తారక మంత్రము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


    ధన్యాసి రాగం        ఆది తాళం

తారక మంత్రము కోరిన దొరికెను

ధన్యుడ నైతిని ఓ రన్నా ||తారక మంత్రము||


మీరిన కాలుని దూతల పాలిటి

మృత్యువు యని నమ్మకయున్న ||తారక మంత్రము||


మచ్చికతో నితరాంతరమ్ముల

మాయలలో పడబోకన్నా

హెచ్చుగ నూట యెనిమిది తిరుపతు

లెలమి తిరుగ పనిలేదన్నా ||తారక మంత్రము||


ముచ్చటగా తా పుణ్యనదులలో

మునుగుట పని ఏమిటికన్నా

వచ్చెడి పరువపు దినములలో

సుడి వడుటలు మానకయున్న ||తారక మంత్రము||


ఎన్ని జన్మముల ఎరుకతో జూచిన

ఏకో నారాయణుడన్న

అన్ని రూపులై యున్న పరాత్పరు

నా మహాత్ముని కథ విన్నా ||తారక మంత్రము||


ఎన్ని జన్మముల ఎరుకతో జూచిన

యీ జన్మముతో విడునన్నా

అన్నిటి కిది కడసారి జన్మము

సత్యంబిక పుట్టుట సున్నా ||తారక మంత్రము||


నిర్మల అంతర్లక్ష్య భావమున

నిత్యానందముతో నున్న

కర్మంబులు విడి మోక్ష పద్ధతిని

కన్నులనే జూచుచునున్న ||తారక మంత్రము||


ధర్మము తప్పక భద్రాద్రీశుని

తన మదిలో నమ్ముకయున్న

మర్మము తెలిసిన రామదాసు హృ

న్మందిరమున నే యున్న ||తారక మంత్రము||

This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.