తెలుగుతల్లి/సంపుటము 1/నవంబరు 1937/రంగులరాటము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
Telugu Talli 1937 11 01 Volume No 1 Issue No 6.pdf
జడ్జి: నీవు వారిపై ఇటికఱాతిని విసరినట్లు సాక్ష్యము రుజువు చేయుచున్నది.

ప్రతివాది: అంతేకాదు దేవరా, ఆఱాయి వానికి తగిలినట్లుకూడ రుజువుచేయుచున్నది.

 • * * * * * * *
 పట్టణమున క్రొత్తగా అంగడిపెట్టిన సెట్టిగారికి మునిసిపల్ ఆఫీసు నుండి ఒక ఫారము పూర్తిచేసి పంపవలెనని వచ్చినది. చాల యోచనచేసి దానిని పూర్తిచేసినాడు.

పేరు: సుబ్బిసెట్టి.
పుట్టుక: బ్రదికియే.
వ్యాపారము: ఏమిబాగా జరుగుటలేదు

 • * * * * *

"నాయనా, నేను పెండ్లిచేసికోవలెను"
"ఐదేండ్లకే పెండ్లా? ఎవరిని నాయనా?"
"అవ్వను"
"వెధవా, మాఅమ్మనారా పెండ్లాడుతావు?
"నీవుమాత్రము మాఅమ్మను పెండ్లిచేసికోలేదా?

 • * * * * *

ఉపాధ్యాయుడు: నీవు చాల మేధావంతుడైతే ఏయంత్రమును కనిపట్టవచ్చును?

రాముడు: ఒకమీటనొక్కిన ఇంటిపాఠములన్ని పూర్తిచేయుదానిని.

ఉదా: నీవు సొమరిపోతువని తెలియును. నీవురా, గోవిందా? గోవిం: ఆమీటను నొక్కువస్తువును కనిపెట్టెదము.

 • * * * * * * * * *

భార్య: నన్ను పెండ్లాడుకు ముందు చాల ధనవంతుడవని అబద్ధములు చెప్పి మమ్ము మోసగించితివి.

   భర్త: ప్రమాణపూర్తిగా అది ముమ్మాటికి సత్యము 
 • * * * * * *
   "ఈ గుహలోపల దొంగ లున్నారు. నీవు దిగిచూచిరా." అని పోలీసు నొక్కని పొమ్మన్నాడు ఇన్ స్పెక్టరు. ఆపోలీసునకు భయమువేసినది. లోపలికి అడుగుపెట్టుచు వాడు "ఇదిగో, లోపలినుండి ఎవరైన పరుగెత్త నారంభించినచో వారిలొ మొదటివానిని మాత్రము మీరు కాల్చకూడదుసుమా" అని మందలించెను.
 • * * * * * *

"డాక్టరుగారూ, కాగితాలాడుకొనుచున్నారేమి?"
"ఏమిచేయవచ్చును ప్రొద్ధుపోగొట్టు టేట్లు ?
"రోగులప్రాణా లేవియు చిక్కలేదా ?"

 • * * * * *
Telugu Talli 1937 11 01 Volume No 1 Issue No 6.pdf