివన కటుమారులు వీరుని చేతిలోని బాణములవంటివారు (కీర్తనలు 127:4)
రో,ిాణికార్తె గడిచి తొలకటరి జల్లులు నేలను తడుపుతాయి. కొన్ని ఊర్లకటు చెరువే ప్రాణాధారం. వానలకటు చెరువు నిండితే మనుషులకటూ పశువులకటూ కటమ్మని నీరు లభిన్తుంది. చెరువు తామరలతో కటలువలతో పకటక్షులతో కటదకటదలాడడం ఊరికే శోభ'. కటుటుంబానికి తొలిచూలు కొడుకటూ అలాటివాడే అంటున్నది తెలుగు సామెత. తన బాధ్యత లొకట్కకట్కటిగా పెరిగి పెద్దవాడైన తనయుడు అందిపుచ్చుకటుంటుంటే కొడుకటు అందివచ్చాడని తండ్రి మురినిపోతాడు. బాధ్యత గల పెద్ద కొడుకటు తన తమ్ముద్ళ చెల్లెద్ళ బాగోగులు తండ్రి తరువాత తండ్రిగా తానే చూనుకటుంటాడు. అందుకే

282


 

'తండ్రి కటన్న నుగుణి తనయుడై యొప్పెనా
పిన్న పెద్దతనము లెన్నరెవరు
వానుదేవు విడిచి వనుదేవునెంతురా'
అంటూ వేమన తండ్రికి గర్వకారకటుడైన కొడుకటు ఘనతను ప్రశంనించాడు.
కీర్తనల్లో ఎదురైన పై బైబులు సామెతకటు విశితావర్థమే ఉంది. ఇకట్కడ తొలిచూలు మగ నంతతిని కీర్తనకారుడు బాణంతో పోలున్తున్నాడు. విలుకాడు వెద్ళలేని చోట్లకటు అతడు విడిచిన బాణం వెదుతుంది. తాను సాధింపలేకటపోయిన కార్యాలు కొడుకటు సాధిన్తుంటే తండ్రి మనన్సు గర్వంతో ఉప్పొంగిపోతుంది. అందుకే తాము సాకారం చేనుకోలేకటపోయిన న్వప్నాలను తనూజునికి తరలించడం తండ్రులకటు పరిపాటి.
ఇందులో మరొకట అంశముంది. తండ్రి చేతిలో నుశిక్షితుడైన కటుమారుడు కటడు నమర్థుడౌతాడు. ఆ బాణాన్ని ఎకట్కుపెటివ గురిచూచి వదలాలి. కటుమారులకటు దిశానిర్దేశనం చేయవలనింది తండ్రే. ఆపైన ఆ బాణం రివ్వున ఎగిరివెళ్ళి లక్ష్యాన్ని ఛేదించడం వీరునికెంతో నంతృప్తిని, నంతోతాన్ని ఇన్తుంది.
పై ఉద,ారించిన రెండు సామెతలూ పురుతాధికట్య నమాజాలలో నగటు జీవికి పుత్ర నంతానంపై ఉండే మకట్కువకటు మకటురం పడుతున్నాయి.
8
తెలుగు సామెత : దికట్కు లేనివారికి దేవుడే దికట్కు
బైబులు సామెత : దికట్కులేని వారికి దేవుడే దయచూపును (,ాోషేయ 14:3) ప్రభ'ువు వితంతువు పొలము గటువను కాపాడును
(సామెతలు 15:25)
'వనుధ వనియించు భోగనర్వన్వమునకటు
స్వామిత వ,ిాంచి మనుజుండు ప్రభ'వమొందు
ఎవడప,ారించెనేమయ్యె నీమె నుఖము
కటలుషమెఱుగని దీని బిడ్డల నుఖంబు?'

283


 

అంటాడు గుఱ్ఱం జాషువా కటవి 'అనాథ' అనే తన కటవితా ఖండికటలో. ఈ భ'ూమి మీద జన్మించే ప్రతివారూ కొంత ఆన్తికి, ఆలంబనకటు వారనులుగానే జన్మిస్తారు. అంటే జన్మించే ప్రతివారికి ఏదో ఒకట దికట్కూ, ఆధారం ఉంటుంది. అలా లేకటుండా కొందరు అనాథలుగా, అనాథులుగా ఉంటారు. అటువంటి వారికి దేవుడే దికట్కని ఈ తెలుగు సామెత తెలియజేన్తున్నది. ఏదో ఒకట దికట్కు గలవారికి దేవుడు దికట్కుగా, ఆధారంగా ఉండడా అనే అనుమానం మనకటు కటలుగవచ్చు. ఆ మాటకొన్తే, అందరికి దేవుడే దికట్కు. ఇకట్కడ దికట్కు లేనివారి ప్రస్తావన వచ్చింది కాబటివ వారి దికట్కును గూర్చి మాత్రమే ప్రస్తావించాలి. దికట్కు లేనివారు పూర్తిగా దేవుని మీదనే ఆధారపడి ఉంటారు. ఆయన తప్ప ఇంకెవ్వరూ తమకటు లేరని మనసా, వాచా, కటర్మణా ఆయననే న్మరిన్తూ ఉంటారు కటనుకట దికట్కులేని వారికి దేవుడు తప్పకటుండా దిక్కై రక్షిన్తూ ఉంటాడు. ఇటువంటి నందర్భాలలో ఈ తెలుగు సామెతను వాడుతుంటారు.
బైబులు సామెతలు కటూడా అనాథలను అనాథులును గురించి, దికట్కులేనివారిని గురించి ప్రస్తావిన్తున్నాయి. వితంతువు అంటే భ'ర్త చనిపోయిన న్త్రీ. పురుతాధికట్య నమాజాలలో దికట్కులేనిదని భావం. అటువంటి దికట్కులేని వారికి దేవుడే దికట్కని ఈ బైబులు సామెత కటూడా తెలుపుతున్నది. నిరాధారుల ఆన్తిపాన్తులను, బల,ీానుల పొలాలను బలవంతులు ఆక్రటమించుకటుంటారు. అటువంటి నమయాలలో వితంతువుల పొలం గట్లను ప్రభ'ువు కాపాడుతాడని బైబులు సామెత విశదీకటరిన్తున్నది. పొలమంటే పొలాన్నే కాదు, అన్ని విషయాలలో ఆ దికట్కు లేనివారికి దేవుడే దికట్కుగా, ఆధారంగా వచ్చి రక్షిస్తాడని భావం.
పూర్తిగా భ'గవంతుని మీదే ఆధారపడి ఉన్నవాద్ళను ఆయన తప్పకటుండా రక్షిస్తాడు. ఇది తెలుగులోనే కాకట అన్ని భాషలలోనూ నుప్రనిద్ధి వ,ిాంచిన సామెత. ఇందుకటు అన్ని మతాల గ్రంథాలు కటూడా సాక్ష్యాధారాలుగా నిలుస్తాయి. ఇదే అర్థాన్ని తెలుగు, బైబులు సామెతలు రెండూ నమతుల్యంగా, నమానార్థకాలుగా తెలియజేన్తున్నాయి.
9
తెలుగు సామెత : నారు పోనినవాడు నీరు పోయకటమానడు
బైబులు సామెత : పరలోకట పిత మీ అవనరములనెల్ల గుర్తించును (మత్తయి 6:31)

284


 

అన్నిటికీ దేవుడే దికట్కు అని భావించి, నిశ్చింతగా ఉండేవారి విషయంలో ఈ సామెతలను వాడతారు. నృషివంచినవాడే పోషిస్తాడని దీని భావం.
నిబ్బరంతో నిశ్చింతగా నిలబడి నమన్త భారం దేవుని మీద వేని, కటషివంచి పనిచేనే వారికి ఈ తెలుగు సామెతను అన్వయించాలి. నారు పోయడం పల్లె పదం. నాటినవాడు తప్పకటుండా నీరు పోయాలి. లేకటపోతే నారు ఎండిపోయి ఫలితం లేకట నషవం వన్తుంది. ఇందులో కటషివంచి పనిచెయ్యవలనిన కటర్తవ్యం నారుపోనిన వాడికి ఉంది.
యేనుక్రీన్తు తన విశ్వవిఖ్యాత పర్వత ప్రనంగంలో పలికిన పౖెె బైబులు నూక్తిని నారు పోనినవాడు నీరు పోయకటమానడనే అర్థం ప్రతిబింబించేలా పలికాడు. ఆకాశంలో ఎరిగిపోయే పకటక్షులకటు ఏరోజుకారోజు విధాత ఆ,ారమియ్యడం లేదా? ఒకట్కరోజులో కటునుమించి సాయంత్రానికి వాడిపోయే గడ్డిపూలకటు రంగులద్దడం లేదా? అలాటి అల్ప ప్రాణులను దేవుడంతగా పటివంచుకటుంటుండగా తన జీవనోపాధికై కటషివంచే మనిషి దిగులు పెటువకోవడం ఏమి నమంజనం? అనే భావాన్ని ప్రతిపాదించి ఈ బైబులు సామెత దేవునిపై భారం వేని కటర్తవ్యం నిర్వ,ిాన్తూ ముందుకటు సాగిపొమ్మని ఉద్బోధిన్తున్నది.
భ'గవద్గీత సారాంశమిదే. నీ ధర్మాన్ని నిర్వర్తించి ఫలితాన్ని ప్రభ'ువుకి విడిచిపెటువ. గాలిలో దీపం పెటివన చందాన కాదు. కటర్తవ్యం విన్మరించకట కటషివంచి పనిచేన్తే ఫలితం దేవుని మూలంగా ప్రాప్తిన్తుంది అని ఈ సామెతల భావం.
10
తెలుగు సామెత : నిజము కటురచ, బొంకటు నిడివి (పొడవు)
బైబులు సామెత : న్వర్గ మార్గము ఇరుకైనది, నరకట మార్గము వెడల్పైనది
(లూకా 13:24).
నిజం నిరాకటర్షణగానూ, బొంకటు ఆకటర్షణీయంగానూ ఉన్న నమయంలో ఈ సామెతలనుపయోగిస్తారు. నిజం నిషూవరంగా ఉంటుందని కటూడా ఈ నందర్భంలో చెబుతారు. అబద్ధాన్ని అందరూ నమ్మాలంటే దాన్ని ఆకటర్షణీయంగా చెప్పాలి. పైపై మెరుగులు చూపించాలి. ఇది బొంకటు కాదు నిజమే అన్నంతగా నమ్మించడానికి

285


 

ఎన్నైనా అలంకటరణలు చెయ్యాలి. నిజం నిరలంకారంగా ఉన్నా అది ఎన్నటికీ మార్పు చెందనిది కాబటివ కటురచయైనా ఫర్వాలేదు - బొంకటును మాత్రం వినసొంపుగా, తియ్యగా చెప్పాలి. నిజం చేదుగా ఉన్నా అది నిలకటడ మీద నత్ఫలితాన్నిన్తుంది. గుణగ్ర,ాణపారీణులు దాన్ని గ్ర,ిాస్తారు. కాబటివ నిజానికి నగిషీలు చెక్కి నిలువబెటవ వలనిన పని లేదు. నిజం నిరంతరం నిలున్తుంది కాబటివ అది నిశ్చలంగా, నిర్మలంగా ఆడంబరాలు లేకటుండా ఉంటుంది. కాబటివ నిజం కటురచ బొంకటు పొడవు అనే సామెత ప్రచారంలో ఉంది.
చెడు నిరంతరం ఆకటర్షణీయంగా, ఎటువంటి నిబంధనా, నియమావళి లేకటుండా విచ్చలవిడిగా ఉంటుంది. క్రటమం లేకటుండా ఉంటుంది. యేను ఒకటసారి గ్రామాలలో నంచరిన్తూ ఉండగా ఒకటడు వచ్చి, ప్రభ'ువా, రకట్షణ పొందేవారు కొద్దిమందేనా? అని ప్రశ్నించాడు. అప్పుడు ఆయన న్వర్గ మార్గం ఇరుకైనదనీ, దానిలో ప్రవేశించడానికి పాటుపడమనీ, అనేకటులు ప్రయత్నిస్తారు గాని విఫలులౌతారనీ అతనితో చెప్పాడు. మోకట్ష మార్గం క్రటమమైన నియమ నిబంధనలు కటలది. అంటే మాటలో, చేతలో, ,ాృదయంలో క్రటమం ఉండాలి. ఆ జీవితం అనిధారావ్రతం లాంటిది. ఏమాత్రం కాలుజారినా తెగిపోతుంది. నత్యం చెప్పాలి, నత్క్రియ చెయ్యాలి, నద్భావన కావాలి, శత్రువును ప్రేమించాలి, ,ిాంనించేవారిని దీవించాలి, మనోవాక్కాయ కటర్మలలో పవిత్రత ప్రతిఫలించాలి. ఇటువంటి జీవితం నిజంగా ఇరుకటు మార్గంలో ప్రయాణమే కటదా! ఇటువంటి కటషవసాధ్యమైన ఇరుకటు మార్గంలో సాగినవాడే దేవుని రాజ్య పౌరుడౌతాడు. అందుకే నిజం కటురచగా ఉంటే బొంకటు నిడివిగా ఉండి ఆకటర్షణీయంగా ప్రతివారినీ తనవైపు తిప్పుకటుంటుంది. ఇరుకటు మార్గం నిజమైన మార్గమై, దేవుని రాజ్యానికి చేరున్తుంది. నరకట మార్గం వెడల్పుగా, ఆకటర్షణీయంగా ఉండి పతనానికి దారితీన్తుంది.
11
తెలుగు సామెత : నిప్పుకటు చెదలంటునా?
బైబులు సామెత : దైవ భ'యము కటలవానికి పాపమంటునా? (సామెతలు 16:6)
నిప్పు తన దగ్గరకటు ఎటువంటి చెడ్డ వన్తువులను, జీవులను రానివ్వదు. నాశనాన్ని కొనితెచ్చే జీవాలను, చెడును చేనేవాటిని నిప్పు నమూలంగా నాశం చేన్తుంది. దైవ భ'యము కటలిగి, క్రటమశికట్షణలో, నన్మార్గములో నడిచే వ్యక్తికి ఎటువంటి చెడు లకట్షణాలు

286


 

దరిచేరవు. ఒకటవేద ఏవైనా చెడు అలవాట్లు, ఆలోచనలు దరిచేరినా తన క్రటమశికట్షణతో, దైవభ'యమనే లకట్షణం సాయంతో వాటిని దూరంగా తరిమివేయ గలుగుతాడు. నిప్పు దగ్గర చెదలు పుటవడం గాని, చీడపురుగులు చేరడం గానీ జరగదు. దైవ భ'యము కటలిగినవాడికి ఎటువంటి పాపములు దరిచేరవు. పాపము చేన్తే దేవునికి దూరమైపోతాననే భ'యమే పాపములో పడకటుండా ఆ వ్యక్తిని కాపాడుతుంది. అటువంటి వ్యక్తి దరిదాపులకటు వెద్ళడానికి కటూడా పాపము జంకటుతుంది. క్రటమశికట్షణ, దైవ భ'యమనేవి చెడు మార్గములో వెద్ళకటుండా ఉండేందుకటు ఉపయోగపడతాయని ఈ రెండు సామెతల ద్వారా మనకటు తెలున్తుంది.
'కటుండలి యోగము తెలినిన
బండాలము యోగికేల బాలికట పొందు
దండిగ నా తనువందునె
మెండుగ నిల ముక్తి కాంత మెలగుర వేమా'
కటుండలి యోగము నెరిగిన ఉత్తమ యోగికి న్త్రీ నంగమంపై కోరికట ఉండదు. ముక్తి కాంతయే మదిలో మెదులుతుండగా మానవ కాంతలపై అటివవానికి మననెలా నిలున్తుంది? అని అందుకే అంటాడు వేమన.
ఇలాటి పరమ భ'కట్తులను లోకటం తాత్కాలికటంగా అర్థం చేనుకోలేకటపోవచ్చు కానీ భ'కట్తులు మాత్రం పరిశుద్ధాంతఃకటరణులై, దురితదూరులై ఉంటారు. నబ్బుకటు మురికి కావడం, నిప్పుకటు చెదలంటడం ఊ,ిాంచలేము.
దైవం పట్ల భ'యభ'కట్తులే మనిషి నైతికట వర్తనకటు శ్రీరామరకట్ష అని పై సామెతల భావము.
12
తెలుగు సామెత : నీరు పల్లమెరుగు, నిజము దేవుడెరుగు
బైబులు సామెత : నరుల ,ాృదయములు దేవునికి తెలియును (సామెతలు 15:11)
పంచదార తియ్యగా ఉండడం లోకట ప్రనిద్ధం. అలాగే నీరు పల్లానికి ప్రవ,ిాంచడం జగమెరిగిన నత్యం. వీటిని కాదనేవాడు అబద్ధీకటుడని అందరూ అంగీకటరిస్తారు. అదే

287


 

విధంగా నిజం దేవునికి తెలును. ఎకట్కడ దాగినా, ఏమి చేనినా దేవుని యెదుట నిజాన్ని దాచలేము. ఈ నిత్యనత్యాలను వివరించే నమయంలో పై సామెతలను ప్రయోగిస్తారు.
నర్వేశ్వరునికి పాతాదం, అగాధ కటూపాలు కటనబడతాయి. ఆయన నృజించిన నరుల ,ాృదయాలు ఆయనకటు మరీ తేటగా కటనబడతాయి కటదా! ఆయన భ'ూమ్యాకాశాలను, నముద్రాన్ని, దానిలో ఉన్న నమస్తాన్ని నృజించాడు, మానవుని నృజించాడు. అందుకే కటన్నులు కటలిగించినవాడు కానకటుండునా అంటాడు భ'కట్తుడు. దావీదు - నా నడకటను నా పడకటను నీవు పరిశీలన చేనియున్నావు. నా చర్యలన్నిటిని నీవు బాగుగా తెలినికొనియున్నావు. దేవా, మాట నా నాలుకటకటు రాకటమునుపే అది నీకటు పూర్తిగా తెలినియున్నది. వెనుకటను ముందును నీవు నన్ను ఆవరించి యున్నావు (కీర్తన 139:3-5) అంటూ నర్వశకట్తుడైన దేవునికి అన్నీ తెలునునని న్తుతిన్తున్నాడు. నీరు పల్లమెరిగినట్లు, దేవునికి నిజం తెలునుననీ, దేవుని నుండి ఏమీ దాచలేమని ఈ సామెతలు తెలుపుతున్నాయి.
13
తెలుగు సామెత : పాపి చిరాయువు
బైబులు సామెత : దుర్మార్గుడు చాలాకాలము జీవించును (ఉపదేశకటుడు 7:15)
ఇదొకట విధి విలానం. దుష్కృతాలు నరకట,ాతువులైనప్పటికీ దుషువడు చిరంజీవిగా మనగలగడం లోకటంలో తారనపడే వాన్తవం. ఒకటవేద ఘాతుకటుడు తన దౌతావ్యన్ని విడిచి నన్మార్గంలోకి రావాలని విధాత అతనికి ఆయువు పొడిగిన్తున్నాడేమోననుకోవాలి. అటు తెలుగు సామెతా ఇటు బైబులు సామెతా ఈ ధర్మనూక్ష్మాన్ని గ్ర,ిాంచినటువ తోన్తున్నది.
బతకటని బిడ్డ బారెడని మృతపిండం గురించి విశేషంగా చెప్పుకటుంటారు. రోగాలతో రొషువలతో నతమతమయ్యేవారే ఎందుచేతనో చిరకాలం జీవిస్తారు. అయితే ఇకట్కడి ప్రస్తావన పాపుల దీర్ఘాయువు గురించి. మంచివాద్ళను దేవుడు త్వరగా తీనుకటు పోతాడన్న నానుడి కటూడా ఉంది. అందరి తలలో నాలుకటలా మెలిగినవాడు త్వరగా కాలం చేస్తాడు. అతడు మరికొంతకాలం బ్రతికి ఉంటే బాగుండునని ఇరుగుపొరుగు వారిలో మెదిలే ప్రగాఢమైన ఆకాంకట్ష వారిచే అలా అనిపిన్తుంది.

288


 

ప్రజాకటంటకటుడొకటడు తన దురాగతాలలో యధేచ్ఛగా కొనసాగుతుంటే వీడికి చావైనా రాదేమిటని ఆడిపోనుకటునే లోకటులకటు అతడు చిరకాలం జీవిన్తున్నటువ తోన్తుంది. పాపి చిరాయువు అనే నానుడికి బ,ుశః ఇదే కారణం కావచ్చు.
14
తెలుగు సామెత : పుటివంచినవాడు పూరిమేపడా?
బైబులు సామెత : దేవుడే నమకటూర్చును (ఆదికాండము 22:14)
మానవులలోని నిబ్బరాన్ని, విశ్వాసాన్ని చాటి చెప్పడానికి ఈ తెలుగు సామెతను ఉపయోగిస్తారు. ఇందులో మూర్ఖత్వం ఉన్నదని కొందరు భావిస్తారు. ఒక్కొకట్కసారి విశ్వానం కటూడా మూర్ఖత్వంగా కటనిపిన్తుంది. విశ్వానమంటే .... తాను కోరుకటున్నది, తాను ఆశించినది, అంటే నిరాకారమైనది సాకారమై దైవ చిత్త ప్రకారం దేవుని ద్వారా తనకటు లభిన్తుందని భావించడం. ఇటువంటి విశ్వానం విషయంలో అవగా,ాన లేనివారికి ఆ విశ్వానం, ఆ నిరీకట్షణం మూర్ఖత్వంగా కటనిపించడంలో ఆశ్చర్యం లేదు. ఆ విశ్వానం నుండి పుటివనదే ఈ తెలుగు సామెత. పుటివంచినవాడే పోషించి తీరుతాడన్న దృఢ విశ్వానం ఈ సామెతలో ఉన్నది. అటువంటి విశ్వాసానికి, నిరీకట్షణానికి తావలమైన నందర్భాలలో ఈ తెలుగు సామెతను ప్రయోగిస్తారు.
బైబులులో అబ్రా,ామనే భ'కట్తుడు అచంచలమైన విశ్వానం గల ఒకట దైవజనుడు. అతనికి చాలా కాలం తరువాత దైవం ఒకట కటుమారుణ్ణి అనుగ్ర,ిాంచాడు. అనతి కాలంలోనే అబ్రా,ాముని పరీక్షించడానికి లేకట లేకట కటలిగిన ఆ కటుమారుణ్ణి తనకటు బలిగా అర్పించమని దైవం అబ్రా,ాముని ఆజ్ఞాపించాడు. అబ్రా,ాము ఏ మాత్రం నంశయించకటుండా తన కటుమారుడైన ఇస్సాకటును బలిగా నమర్పించడానికి నిద్ధపడ్డాడు. దాదాపు వంద నంవత్సరాల వయనులో మునలివాడైన తనకటు నంతానాన్ని అనుగ్ర,ిాంచిన దైవం నమస్తాన్నీ నమకటూర్చడానికి నమర్థుడని అబ్రా,ాము దృఢ విశ్వానం. అందుకే మునలితనంలో పుటివన తన ఏకైకట కటుమారుణ్ణి బలి చేయడానికి కటత్తి పైకెత్తాడు. వెంటనే దైవం అబ్రా,ామా, ఆ పిల్లవాని మీద చెయ్యి వెయ్యవద్దు' అన్నాడు. మరి బలి అర్పించడానికి పశువు కావాలి కటదా? వెనుకట పొదలో పొటేవలు చికట్కుకొని నిద్ధంగా ఉంది. అబ్రా,ాము కటుమారునికి మారుగా దేవుని నూచన మేరకటు పొటేవలును నమర్పించాడు. అనలు బలిపీరవాన్ని నమీపిన్తున్నప్పుడు ఇస్సాకటు

289


 

తండ్రితో 'కటటెవలున్నవి, కటత్తి ఉన్నది, అగ్ని ఉన్నది, బలి అర్పించడానికి బలిపశువు ఏది?' అని ప్రశ్నించాడు. తానే బలిపశువు కాబోతున్నాడన్న నంగతి అతనికి తెలియదు. వెంటనే అబ్రా,ాము 'అది దేవుడే నమకటూర్చుతాడు' అని జవాబిచ్చాడు. అదుగో అదే ఈ బైబులు సామెత. అన్నీ నమకటూర్చేవాడు దేవుడే అనే ఆ దృఢ విశ్వానం ఈ సామెతలో ఉన్నది.
పుటివంచినవాడు పూరిమేపడా? అన్న భావం కటూడా బైబులు సామెతలో ఉన్నది. ఇలా దైవం మీద భారం వేని తమ జీవితాలను గడుపుతున్నవారు అచంచలమైన విశ్వానం గలవారు ఈ రెండు సామెతలను ప్రయోగిస్తారు. కటనుకట ఈ బైబులు, తెలుగు సామెతలు రెండూ నమానార్థకాలే.
15
తెలుగు సామెత : పోయినోద్ళందరూ మంచోద్ళు
బైబులు సామెత : బ్రతికి బటవకటటివయున్న వారికటంటే చనిపోయి దాటిపోయినవారు మెరుగు (ఉపదేశకటుడు 4:2)
'బ్రతుకటవచ్చు నొడల ప్రాణంబులున్న, బ్రతుకటు కటలిగెనేని భార్య కటలదు' అంటూ బ్రతుకటు పట్ల వ్యామో,ాంతోనే ఉంటారు మానవులు. బ్రతికటుంటే బలుసాకటు తిని బ్రతకటవచ్చునంటారు. అయితే పై తెలుగు, బైబులు సామెతలు రెండూ ముకట్తకటంరవంతో దీనికి ప్రత్యామ్నాయ నత్యాన్ని ప్రతిపాదిన్తున్నాయి.
ఉన్నంతకాలం ప్రాణాలు నిలుపుకోవడమన్నది ప్రతి జీవిలోనూ ఉండే న,ాజ నంవేదన, శరీర ధర్మమున్నూ. పైన చెప్పిన సామెతలు కొంత వైరాగ్యభావనతో మరికొంత ఆధ్యాత్మికట చింతనతో పరమ,ాంనలు పలికిన పలుకటులని గ్ర,ిాంచాలి.
నవరంధ్రాల కాయమిది. అరిషడ్వర్గపూరితమైన మనుగడ ఇది. కటక్షుత్తృత్ణాశోకట మో,ాజరామరణ నమా,ారమైన జన్మ ఇది.
'దార బందిగంబు తనయులు నంకెలలర
బంధువర్గమెల్ల ప్ర,ారిగోడ
మో,ా మెరుగలేడు మొకట్కలికాడయా'
290


 

అన్నాడు వేమన యోగి. భార్యయే చెరసాల, నుతులు నంకెద్ళు, బంధువులు ప్ర,ారిగోడ. అజ్ఞానము చేత నరులు ఈ విషయాన్నెరుగలేకటున్నారు. ఇ,ాలోకట పరమైన నుఖ నంతోతాలకటంటే దైవ సాయుజ్యమే కటడు వాంఛనీయం. ఈ నంగతి గ్ర,ిాంచిన కటుశాగ్రబుద్ధులు తమకటంటె ముందు పరలోకటగతులైన వారినుద్దేశించి ఈ సామెతలు ప్రయోగిస్తారు.
నత్యకాలం దాటిపోయింది. కటలికాలం నడున్తున్నది. మనుషుల్లో మమతలు, విలువలు అడుగంటుతున్నాయి. ఇకటముందు మానవ నైజంలో ఎన్నెన్నో విపరీతాలు, భ్ర'షవత్వాలు దర్శనమియ్యబోతున్నాయి. భ'ూమాత కినుకట వ,ిాంచినదన్నటువ ప్రకటృతి వైపరీత్యాలెన్నో నంభ'వించనున్నాయి. రానున్న చెడు కాలాన్ని చూడవలనిన దున్థితి లేకటుండా ఇంతకటు ముందే కాలం చేనినవారు ధన్యజీవులే కటదా! బాధితులు ఆదరించేవారు కటరువై దురపిల్లుతూ ఉంటారు. దుర్మార్గులు ,ాద్దు అదుపు లేకటుండా దిన దిన ప్రవర్థమానమౌతూ పరపీడనా పరాయణులౌతుంటారు.
ఇవన్నీ కటన్నులారా చూడనవనరం లేకటుండా దాటిపోయినవారు ,ాయిగా రాగద్వేతాలకటు అతీతంగా శరీర లంపటం వదిలించుకటుని మరో లోకటంలో మనుగడ సాగిన్తున్నారు. ఈ సామెతలను అంగీకటరించడానికి కొంత ఆధ్యాత్మికట చింతన అవనరం.
16
తెలుగు సామెత : లోగుటువ పెరుమాద్లకెరుకట
బైబులు సామెత : ,ాృదయ ర,ాన్యములను దేవుడెరుగును (కీర్తన 44:21)
అంతరంగం, బ,ిారంగమని రెండు పదాలు వ్యతిరేకార్థ బోధకాలుగా మనకటు కటనిపిస్తాయి. అంతరంగమంటే లోపలి భాగం (,ాృదయం). బ,ిారంగమంటే పైకి అందరికీ కటనిపించే బా,ా్య క్రియలు, బా,ా్య ప్రపంచం. చాలామంది పైకి ఒకట రకటంగా కటనిపిస్తారు, వినిపిస్తారు. లోపల ఇంకొకట విధంగా పైకి చెప్పినదానికి పూర్తి వ్యతిరేకటంగా ఉంటారు. పైకి చెప్పే మాటలు, చేనే చేషవలు అందరికీ తెలుస్తాయి. లోపల ఉండే భావం ఈ లోగుటువ భ'గవంతుడుకే తెలున్తుంది గానీ మానవులకటు తెలియదు. ఆ నందర్భాన్ని వివరించడానికి లోగుటువ పెరుమాద్ళుకెరుకట అనే ఈ తెలుగు సామెతను ప్రయోగిస్తారు.

291


 

బైబులు సామెత కటూడా దీనినే తెలియజేన్తుంది. పైకి చేనే క్రియలు, చెప్పే మాటలు మనకటు తెలుస్తాయి గాని, ,ాృదయాంతరాదంలో దాగి ఉన్న ర,ాన్యం మనకెలా తెలున్తుంది? అది దేవునికి మాత్రమే తెలున్తుంది. ఒకటని ,ాృదయాలోచనలు ర,ాస్యాలూ తోటి మానవుడు తెలునుకోగలిగితే ఈ ప్రపంచం మరో విధంగా ఉండేది. అంతరంగ ర,ాస్యాలు తోటివారికి తెలియవు గనుకటనే మానవులు కొంత అదుపులో ఉన్నారనిపిన్తుంది. ఈ బైబులు సామెత కటూడా 'లోగుటువ పెరుమాద్ళుకెరుకట' అనే తెలుగు సామెత భావంతో ఏకీభ'విన్తుంది.
సాధారణంగా లోగుటువ, అంతరంగంలోని ఆలోచన, నిగూఢ భావన, మనుష్యులు ఎదుటివారికి చెప్పరు. పైకి అంతా ప్రశాంతంగానే ఉంటుంది. అంతరంగాల్లో ,ాలా,ాల కెరటాలు చెలరేగుతూ ఉంటాయి. నముద్రం పైకి నెమ్మదిగా ఉంటుంది. లోపల బడబాగ్ని శిఖలు నాల్కలు చాన్తూ ఉంటాయి. ఇటువంటి పరిన్థితిని వివరించడానికి ఈ రెండు సామెతలు నమానార్థకటంగా, నమర్ధవంతంగా పనిచేస్తాయి.
17
తెలుగు సామెత : శివునాజ్ఞ లేనిదే చీమైనా కటుటవదు
బైబులు సామెత : దైవచిత్తము కానిచో పిచ్చుకైనా నేల రాలదు (మత్తయి 10:29)
లోకటమొకట జూద క్రీడట. కాలపురుషుడు, కాళి అనే ఇద్దరు జూదరులు రేయింబవద్ళనే పాచికటలను దొరలిన్తున్నారట. ఒకట గదిలో రెండు మూడు కాయలుంటే పాచికట వినిరాకట అందులో ఒకట్కటే మిగలవచ్చు. ప్రాణుల నంయోగ, వియోగాలకటు వృద్ధి కట్షయాలకటు విధాతయే కటర్త అని రూపించడానికి పండితులు గడులను గృ,ాలతో, కాయలను మనుజులతోను పోల్చి రనవత్తరంగా పై సామ్యం చెప్పారు. మనుషులు తామేదో నిర్వ,ిాన్తున్నటువ, కార్యభారం మోన్తున్నటువ భ్ర'మిస్తారు గానీ కార్యాచరణ నంబంధపు పగ్గాలు నృషివకటర్త చేతిలో ఉన్నాయి. చీమ, పిచ్చుకట వంటి అల్పప్రాణులను పేర్కొనడం ద్వారా తెలుగు, బైబులు సామెతలు రెండూ లోకట నంభ'వాలన్నిటి కటర్త, దర్శకటుడు ఈశ్వరుడేనని నిరూపిన్తున్నాయి.
నరనారాయణులు కటురుక్షేత్ర ధర్మక్షేత్రంలో శత్రువధకై నన్నద్ధులైన తరుణమది. కిరీటి శ్రీకటృష్ణుని ఎదుట తన వితాదాన్ని వ్యకట్తపరచగా భ'గవద్గీత దివ్యోపదేశం అతనికి అందింది. అతడు నిమిత్త మాత్రుడే. నృషివ న్థితిలయాలకటు కటర్త జగన్నాథుడే.

292


 

కాగా క్రీన్తు స్వామి బోధనామృతమేమిటంటే ఒకటడు కోరి ప్రయత్నించి తన ఎత్తు మూరడెకట్కువ చేనికొనజాలడు. రేపేమి తినాలి, ఏమి ధరించాలి అని చింత వర్జించి నమస్తాన్నీ నిర్వ,ిాన్తున్న పరమ జనకటుని తలంచి నిశ్చింతగా ఉండడమే భ'కట్తులకటు తగినది. పర్వత ప్రనంగంగా వినుతికెక్కిన స్వామి ఉపదేశసారమిదే. 'ఆకాశ పకటక్షులను చూడుడి అవి విత్తవు, కొట్లలో కటూర్చుకొనవు, అయినను మీ పరలోకటపు తండ్రి వాటిని పోషించుచున్నాడు. మీరు వాటికటంటె బ,ు శ్రేష్ఠులు కారా?' (మత్తయి 6:26)
'కటంటి గంటి ననుచు కటర్మాధికారంబు వెంటగొనుచు చెడును వెర్రిజనుడు' అంటాడు వేమన. అన్నీ తనకటు తెలునునంటూ కటర్మాధికారం నెత్తిన వేనుకటుని మిడినిపడుతుంటాడు మనిషి. తత్త్వమెరిగి తన తా,ాతు తెలిని ఘటనాఘటన నమర్థుడైన భ'గవంతునిపై భారముంచి జీవించడం నర్వోత్తమ మార్గమని ఈ సామెతలు నూచిన్తున్నాయి.
మనుష్యుల జీవితాలను శానించే నమ్మకాలు, విశ్వాసాలు అనేకటం. దికట్కులేనివారికి దేవుడే దికట్కన్న దృఢ విశ్వానంతో మనుగడ సాగించేవారు వేనవేలు. 'కొడుకటు పుటావలి' అనే యావతో తపించిపోతారు కొందరు. ఎవరి కటర్మకటు వారే బాధ్యులని నరిపెటువకొంటారు మరికొందరు. నారుపోనినవాడు నీరు పోస్తాడనీ, దైవచిత్తం కాకటుంటే పిచ్చుకైనా నేలరాలదనీ, నీటికి పల్లం తెలినినట్లే నిజం దేవునికెరుకటనీ ప్రగాఢ విశ్వానంతో నంతోషంగా బ్రతుకటు వెద్ళదీనేవారిని ఈ సామెతలు పరామర్శిన్తున్నాయి.

293


 

రెండవ భాగం:
తెలుగు, బైబులు సామెతలు: ఒకట తులనాత్మకట పరిశీలనం
5. తెలుగు, బైబులు సామెతలు: న్త్రీ


 

5. తెలుగు, బైబులు సామెతలు: న్త్రీ
సామాజికట, కౌటుంబికట జీవితాలలో న్త్రీకి ముఖ్య స్థానమున్నది. తల్లిగా, తోబుటువవుగా, భార్యగా, బిడ్డగా ఎన్నో రూపాలలో జీవించి మరెన్నో అనుభ'ూతులకటు కారణమయ్యే న్త్రీమూర్తి సామెతలలో ప్రఖ్యాత వన్తువు. అందువలన న్త్రీలకటు నంబంధించిన నమానార్థకట తెలుగు, బైబులు సామెతలను ఈ అధ్యాయంలో పరిశీలిద్దాం.
అయితే నేకటరించిన న్త్రీ నంబంధిత తెలుగు, బైబులు నమానార్థకటమైన సామెతలలో వెలయాలు, వారకాంతల గురించి వాడుకటలో ఉన్న సామెతల నంఖ్యతో సాధ్వుల గురించిన సామెతలు నరితూగడం లేదు. ఆడదాని అపర బుద్ధి, అవివేకటం గురించి, తలవంపులు తెచ్చే భార్యలు, కటుమార్తెల గురించి ఉన్నంత పుష్కలంగా ఇంటికి దీపంగా భానిల్లే ఇల్లాద్లను గురించిన సామెతలు లేవు. ఇది విచారించదగినది. పరిశీలనలో ఉన్న రెండూ పురుతాధికట్య నమాజాలు కావడం బ,ుశః దీనికి కారణం కావచ్చు.
1
తెలుగు సామెత : అంకెకటు రాని ఆలిని ఆర్గురి బిడ్డల తల్లయినా విడవాలి
బైబులు సామెత : మాట వినని భార్యకటు విడాకటులిమ్ము (నీరా 25:26)
తెలుగు, బైబులు సామెతలలో తెలుగువారి నోట నిత్యం నానుతూ ఉండే గద్య పద్య సా,ిాత్యాలలో మగనాలి గురించిన ప్రస్తావనలు కోకొల్లలు. మానవ నంబంధాలలో ఆలుమగల బంధం అత్యంత విలకట్షణమైనది. తల్లి కటడుపున పుటివన మగవాడు రెండవసారి కటుమారునిగా తన భార్య కటడుపున పుడతాడు అని వేమన భాష్యం. భార్య తన భ'ర్తను గౌరవ మర్యాదలనిచ్చి మన్నించటమనేది వివిధ కారణాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. 'కటలిమి లేని మగడు కాను విలువ చేయడు' అన్నదీ వేమన్న వాదమే.
ఇల్లాలు న,ాధర్మచారిణియై, భ'ర్త అదుపాజ్ఞలలో అనుకటూలవతియై గృ,ాలక్ష్మిగా శోభిల్లాలని, ఏ మగడైనా కోరుకటుంటాడు. ఆ సాధ్వికి పుటివనింట్లో, మెటివనింట్లో

294


 

మన్నన, మర్యాద లభిస్తాయి. పెడనరియై పెంకెతనంతో ఎడ్డెమంటె తెడ్డెమన్నటువగా భ'ర్త పరువు పోయే చందాన ప్రవర్తించే న్త్రీ చెప్పులోని రాయి వంటిది, చెవిలోని జోరీగ వంటిది. కటంట్లో నలును, కాలిలో విరిగిన ముల్లు వలె అలాటి మగువ వలన బాధలు దుర్భరం.
గయ్యాళియైన భార్యతో మేడల్లో, మిద్దెల్లో కాపురముండడం కటన్నా అణకటువ గల న్త్రీతో ఒకట మూలన నివనించడం మేలని పెద్దలంటారు. వేమన నైతం ఈ సామెతలతో ఏకీభ'విన్తూ
'విడువ వలయు నూరు విశ్రాంతిగాకటున్న
విడువ వలయు నాలి విధము చెడిన
విడువ వలయు రాజు వితరిణి గాకటున్న'
అని అభిప్రాయడ్డాడు. భార్య చేనే చెడుగు భ'ర్తకటు తప్పకట నంక్రటమిన్తుంది. భార్య పోకిరీ అయితే నలుగురూ ఆమె భ'ర్తను నిందిస్తారు. ఇలా వివిధ కారణాల మూలంగా యోగ్యురాలు కాని నతిని వర్జించడం మేలని ఈ బైబులు, తెలుగు సామెతలు ఉద్బోధిన్తున్నాయి.
భ'ర్త నంపాదనపైనే దృషివ నిలిపి, మగని కటషవ నుఖాలలో పాలు పంచుకొనకట తలవంపులు, మనస్తాపం కటలిగించే మగువను అదుపులోకి తెచ్చుకోవడం సాధ్యపడకటుంటే ఆమెను వినర్జించడమే ఉత్తమమని చెప్పే ఈ సామెతలు పురుతాధికట్య నమాజంలో పుటివనవి. న్త్రీ పురుషులకటు నమాన గౌరవ నన్మానాలు లభించే ఆధునికట నమాజంలో పరన్పర ప్రేమానురాగాలతో ఘర్షణలను నివారించుకొంటూ కటలిని కాపురం చేయడమే నత్పురుషుల విధి.
2
తెలుగు సామెత : అదుపుకటు రాని ఆలిని, అందిరాని చెప్పును విడువమన్నారు
బైబులు సామెత : గయ్యాళితో పెద్ద ఇంటనుండుట కటంటె మిద్దెమీద ఒకట మూలన నివనించుట మేలు (సామెతలు 25:24)

295


 

తిరిగే కాలు, తిటేవ నోరూ ఊరుకోవు అనేది అనుదిన జీవితంలో అందరెరిగిన నానుడి. మానవుడు ప్రశాంతంగా జీవించాలే గాని, అలజడితో, సాధింపులు, వేదింపులతో మనుగడ సాగించలేడు. అందుకే ఇంటిలోని పోరు ఇంతింత కాదయా అంటారు. గయ్యాళితనం ఒకట రకటమైన క్రటూరత్వమని కొందరు భావిస్తారు. నోటి మాటల చేత అయినదానికీ, కానిదానికీ చిర్రుబుర్రులాడడం ఆరోగ్యకటరమైన అలవాటు కాదు. గయ్యాళితో కాపురం, ఎడతెగకట కారుతున్న చూరు నీద్ళక్రింద నివానం ఒకటటేనని విజ్ఞుల అభిప్రాయం. అటువంటి సాంసారికట జీవితం కటంటే నన్యానిగా, ఏకాకిగా బ్రతకటడం మేలనిపిన్తుంది. ఇటువంటి గయ్యాళివారిని దృషివలో పెటువకటునే నన్యాని నుఖి, నంసారి దుఃఖి అని పూర్వులు సాదృశ్యంగా మాట్లాడి ఉంటారు. భార్య దొరికిన వారికి మేలు దొరికినట్లని, గుణవతియైన భార్య ముత్యముకటంటే విలువైనదని బైబులు తెలియజేన్తున్నది. అయితే భార్య గుణ,ీానయై, గయ్యాళియై వేదిన్తూ ఉంటే అటువంటి అర్ధాంగిని విడిచిపెటివ ఏకాకిగా బ్రతకటడమే మంచిదని ఈ బైబులు సామెత నొక్కి వక్కాణిన్తుంది. న్త్రీలు అణకటువ, వినయ విధేయతలు కటలిగి ఉండాలి. ఆ విధంగా లేకటపోతే, విచ్చలవిడితనం, గయ్యాళితనం ఉంటే భ'ర్త ఒకట్కడే కాదు, అనలు నంసారమే చిన్నాభిన్నమయ్యే ప్రమాదం ఉంది. కటనుకట న్త్రీలు గయ్యాళితనం విడిచిపెటివ, మితభాషిణులై, న,ాజ లావణ్య సౌకటుమార్యాలు కటలిగి ఉంటే పురుషులు అలాంటి న్త్రీల పట్ల అనురాగబద్ధులై జీవిస్తారు. గద్దరితనాన్ని విడనాడకటపోతే, పురుషుడే గయ్యాళి భార్యను విడనాడిపోతాడనేది నగ్ననత్యం!
తెలుగు సామెత కటూడ అదుపునకటు రాని ఆలిని, అందిరాని చెప్పును వదలివేయాలని ఉద్బోధిన్తున్నది. ఆలి అదుపులో ఉండి అన్ని విషయాలలో న,ాధర్మచారిణిగా ఉంటే, దాంపత్య జీవితం ఆనందమయమవుతుంది. భ'ర్తకటు లోబడకటుండా, అతగాడిని శానించాలనే ఆధికట్యతను ప్రదర్శిన్తే న్త్రీ నషవపోతుంది. భార్య భ'ర్తకటు చేదోడువాదోడుగా ఉండాలే గాని, అందిరాని చెప్పులాగా, అగ్నిలో వేనిన ఉప్పులాగా ఉండకటూడదు.
కాలికి చెప్పు తగిలి వన్తేనే అది రకట్షగా, అందంగా ఉంటుంది. తగిలి రాకటపోతే చెప్పులు మార్చవలనిందే. ఆలి అదుపులో ఉంటేనే అందంగా ఔచిత్యంగా ఉంటుంది. అదుపు తప్పితే వదిలివేయవలనిందే. గయ్యాళి భార్యతో కాపురం చేయడం కటంటే, ముకట్కు మూనుకొని కారడవులలో తపన్సు చేనుకోవడం మేలు. అదుపుకటు రాని భార్యను, అందిరాని చెప్పును వదలివేయడం ఉత్తమం!

296


 

3
తెలుగు సామెత : ఆకటలి రుచి ఎరుగదు, నిద్ర నుఖమెరుగదు, కోరికట నిగ్గు ఎరుగదు
బైబులు సామెత : వ్యభిచారిణికి సా,ానము మెండు. నిగ్గులేదు, ఇంటిలో కాలు నిలువదు (సామెతలు 7:11)
కామం (కోరికట) నిగ్గు ఎరుగదంటున్నది పైని పేర్కొనిన తెలుగు సామెత. దానిని ఈ సామెత మరో రెండు నత్యాలతో బలపరున్తున్నది. కామంతో కటద్ళు మూనుకటు పోయినవారికి భ'యంకాని, లజ్జ (నిగ్గు) కాని ఉండవంటుంది ఒకట నంన్కృత లోకోక్తి. దీనికి ఉదా,ారణలు అనునిత్యం మనం వార్తాపత్రికటల్లో చూన్తూనే ఉన్నాం. కామాంధులు విచ్చలవిడిగా ప్రవర్తిన్తూ చేన్తున్న లజ్జా వి,ీాన కటృత్యాలు గమనిన్తూనే ఉన్నాం.
బైబులు సామెత కామాతుర అయిన ఒకట న్త్రీని గురించి చెబుతున్నది. ఆమె నిగ్గూ, బిడియం, భ'యం లేకటుండా వీధి వీధిలో తిరిగి ఏ విధంగా తన వాంఛాపరిపూర్తి కోనం పరితపిన్తుందో వివరిన్తున్నది. కామాతురాణాం నభ'యం, నలజ్జా అనే అర్థాలు బైబులు సామెతలో కార్యరూపాలయ్యాయి. విర,ిాణులైన న్త్రీలు బరితెగించి పాల్పడిన అకటృత్యాలకటు అటు బైబులులోనూ, ఇటు మన సా,ిాత్యంలోనూ, చరిత్రలోనూ కటూడా కోకొల్లలుగా ఉదా,ారణలు కటనిపిస్తాయి. బైబులులో యోనేపును వలలో వేనుకోవాలని ఆత్రపడిన ఈజిపువ వగలాడి ఈ నందర్భంలో మనన్సుకటు చటుకట్కున న్ఫురిన్తుంది (ఆదికాండము 39:1-20). సారంగధరుని పతనాన్ని శానించిన చిత్రాంగి కటూడా ఈ కోవలోనిదే. పురాణాలలో అ,ాల్యను మో,ిాంచిన దేవేంద్రుడు, బైబులులో తన చెల్లెలి వరనైన తామారుపై మోజుపడి ఆమె అన్న అబ్షాలోము చేతిలో ,ాతుడైన అమ్నోను కటూడా (నమూవేలు రెండవ గ్రంథము 13:11-30) ఇలాటివారే.
కావున కామాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవాలని ఈ రెండు సామెతలూ చెప్పకటనే చెబుతున్నాయి.

297


 

4
తెలుగు సామెత : ఆడదాని బుద్ధి అపరబుద్ధి
బైబులు సామెత : ఆమె జీవమార్గమున నిలువకట చపలచిత్తముతో ఎకట్కడెకట్కడికో తిరుగును (సామెతలు 5:6)
సాధారణంగా ప్రపంచ చరిత్రలో కాంతా కటనకాల కోనమే నమన్త యుద్ధాలూ జరిగాయి. వినాశనాలు చోటుచేనుకటున్నాయి. న్త్రీ కారణంగా అనేకట అకార్యాలు ఈ ఆధునికట యుగంలో కటూడా జరుగుతున్నాయి. ఇనుప కటచ్చడాలు కటటువకటున్న వీరులైనా ఆడదాని ఓరచూపులో పడి లేవలేకట అల్లాడి పోవలనిందే. పురాణాలలో విశ్వామిత్రుడు రాజర్షి. అతడు మేనకట మేని బంధంలో చికట్కుకటుని అటు న్వర్గానికి, ఇటు రాచరికానికీ దూరమై, రెంటికీ చెడిన రేవడైనాడు. తపన్సు చేని, మ,ాత్తర శకట్తులు, మ,ార్దశను పొందాలనుకటున్న ప్రతివాని మీదికీ అప్సర న్త్రీని ఆయుధంగా పురాణాలలో ఇంద్రుడు ప్రయోగించడం జగమెరిగిన నత్యమే. అందుకే 'అల్లుని మంచితనము, గొల్లని సా,ిాత్య విద్య, తెల్లని కాకటులు ఎలాగైతే ఉండవో, కోమలి మంచితనం కటూడా గగనకటునుమమేన' ని నుమతీ శతకటకటర్త చెప్పాడు. ఈ నేపథ్యం నుండి పురుతాధికట్య నమాజాలలో పుటివనవాటిగా పై సామెతలను అర్థం చేనుకోవలని ఉంటుంది. కారణాలు ఏమైనా న్త్రీల పట్ల పురుషులకటుండే ,ౖాన్య, అభ'ద్రతా భావాలు ఈ సామెతలలో న్పషవంగా తెలున్తున్నాయి.
5
తెలుగు సామెత : ఆడపిల్ల పెళ్ళి, అడుగు దొరకటని బావి అంతం చూనేవే
ఆశ్వమేథం చేయవచ్చు గానీ ఆడపిల్ల పెళ్ళి చేయలేము
బైబులు సామెత : ఆడబిడ్డ పుటువట వలన కటషవమే కటలుగును (నీరా 22:3)
లింగ వివకట్ష భారతీయ నమాజం నరనరాలలో జీర్ణించుకటుపోయిందనేది నిర్వివాదాంశం. ఆడపిల్లను కటని పెంచడంలోని సాధకటబాధకాల మాటెలా ఉన్నా నగటు గృ,ాన్థుకి ఆడపిల్ల పెళ్ళి చేయడం అశ్వమేథం చేయడం కటన్నా కటషవం. తెలుగు సామెతలు ఆడపిల్ల వివా,ాం గురించి ప్రస్తావిన్తుంటే, బైబులు సామెత మొత్తంగా

298


 

ఆడపిల్లను కటనిపెంచడం గురించి వ్యాఖ్యానిన్తున్నది.
ఆడపిల్ల ఆడపిల్లే గానీ ఈడపిల్ల కాదు అంటారు. అంటే ఆడపిల్ల ఏనాటికైనా అకట్కడికి (అత్తవారింటికి) పోవలనిన పిల్లే గాని ఇకట్కడ (పుటివంట్లో) ఉండిపోదు. యుకట్తవయను వచ్చిన నాటి నుండి కటుమార్తె ఆ తండ్రికి గుండెలపై కటుంపటిలా అనిపిన్తుంటుంది. పద,ారేద్ళ ప్రాయం దాటితే అమ్మాయికి పెళ్ళి చెయ్యరూ అని ఆరా తీనే శ్రేయోభిలాషులు ఎకట్కువవుతారు. ఇల్లు కటటివ చూడు, పెళ్ళి చేని చూడు అన్న చందాన దిగితే గానీ తెలియదు లోతు.
ఆడపిల్ల పెళ్ళి అనగానే కటటెవదుట ప్రత్యకట్షమయ్యే పెనుభ'ూతం వరకటట్నం. పెండ్లి కొడుకటు గొంతెమ్మ కోర్కెలు కోటలు దాటుతుంటాయి. రొకట్కం, వన్తువులు కాకట కోకొల్లలుగా లాంఛనాలు, పెటివపోతలు పుంఖానుపుంఖాలుగా వచ్చిపడతాయి. ఇన్ని ముడుపులు ఒకట పకట్క నమర్పించుకొంటూనే మగ పెళ్ళివారికి అణిగిమణిగి ఉంటూ వారి అడుగులకటు మడుగులొత్తాలి. అమ్మాయి మెడలో పున్తెలు పడ్డాయిలే అని నంతోషిన్తుంటే పెళ్ళి కొడుకటు అలకటపాన్పు తంతు ఉంటుంది. మరిన్ని కోరికటల జాబితా నిద్ధం. ఇంట్లో కామధేనువో, కటల్పవృకట్షమో ఉంటే తప్ప పెళ్ళి చేని నెగ్గించుకటు రాలేని పరిన్థితి కటన్యాదాతది.
కటన్యాశుల్కం ఆనవాయితీగా ఉన్న రోజులు గతించాయి. అడిగినంత కటట్నానికి తూగలేకట ఇల్లు వొద్ళు గుల్ల చేనుకొంటూ కటుటుంబాలు చితికిపోవడం నేడు నర్వసాధారణం. అంతటితో కటథ ముగినిందనుకటుంటే పొరపాటే. పండుగలు, పబ్బాలు, పురుద్ళు, అనారోగ్యాలూ అన్నిటి భారం అమ్మాయి తండ్రే మోయాలి. డబ్బు అవనరమైనప్పుడల్లా అల్లుడు గారికి మామగారే నర్దుబాటు చెయ్యాలి. లేకటుంటే కటూతురు వచ్చి పుటివంట్లో తిష్ఠ వేన్తుంది.
కొన్ని నమాజాలలో ఆడపిల్లకటు పెళ్ళి చేని ఒకట అయ్య చేతుల్లో పెటేవవరకటు భ'ద్రంగా కాపాడడమే కటషవం. కటద్ళల్లో వత్తులు వేనుకటుని అనేకట విధాల జాగరూకటతతో కాపాడుకోవాలి. అందుకే గతంలో బాల్య వివా,ాలుండేవి. ఈ పిల్ల ఫలానా వ్యక్తి భార్య అంటే ఆమెకటు కొంతైనా రకట్ష.
ఆడపిల్ల పుడితే లక్ష్మీదేవి పుటివందని నంబరపడడం, ఆడపిల్ల ఘల్లుఘల్లున నటివంట్లో నడయాడుతుంటే చూచి మురినిపోవడం మన నంప్రదాయం. అయితే

299


 

న్థూలంగా ఆడపిల్ల పెంపకటం, పెండ్లి తంతు తదనంతరం ఉండబోయే అవాంతరాలను ప్రతిబింబిన్తూ ఈ సామెతలు పుటావయి. ఆడబిడ్డల సాధికారికటత, ఆర్థికట స్వావలంబన, మొత్తంగా నమాజంలో చైతన్యం ఈ ధోరణిని పరిష్కరించడానికి దో,ాదం చేస్తాయి.
6
తెలుగు సామెత : ఇంటికి దీపం ఇల్లాలు
బైబులు సామెత : మంచి ఇల్లాలు తాను తీర్చిదిద్దుకొనిన ఇంట వెలుగొందు చుండును (నీరా 26:16)
న్యాయమో, అన్యాయమో గానీ నిర్ణయాధికారాలు, ఆర్థికట సాధికారికటత లేకటున్నా ఒకట ఇంటి ఉత్థానపతనాలకటు ఇంటి ఇల్లాలునే బాధ్యురాలుని చేయడం అనాదిగా వన్తున్న ఆచారం. 'కోడలొచ్చిన వేదా విశేషం' అంటూ ఇటీవల తమ ఇంట్లో జరిగిన శుభాలకటు ఆమెదే మ,ాత్తు అంటూ మురినిపోతారు పెద్దలు. అరితావలు వాటిల్లితే ఈ మ,ాతల్లి ఏ ము,ూర్తాన ఇంట్లో కాలు పెటివందో గాని ... అంటారు. గుటువగా కాపురం చేనుకొంటోంది అనే మాట కటూడా వాడుకటలో ఉంది. ఒద్దికైన నంసారం న్థూలంగా అర్థాంగి బాధ్యతేనని ఒప్పుకోకట తప్పదు.
ఇంటికి దీపం ఇల్లాలే అన్నది తెలుగువారికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన సామెత. అలానే ఇల్లు చూచి ఇల్లాలిని చూడు అన్నది కటూడా. బైబులు సామెత దీనితో నూటికి నూరు శాతం ఏకీభ'విన్తూ నటివంట వెలిగించిన దీపకటళికటలా గృ,ాణి భానిల్లుతుందని నెలవిన్తున్నది.
తెలుగు, బైబులు సామెతలు ముఖ్యంగా ప్రతిపాదించేది ఒకట ఇల్లాలు తన ఇంటిని తీర్చిదిద్దుకొనే తీరును గురించి. అషెవౖశ్వర్యాలూ ఉన్న గృ,ానీమల్లో నైతం గృ,ిాణి సోమరియై పనివాద్ళ మీద ఇల్లు వదిలివేని పెత్తనాలకటు పోతే ఇల్లు అన్తవ్యన్తమవు తుంది. పేద ఇంట్లో ఉన్నదానిలో ఒద్దికటగా ఇల్లు అలికి ముగ్గులేని వాకిట కటద్ళాపి చల్లి ఎకట్కడ ఉండవలనిన వన్తువు అకట్కడ ఉండేలా నర్దుకొని, శుభ్ర'మైన చీరెలో చిరునవ్వుతో దర్శనమిచ్చే ఇల్లాలు ఇంటికే శోభ'నిన్తుంది. వేకటువజామునే లేచి పిల్లాపాపలకటు అన్నీ నమకటూర్చి, భ'ర్తను సాదరంగా పనికి సాగనంపి తీరికట వేదలో ఇంటి పనులు చకట్కబెటువకటుంటూ ఇరుగూ పొరుగుకటు చేయూతనిన్తూ అతిథి

300


 

అభ్యాగతులను ఆదరిన్తూ ఉండే న్త్రీని నిజంగానే మా ఇంటి గృ,ాలక్ష్మి అని ఇంటిల్లపాదీ కొనియాడుతారు. బైబులు సామెతల గ్రంథంలో 31వ అధ్యాయమంతా ఆదర్శ గృ,ిాణి లకట్షణాలనే వర్ణిన్తుంది.
ఇల్లాలు భ'క్తితత్పరతల కటలిగినదైతే ఇల్లంతా పూజాదికాలతోను, ప్రార్థనలతోను ప్రతిధ్వనిన్తుంది. చేతికి ఎముకట లేనిదైతే నిర్భాగ్యులకటు, అన్నార్తులకటు ఆ గృ,ాం అన్నపూర్ణ అవుతుంది. ఆమె పైలా పచ్చీను ధోరణిలో వినోద విలాసాల పట్ల మోజు కటలదైతే ఆ ఇల్లు కట్లబ్బులా అవతరిన్తుంది. నంపాదించేది ఒకటవేద కేవలం మగవాడే అయినా ఇంటిని తీర్చిదిద్దడంలో అతని పాత్ర న్వల్పమే. అందుకే ఇల్లాలు తన మమతానురాగాలతో శ్రద్ధతో తీర్చిదిద్దుకటున్న న్వర్గనీమ వంటి గృ,ాంలో దేవి వలె అలరారుతుంది అని ఈ సామెతలు తెలుపుతున్నాయి.
7
తెలుగు సామెత : ఇల్లు చూచి ఇల్లాలిని చూడు
బైబులు సామెత : వివేకటవంతులైన ఉవిదలు గృ,ాములను నిర్మింతురు
(సామెతలు 14:1)
బైబులు సామెత వివేకటవంతులైన ఇల్లాండ్రను గూర్చి వారి ఇద్ళను గూర్చి తెలియజేన్తుంది. ఇంటిని కటటవడానికి, పడగొటవడానికి ఇల్లాలే కారణం. గృ,ిాణి వివేకటవంతురాలై, జ్ఞానవంతురాలై విద్యావతియై ఉంటే ఇల్లు కటటవబడుతుంది. ఆమె తన ఇంటిని నిలుపుకటుంటుంది. గృ,ిాణి మూర్ఖురాలై, గయ్యాళిగా, అవివేకిగా ఉంటే ఇల్లు నాశమౌతుంది. అంటే ఆమె చేతులతో ఆమే తన ఇంటిని పడగొటువకటుంటుంది.
'ఇల్లు చూచి, ఇల్లాలిని చూడు' అనేది తెలుగు సామెత. ఒకట ఇంటి అందచందాలు, శుచీశుభ్ర'తలూ, అమరికట, పొందికటలు, ఆ గృ,ిాణి మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. ఏ పన్తువు ఎకట్కడ పెటావలో, ఏ పాత్రని ఏ విధంగా నిలపాలో, ఏ ఆననాన్ని ఎకట్కడ వేయాలో ఆలోచించి అన్నీ నముచిత స్థానాల్లో అమర్చేది ఇల్లాలు. కటనుకట ఇంటిని చూన్తే ఇల్లాలి శక్తి సామర్థ్యాలు అవగతమవుతాయి. ఈ విధంగా ఈ తెలుగు, బైబులు సామెతలు ఏకార్థాన్ని ఏకటరవు పెడుతున్నాయి. ఇంటిలో ఇల్లాలి పాత్రను కటద్లకటు కటడుతున్నాయి.

301


 

8
తెలుగు సామెత : ఉల్లి మల్లి అవుతుందా? ఉంచుకటున్నది పెద్ళామవుతుందా?
బైబులు సామెత : కటుమారా, నీవు పర న్త్రీ వ్యామో,ామున తగుల్కొననేల? అన్య న్త్రీ ఆలింగనమున పరవశుడవు కానేల? (సామెతలు 5:20)
వ్యభిచరించవద్దు అనేది బైబులులోని పదియాజ్ఞలలో ఒకటటి. పర న్త్రీ వ్యామో,ాం ప్రతివారినీ నాశనం చేన్తుంది. ఇది పాప కార్యమని అందరికీ తెలును. అయినా గొప్ప గొప్ప వారెందరో ఈ వ్యామో,ాంలో పడి భ్ర'షువలయ్యారు. అనలు నమాజంలో జరిగే క్రటూరకటృత్యాలన్నీ కాంతాకటనకాల కోనమేనని చెబితే మనం ఆశ్చర్యపోనవనరం లేదు. విజ్ఞాన ఖనియైన సొలొమోను మ,ారాజు జార న్త్రీ పెదవుల నుండి తేనె వర్షిన్తుందని, దానివల్ల వచ్చే ఫలం మాత్రం కాలకటూట విషం వంటిదని వివరించాడు.
ఇది మగవారందరికీ అత్యాకటర్షణీయమైన విషయం. ఎంత ఆకటర్షణీయమో, అంతటి పాప,ాతువు కటూడా. పూర్వకాలంలో ఈ వ్యభిచారం యధేచ్చగా సాగింది. ఇప్పుడు కటూడా ఇది వెర్రితలలు వేన్తూ, అనేకట దుష్ఫలితాలకటు దారితీన్తున్నది.
ఇది మగవారికొకట్కరికే కాదు, ఆడవారికి కటూడా నిషేధమే. తప్పు ఎవరు చేనినా తప్పే. దాని ఫలితం ఎవరికైనా నమానమే. పరన్త్రీ వ్యామో,ాం పురుషులకటు శ్రేయోదాయకటం కానట్లే, పర పురుష వ్యామో,ాం న్త్రీలకటు కటూడా శ్రేయోదాయకటం కాదు.
అనలు న్త్రీ పురుషుల మధ్య ఆకటర్షణ న,ాజనిద్ధమైనది. నంతానాభివృద్ధికి, వంశాభివృద్దికి ఇది అత్యవనరమైనది. ప్రతి పురుషునికి న్వంత న్త్రీ (భార్య) ఉండాలి. ప్రతి న్త్రీకి న్వంత పురుషుడు (భ'ర్త) ఉండాలి. వివా,ా వ్యవన్థ నమాజంలో ఏర్పడిన తరువాత ఈ పరన్పరాకటర్షణ భార్యా భ'ర్తలలో క్రటమబద్దీకటరింపబడి కటుటుంబ వ్యవన్థకటు మూలనూత్రంగా నిలిచిపోయింది. వివా,ాం అన్ని విషయాలలో గొప్పదని బైబులు తెలియజేన్తుంది. ప్రథమ వివా,ాం నర్వేశ్వరుడే చేశాడు. అంటే బైబులు ప్రకారం మానవుడెంత పురాతనుడో, వివా,ాం కటూడా అంత పురాతనమైదన్నమాట.
ఇకట తెలుగు సామెత ఉల్లి మల్లి కాదని, ఉంచుకటున్నది పెద్ళాం కాదని వివరిన్తున్నది. భార్యకటు న,ాధర్మచారిణి అని మరొకట పేరు. ఆమెకటు భ'ర్తలో నగభాగం ఉంది. ఈ ,ాకట్కు వివా,ాం ద్వారా నంక్రటమించి, నంతానప్రాప్తితో నున్థిరమవుతుంది.

302


 

ఆమె కటుమారులకటు మరలా పెళ్ళి చేని కోడలిని తెచ్చుకొని, వారి వైవా,ిాకట జీవితం ద్వారా వంశవృక్షాన్ని అభివృద్ధి చేనుకొని కటుటుంబాలను విన్తరింపజేనుకటుంటుంది. అర్థాంగికి అన్నింటిలోనూ ,ాకట్కు ఉంది. అయితే ఉంచుకటున్న ఉంపుడుగత్తెకటు ఇటువంటి ,ాకట్కులు లేవు. పరన్త్రీకి కటులన్త్రీకి ఉన్న అన్ని ,ాకట్కులు నంక్రటమించవు. అందుకే ఉంచుకటున్నది పెద్ళాము కాదని తెలుగు సామెత తెలియజేన్తుంది.
ఉల్లికి పూలు పూస్తాయి. అవి ఆకారంలో మల్లెలవలె కటనిపించినా నుగంధాన్ని విరజిమ్మడంలో మల్లెలకటు సాటిరావు. ఆకారం ఒకటటిగా ఉన్నంతమాత్రాన గుణగణాలు ఒకటటిగా ఉండవు కటదా. అందుకే ఉల్లి మల్లి కాదనే సామెత ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది. కాకి, కోకిలా ఒకే గూటిలో పెరుగుతాయట. ఆకారం కటూడా కొంచెం ఇంచుమించుగా చిన్నతనంలో ఒకే రకటంగా ఉంటుందట. అయితే కాకి నోరు విప్పితే కటర్ణకటరవోరంగానూ, కోకిల కటంరవం మధురాతి మధురంగానూ ఉంటుంది. కాబటివ కాకి కోకిల కాదు. వెలయాలు ఇల్లాలు కాదని చెబుతారు.
ఎంత చర్చించినా పరన్త్రీ పొందు అనర్థ్ధదాయకటం. వెలకాంత కటులకాంత కానేరదు. పరన్త్రీ ఆలింగనానికై పరుగెత్తేవాడు పాతాదకటూపానికి పరుగెత్తేవాడని బైబులు తెలియ జేన్తుంది. పరన్త్రీ భార్య కాజాలనట్లే, ఉల్లిపువ్వు మల్లెపువ్వు కాజాలదు. ఈ పరన్త్రీ వ్యామో,ాం వ్యక్తిగత జీవితంలోను, కౌటుంబికట, సాంఘికట జీవితాలలోను అక్రటమాన్ని నృషివంచి అలజడిని పాదుకొల్పుతుంది. దీనివల్ల నేడు అనేకట భ'యంకటమైన రోగాలు పుటువకొన్తున్నాయి. 'ఎయిడ్స్‌' అనే భ'యంకటర వ్యాధి పరన్త్రీ, పర పరుష వ్యామో,ాల వల్ల ప్రభ'వించిందే. దీనికింతవరకటు ఔషధం లేదంటే నమాజ న్థితి ఎంత ప్రమాదభ'రితంగా ఉందో గమనించవచ్చు.
పరకాంతా వ్యామో,ాము
కటర చెన్‌ పెను పాముమాడ్కి కటలియుగ పురుషున్‌
చిరు ప్రాయమందె తన నుం
దర దే,ాము బుగ్గికాకట తప్పునె జననీ
యని ఒకట ఆధునికట కటవి ఆవేదన. కటనకట పరన్త్రీ వ్యామో,ాంలో పడరాదు. పరన్త్రీ ఆలింగనం ఆశింపరాదు. ఉల్లి మల్లి కాదు, ఉంచుకటున్నది ఆలి కాదు. ఈ సామెతల సారాంశాన్ని జాగ్రత్తగా అవగతం చేనుకొని జీవించి, ప్రపంచాన్ని ప్రమాదాల నుంచి తప్పించవలనిన బాధ్యత ప్రతి వ్యక్తి మీదా ఉంది.

303


 

9
తెలుగు సామెత : ఒకట్కతే కటూతురని వరి అన్నం పెడితే, మిద్దెనెక్కి మిండగాద్ళను పిలిచిందట
బైబులు సామెత : పొగరుబోతు పడచు తండ్రికి తలవంపులు తెచ్చును (నీరా 22:5 26:10-12)
ఇది పల్నాడు, రాయలనీమల్లో వ్యవ,ారంలో ఉన్న సామెత. జొన్నలు, నజ్జలు ముఖ్యా,ారంగా ఉండే మెటవ ప్రాంతాలలో పూర్వం వరి అన్నం అరుదైన ఆ,ారం. నాగులేటి నీద్ళు, నాపరాద్ళు, నజ్జ జొన్నకటూద్లు, నర్పంబులును తేద్ళు అంటూ శ్రీనాథ కటవి వర్ణించిన ఈ ప్రాంతాలలో వరి అన్నం నంపన్నుల ఆ,ారం.
కటుమార్తె ఆ తండ్రికి ప్రాణప్రదం. అందులోనూ ఒకట్కతే కటూతురాయె. ముద్దు మురిపాలతో వరి అన్నం వండించాడు. అడ్డాలనాడు బిడ్డలు గానీ గడ్డాలనాడా? అన్నటువగా ముకట్కుపచ్చలారని పనికటూనగా ఆ పాపను ఎంచి తండ్రి మురినిపోతుంటే ఆ యువతిలో యవ్వన న,ాజమైన కోర్కెలు ముప్పిరిగొంటున్నాయి. ఈ నేపథ్యం నుండి పుటివ ఉంటుంది ఈ తెలుగు సామెత. వికారాలు ప్రకోపించిన యువతుల విపరీత బుద్ధులు ఈ తెలుగు సామెతలో కటనిపిన్తున్నాయి.
కటన్నెపిల్లల ,ాద్దు అదుపు లేని ప్రవర్తన మూలంగా కటన్నవారికి తలవంపులు వస్తాయన్న నత్యం బైబులు సామెతలో బ,ిార్గతమవుతున్నది. తరుణ వయనులో, మధురో,ాలతో, ఉండే పడుచులు ,ాద్దుల్లో ఉన్నంతవరకటు అందరి కటన్నుల పంటగా ఉంటారు. కోరికటలు గుఱ్ఱాలై వికటటించి ఆగడాలకటు తెగబడితే ఆ పిల్ల తుళ్లింతలు చూచి అందరూ తండ్రిని ఆడిపోనుకటుంటారు. ఆ జవరాలు మరింత ,ాద్దుమీరి కాలుజారిందంటే ఆ కటుటుంబమంతటికీ అది మాయని మచ్చ అవుతుంది. పురుతాధికట్య నమాజంలో తనయుడు అల్లరిచిల్లరగా తిరిగినా కొంతవరకటు ఫర్వాలేదు గానీ ఆడ కటూతురిపై ఎలాటి అపనింద పడినా ఆ కటుటుంబం తలెత్తుకోవడం కటషవం.
ఆడపిల్లలు నవ్వుతూ తుద్ళుతూ ఉండవలనిందే గానీ, పొగరుబోతులుగా ప్రవర్తిన్తూ అన్నిటికీ మించి నీతి బా,ా్యంగా మెలిగి నలుగురి నోద్ళలో నానడం అనేది తండ్రిని, కటుటుంబమంతటినీ నవ్వులపాలు చేన్తుంది అని ఈ సామెతలు తెలుపుతున్నాయి.

304


 

10
తెలుగు సామెత : కటద్లు మూనుకొని పాలు త్రాగుతూ పిల్లి తననెవరూ చూడలేదను కొనునట్లు
బైబులు సామెత : వ్యభిచారిణి చీకటటి తప్పుచేని ఒడలు కటడుగుకొని నేనేమి పాపము చేయలేదనుకొనును (సామెతలు 30:20)
బైబులు జ్ఞాని, 'నా బుద్ధికి మించినవి, నేను పనిగటవలేనివి మూడు ఉన్నాయి' అంటున్నాడు. అవి : అంతరికట్షంలో పక్షి జాడ, బండమీద పాకి వెళ్ళిన నర్పం జాడ, నడినంద్రాన ఓడ వెళ్ళిన జాడ. వీటన్నిటికటంటే మర్మమైనది జారిణి చర్య. చేయ వలనినది చేని కటడుగుకొని నాకేపాపం తెలియదంటుంది. పాలు చూడగానే ఒద్ళు మరచి గబగబా తాగేన్తూ తననెవరూ చూడడం లేదనుకటునే పిల్లి చందమే ఇది.
మగడెంత మంచివాడైనా మన్మథుడైనా జారిణి తన న,ాజ గుణం మానదు. తన రంకటు బొంకటులో తాను కొనసాగుతుంది.
'మగడు మదనుడైన మంచి కాపురమైన
న,ాజమేల మాను జారకాంత?
పాలుద్రావు కటుకట్క పరిగెత్తి పోవదా?'
అని ప్రశ్నించాడు వేమన. పరపురుషునిపై మరులుగొన్న పడతి భ'ర్తకటు మాత్రం తానెంతో సాధ్విననే భ్ర'మ పుటివన్తుంది. 'పరపురుషుని మీద ప్రాణంబు పెటువకట, మగువ చేయచుండు మంచితనము' అంటూ అలాటి వగలాడి గుటువ విప్పాడు వేమన.
వేరొకట పద్యంలో ప్రన్తుతం చర్చలోనున్న సామెతలను పోలిన భావాలను ప్రకటటించాడు :
'జగడమునకటు బోదు జారిణి ఎపుడు
మాయచేని పురుషు మమత బెటువ'
జారన్త్రీ తన మగనితో జగడములాడదు. కటపట ప్రేమ నటిన్తుంది. ఆడదాని బొంకటు గోడ కటటివనటువంటుంది. కాపురంలో శీలం నమ్మకటం పడుగు పేకట వంటివి. న్త్రీ తాను నిర్ణయించుకటుంటే ఏ విధంగానైనా భ'ర్త కటన్నుగప్పి వ్యభిచార వ్యవ,ారాలు

305


 

నడిపించగలుగుతుంది. చీకటటింట్లో దివ్వె చెలగునట్లు నులకట్షణయై నటివంట నడయాడే ధర్మపత్ని నిలువెత్తు బంగారమంత విలువ గలది.
విశృంఖల ప్రవర్తన గల జాణ తన గుటెవవరికీ తెలియదనుకొంటూ ఉంటుంది గానీ, అనతి కాలంలోనే అది బటవబయలు అవుతుందనే భావం తెలుగు, బైబులు సామెతలు రెండిటిలోనూ లీలగా గోచరమవుతున్నది.
11
తెలుగు సామెత : గురివిందగింజకటు ఎన్ని వన్నెలున్నా గొప్ప లేదు / కాకి ముకట్కున దొండపండు
బైబులు సామెత : పంది ముకట్కుకటున్న బంగారు పోగులాంటిది అవివేకటవతి అందము (సామెతలు 11:22)
గురివింద గింజకటు ఎన్ని వన్నెలున్నా గొప్పది కానట్లే, వివేకటము లేని న్త్రీ అందమైనదైనా గొప్పది కాదు. ఆమె అందం రోతలో, రొచ్చులో వి,ారించే పంది ముకట్కుకటున్న బంగారపు పోగువలె - ఎబ్బెటువగా ఉంటుంది.
అజ్ఞానులకటు అందమున్నా వారు గొప్పవారు కాదు. కాగా, అన,ా్యకటరమైన, అపరిశుభ్ర'మైన స్థానంలో ఉండడం వలన విలువైన వన్తువులు తమ ఔన్నత్యాన్ని కోల్పోతాయి. అందుకే పంది ముందర ముత్యాలు పోయవద్దని బైబులు ,ాచ్చరిన్తుంది. కోకిలమ్మ అడవిలో పాడడంవల్ల దాని మాధుర్యం వ్యర్ధమైంది. వెన్నెల అడవిలో కాయడంవల్ల దాని చల్లదనం నిష్ఫలమైంది. అదే విధంగా బంగారు కటమ్మి పంది ముకట్కున ఉండి విలువను కోల్పోతుంది. సౌందర్యం వివేకటం లేని న్త్రీ మూర్తి నాశ్రయించి రాణింపును, రమ్యత్వాన్ని కోల్పోతుంది. గురివిందగింజకటు నలుపు వల్ల నాణ్యత కటరువైంది.
అందం ,ాృదయానికి ఆనందాన్ని కటలిగించాలి. నూతనోత్సా,ాన్ని, మధురో,ా లను మేల్కొల్పాలి. నవచైతన్యాన్ని నింపాలి. అటువంటి అందమే నిజమైన అందంగా సార్థ్ధకటమౌతుంది. బా,ా్య శరీర సౌందర్యాలకటు నద్గుణాలు తోడైతేనే ఇటువంటి మ,ాదానందాన్ని కటలిగించే అందం రూపుదాల్చుతుంది. బంగారానికి పరిమద మబ్బినట్లు శాశ్వత సౌందర్య నంపదగా నిలిచిపోతుంది.

306


 

గురివిందగింజ అందమైనదే. అయితే వివర్ణాలకటు, మచ్చలకటు అది ఆన్పదమవడం వలన రంజింపజేయలేని ,ీానతకటు గురియైంది. కటనుకట సౌందర్యవతియైన న్త్రీకి నద్గుణాలుంటే ఆమె జగదారాధ్యయౌతుంది. లేకటపోతే పందిముకట్కున ఉన్న బంగారు నగలాగా నిరుపయోగమై, జుగుప్స కటలిగిన్తుంది. పైపై మెరుగుల వలన సార్థ్ధకటత రాదు. కాకి తన నల్లని ముకట్కున దొండపండు చిక్కించుకటుంటే అది అప,ాన్యం పాలవుతుందే గాని శోభించదు.
వినయం, వివేకటం సౌశీల్యమే పడతికి ఆభ'రణాలు. మృదుభాషణ, నచ్చీలత ఉన్న అతివలు కటనకటవజ్ర వైఢూర్యాలు లేకటుండానే రాణిస్తారు. గుణగుణాలు లోపించిన వారు ఎన్ని తదుకటులీనినా నజ్జనుల ,ాృదయాలను రంజింపజేయలేరని ఈ సామెతలు బోధిన్తున్నాయి.
12
తెలుగు సామెత : తిరిగే కాలు, తిటేవ నోరు ఊరుకోవు
బైబులు సామెత : గాలిని ఆపుట గాని, చమురును గుప్పెట పటువట గాని ఎంత కటషవమో, గయ్యాళి భార్య నోరును మూయించుట అంత కటషవము (సామెతలు 27:16)
కొన్ని వికటృత చేషవలు పుటువకటతోనే వస్తాయి. అలాంటివాటిని మానుకోవడం కటషవసాధ్యం. అటువంటి విచిత్రమైన అలవాటు గలవారి విషయంలో ఈ సామెత ప్రయోగిస్తారు. కొంతమంది న్థిరంగా, న్థిమితంగా ఒకటచోట కటూర్చోలేరు. కాలు గాలిన పిల్లిలాగా పని ఉన్నా, లేకటున్నా తిరుగుతూనే ఉంటారు. నమయం, నందర్భం చూడకటుండా, అకారణంగా తిరుగుతారు. మరి కొందరు అవిశ్రాంతంగా మాట్లాడు తూనే ఉంటారు. ఎదుటివారికి ఆటంకటమని గాని, ఎవరైనా బాధపడతారని గానీ చూడకటుండా నిషువరోకట్తులు పలుకటుతూనే ఉంటారు. ప్రతి చిన్న విషయానికీ గొంతు చించుకొని అరున్తూ, తిడుతూ రాద్ధాంతం చేస్తారు. ఇవి మానుకోలేని అలవాట్లు. అలాంటివారిని ఎవరూ సాధుపరచలేరు. వారంతట వారు కటూడా ఈ విచిత్రపు చేషవలను విడిచిపెటవలేరేమో!
గయ్యాళియైన భార్య కటూడా ఇటువంటిదేనని బైబులు సామెత. అకారణంగా ఆమె అందరినీ తూలనాడుతుంది. ఏమేమో మాట్లాడుతుంది. అర్థంపర్థం లేని సాధింపులు, వేధింపులు మొదలుపెడుతుంది. ఇంటినంతా ఒకట రేవుకటు తెన్తుంది.

307


 

ఇటువంటి గయ్యాళి భార్యను శాంతింపజేయడం గాలిని మూటగటవటమంత, చేతితో నూనెను పటువకోవడమంత కటషవం. ఇటువంటి భార్యతో నంసారం చెయ్యడం కటంటే నన్యానిగా మారి ఎకట్కడో ఏకాకిగా ఒంటరి జీవితం గడపడం నుఖమని జనశ్రుతి. వినయ వివేకాలు లేని న్త్రీ పంది ముకట్కున ఉన్న బంగారు పోగు వంటిదని సామెత (సామెతలు 11:21). దీనిని గయ్యాళి భార్యకటు కటూడా అన్వయింపవచ్చు!
నంసారం సానుకటూలంగా సాగాలని గానీ, నంతానం అభివృద్ధి చెంది పేరు ప్రతిష్ఠలు తేవాలని గానీ ఇటువంటి న్త్రీలు కోరుకొనరు. వారి ధోరణి వారిదే. వారి తిరుగుడు, వాగుడు అవిచ్ఛిన్నంగా సాగవలనిందే. ఇటువంటి వారినుద్దేశించి ఎవరు బోధించాలనుకటున్నా వారు వినుగుతో మానివేయవలనిందే గాని వీరి ప్రవర్తనంలో కొంచమైనా మార్పు రాదు! అందుకే గయ్యాళితో పెద్ద ఇంటనుండుట కటంటే, మిద్దెమీదనొకట మూలను నివనించుట మేలు అనే బైబులు సామెత ప్రనిద్ధమైనది.
13
తెలుగు సామెత : దూరపు కొండలు నునుపు
బైబులు సామెత : పరన్త్రీ పెదవులు తేనెలొలుకటుచుండును (సామెతలు 5:3)
మనకటు దూరంగా ఉన్నంతవరకటు, లేకట మనకటు తెలియనంతవరకటూ అన్నీ బాగానే ఉన్నాయనుకటుంటాం. రైల్లో కటూర్చుని ప్రయాణం చేన్తుంటే మార్గమంతా తిన్నగా ఉన్నట్లే భ్ర'మ కటలుగుతుంది. బయటికి తొంగి చూచినప్పుడు మార్గంలో ఎన్ని వంకటరలున్నాయో, ఎన్ని నిమ్నోన్నతాలున్నాయో అర్థమౌతుంది. అలాగే ఒకట కొండను దూరం నుంచి చూన్తే, అది నునుపుగా ఉన్నట్లు కటనిపిన్తుంది. దగ్గరకటు వెళ్ళి చూన్తే దాని మీద ఉన్న వృకట్షజాలం, మిటవపల్లాలు న్పషవంగా కటనిపిస్తాయి. నంసారాన్ని గాని, నంఘాన్ని గాని, ఒకట వ్యక్తిని గాని మామూలుగా చూన్తే ఆనందంగానే ఉన్నటువ, అంతా ఐకటమత్యంతో కటలిని మెలిని ఉన్నటువ, ఏ బాధలూ లేకటుండా సౌఖ్యవంతంగా సాగిపోతున్నటువ అనిపిన్తుంది. అయితే నిశితంగా పరిశీలిన్తే అందులో ఉన్న లోగుటువ, అనైకట్యత, నిరంతర ప్రయాన కటద్ళకటు కటటివనట్లు కటనిపిన్తుంది. ఇటువంటి నందర్భాలలో 'దూరపు కొండలు నునుపు' అనే ఈ సామెత ప్రాచుర్యాన్ని పొందుతుంది.
బైబులు సామెతలో పరన్త్రీని గురించి ప్రత్యేకటంగా చెప్పబడింది. న్వంత భార్యను ప్రతిదినం చూన్తూ ఉంటాము గనుకట ఆమె మీద చులకటన భావం పొటమరిన్తుంది.

308


 

పరన్త్రీ దూరంగా ఉంటుంది గనుకట, ప్రతిరోజూ పరిశీలనగా చూడలేము గనుకట ఆమె అత్యంత ఆకటర్షణీయంగా ఉండి, ఆమె కటనిపిన్తే అప్సరాంగన అగుపించినట్లు, పెదవి విప్పితే తేనియలు కటురినినట్లుగా భ్ర'మ కటలుగుతుంది. బైబులు సామెతకటు, పైన వివరించిన తెలుగు సామెతకటు సామీప్యం ఉంది.
అందుకే ఇలాటి పరకాంతా వ్యామో,ాం కటలవారిని ఉద్దేశించి 'పంట చేను విడిచి పరిగేరుకటున్నటువ' 'తనదు కానియాలు దానవురాలురా' అని అంటాడు వేమన. బైబులులో 'నీ న్వంత కటుండలో నీద్ళు పానము చేయుము' అనే సామెత ఉన్నది. కాగా 'దూరపు కొండలు నునుప'ను తెలుగు సామెత, 'పరన్త్రీ పెదవులు తేనె లొలుకటుచుండు'నను బైబులు సామెతలు రెండూ నమానార్థ నందేశ నంశోభితాలు!
14
తెలుగు సామెత : పూజకొద్దీ పురుషుడు, పుణ్యంకొద్దీ పుత్రుడు
బైబులు సామెత : న్త్రీ ఏ పురుషుడనైనను వరించవలెను కాని, పురుషుడు తనకటు నచ్చిన యువతిని వరించును (నీరా 36:21)
తెలుగు ప్రజల ,ీాబ్రూ ప్రజల నంన్కృతులు కొన్ని విషయాలలో ఒకటదానికొకటటి నరిపోలుతూ ఉంటాయన్నది నిర్వివాదాంశం. అటువంటి అంశాలలో పురుతాధికట్యత ప్రధానమైనది. పురుతాధికట్య నమాజానికి దర్పణంగా నిలిచే సామెతలు ఇవి రెండూనూ.
ఆడపిల్లకటు యుకట్తవయను వన్తున్న తరుణంలో అప్పటివరకటు అల్లారుముద్దుగా పెంచుకొన్న తల్లిదండ్రులకటు ఆమె గుండెలపై కటుంపటివలె తోన్తుంది. ఎవరో ఒకట వరుని వెదకి ముడిపెటివ సాగనంపాలన్న తాపత్రయం తల్లిదండ్రులకటు అధికటమవు తుంది. పెళ్ళిచూపుల తంతు ఆరంభ'మవుతుంది. గంగిరెద్దు వలె అలంకటరించుకటుని తలవంచుకటుని ఆడపిల్ల కటూర్చుంటుంది. ఇకట్కడ ఆమె ఇతావయితావలను అడిగే వారుండరు. ఆ వచ్చినవాడికి నచ్చితే, లాంఛనాల విషయంలో బేరం కటుదిరితే ఆడపిల్ల తల్లిదండ్రులకటు అదే మ,ా భాగ్యం. ఇకట మొదలవుతుంది అల్లుని రాజరీవవి. జాషువా కటవి 'అల్లుడు' ఖండికటలో అల్లుడు జనాంతికటంగా ఇలా తలపోన్తూ ఉంటాడు:
'కొటువటకటు తిటువటకటు నొకట
పటావ జన్మించినట్లు భావించి, వెతలర
బెటివతి నిల్లాలిని, నా
పెటువ శ్రమలనోర్చె నతియు విధియను కొనుచున్‌'
309


 

తెలుగు సామెతలోని సారాంశమిదే. భ'ర్త దయగలవాడైతే తన నోములు పండాయనుకటుంటుంది ఇల్లాలు. కటషవపెటేవవాడైతే తన పూజా ఫలమింతే అని నరిపెటువకటుంటుంది.
'నతులొనరించిన పూర్వా
ర్జిత కటర్మంబనుచు నిందచేనితి నకియన్‌
నుతియును మోకట్షం బెరుగని
నతీమణియు నమ్మె పరమ నత్యం బనుచున్‌'
మొత్తంగా తెలుగు సామెతలో పడతి తనకటు ప్రాప్తమైనదానిని బటివ తృప్తిపడి ఊరుకొనడంతప్ప వేరు గతి లేదన్నదే ఇకట్కడ ప్రధానాంశం. బైబులు సామెత కటూడా జీవిత భాగస్వామి ఎన్నికటలో న్త్రీకి లేని పురుషునికటున్న న్వేచ్ఛ గురించే మాట్లాడుతున్నది.
ఈ విధంగా ఈ తెలుగు, బైబులు సామెతలు పురుతాధికట్య నమాజాలలోని న్త్రీల దున్థితిని కటద్లకటు కటడుతున్నాయి.
15
తెలుగు సామెత : న్త్రీకి న్త్రీయే శత్రువు
బైబులు సామెత : న్త్రీలు న్త్రీలను నాశనము చేయుదురు (నీరా 42:12)
ఒకే జాతి జీవుల మధ్య జీవన పోరాటముంటుందన్నది ప్రకటృతి నత్యం. కటుటుంబ జీవనంలో పలు వావివరనల్లో బంధితులైన న్త్రీమూర్తుల మధ్య నెలకొని ఉండే రాగద్వేతాలు ఈ సామెతలు ప్రతిపాదిన్తున్న నత్యానికి తార్కాణాలు.
అమ్మా అంటూ తన కొంగుపటువకటు తిరిగిన కొడుకటు ధ్యాన ఇప్పుడు కోడలి చుటూవ పరిభ్ర'మిన్తూ ఉండడం తల్లికి నచ్చదు. అమృతమూర్తియైన అమ్మ ఉగ్రకాళియైన అత్త అవతారమెత్తుతుంది. ఆడబిడ్డలు, తోడికోడద్ళు శత్రువులౌతారు. భ'ర్తను అతని ఆత్మీయుల నుండి వేరుచేని వేరు కాపురం పెటివంచడానికి భార్య కటృషి చేన్తుంది. ఈ విధంగా న్త్రీలే న్త్రీలకటు శత్రువులు.
న్త్రీలోని వేరొకట ,ీాన గుణాన్ని వేమన కటవి ఇలా అభివర్ణించాడు:
'వారకాంత లెల్ల వలచి యేతెంతురా
పొందుజేని ధనము పుచ్చుకొనకట?
మాట రూఢిగాగ మగలెల్ల వత్తురు'
310


 

పురుషులు పరకాంతల మో,ామాయలో తగుల్కొని ఇంటనున్న ఇల్లాలిని విన్మరించడం కటద్దు. ఇల్లంతా వెలయాలికి దోచిపెటివ మగడు ఊరేగుతుంటే కటులనతి గ్రుడ్ల నీరు కటుకట్కుకటుంటూ కటుములుతుంది. న్త్రీయే తన సాటిన్త్రీ కొంప కటూలున్తుంది.
అతిలోకట నుందరి ,ాలెను మూలంగా ట్రాయ్‌ నగర ముత్తయిదువల ఐదవతనం మంట గలినింది. ద్రౌపది క్రోధ దావాలనంలో కటురువంశ నువానినుల మాంగల్యాలు మాడి మనైపోయాయి. నీత ఉనురు లంకట లోలాకటక్షులకటు వైధవ్యం దాపురింపజేనింది. ఈ వైనాలన్నిటిలోనూ పురుషులు నిమిత్తమాత్రులే ననిపించకటమానదు.
ఎంత కోపమున్నా పురుషుడు కటలకటంరివ కటంట కటన్నీరొలికితే కటరుగుతాడు. సాటి ఆడదాని కటన్నీరు ఆడదానిని కటదిలించలేదు. కాబటివ న్త్రీయే న్త్రీకి శత్రువన్న ప్రతిపాదన నమర్థనీయమే.
న్త్రీ నంబంధిత సామెతలకటు తెలుగు భాషలోనూ, బైబులులోను నముచిత స్థానమున్నది. పరిశీలించిన నమానార్థకాలైన తెలుగు, బైబులు జంట సామెతలలో నంసారులై భ'ర్తకటు అనుకటూలవతులైనవారు, గయ్యాళి తనంతో చెప్పులోని రాయివలె ఇంట్లో పోరు నృషివంచేవారు, భ'ర్తను విన్మరించి పరపురుషులను కామించేవారు, మాట దాచలేనివారు కటనిపిన్తున్నారు .

311


 

రెండవ భాగం:
తెలుగు, బైబులు సామెతలు: ఒకట తులనాత్మకట పరిశీలనం
6. తెలుగు, బైబులు సామెతలు: వ్యవసాయం


 

6. తెలుగు, బైబులు సామెతలు: వ్యవసాయం
మానవ వృత్తులలో వేట తరువాత ప్రాచీనమైనది వ్యవసాయమే. ఇది ఎప్పుడు ప్రారంభ'మైనదో ఖచ్చితమైన ఆధారాలు లేవు. అయితే క్రీన్తు పూర్వం 3,500 నంవత్సరం ప్రాంతానికి చెందిన ఈజిపువ పిరమిడ్లలో గోధుమలు కటనిపించాయి. అందువలన అంతకటుముందు ఎప్పటినుండో వ్యవసాయం ఉన్నట్లుగా భావించవచ్చు.
వ్యవసాయం మానవ జీవనాధారం. అందువలన ప్రతి భాషలోనూ వ్యవసాయ నంబంధిత సామెతలుండడం న,ాజం. ఈ అధ్యాయంలో తెలుగు, బైబులు సామెతలలో వ్యవసాయానికి నంబంధించిన నమానార్థకాలైన అయిదు సామెతలను పరిశీలిద్దాం.
1
తెలుగు సామెత : ఎద్దు ఏడ్చిన నేద్యం ముందుకటు రాదు
బైబులు సామెత : ఎడ్లు దున్ననిచో గాదెలు నిండవు (సామెతలు 14:4)
నేద్యం చేయడంలో ఎద్దులు ప్రధాన పాత్ర వ,ిాస్తాయి. ఎడ్లను బాగా పోషిన్తే, అవి బాగా పనిచేస్తాయి. ఆ నేద్యం మూడు పూవులు ఆరు కాయలుగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. అలా కాకటుండ ఎడ్లను ఎండగటివ వాటిచేత ఎకట్కువగా పనిచేయిన్తే అది ఎడ్లకటు, యజమానికి కటూడ మంచిది కాదు. ఆ వ్యవసాయం ముందుకటు సాగదు. వ్యవసాయమే కాకటుండా ఏ పనిలోనైనా కటషవపడేవానికి తగిన ఫలితాన్నివ్వాలి. ఆ కటషవజీవి నంతోషిన్తే కటషవం చేయించుకటున్నవానికి కటూడా శుభ'ం కటలుగుతుంది. మంచి ఫలితం వన్తుంది. కటలకటంరివ కటంట కటన్నీరొలికిన నిరి ఇంట నుండనొల్లదు అన్న నుమతీ శతకటకటర్త బద్దెన వాకట్కులలో ఉన్న అంతరార్థం కటూడా ఇదే. కాబటివ ఎద్దులు ఏడిన్తే నేద్యం ముందుకటు సాగనట్లే, కటషివంచినవాడికి తగిన ఫలితాన్ని ఇవ్వకటపోతే, ఆ కటషవం చేయించుకటున్నవాడు కటూడా అభివృద్ధి చెందడు. ఎంతోమంది కటషవజీవులు ఏడున్తూ ఉంటే ఏ కొద్దిమందో ధనాఢ్యులు నుఖపడాలంటే అది నమంజనం కాదు. సొమ్మొకటడిది సోకొకటడిది అనే సామెత మొరటుగా ఉన్నా ఇతరుల కటషవ ఫలాన్ని వేరొకటరు అనుభ'వించడం అశుభ'దాయకటమైన కటృత్యమని చెబుతుంది.

312


 

చాగంటి సోమయాజులు (చా.సో.) ఈ దోపిడీ వ్యవన్థను తన చాసో కటథల నంపుటిలో చకట్కగా చిత్రీకటరించాడు. ఒకట మునలివాడి చేత పని చేయించుకటుని మల్లె చెటువ నాటించి మల్లెలమ్మించి, రు. 300/- లాభ'ం పొందుతాడు యజమాని. ఆ కటూలివాడేమో యజమాని ఇచ్చిన నాలుగు రాద్ళూ తీనుకొనిపోతాడు. కొన్నాద్ళకటు కటూలివాడు తిండిలేకట మరణిస్తాడు. అతని విషయం యజమానికి తెలిని అతని శ్రమకటు తగిన ఫలితాన్ని ఇవ్వనందుకటు పశ్చాత్తాపపడతాడు. కాబటివ ఎద్దు ఏడిన్తే నేద్యం ముందుకటు సాగదనేది జగమెరిగిన నత్యం.
బైబులు సామెతలో ఎడ్లు దున్ననిచో గాదెలు నిండవు అని ఉంది. ఎడ్లు దున్నాలి. అవి దున్నాలంటే వాటికి బలవర్ధకటమైన ఆ,ారం ఇవ్వాలి. అలా కాకటుండా ఎడ్లను ఏడిపిన్తే అవి పనిచేయలేవు. రైతుల గాదెలు నిండవు. 'కటుప్ప నూర్చెడి ఎద్దు మూతికి చికట్కము పెటవవద్దు' అని మరొకట బైబులు సామెతలో వివరించబడింది. కటూలివానికియ్య వలనిన ధనాన్ని సాయంత్రం వరకటూ నీ యొద్ద ఉంచుకొనవద్దని ఇంకొకట బైబులు నూక్తి తెలియజేన్తుంది.
తెలుగు, బైబులు సామెతలు ఎడ్లను గురించి వివరించినప్పటికీ ఈ రెండు సామెతలు నమానార్థకటంగా కటషవ జీవులందరికీ వర్తిస్తాయి. పశుపక్ష్యాదులనైనా కటషవం చేయించుకొని, వాటికి తగిన పోషణను ఏర్పాటు చేయకటపోతే అవి అనతి కాలంలోనే అంతరిస్తాయి. వాటిమీద ఆధారపడిన నేద్యమైనా, ఏ పనైనా ఆగిపోతుంది. అలాగే కటషవజీవులు కటన్నీరు కారిన్తే ఏ కార్యం ముందుకటు సాగదు. 'నిమ్నజాతుల కటన్నీటి నీరదములు, పిడుగులై దేశమును కాల్చివేయుననుచు, రాట్నమును దుడ్డుగఱ్ఱ కటరానబూని దెనలతో తెంచెగుజరాతు మునలి నెటివ' (గబ్బిలము, రెండవ భాగము) అంటాడు మ,ాకటవి గుఱ్ఱం జాషువ. ఇందులో ఎంతో పరమార్థం, ఈ సామెతల గూఢార్థం తొంగిచూన్తుందనడం నత్యదూరం కాదు.
2
తెలుగు సామెత : ఎద్దుకొద్దీ నేద్యం
బైబులు సామెత : బలము గల ఎడ్లు దున్నినచో పంటలు నమృద్ధిగా పండును (సామెతలు 14:4)

313


 

'ఎద్దుకొద్దీ నేద్యం' అన్న నానుడిలోని నత్యం గ్రామీణులకటు తేటతెల్లం. రైతు నేద్యంలో అతని నేన్తం పశువులే. పల్లెల్లో నోరులేని ఈ మూగ జీవులకటూ రైతన్నలకటూ మధ్య ఉండే ఆత్మబంధం మాటలకటందనిది. ఆరుగాలాలు తనకటు తోడు నిలిచి ఎదురాడకటుండా కటరవోర పరిశ్రమ చేనే పశువులకటంటే రైతుకటు ఇంటిల్లిపాదికీ ఎనలేని ఆపేకట్ష ఉంటుంది. పశువులు కటూడా మొరాయించకటుండా వంచిన నడుము ఎత్తకటుండా విశ్వానంతో పనిచేస్తాయి. పశువులు పుష్ఠిగా ఆరోగ్యంగా ఉంటే ఆ కామందు వ్యవసాయం మూడు పువ్వులు ఆరు కాయలుగా వర్థిల్లుతుంది. ఈ నత్యాన్నే బైబులు సామెత కటూడా 'బలము గల ఎడ్లు దున్నినచో పంటలు నమృద్ధిగా పండును' అని వేరే మాటలలో చెబుతున్నది.
ఇలా ఈ రెండు సామెతలు వ్యవసాయంలో ఎద్దుల పాత్రను విశదపరున్తూ, రైతు తన మంచి కోనమైనా (మంచి పంట కోనమైనా) వాటిని మంచిగా చూచుకొనవలనిన అవనరాన్ని పరోకట్షంగా నొక్కి చెబుతున్నాయి.
3
తెలుగు సామెత : ఒకటనాటి అదను ఒకట ఏటి బ్రతుకటు
అదును చూని పొదలో చల్లినా పండుతుంది.
అదను తప్పితే అరచినా పండదు.
బైబులు సామెత : ఋతువు వచ్చినప్పుడు నేద్యము చేయనివాడు పంటకాలమున ఏమియు కోనికొనజాలడు (సామెతలు 20:4)
నిబద్ధత గలిగి శారీరికట శ్రమ చేయడం ఎంత ముఖ్యమో, చేన్తున్న పనిలో నమయన్ఫూర్తి కటూడా అంతే అవనరం. ఈ భావాన్ని వ్యవసాయ నేపథ్యంలో అచ్చతెలుగు పదాలనుపయోగించి పైన పేర్కొన్న సామెతలు విశదీకటరిన్తున్నాయి.
కాలము, ఆటూపోటులు ఎవరి కోనమూ ఆగవు అని ఒకట ఆంగ్ల సామెత. అనుకటూల పవనాలు వీన్తున్నప్పుడు తెరచాపనెత్తిన నావికటుడు నుదూర తీరాలకటు సాగిపోతాడు. నిత్య శంకితుడు నిత్య దరిద్రుడే. ఇనుము ఎర్రగా కాలినప్పుడే నమ్మెట దెబ్బ పడాలి. కీలెరిగి వాత పెటావలి. అంతా అయిపోయాకట తలపటువకటుని కటూర్చుని లాభ'ం లేదు. ఈ ఆలోచనా విధానం మన వ్యవసాయ రీతుల్లో ఎంతో కీలకటమైనది.

314


 

ఋతుపవనాలు వీన్తున్నాయనగా రైతు ఆ అదును కటనిపెటివ భ'ూమిని పదును చేని నేద్యం ఆరంభిస్తాడు. ఏ కాలానికి జరగవలనింది ఆ కాలానికి జరగాలి. ఎడతెరిపి లేకటుండా వానలు ముంచెత్తినా నషవమే. వాన రాకటడ, ప్రాణం పోకటడ దైవాధీనమన్నటువ తన చేతుల్లో లేనిదాని గురించి కటర్షకటుడు చింతిన్తూ కటూర్చోడు. వాతావరణాన్ని కటనిపెటివ చూన్తూ అదనులో నారు పోయడం, నీరు పెటవడం, నాట్లు వేయడం, కటలుపు తీయడం, ఎరువులు చల్లడం తదితర పనులు ముగించుకటుంటాడు.
ఇటు విత్తనంలోని జీవచక్రానికి అటు ఋతు చక్రానికీ నమన్వయం కటుదిరితే ఇకట భ'ూమాత ప్రసాదించే నిరులకటు అంతుండదు. అందుకే అదును చూచి పొదలో చల్లినా పండుతుందనే లోకోక్తి పుటివంది. అడగవలనిన రీతిలో అడిగితే మనుషులే కాదు, దేవుడూ కాదనడు.
అదను తప్పితే అరిచి గీపెటివనా ఏమీ పండదు అని బైబులు చెబుతున్నది. తొలకటరి వర్షాలు పడిన వెంటనే నాట్లు పడాలి. దేనికైనా నమయం, నందర్భం ఉండాలి. కాలం దాటిపోయాకట ఎంత శ్రమించినా పంట రాదు. ఇది జన సామాన్యంలో బాగా పరిచయమున్న జ్ఞానమే. అయినా ఎందరెందరో అదను ఉన్నప్పుడు ఊరకటుండి ఆ తరువాత శ్రమిస్తారు. అందుకటు ఫలితం ఉండదు. ప్రతిదానికీ దేని నమయం దానికి ఉంది (ప్రనంగి 3:1).
4
తెలుగు సామెత : గొడ్డు రైతుబిడ్డ
దుక్కిటెద్దు చావు పకట్కలో పెద్ళాం చావులాంటిది
పాన్పు నెబ్బరైతే పనరానికి నెబ్బర
పది దుకట్కుల తరువాత దున్నేవాడు పాపాత్ముడు
బైబులు సామెత : నత్పురుషుడు తన పశువులను దయతో చూచును
(సామెతలు 12:10)

315


 

ఈ తెలుగు సామెతలు గ్రామీణ వ్యవసాయికట జీవన చిత్రాన్ని కటరుణ రనస్ఫోరకటంగా వ్యకట్తపరున్తున్నాయి. కటర్షకటుల కటుటుంబాలలో వారికి చెందిన పశువులూ అంతర్భాగాలే. ఆ మూగ జీవులతో రైతు కటుటుంబ జీవితం పెనవేనుకొని ఉంటుంది. గోవులను పవిత్రంగా ఎంచి ఆదరించే నంన్కృతి మనది. గోమాతను లక్ష్మీదేవిగా, పనిచేనే పశువులను బనవయ్యలుగా ఎంచి ఆపేకట్షగా చూచుకటుంటారు రైతులు. యజమాని చూపే దయకటు, ఆపేకట్షకటు నముచిత రీతిలో న్పందించి ఎనలేని అవ్యాజానురాగాలను చూపుతూ మాననికట బంధాన్ని పెంచుకోవడం పశువుల్లో కటూడా న,ాజంగా గోచరమవుతుంటుంది.
భ'ూత దయ అన్నది మన ననాతన ధర్మం. మనకటు ఉగ్గుపాలతో నేర్పించిన నుగుణం. పైన ఉద,ారించిన తెలుగు సామెతలన్నిటిలోనూ మన గ్రామీణ నంన్కృతి, పశుపోషణ విషయంలో తీనుకోవలనిన జాగ్రత్తలు ఎంతో ,ాృద్యంగా గోచరిన్తున్నాయి. నిజంగానే రైతు తన కటడుపున పుటివన వారితో పాటు ఇంటి పశువులను మన్ననతో చూస్తాడు. ఇదొకట ఉత్తమ గుణం. తనతోపాటుగా ఆరుగాలాలు అన్నిరకాలుగా శ్రమించే దుక్కిటెద్దు అర్థంతరంగా చనిపోవడంలోని ఆవేదన కటూడా పై సామెతలో వ్యకట్తమయింది. దుక్కిటెద్దు చావు పకట్కలో పెద్ళాం చావంత బాధ కటలిగించే విషయం.
తరువాతి సామెత పది దుకట్కుల తరువాత దున్నేవాడు పాపాత్ముడు అనేది బైబులు సామెతకటు మిగతావాటికటన్నా దగ్గరగా ఉన్నది. పశువు కటదా, నోరు లేనిది కటదా, ఓర్చుకటుంటుంది గదా అని దయాదాక్షిణ్యలు లేకటుండా అదే పనిగా ప్రొద్దన్తమానం పనిలో పెటవడం అమానుషం. పశువుకటు నైతం విశ్రాంతి అవనరం. మేపగలిగిన తా,ాతు ఉండి కటూడా తన పశువులకటు నరైన దాణా వేయకటుండా నాలుగు ఎండు పరకటలు విదిల్చి చేతులు దులుపుకటునేవాడు కటరివనాత్ముడు. పశువు అదిలించినకొద్దీ పనిచేన్తూనే ఉంటుంది. ఎప్పుడో గానీ మొరాయించదు. అలాగని అదే పనిగా పని చేయించుకటునే వాడు పాపాత్ముడని తెలుగు సామెత, బైబులు సామెత ,ాచ్చరిన్తున్నాయి. జీవకారుణ్య నేపథ్యంలో మన పల్లెపటువల్లో సాధారణంగా కటనిపించే ఈ మనిషి, మూగ జీవుల మధ్య ఉండే బంధం కటమనీయంగా ఈ సామెతల్లో సాక్షాత్కరిన్తుంది.
316


 

5
తెలుగు సామెత : పాటు కటలిగితే కటూటికి కొదువా
దుక్కి ఉంటే దికట్కు ఉంటుంది
దుక్కికొద్దీ పంట, బుద్ధికొద్దీ నుఖం
బైబులు సామెత : ఒడలు వంచి పుడమి దున్నువానికి కటరవులేదు
(సామెతలు 12:11 28:19)
తొలకటరి వానలతో రైతు ,ాలం పటివ పొలం దున్ని వార్షికట వ్యవసాయ యజ్ఞానికి శ్రీకారం చుడతాడు. నేలను నమ్ముకటుని బ్రతికే రైతు తానింత తిని ప్రజానీకానికి ఇంత అన్నం పెడతాడు. తెలుగు సామెతలు మూడూ జానపద శైలిలో ఆత్మీయమైన అచ్చతెలుగు పదాలతో శ్రమైకట జీవన సౌందర్యాన్నీ, సాఫల్యాన్నీ, నంతృప్తినీ ఆవిష్కరిన్తున్నాయి. బైబులు సామెత నూటికి నూరుశాతం తెలుగు సామెతతో శైలిలోనూ, అర్థంలోనూ ఏకీభ'విన్తున్నది.
తెలుగునాట నేద్యంలాగానే ,ీాబ్రూ ప్రజల వ్యవసాయం కటూడా వర్షాధారం. గోధుమలు, బార్లీ, ద్రాకట్ష పంటలు గాకట అంజూర పండ్లు, ఖర్జూరాలు ఆ ప్రజల వ్యవసాయోత్పత్తులు. బైబులు సామెత పుటివన రోజులకటు ఎడ్లతో అరకట దున్నడం ఆ ప్రాంతాలలో పరిపాటి. అంతకటు ముందు న్థూలంగా వారు గొర్రెల కాపరులు. క్రటమేణా వ్యవసాయం వారి ముఖ్య జీవనాధారమయింది.
పైన ఉద,ారించిన అన్ని సామెతల్లోనూ శబ్దం, లయ రమ్యంగా శ్రవణానంద కటరంగా ధ్వనిన్తున్నాయి.
మనోరంజకటరమైన ఈ సామెతలు నేర్పించే సార్వత్రికట నత్యం మరింత ,ాృద్యంగా ఉంది. రెక్కాడితేగానీ డొక్కాడదు అన్న నానుడిలోని నైరాశ్యం ఇందులో కటనిపించదు. నకారాత్మకట ధోరణిలో ఒద్ళు వంచి పనిచేనిన వారి ఇద్ళలో లక్ష్మీదేవి తాండవిన్తుందనే ప్రోత్సా,ాం ఇందులో ఉంది. కటషివంచే కాపులకటు కొదువ లేదు. ఏరువాకట సాగాలి, వానలూ వరపులూ నమయానుకటూలంగా వన్తూపోతూ ఉండాలి. వాగులూ వంకటలూ నిండాలి. పల్లెలు నవధాన్యాలతో పాడిపంటలతో కటదకటదలాడాలి. ఇందులో రైతన్న కాయకటషవం అంతర్భాగం.
పనీపాటూ లేకటుండా, సోమరిగా తిని కటూర్చుంటూ, ఇతరుల జోలికి పోతూ, గిల్లికటజ్జాలు పెటువకటుంటూ కాలం గడిపే ప్రబుద్ధులను ఈ సామెతలు నిరనిన్తున్నాయి.

317


 

మన పల్లెపటువల్లో ఇలాటి నరదారాయుద్ళ పట్ల న,ాజంగానే ఏవగింపు ఉంటుంది. పెద్దలు అన్తమానం ఇలాటి అప్రయోజకటులను మందలిన్తూ వల్లించే సామెతలివి. అదే నమయంలో ఘర్మజలాన్ని నేలను చిందించి ఒద్ళు వంచి దోనిద్ళుగా రాశులుగా ధాన్యం పండించే కటర్మవీరులను భ'ుజం తడుతూ ఈ సామెతలు పలకటడం కటద్దు. ప్రొదువట లేవని కాపుకటు పొలం ఇచ్చేది గడ్డే అనే సామెత కటూడా ఈ కోవలోనిదే.
పరిశీలించిన నమానార్థకాలైన తెలుగు, బైబులు సామెతలలో వ్యవసాయ నంబంధులు ఐదు. వీటిలో ముఖ్యంగా ఆరుగాలాలు కటషివంచి పనిచేయడంలోని సౌందర్యం, విజ్ఞత ఆవిష్కృతమౌతున్నది. రైతు తనకటు చేదోడువాదోడుగా ఉండే మూగ జీవుల పట్ల చూపే అనురాగం కటూడా కటద్ళకటు కటటివనట్లుగా కటనబడుతున్నది.

318


 

రెండవ భాగం:
తెలుగు, బైబులు సామెతలు: ఒకట తులనాత్మకట పరిశీలనం
7. తెలుగు, బైబులు సామెతలు: ఇతరాలు


 

7. తెలుగు, బైబులు సామెతలు: ఇతరాలు
ఇంతకటుముందు పరిశీలించిన అధ్యాయాలలో ఒదగని నమానార్థకాలైన తెలుగు, బైబులు సామెతలను ఈ అధ్యాయంలో పరిశీలిద్దాం.
'నవ్విన నాపచేనే పండుతుందన్న' సామెత వ్యవసాయ నంబంధమైనదైనా దీనికి నమానార్థకటమైన బైబులు సామెత ఉత్కృషవతను బటివ ఈ జతను వ్యవసాయ నంబంధిత సామెతలలో కటలపడం లేదు. 'పెనం మీద నుండి పొయ్యిలో పడినట్లు', 'చెటువ చెడే కాలానికి కటుకట్కమూతి పిందెలు' వంటివి ఈ వర్గంలో ఉన్నాయి.
1
తెలుగు సామెత : చెటువ చెడే కాలానికి కటుకట్క మూతిపిందెలు
బైబులు సామెత : అంత్యదినములలో అపాయకటరములు నంభ'వించును
(2 తిమొతి 3:1)
మొదట చకట్కగా ఉండి రాను రాను అవసాన థలో అవగుణాలు కటలిగిన వారిని ఉద్దేశించి ఈ తెలుగు సామెతను ప్రయోగిస్తారు. చెటువ ప్రథమఫలం బాగా ఉంటుంది. రానురాను చెటువ బల,ీానమైపుడు సారవి,ీానాలైన కాయలు వస్తాయి. ఇది జీవితానికీ, ప్రకటృతిలోని పశుపక్ష్యాదులకటూ, వృక్షాలకటూ కటూడా వర్తిన్తుంది. వినాశకాలే విపరీత బుద్ధిః అనే సామెత కటూడా ఇటువంటిదే. వేమన కటూడా 'చేటు కాలమునకటు చెడుబుద్ధి పుటువను అని అంటాడు. మానవుడు పతనావన్థకటు చేరువౌతున్నప్పుడు మంచి నశించి మానవత్వం మంటగలున్తుంది. పెంచవలనినవాడే తుంచివేస్తాడు. పెటివ పోషించినవాడే కొటివ చంపివేస్తాడు. విశాల దృకట్పథాలు పోయి, ఎవరికి వారు నంకటుచిత భావాలతో నతమతమౌతుంటారు. అన్యాయం, అక్రటమం అందలమెకట్కుతాయి. న్యాయం, ధర్మం అన్నవాణ్ని వింత మనిషిగా చూస్తారు. నీతిని గురించి మాట్లాడడమే నీచ కార్యమౌతుంది. నిజం చెప్పడమే నిషూవరానికి కారణమౌతుంది. చెటువ చెడే కాలానికి మామూలు పిందెలు కాకటుండా కటుకట్కమూతి పిందెలు, వికటృతాకారాలు, విలకట్షణాలు చోటుచేనుకటుంటాయి.
బైబులు నందర్భానికొన్తే అంత్యదినాలు, అపాయకటరమైన నమయం. అనుచితాలు, అవాంఛితాలు నంభ'వించే కాలం. పిదపకాలం, పిదప బుద్ధులు కటనిపించే కాలం మానవులలో మార్పు వన్త్తుంది. ధనాపేకట్ష గలవారు, బింకటములాడేవారు, అ,ాంకారులు,

319


 

తల్లీదండ్రులకటు అవిధేయులు, కటృతఘ్నులు, అపవిత్రులు అధికటమౌతారు. అనురాగ ర,ిాతంగా ద్వేషంతో అపవాదులు కటల్పిన్తూ, క్రటూరత్వంతో నజ్జనులను ద్వేషించేవారు ప్రబలుతారు. మూర్ఖత్వంతో దేవునికటంటే నుఖానుభ'వాన్ని ఎకట్కువగా ప్రేమించేవారు విన్తరిస్తారు. పైకి భ'క్తిగలవారివలె ఉంటూ, దాని శక్తిని తెలియనివారు అధికటమౌతారు. ఇలాంటివారిలో దేవుణ్ణి నమ్మినవారు, ఆన్తికటులైనవారు చేరకటూడదు.
అంతిమ ఘడియలలో అనర్థాలకటు పాల్పడేవారి విషయంలో ఈ సామెతలను వాడతారు. ఇనుప గజ్జెల తల్లి తిష్ఠ వేనుకటుని కటూర్చున్ననాడు ఎవరి మాట పొనగనీయకటుండా విపరీత బుద్ధులు ప్రదర్శిస్తారు. పోగాలము దాపురించినవాడు కటనడు, వినడు, మూర్కొనడు గదా. రావణానురుడు, దుర్యోధనుడు దీనికి ప్రత్యకట్ష తార్కాణాలు.
2
తెలుగు సామెత : నవ్విన నాపచేనే పండును
బైబులు సామెత : ఇల్లు కటటువవారు పనికి రాదనిన రాయే మూలరాయి అయ్యెను (కీర్తనలు 118:22 మత్తయి 21:42)
మనము నవ్వి గేలిచేనిన వెర్రివాడే దేవుని పుత్రుడయ్యెను (జ్ఞానగ్రంథం 5:4)
నాపచేను నవ్వదు. తనను చూచి నవ్వినవారి ,ాదనను నవాలుగా తీనుకటుని ప్రగతి సాధించి మెప్పిన్తుంది. తిరస్కారపాత్రమైనదే శిరోధార్యమవుతుంది. ఈ విడ్డూరం తరచుగా మనకటు తారనపడుతూ ఔరాయనిపిన్తుంది. తెలుగు సామెత వ్యావసాయకట నేపథ్యం నుండి ఈ నత్యాన్ని ప్రకటటిన్తుండగా, బైబులు సామెతలు న్వజనంచే తిరన్కృతుడై తదనంతరం జగదేకటవంద్యుడై వినుతికెక్కిన పావన క్రీన్తు పుణ్య లీలలను దర్శిన్తున్నాయి.
చంద్రగుప్తుడిని దానీ పుత్రుడని రోని వెద్ళగొటావరు రాకటుమారులు. కటండబలంతో అకటుంరివత దీకట్షతో అతడు పరాక్రటమించి చాణకట్య భ'ూనురుని అండతో నందవంశాన్ని కటూకటటివేద్ళతో పెకటలించగలిగాడు. తనదైన రాజవంశ పరిపాలనను భారతావనిలో స్థాపించగలిగాడు.
జొన్న మొదలగు పంటలను వేనిన చేలను కోయగా మిగిలిన కొయ్యగాలు

320


 

మోడులు చిగురించగా ఏర్పడినదే నాపచేను. అటువంటి నాపచేలు సాధారణంగా పండవు కాబటివ వాటిని చూచినవాద్ళు ఎగతాళిగా నవ్వుతారు. అటువంటి చేను పండితే...! ఈ నేపథ్యం నుండి పుటివనది ఈ తెలుగు సామెత. దీనికి చకట్కటి ఉదా,ారణం మౌర్య చంద్రగుప్తుని చరిత్ర.
భ'వన నిర్మాణానికి చెకట్కుడు రాద్ళను ఇటుకటలను ఉపయోగిస్తారు. ఒకట్క శిలను మాత్రం భ'వనమంతటికీ తలమానికటంగా నిలపడం కోనం శిల్పి వేరే నమూనాలో చెక్కి ఒకట పకట్కన ఉంచాడు. అతడు వెడలిపోయాకట పనివారు వచ్చారు. ఒకే మూనలో ఉన్న రాద్ళను పేర్చి ఇల్లు కటటవనారంభించారు. వేరుగా కటనిపిన్తున్న శిలను చూచి దాని ఉపయోగమేమిటో అంతుబటవకట దాన్ని చులకటన చేని ఒకట మూలన పడవేశారు. ఎందుకటంటే వారు కటటేవ నిర్మాణంలో మిగిలిన రాద్ళతో ఇది ఇమడడం లేదు. అంతా పూర్తయ్యాకట ప్రధాన శిల్పి వచ్చి ఆ శిలనుంచవలనిన స్థానం నూచించినప్పుడు అందరికీ అవగతమయింది దాని ప్రాధాన్యం. మనుజావతారుడైన మ,ా దేవుడు మానవ నమాజంలో ప్రత్యేకటంగా అగుపించడంతో నాటి ప్రజలు ఆయనను నిరనించారు. ఆయన దివ్య ప్రవచనంలో పరమార్థమెంచలేకట పనిగటువకటుని ఆయనను పరిమార్చారు. అయితే ఆయన మృత్యుంజయుడై ముక్తిప్రదాతగా నిం,ాననాధీశు డయ్యాడు. ఆ విధంగా ఇల్లు కటటేవవారు నిషేధించిన రాయి మూలరాయి అయిందన్న సామెత నిద్ధించింది.
జ్ఞానగ్రంథంలో కటనిపించిన సామెత మరికొంత ప్రత్యకట్షంగా ఈ నత్యాన్ని వ్యకట్తపరున్తున్నది. ఆనాటి ప్రజలు యేను మృత్యుంజయుడైన తరువాత నిర్ఘాంతపోయి తమతో తాము ఆయనకటు అన్వయించుకొనిన ప్రవచంలోని నూక్తి ఇది.
ఏ పుటవలో ఏ పామున్నదోనన్నటువ ఎవరినైనా తృణీకటరించి తూలనాడడం విజ్ఞులకటు తగదు. ఎందుకటంటే నాపచేను పండవచ్చు! వెర్రివాడని వెలివేనినవాడే ఉర్వినాథుడుగా పరిణమించవచ్చు!
3
తెలుగు సామెత : పెనం మీదనుంచి పొయ్యిలో పడినట్లు
బైబులు సామెత : ఎలుగుబంటిని తప్పించుకొనినవాడు నింగము బారిన పడినట్లు (ఆమోను 5:19)

321


 

ఒకట అపాయాన్ని తప్పించుకటుని పెద్దదైన మరొకట అపాయంలో పడినపుడు పై తెలుగు సామెతను ఉపయోగిస్తారు. పెనం మీద ఒకట వన్తువు కాలిపోతూ ఉంటుంది. దాని నుండి తప్పించుకోవాలంటే పెనం మీద నుండి బయటపడాలి. అలా కాకటుండా పొయ్యలో పడితే....?
బైబులు సామెత కటూడా ఇదే భావాన్ని తెలియజేన్తున్నది. ఎలుగుబంటి నుండి తప్పించుకోవడమంటే ఇకట ఏ ప్రమాదమూ లేకటుండా నురక్షితంగా ఉండాలి. అలా కాకటుండా ఎలుగుబంటి నుండి తప్పించుకొని, దానికటంటే పెద్దదైన నింగం బారిన పడితే, ఒకట ప్రమాదాన్ని తప్పించుకొనబోయి దానికటంటే మరీ పెద్దదైన ప్రమాదంలో చికట్కుకొన్నటువ. ఇటువంటి నందర్భాలలో ఈ బైబులు సామెతను ఉపయోగిస్తారు. క్రింద పడబోయి, ఆధారం కోనం గోడను పటువకటుంటే దాని మీద విష నర్పముంటే ఇకట చెప్పేదేముంది?
4
తెలుగు సామెత : మూలిగే నకట్కమీద తాటికాయ పడినటువ
గోరుచుటువపై రోకటటిపోటు
బైబులు సామెత : మూల్గెడు నకట్కమీద తాటికాయ పడినటువ (యోబు 12:5)
దుర్దశలో ఉన్నవాణ్ణి మరింత అథఃపాతాదానికి దొకట్కజూస్తారు లోకటులు. మానవులలో ఇదొకట విచిత్ర న్వభావం. గజనీ మ,ామ్మదు ఇస్తానన్న ఈనాము ఇవ్వకటుండా మోనగించగా క్రటుంగిపోయి ఉన్న ఫిరదౌనిని వధించనాజ్ఞాపించాడు నుల్తాను. పండు వృద్ధాప్యంలో ప్రాణాలరచేతిలో పటువకొని ఫిరదౌని పారిపోయిన విధం జాషువాగారు వివరిన్తూ,
'పడమటికి బ్రొద్దువాలిన
నడుగడుగున కటులికిపడెడు నబలలతో దా
నడు గొకట యామడగా న
య్యడ విని బయనింపసాగె నంత నొకటదెనన్‌'
అనడంలో ఫిరదౌనికి కటలిగిన కటతావలకటు కటన్నులు చెమర్చకట మానవు.

322


 

తెలుగు బైబులు సామెతలు అభివర్ణించిన నన్నివేశం దయనీయమైనది. నకట్క అనలే అల్పజీవి. అందునా అన్వన్థత కటలిగి కొనప్రాణంతో ఉన్నది. మండుటెండలో కొంత నీడనాశించి తాటిచెటువ నీడన వచ్చి చేరింది. అంతలో పండిన పెద్ద తాటి పండు ఆ అర్భకట జీవిపై రాలిపడి విలవిలలాడించింది.
అదేమిటో గానీ గోరుచుటువ పైననే పడుతుంది రోకటటిపోటు. నిలువ నీడలేకట ర,ాదారి అంచున ఆదమరచి నిద్రించే నిర్భాగ్యుల మీదికే దూనుకటుపోతుంది బరువైన వా,ానం. వేరే చోటు లేకట నదీతీరాన గుడినెలు వేనుకొన్నవారే వరదలపాలై జీవనం చిన్నాభిన్నమై వీధిన పడతారు. దళిత శ్రామికట నిరుపేదల మీదనే కటడగండ్ల వాన కటురిపించడం విధి వినోదం కాబోలు.
బైబులు సామెత నుడివే నమయంలో యోబు మనోభావాలు వర్ణనాతీతం. ఒకట్కనాటనే నమస్తాన్నీ కోల్పోయి బికారిగా ఫకీరుగా మిగిలిన ఆ మ,ాత్మునికి తన మిత్రుల తిరస్కారం అశనిపాతంగా తోచింది. దుర్దశలో ఉన్న తనను తన ,ిాతులని తాను అనుకొన్నవారు తూలనాడడం అతని పాలిట మూలిగే నకట్కపై తాటికాయ పడినటవనిపించింది. ఈతిబాధలతో వేసారి ఉన్నవారికి మరింత గడ్డుకాలం దాపురించడాన్ని అభివర్ణిన్తూ ఈ సామెతలను ఉపయోగిస్తారు.
ఇప్పటివరకటు పరిశీలించిన అధ్యాయాలలో ఇమడని ఈ సామెతలు మనమెరుగగలిగినదీ, గ్ర,ిాంచగలిగినదీ, ఊ,ిాంచగలిగినదీ పరిమితమే నన్న న్పృ,ాను మనలో కటలిగిన్తున్నాయి.

323


 

ఉపనం,ారం


 

ఉపనం,ారం
తెలుగు, బైబులు సామెతల తులనాత్మకట పరిశీలనం ముగించబోయే ముందు నిం,ావలోకటనం చేనుకోవడం నమంజనం.
ఈ నిద్ధాంత గ్రంథం మొదటి భాగమైన నైద్ధాంతికట నేపథ్యంలో చూచినట్లుగా సామెత జానపద విజ్ఞానంలో మౌఖికట జానపద విజ్ఞానానికి చెందిన కటథార,ిాత వచన శాఖకటు నంబంధించినది.
ఈ నిద్ధాంత గ్రంథంలో సామెత నిర్వచనాలలో పేర్కొనినట్లుగా 'సామెతలు అనుభ'వమే పునాదిగా ఉన్న సాంప్రదాయికట అభివ్యకట్తులు' (ఆర్వీయన్‌ నుందరం). అవి 'ఒకట జాతి యొకట్క అనుభ'ూతి పారమ్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి' (విశ్వనాథ నత్యనారాయణ) 'జాతి అనుభ'వాలను ఆత్మను ఆవిష్కరిస్తాయి' (ఫ్రాన్సిన్‌ బేకటన్‌). అందువలన వాటిని 'సామాన్య జనుల యొకట్క అనుభ'వ సాగరాలుగా పేర్కొనవచ్చును' (కాలిపు వీరభ'ద్రుడు).
ఈ నైద్ధాంతికట నేపథ్యంతో అనంఖ్యాకటంగా ఉన్న తెలుగు, బైబులు సామెతలను పరిశీలించాను. వాటిలో నమానార్థకాలుగా ఉన్నవాటిని పరిశోధించాను. ఈ పరిశోధనలో నమానార్థకాలుగా ఉన్న జంట సామెతలలో ఒకట దానిలోని భావం రెండవదానిలో విన్తరించినదా, నంకోచించినదా లేకట ఉద్దీపించినదా మొదలైనవాటి మీద దృషివని నిలిపాను. ఈ పరిశోధనలో జంట సామెతలలోని ఒకట సామెత విషయాన్ని సామాన్య రీతిలో చెప్పి ఊరుకటుంటే రెండవది దాని పర్యవసానాన్ని కటూడా పేర్కొనడం గమనించాను. కొన్ని జతలలో రెండు సామెతలు ఖచ్చితమైన భావైకట్యంతో పరన్పరం ఊతమిచ్చుకొనేలా కటనిపించాయి. పరిశీలించిన వాటిలో చాలా తెలుగు సామెతలు ఆలంకారికటంగా ఉంటే బైబులు సామెతలు చాలాచోట్ల నిరలంకారంగా ఉన్నాయి. అందుకటు అవి ,ీాబ్రూ, గ్రీకటు భాషల నుండి అనువాదమైనవి కాబటివ మూల భాషలలో ఉన్న సొగను అనువాదంలో అంతగా ఉండకటపోవడం కటూడా ఒకట కారణం కావచ్చు.
మానవ న్వభావానికి నంబంధించిన నమానార్థకటమైన తెలుగు, బైబులు జంట సామెతలలో దుర్గుణాలను ఎత్తి చూపేవే ఎకట్కువగా ఉన్నాయి. దీని అర్థం విడివిడిగా చూచినప్పుడు కటూడా తెలుగు, బైబులు సామెతలలో నద్గుణాలను గురించి చెప్పేవి తకట్కువగా ఉన్నాయని కాదు. తెలుగు, బైబులు సామెతలలో నమానార్థకాలైన వాటిలో ఈ కోవకటు చెందినవే ఎకట్కువగా ఉండడం మాత్రమే దీనికి కారణం.

324


 

అయితే ఇకట్కడ గమనించవలనినది వేరొకటటున్నది. సామెత నేరుగా నద్గుణాలను గురించి ప్రస్తావించినా, దుర్గుణాలను గురించి ప్రస్తావించినా అందులో అంతర్లీనంగా ఉన్న నందేశం మాత్రం విజ్ఞతనూ, నుగుణాన్నీ అలవరచుకోమనే. ఉదా,ారణకటు 'నోరు మంచిదైతే ఊరు మంచిదౌను' అన్నా, 'అటుకటులు బొక్కే నోరు, ఆడిపోనుకటునే నోరు ఊరుకోవు' అన్నా ఇవి రెండూ వాచాలత్వాన్ని ఖండిన్తూ, వాకట్శుద్ధిని కటలిగి ఉండాలని ఉద్బోధించేవే.
ఈ పరిశోధనలో పరిశీలించిన నమానార్థకాలైన తెలుగు, బైబులు సామెతలను బటివ ఈ రెండు జాతులను గురించి తెలున్తున్న మరికొన్ని విషయాలు ఇవి: రెండు జాతుల వారికి ఈ సామెతల కాలంలో ప్రధాన వృత్తి వ్యవసాయం. వ్యవసాయం అకట్కడా ఇకట్కడా కటూడా ప్రధానంగా వర్షాధారమైనదే. రెండు జాతులవారు ఆన్తికటులే. అపారమైన మత వాఙ్మయం కటలిగినవారే. పాలనాపరంగా రాచరికట వ్యవన్థలో ఉన్నవారే. నత్య నంధత, వాకట్శుద్ధి వంటి విలువలు వారికీ వీరికీ శిరోధార్యమైన ఆదర్శాలే. రెండూ పురుతాధికట్య నమాజాలే. అందువలన న్త్రీ పరిన్థితి అకట్కడా ఇకట్కడా ఇంచుమించుగా ఒకట్కటే.
సామెత నిర్వచనాన్ని బటివ చూచినపుడు భౌగోళికటంగా వేలకొలది మైద్ళ దూరంలోనున్న తెలుగు, బైబులు నమాజాలలో వేల, వందల కొలది నంవత్సరాల క్రితం పుటివన సామెతలలో ఇన్ని నమానార్థకాలు ఉండడానికి ప్రధాన కారణం మానవులు ఎకట్కడున్నా, ఎలా ఉన్నా వారి అనుభ'ూతులు, అనుభ'వాలు ఒకే విధంగా ఉండడం.
కాఫీ మొకట్క బ్రెజిలరలో పెరిగినా, భారతదేశంలో పెరిగినా, పేరు ఏదైనా అది కాఫీ మొక్కే. దాని మౌలికట న్వభావం ఎకట్కడున్నా ఒకట్కటే. ఇదే నత్యం మానవులకటు కటూడా అన్వయిన్తుంది. శ్వేత జాతీయుడైనా నీలవర్ణుడైనా, అమెరికాలోనున్నా ఆఫ్రికాలోనున్నా మనిషి రాగద్వేతాలూ, న,ాజ న్వభావాలూ, నంవేదనలూ ఒకే విధంగా ఉంటాయి. దానినే నమానార్థకాలైన ఈ తెలుగు, బైబులు సామెతలు న్పషవం చేన్తున్నాయి.
అందువలన ద,ాన నంస్కారానికి పురికొల్పే నంకటుచితమైన నరి,ాద్దులను, కటృత్రిమమైన గుర్తింపులను ప్రకట్కనపెటివ విశాల దృకట్పథాలను పెంపొందించే వనుధైవ కటుటుంబకట భావంతో మానవులు ముందుకటు సాగడం ఉత్తమోత్తమం, శ్రేయోదాయకటం!

325


 

అనుబంధం


 

అనుబంధం
తెలుగు, బైబులు సామెతలు - నమానార్థకాలు
మానవ న్వభావం: న,ానశీలత

మానవ న్వభావం: న్నే,ాం

మానవ న్వభావం: మూర్ఖత్వం
తెలుగు సామెత
1. గంజాయి తోటలో తులని మొకట్కవలె
2. పుటము వేనినదే బంగారం
1. అకట్కరకటు వచ్చినవాడే అయినవాడు
2. కటలనిరాని కాలంలో కటలిసొచ్చేవాడే న్నే,ిాతుడు
3. చెడి న్నే,ిాతుని ఇంటికి పోవచ్చు గానీ సోదరునింటికి పోరాదు
1.ఎత్తెత్తిపోనినా ఇత్తడి బంగారమగునె?
2. ఏటివంకటలెవరు తీరుస్తారు? కటుకట్కతోకట నెవరు చకట్కజేస్తారు?
3. కాకిని తెచ్చి పంజరంలో ఉంచితే చిలుకట పలుకటులు పలుకటుతుందా
4. కటూర్చున్న కొమ్మను నరుకటుకొన్నట్లు (పటువ గొమ్మను నరుకటుకొన్నటువ)
5. కొండను తవ్వి ఎలుకటను పటివనట్లు బైబులు సామెత
ముండ్ల తుప్పలలో లిల్లీ పుష్పములాగా (పరమగీతం 2:2)
వెండి బంగారములను కటుంపటి పరీక్షించును (సామెతలు 17:3)
న్నే,ిాతుల కొరకటు ప్రాణమిచ్చువాడే నిజ మైన న్నే,ిాతుడు (యో,ాను 15:13)
నంపదలలో మంచి మిత్రుని గుర్తింప జాలము.కాని ఆపదలలో చెడ్డ న్నే,ిాతుని తప్పకట గుర్తించవచ్చును (నీరా 12:8)
ఆపదలు వచ్చినప్పుడు న్నే,ిాతునింటికి పొమ్ముగాని సోదరునింటికి పోవలదు (సామెతలు 27:10)
మూర్ఖుని రోటబెటివ దంచినను వాని మూర్ఖత్వమును తొలగింపజాలము (సామెతలు 27:22)
వంగినదాని వంకటర తీయలేము (ఉపదేశకటుడు 1:15)
కటూషు దేశన్తుడు (నల్ల జాతివాడు) తన చర్మమును మార్చుకొనగలడా? చిరుత పులి తన మచ్చలను మార్చుకొనగలదా? (యిర్మీయా 13:23)
మూఢురాలు తన చేతితో తన ఇల్లు ఊడబెరుకటును (సామెతలు 14:1)
ఒకటడు లోకటమంతా నంపాదించుకొని తన ఆత్మను పోగొటువకొనిన అతనికేమి ప్రయోజనం? (మత్తయి16:26)
326 

6. చేతులు కాలిన తరువాత ఆకటులు పటువకటున్నటువ
7. తా మెచ్చింది రంభ' - తా మునిగింది గంగ
8. తెడ్డుకేమి తెలును కటూరల రుచి? ఎద్దుకేమి తెలును అటుకటుల రుచి?
9. తేనె పోని పెంచినా వేపకటు చేదు పోదు
10. పంది బురద మెచ్చు, పన్నీరు మెచ్చునా?
11. పెంటమీద రాయి వేన్తే ముఖమంతా చిందుతుంది
12. మనిషికొకట మాట గొడ్డుకొకట దెబ్బ
13. రామాయణమంతా విని రామునికి నీత ఏమవుతుందని అడిగినటువ
1. అతి వినయం ధూర్త లకట్షణం
2. ఉండేది గటివ, పోయేది పొటువ
3. ఉన్నమ్మ గతే ఇలా ఉంటే లేనమ్మది ఎలాగుంటుంది?
4. ఊరందరిది ఒకట త్రోవ, ఉలిపి కటటెవది ఇంకొకట త్రోవ గురువుల బోధలను పెడచెవిని పెటివతిని వారి ఉపదేశములను లెకట్కచేయనైతిని (సామెతలు 5:13)
మూఢుని మార్గము వాని దృషివకి నరి యైనది (సామెతలు 12:15)
మూఢుని యెదలో జ్ఞానము నిలువదు (సామెతలు 14:33)
మూర్ఖునికి బోధింపగోరి పలుకటులను వ్యర్థము చేనికొనవలదు (సామెత 23:9)
స్నానము చేయించినంత మాత్రమున పంది బురదగుంటలో పొర్లాడకట మానునా? (2 పేతురు 2:22)
మూర్ఖుని మందలించువాడు నవ్వుల పాలగును, దుషువని ,ాచ్చరించువాడు అవమానములు కొనితెచ్చుకొనును (సామెతలు 9:7)
మూర్ఖుడు నూరు దెబ్బలకటు నేర్చుకొన లేనిది వివేకటశాలి ఒకట్క మందలింపుతో నేర్చుకొనును ( సామెతలు 17:10)
మూర్ఖుడు చెప్పినదంతయు విని, నీవేమి చెప్పితివని అడుగును (నీరా 22:8)
దుషువడు నకట్క వినయముతో దండము పెటివనను నమ్మరాదు (నీరా 12:11)
దుర్మార్గుడు కటద్లమున గాలికెగిరిపోవు పొటువలాంటివాడు (కీర్తన 1:4)
పచ్చి మ్రానుకే ఇట్లు జరిగితే ఎండిన మ్రాను గురించి ఏమి చెప్పగలము? (లూకా 23:1)
స్వార్థపరుడు ఇతరులతో కటలియకట తనకటు తాను జీవించును (సామెతలు 18:1)
మానవ న్వభావం: దౌషవ్యం

327 

5. కటూనే గాడిద మేనే గాడిదని చెరిపినటువ
6. కొండంత కాపురం కొండేలతో నరి
7. గాటిలో కటుకట్క గడ్డి తినదు,
తిననీయదు
రెడ్డివారి దున్నపోతు తానెకట్కదు, ఇంకొకటదానిని ఎకట్కనియ్యదు
8. గాడిదకేమి తెలును గంధపు పొడి వానన?
9. తాజెడ్డ కోతి వనమెల్లా చెరిచే
10. తేలు వలె కటుటివ పోయినాడు
11. నకట్కలు బొకట్కలు వెదకటును
12. పాలుపోని పెంచినా పాము కటరవకట మానదు
13. పుటువకటతో వచ్చిన బుద్ధి పుడకటలతో గానీ పోదు
1. అటుకటులు బొక్కే నోరు, ఆడిపోనుకటునే నోరు ఊరుకోవు
2. ఆడదాని నోట నువ్వు గింజ నానదు దుషువలు తోటివారిని అపమార్గము పటివంతురు (సామెతలు 16:29)
కొండెములు చెప్పువారు కొంపలు కటూల్చిరి (నీరా 28:14)
అపదూరులు మోపువారు ఇల్లాండ్రకటు విడాకటులిప్పించిరి (నీరా 28:15)
మీరు న్వర్గములో ప్రవేశింపరు,
ప్రవేశించు వారిని ప్రవేశింపనియ్యరు (మత్తయి 23:13)
దుషువలు మంచిని ఎట్లు మాట్లాడగలరు? (మత్తయి 12:34)
దుషువడు తోడివారిని మోనగించి అప మార్గము పటివంచును(సామెతలు16:29)
పొరుగువానిని నీ ఇంటికి కొనివత్తువేని అతడు తగవులు పెటివ నీకటును నీ కటుటుంబమునకటును మధ్య చీలికటలు తెచ్చును (సామెతలు 11:34)
దుషువడు మంచి పనులలో కటూడ తప్పు పటువను (నీరా 11:31)
దుషువలకటు దయచూపినా వారు నీతిని నేర్చుకొనరు (యెషయా 26:10)
చెడ్డవారు చనిపోవు వరకటు చెడ్డవారుగానే ఉందురు (నీరా 11:16)
అజ్ఞాని ఆలోచన లేకట నోటికి వచ్చినట్లు వదరును (నీరా 21:26)
నోటిని, నాలుకటను భ'ద్రము చేనుకొను వాడు శ్రమల నుండి తన ప్రాణమును కాపాడుకొనును (సామెతలు 21:23)
వాచాలుడు ర,ాన్యమును దాచలేడు (సామెతలు 20:19)
మానవ న్వభావం: వాకట్శుద్ధి, వాచాలత్వం
328 

3. ఎముకట లేని నాలుకట ఏమయినా పలుకటుతుంది
4. కాలుజారితే తీనుకోవచ్చు గాని నోరు జారితే తీనుకోలేము

5. జి,ా్వచేత నరులు చిక్కి నొచ్చిరి గదా
6. తలుపుకి గొద్లెం నోటికి కటద్లెం ఉండాలి
7. నాలుకట దాటితే నరకటము
8. నోరు మంచిదైతే ఊరి మంచిదౌను
9. మంచివాడు మాట్లాడినదే మందు
10. మాటలే మంత్రాలు
1. అంగిట బెల్లం, ఆత్మలో విషం
2. కటడుపులో లేనిది కౌగలించుకటుంటే వన్తుందా? కొరడా దెబ్బ ఒడలిమీద బొబ్బలు పొక్కించును. కాని దుషువని జి,ా్వ ఎముకట లను కటూడా విరుగగొటువను
(నీరా 28:17)
రాతి నేల మీద జారుట కటంటే నోరు జారుట ,ానికటరము (నీరా 20:18)
తన నోరు కాచుకొనువాడు తన్ను కాపాడుకొనును, ఊరకొనకట మాటలాడు వాడు తనకటు నాశము తెచ్చుకొనును (సామెతలు 13:3)
నాలుకట తెచ్చిపెటువ చావు ఘోరమైనది. నాలుకట కటంటే పాతాద లోకటము మెరుగు (నీరా 28:21)
మూఢుని పలుకటులు నాశమును తెచ్చును, అతని మాటలే అతనికి ఉరులగును (సామెతలు 18:7)
నీ పొలమునకటు ముద్లకటంచె వేనుకొనునట్లే నీ నోటికి తలుపు పెటివ గడి బిగింపుము (నీరా 28:24-25)
నాలుకట కటంటే పాతాద లోకటము మెరుగు (నీరా 28:21)
నాలుకటను బటివయే నరుని జీవిత ముండును (సామెతలు 18:21)
బుద్ధిమంతుల పలుకటులు మందువలె మేలు చేయును (సామెతలు 12:18)
మృదువైన మాట కోపమును చల్లార్చును. నొప్పించు మాట కోపమును రేపును (సామెతలు 15:1)
కటపటాత్ముడు తన ,ాృదయంలోని ద్వేషమును ఇచ్చకటపు మాటలతో కటప్పి వేయును (సామెతలు 26:24)
మిత్రుడు కొటివ గాయపరచినను పరవా లేదు, కాని శత్రువు ముద్దుపెటివనను నమ్మకటూడదు (సామెతలు 27:5,6)

మానవ న్వభావం: కటపటం
329


 

3. చెప్పేవి నీతులు, తీనేవి గోతులు

4. తలలు బోడులైన తలపులు బోడులా!
5. తప్పులెన్నువారు తమ తప్పులెరుగరు
6. పెదవుల పైన తేనె, మననులో విషం
7. పైన పటారము, లోన లోటారము
8. మేకట వన్నె పులులు
1. అంత ఉరిమి ఇంతేనా కటురినేది
2. అన్నీ ఉన్న విన్తరాకటు అణిగిమణిగి ఉంటుంది. ఏమీ లేని విన్తరి ఎగిరెగిరి పడుతుంది
3. కటంచు మ్రోగునట్లు కటనకటంబు మ్రోగునా?
4. చేనుకటున్నదానికి మూనుకోను లేదు, ఉంచుకటున్నదానికి ఉభ'యరాగాల చీర - ఆలుబిడ్డలు అన్నానికి అలమటిన్తుంటే లంజకటు బిడ్డలు లేరని రామేశ్వరం పోయినటువ దీర్ఘ జపములు జపించుచు వితంతువుల ఇండ్లను దోచుకొనువారు కటపట భ'కట్తులు (మత్తయి 23:14)
బయటకటు నీతిమంతులుగా కటనబడుచూ, లోపల కటల్మషంతో నిండినట్లు (మత్తయి 23:28)
నీ కటంటనున్న దూలమును మరచి ఎదుటి వాని కటంట నలునును ఎంచకటు (మత్తయి 7:5)
దుషువనకటు పెదవుల మీద తేనె, ,ాృదయములో విషముండును (నీరా 12:16)
నున్నము కొటివన నమాధులు (మత్తయి 23:27)
గొర్రె తోలు కటప్పుకటున్న తోడేద్ళు (మత్తయి 7:15)
నరుడు వాగ్దానము చేనియు వన్తువులను ఇయ్యకటుండుట, మబ్బు గాలి ఆర్భాటము చేనియు, వాన కటురియ కటుండుట వంటిది (సామెతలు 25:14)
అజ్ఞుడు ఆలోచన లేకట నోటికి వచ్చినట్లు వదరును. జ్ఞాని చకట్కగా ఆలోచించి గాని నంభాషింపడు (నీరా 21:26)
కొందరు మితముగా మాటలాడుటచే జ్ఞానులనబడుదురు. కొందరు అమితము గా మాటలాడుటచే చెడ్డపేరు తెచ్చు కొందురు (నీరా 20:5)
సొంత కటుమారులు ఆకటలితో అలమటించుచుండగా తండ్రి తన ఆన్తిని మిత్రులకటు పంచి ఇచ్చినట్లు (యోబు 17:5)
మానవ న్వభావం: డంబం


330 

మానవ న్వభావం: సోమరితనం
5. తినడానికి తిండి లేదు గాని తనవారికి తద్దినాలట
6. మింగ మెతుకటు లేదు, మీసాలకటు నంపంగి నూనె!
1. ఎద్దు వలె తిని, మొద్దు వలె నిద్ర పోయినటువ
2. ఒద్ళు వంగనివాడు దొంగలలో కటలుస్తాడు
3. గోరంత నిర్లకట్ష్యం కొండంత నషవం
4. ప్రొద్దున లేవని కాపుకటు పొలం ఇచ్చేది గడ్డే
1. అడ్డెడు వడ్లు ఆశకటుబోతే, తూమెడు వడ్లు దూడ తినిపోయింది
2. ఆశకటు అంతం లేదు
3. దురాశ దుఃఖమునకటు చేటు ఇకట్కటువలలో ఉన్నపుడు డాబునరి పనికి రాదు (నీరా 18:33)
గొప్పవాని వలె తిరుగుచూ ఆకటలితో చచ్చుటకటంటే సామాన్యునివలె బ్రతుకటుచు కటడుపు కటూడు నంపాదించుకొనుట మేలు (సామెతలు 12:9)
కొందరు ఏమియు లేకటున్నను నంపన్నుల వలె నటింతురు (సామెతలు 13:7)
సోమరీ, ఎందాకట నీవు పండుకొని యుందువు? ఎప్పుడు నిద్ర లేచెదవు? (సామెతలు 6:9)
సోమరి బానినయగును (సామెతలు 12:24)
సోమరి లేమిని అనుభ'వించును (సామెతలు 10:4 14:23 19:15)
కొంచెమునేపు నిద్రింపుము, కొంచెము నేపు కటునికిపాట్లు పడుము, ఈ లోపల దారిద్య్రము దొంగవలె వచ్చి నీ మీద పడును (సామెతలు 24:33-34)
సోమరి రైతు పేదరికటమున మ్రగ్గును (సామెతలు 28:19)
సోమరికి వేట చికట్కదు (సామెతలు 12:27)
దురాశతో సొమ్ము చేనుకొనువాని కటుటుంబమునకటు ఆపద తప్పదు (సామెతలు 17:23)
నరుని ఆశకటు అంతం లేదు (సామెతలు 27:20 యోబు 20:20)
దురాశ వలన ఆపద కటలుగును (సామెతలు 19:22)
మానవ న్వభావం: దురాశ


331


 

మానవ న్వభావం: కటృతఘ్నత
4. పొరుగింటి పుల్లకటూర రుచి
1. ఇంటిలోవాడే కటంటిలో పొడిచాడు
2. ఏరు దాటి తెప్ప తగలబెటివనటువ
అకట్కర గడుపుకొని తక్కెడ పొయ్యిలో పెటివనటువ
అకట్కరపడితే ఆదినారాయణ, అకట్కర తీరితే గూదనారాయణ
3. తిన్న ఇంటివాసాలు లెకట్కపెటివనట్లు
1. గొడ్డుటావు పాలు పితికినట్లు
2. గోదావరి పారినా కటుకట్కకటు గతుకటునీద్లే
3. దానము చేయని చేయి, కాయలు కాయని చెటువ
1. నక్కెకట్కడ? నాకటలోకటమెకట్కడ?
2. నవరత్నాలన్నీ ఒకటచోట, నత్త గుల్లలన్నీ ఒకటచోట
3. పిచ్చుకట మీదనా బ్ర,ా్మన్త్రం దొంగిలించిన భోజనము మిక్కిలి రుచిగా నుండును (సామెతలు 9:17)
నా ఇంట భ'ుజించినవాడే నామీద తిరగ బడెను (కీర్తనలు 41:9 యో,ాను 13:18)
నీవు ఉపయోగపడినంత కాలం నిన్ను వాడుకొని, ఆపైని ధనికటుడు నీ చేయి విడుచును (నీరా 13:4)
దుషవ మిత్రుడు నీ స్థానమును ఆక్రటమించు కొనును (నీరా 12:12)
పినినారియైన నరుడు దుషువడు, అకట్కరలో ఉన్నవారిని ఆదుకొనడు (నీరా 14:8)
లోభి కటడుపు నిండా తినుటకటు ఇషవపడడు (నీరా 14:10)
పినినిగొటువకటు నిరినంపదలు తగవు (నీరా 14:3)
క్రీన్తెకట్కడ? నైతానెకట్కడ? (2 కొరింథీ 6:15)
మంచి చేపలొకటచోట చెడు చేపలింకొకట చోట (మత్తయి 13:48)
గాలికి ఎగిరిపోవు ఆకటునా నీవు భ'య పెటువనది?
ఎండిపోయిన తాలునా నీవు వెన్నాడునది (యోబు 13:25)
మానవ న్వభావం: లోభ'ం

మానవ న్వభావం: తారతమ్యం


332


 

మానవ న్వభావం: చిన్నచూపు

మానవ న్వభావం: అ,ాం

మానవ న్వభావం: ద్వంద్వ ప్రమాణం

మానవ న్వభావం: భోజన ప్రియత్వం

333


 

||. ఉపదేశం

1. అందని మాని పండ్లకటు ఆశపడకటు
2. అడును తొకట్కనేల? కాలు కటడుగనేల?
3. అడునులో నాటిన న్తంభ'ము
అడవి గాచిన వెన్నెల
4. అతి ర,ాన్యం బటవబయలు
5. అనువుగానిచోట అధికటులమనరాదు
6. అపకారికి ఉపకారము నెపమెన్నకట చేయువాడు నేర్పరి
7. అబద్ధాలాడితే ఆడుపిల్లలు పుడతారు
8. అరగడియ భోగం, ఆరు నెలల రోగం నంకటటాల విత్తు సానిదాని పొత్తు
మీద మెరుగులు లోన పురుగులు
9. ఆలి మీద లంజరికటము ఆకటలిగాని భోజనము
10. ఇంటగెలిచి రచ్చగెలవాలి
11. ఇంటికి గుటువ, మడికి గటువ పరకాంత సొగనుకటు బ్రమయ వలదు (సామెతలు 6:25)
శవమును ముటవనేల? శుద్ధి చేనుకొన నేల? (నీరా 34:25)
ఇనుకట మీద కటటివన ఇల్లు (మత్తయి 7:26)
ర,ాన్యమైనదేదియు బటవబయలు కాకటపోదు (లూకా 8:17)
రాజు ఎదుట డంబము చూపకటుము,
గొప్పవారున్నచోట నిలవకటుము (సామెతలు 25:6)
అపకారికి ప్రత్యపకారము తలపెటవకటు (సామెతలు 20:22)
నీ శత్రువు ఆకటలిగొని యున్నచో అన్నము పెటువము. దప్పికటగొని యున్నచో దా,ా మిమ్ము (సామెతలు 25:21)
అబద్ధములు ఆడకటుము (కీర్తనలు34:13)
వేశ్యలను కటూడువాడు కటుద్ళుపటివ పురుగులు పడి చచ్చును (నీరా19:2,3)
భార్యను శంకింపకటుము (నీిరా 9:1)
నగరమును జయించుట కటంటె తన్ను తాను గెలుచుట లెన్స (సామెతలు 16:32)
గుఱ్ఱమునకటు కొరడా, గాడిదకటు కటద్లెము, మూర్ఖుని వీపునకటు బెత్తము అవనరము (సామెతలు 26:3)

334


 

ఎవడు త్రవ్విన గోతిలో వాడే పడును
(సామెతలు 26:27 నీరా 27:26)
వెండి బంగారములను చేకటూర్చుకొనుట కటంటె విజ్ఞానమును ఆర్జించుట మేలు (సామెతలు 3:14)
దూబర ఖర్చులతో నంసారమును నాశనము చేనుకొనువానికి ఏమియు మిగలదు (సామెతలు 11:29)
బానినలు గుఱ్ఱములనెక్కి తిరుగగా, రాకటుమారులు బానినలవలె కాలి నడకటన పోయిరి (ఉపదేశకటుడు 10:7)
అడవి నేద్యపు నేలయగును, నేద్యపు నేల అడవియగును (యెషయా 29:17)
తేనె కటూడా మితిమీరి భ'క్షింపరాదు, భ'క్షించినచో వాంతియగును (సామెతలు 25:16)
తల్లిదండ్రులను గౌరవింపుము
(నిర్గమకాండము 20:12 నీరా 7:27)
కటషివంచి పనిచేయువాడు అధికారి యగును (సామెతలు 12:24)
కటషివంచి పనిచేయువానికి అన్నియు నమృద్ధిగా లభించును(సామెతలు13:4)
తగిన నమయములో మందలించవలెను (నీరా 20:1)
నీవు దానము చేయునప్పుడు నీ కటుడి చేయి చేయునది నీ ఎడమ చేతికి తెలియ కటుండునట్లు ర,ాన్యముగా చేయుము
(మత్తయి 6:3)
12. ఎవరు త్రవ్విన గోతిలో వారే పడతారు
13. ఎవరూ దొంగిలించలేనిది చదువొకట్కటే
14. ఓటి కటుండలో నీరు పోనినటువ
15. ఓడలు బండ్లగును, బండ్లు ఓడలగును
రాజు కింకటరుడగును, కింకటరుడు రాజగును
.
16. కటడుపు నిండితే గారెలు చేదు
17. కటన్నవారి కటంటె ఘనులు లేరు
18. కటషేవఫలి
కటషవపడి నుఖపడమన్నారు

19. కీలెరిగి వాతపెటావలి
20. కటుడిచేయి చేనే దానము ఎడమ చేయి ఎరుగరాదు

335


 

21. కటూటికి పేద గానీ కటులమునకటు (గుణమునకటు) పేద కాదు
22. గంగిగోవు పాలు గరిటెడైనను చాలు, కటడివెడైన నేమి ఖరము పాలు?
23. గటివ గింజలు విడిచి పొటువకటు పోరాడినట్లు
24. గ్రుడ్డివాడు గ్రుడ్డివానికి దారి చూపినటువ
25. గోడకి చెవులుంటాయి
26. చికట్కుల గుఱ్ఱానికి కటకట్కుల కటద్లెము
27. చిత్తశుద్ధి లేని శివపూజలేలరా!
28. చీమలు పెటివన పుటవలు పాముల కిరవైనయట్లు
29. చెప్పుట కటంటే చేయుట మేలు
30. డబ్బు పాపిష్ఠిది నిరుపేద అయినప్పటికీ పాపము చేయని వాడు గొప్పవాడు (నీరా 20:21)
ద్వేషంతో వడ్డించిన మంచి మాంనం కటంటే ప్రేమతో పెటివన పటెవడు శాకా,ారం మేలు (సామెతలు 15:17)
ఆకటలి తీర్చజాలని రొటెవ మీద మీ ధనమును వెచ్చింపనేల? తృప్తి కటలిగింపని దానిపై మీ వేతనము ఖర్చు చేయనేల? (యెషయా 55:2)
గ్రుడ్డివాడు గ్రుడ్డివానికి త్రోవ చూపిన యెడల వారిద్దరు గుంటలో పడుదురు గదా (లూకా 6:39)
మనన్సులో గూడ రాజును విమర్శింపకటుము, ఏకాంతముననైన ధనికటులను దూయబటవకటుము, పక్షి నీ మాటలను వారి చెంతకటు కొనిపోవును (ఉపదేశకటుడు 10:20)
గుఱ్ఱములు లొంగి యుండుటకటు కటద్లెము తగిలించినట్లు (యాకోబు 3:3)
అయోగ్యమైన బలులు అకట్కరలేదు (యెషయా 1:13)
నరుడు కటషివంచి నుఖములు త్యజించి ఆర్జించిన ధనము అన్యులపాలైనచో పాముకొనునదేమున్నది? (నీరా 11:18)
క్రియలు లేని విశ్వానము వ్యర్థము (యాకోబు 2:17)
ధనకాంక్షే నర్వానర్థములకటు మూలము (1 తిమోతి 6:10)

336


 

31. తప్పులు వెదకటువాడు తండ్రి, ఒప్పులు వెదకటువాడు ఓర్వలేనివాడు
32. తలకటు మించిన బరువు వలదు
33. తినకటుండా రుచులు, దిగకటుండా లోతులు తెలియవు
34. తేనె తీనినవాడు చేయి నాకట కటుండునా?
35. దారినపోయే తగులాటాన్ని దాపుకటు కొనితెచ్చుకొన్నటువ
36. దీపముండగానే ఇల్లు చకట్కబెటువ కోవాలి
37. దీపాన్ని ముద్దు పెటువకటుంటే మీసాలు కాలవా?
38. దుర్గంధ కటునుమానికటంటే నిర్గంధ కటునుమం మేలు
39. దుషువనకటు దూరముగా నుండుము
40. నమ్మకటద్రో,ాం చేయకటు
నమ్మించి గొంతుకోయకటు
41. నిదానమే ప్రధానం
తనయుని ప్రేమించు తండ్రి వానిని శిక్షించి తీరును (సామెతలు 13:24)
నీకటు మించిన బరువు మోయవలదు (నీరా 13:2)
నీవు చెప్పనున్న నంగతి తెలినికొనిన పిమ్మట మాటలాడుము (నీరా 18:19)
కటద్ళము తొక్కించినపుడు ఎద్దు నోటికి చికట్కము పెటవరాదు (ద్వితీయోపదేశకాండము 25:4)
ఇతరుల తగవులో తలదూర్చుట దారిన పోవు కటుకట్క చెవులు పటువకొనుట వంటిది (సామెతలు 26:17)
వెలుగు ఉండగానే నడువుడి (యో,ాను 12:35)
ఒడిలో అగ్నినుంచుకొనిన యెడల వన్త్రములు కాలకటుండునా? నిప్పుల మీద నడిచిన పాదములు కటమల కటుండునా? (సామెతలు 6:27,28)
బుద్ధి,ీానుల ముఖన్తుతులను ఆలకించుట కటంటే విజ్ఞానులచే చీవాట్లు తినుట మేలు (ఉపదేశకటుడు 7:5)
మూర్ఖునకటు దూరముగా నుండుము (సామెతలు 14:7)
నిన్ను నమ్మి నీ ప్రకట్కనే కాపురముండు తోటి నరుని గొంతు కోయుటకటు కటుట్రలు పన్నకటు (సామెతలు 3:29)
తొందరపడువాడు దారి తప్పును (సామెతలు 19:2)
337


 

42. నిప్పు నడుమ పెటివన పూరి కాలకటుండునా?
43. పరుగెత్తి పాలు త్రాగుట కటంటె నిలబడి నీద్లు త్రాగుట మేలు
44. ప్రార్థించే పెదవులకటన్నా పనిచేనే చేతులు మిన్న
45. పిండి కొలది రొటెవ
46. మబ్బును చూచి ముంత ఒలకటబోనుకోకటు
47. మొక్కై వంగనిది మానై వంగునా?
48. లంజకటు పెటివనపెటువ గోడకటు పూనిన నున్నం
భోగం దాని వలపు బొగ్గు తెలుపు లేవు
49. వైద్యుడు మొదట తన వ్యాధిని పోగొటువకోవాలి
నిప్పును రొమ్ముపై పెటువకొన్నచో బటవలు కాలకటుండునా (సామెతలు 6:27)
శ్రీమంతుడవై ఆందోదన చెందుటకటంటె పేదవై ప్రశాంతముగా నుండుట మేలు (సామెతలు 15:16)
ఎకట్కువగా నంపాదించగోరి శ్రమజెందుట కటంటె తకట్కువగా నంపాదించి విశ్రాంతి నొందుట మేలు (ఉపదేశకటుడు 4:6)
చేతిపనివారి రోజువారి పనియే వారి ప్రార్థనము (నీరా 38:34)
కటటెవ కొలది మంట (నీరా 28:10)
దూరమున ఉన్న న,ాోదరుని కటంటే దగ్గర నున్న మిత్రుడు మేలు (సామెతలు 27:10)
బాలుడు నడువవలనిన త్రోవను వానికి నేర్పుము. వాడు పెద్దవాడైనప్పుడు దాని నుండి తొలగిపోడు (సామెతలు 22:6)
వేశ్యకటు ,ాృదయము అర్పింపకటుము
నీ ఆన్తియంతయు గుల్లయగును (నీరా 9:6)
వైద్యుడా, నీకటు నీవే వైద్యము చేను కొనుము (లూకా 4:23)

338


 

|||. సార్వత్రికట నత్యాలు

1. అద్దంలో కటనిపించేది మన ముఖమే
2. ఆకటలి రుచి ఎరగదు
ఆకొన్నకటూడే అమృతము
కాలే కటడుపుకటు మాడోమక్కో
3. ఆకటును నలిపినప్పుడే నువానన బయటపడేది
4. ఆరునెలలు న,ావానం చేన్తే వారు వీరౌతారు
5. ఆరోగ్యమే మ,ాభాగ్యము
6. ఈ పొద్దు చిన్నకట్కకైన గతి రేపు పెద్దకట్కకటు
7. ఉప్పు లేని పప్పు
8. ఎంత చెటువకటు అంత గాలి
9. ఒంటి కటంటే జంట మేలు
10. ఒకట ఒరలో రెండు కటత్తులిమడవు
11.కటడివెడు పాలకటు ఒకట మజ్జిగ బొటువ
12. కటడివెడు పాలకటు ఒకట విషపు చుకట్క నీటిలో మన ముఖము కటనిపించునట్లు ఇతరులలో మన భావములనే చూతుము (సామెతలు 27:19)
ఆకటలిగా నున్నప్పుడు చేదు కటూడా తీయగా నుండును (సామెతలు 27:7)
గోధుమ గింజ చనిపోయిననే తప్ప ఫలించదు (యో,ాను 12:24)
జ్ఞానితో చెలిమి చేయువాడు జ్ఞాని యగును మూర్ఖులతో న,ావానం చేయు వాడు నాశమగును (సామెతలు13:20)
దే,ారోగ్యమును మించిన నంపద లేదు (నీరా 30:16)
నేడు అతని వంతు రేపు నీ వంతు (నీరా 38:22)
ఉప్పు లేని చప్పిడి కటూడు (యోబు 6:6)
ప్రాయమును బటివ పరాక్రటమముండును (న్యాయాధిపతులు 8:2)
ఏకాకిగా ఉండుట కటంటే ఇద్దరు కటలిని ఉండుట మేలు (ఉపదేశకటుడు 4:9)
ఎవరును ఇద్దరు యజమానులను నేవింపలేరు (మత్తయి 6:24)
గంపెడు బొగ్గులకటు ఒకట నిప్పురవ్వ (నీరా 11:32)
ఈగలు పడి చచ్చిన బుడ్డిలోని పరిమద తైలమంతయు పాడగును. కొద్దిపాటి బల,ీానత నరుని జ్ఞానమును కటూడా నాశము చేయును (ఉపదేశకటుడు 10:1)

339


 

13. కటడుపులో ఎట్లా ఉంటే కాపురమట్లా ఉంటుంది
14. కటని, కటల్ల నిజము తెలినిన మనుజుడెపో నీతిపరుడు
15. కటలలో జరిగింది ఇలలో జరగదు
16. కటలిని ఉంటే కటలదు నుఖము
17. కటుండ వెళ్ళి బిందెకటు తగిలినా, బిందె వచ్చి కటుండకటు తగిలినా, కటుండకే మోనం
18. కటూరిమిలో నేరాలుండవు విరనంలో నరసాలుండవు
19. కొత్త గుడ్డకటు రంగు పటివనటువ పాత గుడ్డకటు పటవదు
20.కోటి విద్యలు కటూటి కొరకే
21. గాడిద కటడుపున గుఱ్ఱం పుడుతుందా?
22. చవీ, సారం లేని కటూర చటివనిండ, అందం, చందం లేని మొగుడు మంచం నిండా
23. చికట్కుడు తీగెకటు బీరకాయ కాన్తుందా?
జిల్లేద్లకటు మల్లెలు పూస్తాయా? మంచి చెటువ చెడ్డ పండ్లనీయదు, చెడు చెటువ మంచి పండ్లనీయదు (లూకా6:43)
జ్ఞానము లేనివాడు ప్రతిమాట నమ్మును వివేకియైనవాడు తన నడతలను బాగుగా కటనిపెటువను (సామెతలు 14:15)
న్వప్నములను నమ్ముట నీడను పటువ కొనుట వంటిది, గాలిని తరుముట వంటిది (నీరా 34:2)
ముప్పేటలు పన్నిన త్రాడు త్వరగా తెగదు (ఉపదేశకటుడు 4:12)
మటివ కటుండ, లో,ాపాత్ర దేనితో ఏది ఒరనికొన్నా కటుండయే పలుగును (నీరా 13:2)
పగ కటల,ామును రేపును, ప్రేమ దోషము లన్నిటినీ కటప్పును (సామెతలు 10:12)
పాత గుడ్డకటు కొత్త గుడ్డతో మానికట వేయ లేము (మత్తయి 9:16)
నరుని కటృషి అంతయు పొటవకటూటికే (ఉపదేశకటుడు 6:7)
ఉప్పు నీటిబుగ్గ నుండి మంచినీరు ఊరదు (యాకోబు 3:12)
ముద్ల పొదల నుండి ద్రాకట్షలు లభింపవు (లూకా 6:44)
ఉప్పు తన ఉప్పదనం కోల్పోయిన యెడల దాని వలన ప్రయోజనమేమి? (మత్తయి 5:13)
ద్రాకట్ష తీగెకటు అంజూరములు కాయునా? (యాకోబు 3:12)

340


 

24. చెఱకటు తుద వెన్ను పుటివన చెఱకటున తీపెల్ల చెరచు
25. డబ్బుకీ ప్రాణానికీ లంకె
26. తన కోపమే తన శత్రువు
27. తన శాంతమె తనకటు రకట్ష
28. తల్లి చేనినది తనయులకటు (కార్‌ 2366)
29. తల్లిని పోలిన బిడ్డ, నూలును పోలిన చీరె
ఆవు చేలో మేన్తే దూడ గటువన మేన్తుందా?
ఆ తానులోని గుడ్డే
30. తేనె / బెల్లం ఉన్నచోట ఈగలుంటాయి
ఉన్నవాడికి ఊరంతా చుటావలే
31. ధర్మాన్ని కాపాడితే ధర్మం కాపాడు తుంది
ధర్మో రకట్ష్షతి రక్షితః
32.నిజం, నిలకటడ మీద తేలుతుంది
33. నిన్న ఉన్నవాడు నేడు లేడు
34. నిప్పు లేనిదే పొగ రాదు
బుద్ధి,ీానుడగు కటుమారుడు తన తండ్రికి దుఃఖము తెచ్చును (సామెతలు 17:25)
నీ ధనమెకట్కడ నుండునో నీ ,ాృదయ మకట్కడనే యుండును (మత్తయి 6:21)
మ,ా కోపియగువాడు దండన తప్పించు కొనడు (సామెతలు 19:19)
శాంతము వలన ఆయురారోగ్యములు కటలుగును (సామెతలు 14:30)
తండ్రులు పుల్లని ద్రాకట్షపండ్లు భ'ుజింపగా తనయులకటు పండ్లు పులుపెక్కెను (యిర్మీయా 31:29)
తల్లివలె తనయ (యె,ాజ్కేలు 16:44)
ధనవంతునికి ఎందరో మిత్రులు కటలుగుదురు (సామెతలు 19:4)
ధర్మము కాపాడును (సామెతలు 13:6)
నత్యము కటలకాలముండును (సామెతలు 12:19)
నరుల జీవితము గడ్డి పరకట వంటిది (కీర్తనలు 103:15)
పొగలు నెగలు నిప్పు మంటలకటు నూచనములు అట్లే పరావమానములు ,ాత్యలకటు నూచనములు (నీరా 22:24)
341


 

35. పుటివనవారు గిటవకట మానరు
36. పూవు పుటవగానే పరిమళిన్తుంది
37. పెద్దల మాట చద్దిమూట
38. మెరినేదంతా బంగారం కాదు తెల్లనివన్నీ పాలు కావు, నల్లనివన్నీ నీద్ళు కావు
39. రాజు తలచుకటుంటే దెబ్బలకటు కొదువా?
40. రౌతును బటివ గుఱ్ఱము
యథా రాజా తథా ప్రజ
41. వచ్చినపుడు తెచ్చింది లేదు, పోయేటప్పుడు పటువకెద్ళేది లేదు
42. వజ్రాన్ని వజ్రంతోనే కోయాలి
43. వాన రాకటడ ప్రాణం పోకటడ ఎవరికి తెలును?
44. విత్తునుబటివ పంట
45. విత్తొకటటి వేన్తే చెటొవకటటి మొలున్తుందా?
మటివనుండి పుటివనవన్నీ మటివలో కటలియకట తప్పదు (ఉపదేశకటుడు 3:20)
పనివాడు తన పనుల ద్వారా తన భావి జీవితమును నూచించును (సామెతలు 20:11)
జ్ఞానుల ఉపదేశము జీవజల ధారలు (సామెతలు 13:14)
మంచిదారివలె కటనిపించునది కటూడా మృత్యువుకటు దారితీయును (సామెతలు 14:12)
రాజు తలచినదల్లా చేయగలడు (ఉపదేశకటుడు 8:3)
పాలకటుడెటివవాడో ప్రజలటివ వారగుదురు (నీరా 10:2)
రాజు నీలివార్తలు వినువాడైనచో, మంత్రులు కొండెములు చెప్పుదురు (సామెతలు 29:12)
నరుడు వటివ చేతులతో ఈ లోకటములోనికి వచ్చినట్లే వటివ చేతులతోనే వెళ్ళిపోవలెను (ఉపదేశకటుడు 5:15)
ఇనుమును ఇనుముతోనే పదును పెటివనటువ నరుడు తోటి నరుని పరిచయంతోనే నునిశితుడగును (సామెతలు 27:17)
రేపేమి జరుగునో తెలియదుగదా (యాకోబు 4:14)
నాటిన దానినే కోనుకొనవలెను (గలతీయులకటు 6:7)
దుషువల నుండి దౌషవ్యము పుటువను
(1 నమూయేలు 24:13)
342


 

46. నీత బాధలు నీతవి, పీత బాధలు పీతవి
47. నంతోషం నగం బలం
48. ,ాృదయానికి ముఖం అద్దం ఎవరి బాధలు వారివి (సామెతలు14:10)
నంతోష చిత్తత మందు వలె ఆరోగ్యము ను చేకటూర్చును (సామెతలు 17:22)
,ాృదయములోని భావములను బటివ మోము ఆనందముగా గాని విచారముగా గాని చూపటువను (నీరా 13:25)

|ఙ. నమ్మకాలు - విశ్వాసాలు
1. అడగనిదే అమ్మయినా పెటవదు
2. ఊరివాని బిడ్డను రాజుగారు కొడితే, రాజుగారి బిడ్డను దేవుడు కొడతాడు
3. ఎవరి కటర్మను వారు అనుభ'విస్తారు
4. చేనిన పాపం చెబితే పోతుంది
5. తనదు మేలు కీడు తన తోడనుండురా
6. తానొకటటి తలచిన దైవమొకటటి తలచును
7. తొలకటరి చెరువు నిండినా, తొలిచూలు కొడుకటు పుటివనా మేలు
8. దికట్కు లేనివారికి దేవుడే దికట్కు అడిగితే ఈయబడును (మత్తయి 7:7)
మీరు కొలిచిన కొలతతోనే మీకటును కొలవబడును (మార్కు 4:24)
దుషువడు తన కార్యములకటు తగిన ఫలమును పొందును, నజ్జనుడు తన పనులకటు బ,ుమతి పొందును (సామెతలు 14:14)
పాపములను ఒప్పుకొని వానిని పరిత్యజించువాడు దేవుని దయను పొందును (సామెతలు 28:13)
వారి క్రియలు వారి వెంట పోవును (ప్రకటటన 14:13)
నరులు ప్రణాళికటలు వేనుకొనవచ్చును. కాని దైవ నంకటల్పమే నెరవేరును (సామెతలు 19:21)
యౌవనమున పుటివన కటుమారులు వీరుని చేతిలోని బాణములవంటివారు
(కీర్తనలు 127:4)
దికట్కులేని వారికి దేవుడే దయచూపును (,ాోషేయ 14:3) ప్రభ'ువు వితంతువు పొలము గటువను కాపాడును (సామెతలు 15:25)

343


 

పరలోకట పిత మీ అవనరములనెల్ల గుర్తించును (మత్తయి 6:32)
న్వర్గ మార్గము ఇరుకైనది, నరకట మార్గము వెడల్పైనది (లూకా 13:24)
దైవ భ'యము కటలవానికి పాపమంటునా? (సామెతలు 16:6)
నరుల ,ాృదయములు దేవునికి తెలియును (సామెతలు 15:11)
దుర్మార్గుడు చాలాకాలము జీవించును (ఉపదేశకటుడు 7:15)
దేవుడే నమకటూర్చును (ఆదికాండము 22:14)
బ్రతికి బటవకటటివయున్న వారికటంటే చనిపోయి దాటిపోయినవారు మెరుగు (ఉపదేశకటుడు 4:2)
,ాృదయ ర,ాన్యములను దేవుడెరుగును (కీర్తన 44:21)
దైవచిత్తము కానిచో పిచ్చుకైనా నేల రాలదు (మత్తయి 10:29)
9. నారు పోనినవాడు నీరు పోయకట మానడు
10. నిజము కటురచ, బొంకటు నిడివి (పొడవు)
11. నిప్పుకటు చెదలంటునా?
12. నీరు పల్లమెరుగు,
నిజము దేవుడెరుగు
13. పాపి చిరాయువు
14. పుటివంచినవాడు పూరిమేపడా?
15. పోయినోద్ళందరూ మంచోద్ళు
16. లోగుటువ పెరుమాద్లకెరుకట
17. శివునాజ్ఞ లేనిదే చీమైనా కటుటవదు
ఙ. న్త్రీ

1. అంకెకటు రాని ఆలిని ఆర్గురి బిడ్డల తల్లయినా విడవాలి
2. అదుపుకటు రాని ఆలిని, అందిరాని చెప్పును విడువమన్నారు
3. ఆకటలి రుచి ఎరుగదు, నిద్ర నుఖమెరుగదు, కోరికట నిగ్గు ఎరుగదు మాట వినని భార్యకటు విడాకటులిమ్ము (నీరా 25:26)
గయ్యాళితో పెద్ద ఇంటనుండుట కటంటె మిద్దెమీద ఒకట మూలన నివనించుట మేలు (సామెతలు 25:24)
వ్యభిచారిణికి సా,ానము మెండు. నిగ్గులేదు, ఇంటిలో కాలు నిలువదు (సామెతలు 7:11)

344


 

4. ఆడుదాని బుద్ధి అపరబుద్ధి
5. ఆడుపిల్ల పెళ్ళి, అడుగు దొరకటని బావి అంతం చూనేవే
ఆశ్వమేథం చేయవచ్చు గానీ ఆడుపిల్ల పెళ్ళి చేయలేము
6. ఇంటికి దీపం ఇల్లాలు
7. ఇల్లు చూచి ఇల్లాలిని చూడు
8. ఉల్లి మల్లి అవుతుందా? ఉంచుకటున్నది పెద్ళామవుతుందా?
9. ఒకట్కతే కటూతురని వరి అన్నం పెడితే, మిద్దెనెక్కి మిండగాద్ళను పిలిచిందట
10. కటద్ళు మూనుకొని పాలు త్రాగుతూ పిల్లి తననెవరూ చూడలేదను కొనునట్లు
11. గురివిందగింజకటు ఎన్ని వన్నెలున్నా గొప్ప లేదు
కాకి ముకట్కున దొండపండు
12. తిరిగే కాలు, తిటేవ నోరు ఊరుకోవు
ఆమె జీవమార్గమున నిలువకట చపల చిత్తముతో ఎకట్కడెకట్కడికో తిరుగును (సామెతలు 5:6)
ఆడుబిడ్డ పుటువట వలన కటషవమే కటలుగును (నీరా 22:3)
మంచి ఇల్లాలు తాను తీర్చిదిద్దుకొనిన ఇంట వెలుగొందుచుండును
(నీరా 26:16)
వివేకటవంతులైన ఉవిదలు గృ,ాములను నిర్మింతురు (సామెతలు 14:1)
కటుమారా, నీవు పర న్త్రీ వ్యామో,ామున తగుల్కొననేల? అన్య న్త్రీ ఆలింగనమున పరవశుడవు కానేల? (సామెతలు 5:20)
పొగరుబోతు పడచు తండ్రికి తలవంపులు తెచ్చును (నీరా 22:5 26:10-12)
వ్యభిచారిణి చీకటటి తప్పుచేని ఒడలు కటడుగుకొని నేనేమి పాపము చేయలేదను కొనును (సామెతలు 30:20)
పంది ముకట్కుకటున్న బంగారు పోగు లాంటిది అవివేకటవతి అందము (సామెతలు 11:22)
గాలిని ఆపుట గాని, చమురును గుప్పెట పటువట గాని ఎంత కటషవమో, గయ్యాళి భార్య నోరును మూయించుట అంత కటషవము (సామెతలు 27:16)
345


 

పరన్త్రీ పెదవులు తేనెలొలుకటుచుండును (సామెతలు 5:3)
న్త్రీ ఏ పురుషుడనైనను వరించవలెను కాని, పురుషుడు తనకటు నచ్చిన యువతిని వరించును (నీరా 36:21)
న్త్రీలు న్త్రీలను నాశము చేయుదురు (నీరా 42:13)
ఎడ్లు దున్ననిచో గాదెలు నిండవు (సామెతలు 14:4)
బలము గల ఎడ్లు దున్నినచో పంటలు నమృద్ధిగా పండును (సామెతలు 14:4)
ఋతువు వచ్చినప్పుడు నేద్యము చేయని వాడు పంటకాలమున ఏమియు కోనికొనజాలడు (సామెతలు 20:4)
నత్పురుషుడు తన పశువులను దయతో చూచును (సామెతలు 12:10)

ఒడలు వంచి పుడమి దున్నువానికి కటరవు లేదు (సామెతలు 12:11 28:19)
ఙ|. వ్యవసాయం
13. దూరపు కొండలు నునుపు
14. పూజకొద్దీ పురుషుడు, పుణ్యంకొద్దీ పుత్రుడు
15. న్త్రీకి న్త్రీయే శత్రువు
1. ఎద్దు ఏడ్చిన నేద్యం ముందుకటు రాదు
2. ఎద్దుకొద్దీ నేద్యం
3. ఒకటనాటి అదను ఒకట ఏటి బ్రతుకటు
అదును చూని పొదలో చల్లినా పండుతుంది.
అదను తప్పితే అరచినా పండదు
4. గొడ్డు రైతుబిడ్డ
దుక్కిటెద్దు చావు పకట్కలో పెద్ళాం చావులాంటిది
పాన్పు నెబ్బరైతే పనరానికి నెబ్బర
పది దుకట్కుల తరువాత దున్నేవాడు పాపాత్ముడు
5. పాటు కటలిగితే కటూటికి కొదువా
దుక్కి ఉంటే దికట్కు ఉంటుంది
దుక్కికొద్దీ పంట, బుద్ధికొద్దీ నుఖం

346


 

ఙ||. ఇతరాలు

1. చెటువ చెడే కాలానికి కటుకట్క మూతి పిందెలు
2. నవ్విన నాపచేనే పండును
3. పనం మీదనుంచి పొయ్యిలో పడినట్లు
4. మూలిగే నకట్కమీద తాటికాయ పడినటువ
గోరుచుటువపై రోకటటిపోటు అంత్యదినములలో అపాయకటరములు నంభ'వించును (2 తిమొతి 3:1)
ఇల్లు కటటువవారు పనికి రాదనిన రాయే మూలరాయి అయ్యెను (కీర్తనలు 118:22 మత్తయి 21:42)
మనము నవ్వి గేలిచేనిన వెర్రివాడే దేవుని పుత్రుడయ్యెను (జ్ఞానగ్రంథం 5:4,5)
ఎలుగుబంటిని తప్పించుకొనినవాడు నింగము బారిన పడినట్లు (ఆమోను 5:19)
మూల్గెడు నకట్కమీద తాటికాయ పడినటువ (యోబు 12:5)


347


 

ఉపయుకట్త గ్రంథాలు


 

ఉపయుకట్త గ్రంథాలు
తెలుగు
|. బైబులు
జోజయ్య, పూదోట పవిత్ర గ్రంథము
బాలి, గాలి క్యాతలిక్‌ అనువాదము
విలియం, పాటిబండ్ల ఆంధ్ర క్యాతలిక్‌ బైబులు నంఘము
ఇగ్నేషియన్‌, ఏరువ గుంటూరు, 1998
||. నిఘంటువులు, బైబులు వ్యాఖ్యానాలు
1. జోజయ్య, పూదోట బైబులుభాష్య నంపుటావళి
నెయింటర పీటర్స్‌ కటతీడ్రలర
విజయవాడ, 2003
2. రామాంజులు, ఎం.జె. బైబులు వ్యాఖ్యానము
పాత నిబంధన - రెండవ భాగము
తెలుగు బాపివనువ మిషన్‌
రామాయపటవణము, 1962
3. రెడ్డి. జి.యన్‌. తెలుగు పర్యాయపద నిఘంటువు
నత్యశ్రీ ప్రచురణలు, తిరువతి, 1991
4. వేంకటట శాన్త్రి, మునునూరి విద్యార్థి కటల్పతరువు
వేంకటట్రామ అండ్‌ కో, ఏలూరు, 1984
5. నర్వేశ్వర శాన్త్రి, దర్భా శ్రీ నూర్యారాయాంధ్ర నిఘంటువు (ఆరవ నంపుటం)
తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, ,ౖాదరాబాదు, 1988
6. నీతారామాచార్యులు, బి. శబ్ద రత్నాకటరము
ద మద్రాన్‌ న్కూలర బుక్‌ అండ్‌ లిటలేచర్‌ సొనైటీ, మద్రాను, 1958

348


 

|||. గ్రంథాలు
1. కార్‌, ఎం. డబ్ల్యు. ఆంధ్ర లోకోక్తి చంద్రికట
ఏషియన్‌ ఎడ్యుకేషనలర నర్వీనెన్‌, న్యూఢిల్లీ, 1988
2. కోదండరామరెడ్డి, మరుపూరు లోకట కటవి వేమన
వేమన ఫౌండేషన్‌,
,ాదరాబాదు, 2005
3. గంగాధరం, నేదునూరి వ్యవసాయ సామెతలు
విశ్వసా,ిాత్యమాల,
రాజమండ్రి, 1959
4. గంగాధరం, నేదునూరి పనిడి పలుకటులు
జాతీయ విజ్ఞానపీరవం,
మద్రాను, 1960
5. గీతికా శ్రీనివాన్‌, టి. తెలుగు సామెతలు (నంకటలనం)
జె.పి. పబ్లికేషన్స్‌, విజయవాడ, 2002
6. గోపి, నుధ తెలుగు సామెతలు (నంకటలనం)
పల్లవి పబ్లికేషన్స్‌, విజయవాడ, 2000
7. గోపాలకటృష్ణ, రెంటాల తెలుగు సామెతలు (నంకటలనం)
నవరత్న బుక్‌ నెంటర్‌,
విజయవాడ, 2002
8. చిన్నయనూరి, పరవన్తు నంపూర్ణ నీతిచంద్రికట
వీరేశలింగం, కటందుకటూరి రో,ిాణి పబ్లికేషన్స్‌, రాజమండ్రి, 2003
9. జాను, ఎం.పి. కట్షమాపణ
ఎన్‌ ఞ ఎన్‌ పబ్లికేషన్స్‌,
నమిశ్రగూడెం, 2008
10. జయప్రకాశర, ఎన్‌. తులనాత్మకట సా,ిాత్యం
శ్రీ దివ్య పబ్లికేషన్స్‌, మదురై, 1998
349


 

11. జాషువ, గుఱ్ఱం ఖండకావ్య నంపుటి
జాషువ ఫౌండేషన్‌,
విజయవాడ, 1997
12. జాషువ, గుఱ్ఱం ఫిరదౌని
జాషువ ఫౌండేషన్‌,
విజయవాడ, 1996
13. తులజ, పుటవపర్తి తెలుగు సామెతలు - సాంఘికట జీవితం ఆంధ్ర సారన్వత పరిషత్తు, ,ౖాదరాబాదు, 1985
14. దామోదర్‌రావు, బి. తెలుగు సామెతలు - జానపద నంన్కృతి
పొటివ శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, ,ౖాదరాబాదు, 1995
15. దేవకి, ఎం.కె. తెలుగునాట జానపద వైద్య విధానాలు
పండువెన్నెల ప్రచురణలు,
రాజమండ్రి, 1999
16. నరనిం,ారెడ్డి, పాపిరెడ్డి తెలుగు సామెతలు - జనజీవనం
శ్రీనివాన మురళీ పబ్లికేషన్స్‌,
తిరువతి, 1981
17. పోతన, బమ్మెర శ్రీమ,ాభాగవతము
తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, ,ౖాదరాబాదు, 1987
18. బద్దెన నుమతీ శతకటము
గొల్లవూడి వీరాస్వామి నన్‌, రాజమండ్రి, 2000
19. మో,ాన్‌, జి.యన్‌. సామెతలలో సాంఘికట జీవితం
శ్రీనివాన పబ్లికేషన్స్‌,
మలయనూరు, 1983
350


 

20. మో,ాన్‌, జి.యన్‌. తెలుగు, కటన్నడ సామెతలు - నమానార్థకాలు
శ్రీనివాన పబ్లికేషన్స్‌,
మలయనూరు, 1993
21. రమాపతి రావు, అక్కిరాజు తెలుగు సామెతలు - సాంఘికట జీవితం విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగు ,ాౌన్‌, ,ౖాదరాబాదు, 1992
22. రాజేశ్వరరావు, పి. తెలుగు సామెతలు (నంకటలనం)
విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగు ,ాౌన్‌, ,ౖాదరాబాదు, 2000
23. రాధాకటృష్ణ, బూదరాజు (నం) మరవరాని మాటలు
మీడియా ,ాౌన్‌ పబ్లికేషన్స్‌, ,ౖాదరాబాదు, 2004
24. రామ నరనయ్య. టి.వి. తెలుగు సామెతలు - ఒకట నవిమర్శకట పరిశీలనము
పొటివ శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం,
,ౖాదరాబాదు, 1994
25. రామరాజు, బిరుదురాజు తెలుగు జానపద గేయ సా,ిాత్యము
జానపద విజ్ఞాన ప్రచురణలు, ,ౖాదరాబాదు, 1978
26. రామాచార్యులు, బి. తెలుగు సామెతలు - మానవ న్వభావం
పొటివ శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం,
,ౖాదరాబాదు, 1988
27. లకట్ష్మణకటవి, ఏనుగు భ'ర్తృ,ారి నుభాషితట రత్నావళి
జె.పి. పబ్లికేషన్స్‌,
విజయవాడ, 2006

351


 

28. లక్ష్మీ నరనిం,ాం, ఇంగువ న,ాన్ర సామెతలు (నంకటలనం)
పంచాకట్షరీ పబ్లికేషన్స్‌,
గుంటూరు, 1964
29. లక్ష్మీ నారాయణ, గంగిశెటివ (నం) తులనాత్మకట సా,ిాత్య వ్యాసాలు
పొటివ శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, ,ౖాదరాబాదు, 2004
30. లక్ష్మీ నారాయణ, ఎన్‌. చకట్కని తెలుగు సామెతలు (నంకటలనం)
డి. బోన్‌ ఞ బ్రదర్స్‌,
,ౖాదరాబాదు, 1987
31. వెంకటటప్పయ్య, వెలగా (నం) రాయలనీమ పలుకటుబడులు
తెలుగు సా,ిాతి, కటడప, 1979
32. వెంకటయ్య, మారన భాన్కర శతకటము
గొల్లపూడి వీరాస్వామి నన్‌, రాజమండ్రి, 2005
33. వేంకటట నరనయ్య, వెల్లంకి రైతు సామెతల నమీకట్ష
తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, ,ౖాదరబాదు, 1989
34. వేంకటట రమణయ్య, బులును వేమన పద్య రత్నాకటరము
బాల నరన్వతీ బుక్‌ డిపో, మద్రాను, కటర్నూలు, 2003
35. వేంకటటరావు, నిడదవోలు సాటి సామెతలు (నంకటలనం)
మరియప్ప భ'టర, ఎమ్‌. విజయా పబ్లికేషన్స్‌, మద్రాను, 1960
నేతుపిద్లై, ఆర్‌.పి.
నాయర్‌, ఎన్‌.కె.
36. వేంకటటావధాని, దివాకటర్ల తెలుగు సామెతలు (మూడవ కటూర్పు యశోదారెడ్డి పునర్ముద్రణ)
కోదండరామ రెడ్డి, మరుపూరు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, ,ౖాదరాబాదు, 1986

352


 

37. వేదవతి, ని. సామెత
గోకటులర పబ్లికేషన్స్‌,
,ౖాదరాబాదు, 2001
38. శ్రీనివానరావు, వేమూరి పూర్వ గాథా ల,ారి
వేంకటట్రామ అండ్‌ కో,
విజయవాడ, 1976
39. నరదాదేవి, పి. తెలుగు సామెతలు - సాంఘికట చరిత్ర
శర్వాణి ప్రచురణలు,
విజయనగరం, 1987
40. నుందరం, ఆర్వీయన్‌. ఆంధ్రుల జానపద విజ్ఞానం
ఆంధ్రప్రదేశర సా,ిాత్య అకాడమి, ,ౖాదరాబాదు, 1983
|ఙ. వ్యాసాలు
1. కామేశ్వరరావు, టేకటుమద్ళ తెలుగు సామెతలు
భారతి, ఫిబ్రవరి, 1955
2. నాగరాజు, బండి సామెతలు - ఛందస్సామ్యతలు
భారతి, మార్చి, 1966
3. రమాపతిరావు, అక్కిరాజు సామెతలు - పుటువపూర్వోత్తరాలు
అభినందన, తూమాటి దొణప్ప షష్ఠిపూర్తి నంచికట, డినెంబరు, 1987
4. వీరభ'ద్రుడు, కాలిపు భిన్నత్వంలో ఏకటత్వాన్ని సాధించిన సామెతలు
న్రవంతి, మార్చి, 1966
5. వేంకటటరావు, నిడదవోలు తెలుగు సామెతలు
భారతి, జనవరి, 1966

353


 

ఙ. అముద్రితాలు
1. కటృత్ణారెడ్డి, యర్రగుంట్ల సామెతలు - జీవన ప్రతిబింబాలు
ఎం.ఫిలర. నిద్ధాంత వ్యానం
శ్రీ కటృష్ణదేవరాయ విశ్వవిద్యాలయం,
అనంతపురం, 1986
2. రవికటుమార్‌, చెల్లబోయిన తెలుగు, తమిద సామెతలు - ఒకట పరిశీలన
ఎం.ఫిలర. నిద్ధాంత వ్యానం,
కామరాజర విశ్వవిద్యాలయం,
మదురై, 1988
3. రామాంజనేయులు, కె. తెలుగు - కటన్నడ సామెతలు (తులనాత్మకట అధ్యయనం)
పి,ాచ్‌.డి. నిద్ధాంత గ్రంథం
శ్రీ కటృష్ణదేవరాయ విశ్వవిద్యాలయం,
అనంతపురం, 1996
4. వనుంధర, మన్నం సొలోమోను సామెతలు -
సామాజికట నీతి
ఎం.ఫిలర. నిద్ధాంత వ్యానం
పొటివ శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం సా,ిాత్య పీరవం, రాజమండ్రి ప్రాంగణం, 1992
5. వేంకటట నరనయ్య, వెల్లంకి రైతు సామెతల నమీకట్ష
ఎం.ఫిలర. నిద్ధాంత వ్యానం
నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం,
నాగార్జున నగర్‌, 1987
6. వేంకటట నరనయ్య, వెల్లంకి సాగుబడి నుడులు - నానుడులు
పి,ాచ్‌.డి. నిద్ధాంత గ్రంథం
నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం,
నాగార్జున నగర్‌, 1990
354


 

7. వేంకటట శివప్రసాద్‌, రామనాథం అన్నమయ్య నంకీర్తనల్లో సామెతలు - నమన్వయం
ఎం.ఫిలర. నిద్ధాంత వ్యానం
పొటివ శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం సా,ిాత్య పీరవం, రాజమండ్రి ప్రాంగణం, 1994
8. వేంకటట శివప్రసాద్‌, రామనాథం అన్నమయ్య నంకీర్తనల్లో సామెతలు - వర్గీకటరణ, నమన్వయం
పి,ాచ్‌.డి. నిద్ధాంత గ్రంథం
పొటివ శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం
సా,ిాత్య పీరవం, రాజమండ్రి ప్రాంగణం,
9. నంజన్న, కె. ఆదోని తాలూకా తెలుగు - కటన్నడ సామెతలు (తులనాత్మకట పరిశీలన)
ఎం.ఫిలర. నిద్ధాంత వ్యానం,
శ్రీ కటృష్ణదేవరాయ విశ్వవిద్యాలయం,
అనంతపురం, 1992355


 

జూదీవీజిరిరీనీ
|. ఈరిబీశిరిళిదీబిజీరిలిరీ, జూదీబీగిబీజిళిచీబిలిఖిరిబిరీ బిదీఖి ్పుళిళీళీలిదీశిబిజీరిలిరీ
1. ఈబిఖీరిఖి శ్రీళిలిజి ఓజీలిలిఖిళీబిదీదీ (లిఖి) జుదీబీనీళిజీ ఔరిలీజిలి ఈరిబీశిరిళిదీబిజీగి
ఈళితిలీజిలిఖిబిగి, శ్రీలిగీ ఖళిజీది, 1992
2. జూదీబీగిబీజిళిచీబిలిఖిరిబి అతిఖిబిరిబీబి
చలిశిలిజీ ఆతిలీజిరిరీనీరిదీవీ కళితిరీలి,
అలిజీతిరీబిజిలిళీ, 1978
3. |దీశిలిజీచీజీలిశిలిజీ'రీ ఔరిలీజిలి జులీరిదీవీఖిళిదీ ఆజీలిరీరీ, శ్రీబిరీనీఖీరిజిజిలి,
శ్రీలిగీ ఖళిజీది, 1995
4. |దీశిలిజీచీజీలిశిలిజీ'రీ ఈరిబీశిరిళిదీబిజీగి ళితీ శినీలి ఔరిలీజిలి
జులీరిదీవీఖిళిదీ ఆజీలిరీరీ, శ్రీబిరీనీఖీరిజిజిలి,
శ్రీలిగీ ఖళిజీది, 1962
5. ఔజీళిగీదీ, ష్ట్ర.జూ., (లిఖి) శ్రీలిగీ అలిజీళిళీలి ఔరిలీజిరిబీబిజి ్పుళిళీళీలిదీశిబిజీగి
ఓరిశిచిళీగిలిజీ, అ.జు. (లిఖి) ఊనీలిళిజిళివీరిబీబిజి ఆతిలీజిరిబీబిశిరిళిదీ ళితీ |దీఖిరిబి,
ఔబిదీవీబిజిళిజీలి, 1990
6. ష్ట్రలివీరిదీబిజిఖి, ్పు.ఓ. (లిఖి) శ్రీలిగీ ్పుబిశినీళిజిరిబీ ్పుళిళీళీలిదీశిబిజీగి ళిదీ శినీలి బిదీఖి ళిశినీలిజీరీ కళిజిగి ఐబీజీరిచీశితిజీలి
శ్రీలిజిరీళిదీ, ఉళిదీఖిళిదీ, 1969
7. శ్రీళిజీశిళిదీ, ఆ.ఔ. శ్రీలిగీ జూదీబీగిబీజిళిచీబిలిఖిరిబి ఔజీరిశిబిదీరిబీబి,
బిదీఖి ళిశినీలిజీరీ ఉళిదీఖిళిదీ, 1995
8. ఊళిజీబీనీ ఔరిలీజిలి ్పుళిళీళీలిదీశిబిజీగి,
ఊళిజీబీనీ ఐ.్పు.ఖ. ఆజీలిరీరీ, ఉళిదీఖిళిదీ, 1981
||. ఔళిళిదిరీ
1. ఔలిబితిబీబిళీచీ, జూ. ఖబిదీ'రీ ఈలిరీశిరిదీగి రిదీ శినీలి
ఔళిళిదిరీ ళితీ ఇరిరీఖిళిళీ
జుజిలీబి కళితిరీలి, శ్రీలిగీ ఖళిజీది, 1970

356


 

2. ఈలిజీళీళిశి ్పుళిని ంజిఖి ఊలిరీశిబిళీలిదీశి ఖలిరీరీబివీలి : ఆజీళిఖీలిజీలీరీ
ఖరిబీనీబిలిజి స్త్రజిబిచిరిలిజీ, |దీబీ., ఈలిజిబిగీబిజీలి, 1982
3. ఈళిజీరీళిదీ ష్ట్రరిబీనీబిజీఖి, ఖ. (లిఖి) ఓళిజిదిజిళిజీలి బిదీఖి ఓళిజిదిజిరితీలి
ఊనీలి ఏదీరిఖీలిజీరీరిశిగి ళితీ ్పునీరిబీబివీళి ఆజీలిరీరీ,
్పునీరిబీబివీళి, 1972
4. ఈతిదీఖిలిరీ, జుజిబిదీ ఊనీలి ఐశితిఖిగి ళితీ ఓళిజిదిజిళిజీలి
ఏదీరిఖీలిజీరీరిశిగి ళితీ ్పుబిజిరితీళిజీదీరిబి,
ఔలిజీదిలిజిగి, 1965
5. చరిదీఖిలిజీ, ఈ. ఊనీలి ఆజీళిఖీలిజీలీరీ: జుదీ |దీశిజీళిఖితిబీశిరిళిదీ బిదీఖి ్పుళిళీళీలిదీశిబిజీగి
ఊగిదీఖిబిజిలి ఆజీలిరీరీ,
ఉళిదీఖిళిదీ, 1964
6. ఖబీచబిదీలి, ఇ. ఆజీళిఖీలిజీలీర్ష్మీ జు శ్రీలిగీ జుచీచీజీళిబిబీనీ
ఐ.్పు.ఖ. ఆజీలిరీరీ, ఉళిదీఖిళిదీ, 1970
7. ఖతిజీచీనీగి, ష్ట్ర.జూ. ఐలిఖీలిదీ ఔళిళిదిరీ ళితీ ఇరిరీఖిళిళీ
ఔజీతిబీలి ఆతిలీజిరిరీనీరిదీవీ కళితిరీలి ్పుళి.,
ఖరిజిగీబితిదిలిలి, 1960
8. ష్ట్రబిదీదిరిదీ, ం.ఐ. |రీజీబిలిజి'రీ ఇరిరీఖిళిళీ ఉరిశిలిజీబిశితిజీలి
ఐబీనీళిదిలిదీ ఔళిళిదిరీ, శ్రీలిగీ ఖళిజీది, 1969
9. ఐబీళిశిశి, ష్ట్ర.ఔ.ఖ. ఊనీలి ఇబిగి ళితీ ఇరిరీఖిళిళీ రిదీ శినీలి
ంజిఖి ఊలిరీశిబిళీలిదీశి
ఖబిబీళీరిజిజిబిదీ ్పుళి., శ్రీలిగీ ఖళిజీది, 1971
10. ఐతిలీజీబిళీబిదీరిబిదీ, ఆ.ష్ట్ర. జుదీ |దీశిజీళిఖితిబీశిరిళిదీ శిళి శినీలి ఐశితిఖిగి ళితీ
|దీఖిరిబిదీ ఓళిజిదిజిళిజీలి, ఊతిశిరిబీళిజీరిదీ, 1972
11. ఖీళిదీ ష్ట్రబిఖి, స్త్ర. ఇరిరీఖిళిళీ రిదీ |రీజీబిలిజి
ఐ.్పు.ఖ. ఆజీలిరీరీ, ఉళిదీఖిళిదీ, 1972
12. ఇనీగిలీజీబిగి, ష్ట్ర.శ్రీ. ఊనీలి ఔళిళిది ళితీ ఆజీళిఖీలిజీలీరీ
(్పుబిళీలీజీరిఖివీలి ఔరిలీజిలి ్పుళిళీళీలిదీశిబిజీగి)
్పుబిళీలీజీరిఖివీలి ఏదీరిఖీలిజీరీరిశిగి ఆజీలిరీరీ, 1972
|||. ఏదీచీతిలీజిరిరీనీలిఖి
1. ఔలిదీశీబిళీరిదీ, జులీజీబినీబిళీ ఊనీలి ఆజీళిఖీలిజీలీరీ రిదీ కలిలీజీలిగీ బిదీఖి ఊబిళీరిజి ఉరిశిలిజీబిశితిజీలిరీ, ఆనీ.ఈ. ఊనీలిరీరిరీ
ఏదీరిఖీలిజీరీరిశిగి ళితీ ఖబిఖిజీబిరీ, ్పునీలిదీదీబిరి, 2001

357