తక్కువేమి మనకు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


     సౌరాష్ట్ర రాగం            ఆది తాళం

ప: తక్కువేమి మనకు రాముడు ఒక్కడుండు వరకు


చ 1: ప్రక్క తోడుగా భగవంతుడు తన

చక్రధారియై చెంతనె యుండగ || తక్కువేమి ||


చ 2: మ్రుచ్చు సోమకుని జంపిన యా

మత్స్యమూర్తి మన పక్షము నుండగ || తక్కువేమి ||


చ 3: సురల కొరకు మందరగిరి మోసిన

కూర్మావతారుని కృపమనకుండగ || తక్కువేమి ||


చ 4: దురాత్ముడౌ హిరణ్యాక్షు ద్రుంచిన

వరాహమూర్తి మనవాడై యుండగ || తక్కువేమి ||


చ 5: హిరణ్యకశిపుని ఇరుచెక్కలుగా

పరచిన నరహరి ప్రక్కన నుండగ || తక్కువేమి ||


చ 6: భూమి స్వర్గమును పొందుగ గొలిచిన

వామనుండు మనవాడై యుండగ || తక్కువేమి ||


చ 7: ధరలో క్షత్రియులను దండించిన

పరశురాముని దయ మనకుండగ || తక్కువేమి ||


చ 8: దశగ్రీవు మును దండించిన యా

దశరథరాముని దయ మనకుండగ || తక్కువేమి ||


చ 9: ఇలలో యదుకులమున నుదయించిన

బలరాముడు మన బలమై యుండగ || తక్కువేమి ||


చ 10: దుష్ట కంసుని ద్రుంచినట్టి శ్రీ

కృష్ణుడు మనపై కృపతో నుండగ || తక్కువేమి ||


చ 11: కలియుగాంత్యమున కలిగిన దైవము

కలికిమూర్తిమము గాచుచు నుండగ || తక్కువేమి ||


చ 12: నారాయణదాసుని గాచిన శ్రీమన్

నారాయణు నెర నమ్మియుండగ || తక్కువేమి ||


చ 13: రామదాసు నిల రక్షించెదనని

ప్రేమతొ పలికిన ప్రభువిట నుండగ || తక్కువేమి ||

This work was published before January 1, 1926, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.