జ్యోతిష్య శాస్త్రము/కర్మంటే ఏమిటి?

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

7. కర్మంటే ఏమిటి?

‘కర్మ’ అను మాట చాలామంది నోట పలుకబడుచుండును. సాధారణ ప్రజలు, ఏమాత్రము జ్ఞానము తెలియనివారు కూడా అనేక సందర్భములలో కర్మయనీ, అది వాని కర్మయనీ, ఇది నాకర్మ అనీ తెలియకనే అంటున్నాము. అంతేకాక కర్మయని అంటూ చేయిని తన తలవైపు చూపడమూ, తలవ్రాతయని తలలోని ఫాలభాగమును చూపడమూ జరుగుచున్నది. ఇవన్నీ మనిషికి తెలియకనే మాట్లాడడము, చేయి చూపడము జరుగుచున్నదంటే, కర్మ అనునది ఒకటున్నదనీ, అది తలలో నుదుటి భాగములోనే ఉన్నదనీ అందరికి తెలియునట్లు, శరీరములోని ఆత్మే మనిషిని కదిలించి, మాట్లాడిరచుచున్నదనీ అర్థమగుచున్నది. కానీ మనిషి, కర్మ అని ఎందుకంటున్నాననిగానీ, తలవైపే చేయినెందుకు చూపుచున్నానని గానీ ఏమాత్రము అనుకోవడము లేదు. శరీరములోని ఆత్మ తెలిపినట్లు, కర్మచక్రము తలమధ్యలో ఉన్నదని తెలుసుకొన్నాము. కర్మచక్రములోని కర్మంటే ఏమిటో యోచించి చూద్దాము.

‘మర్మముగా ఉన్నది కర్మము’ అని పెద్దలంటుంటారు. ఎవరికీి తెలియకుండ మర్మముగా వచ్చి, మనిషిలో చేరునది కర్మ, కావున కర్మను మర్మము అన్నారు. కర్మను ‘చేసుకున్న ఫలితము’ అని కూడ అన్నారు. ఫలితమునకు ఉదాహరణ చెప్పుకుంటే, ఒక ఉద్యోగి చేయు పనికి ఫలితము జీతము రూపములో ఉండును. అట్లే ఒక కూలివాడు చేయు పనికి ఫలితము దినకూలి రూపములో ఉండును. ఈ విధముగ మనిషి చేయు ప్రతి పనికీ ఫలితముండును. మనిషి ఒక పని చేస్తే దానిలో వచ్చు ఫలితము రెండు రకములుగా ఉండును. ఒక రకము అందరికీ తెలిసినదే. దానిని డబ్బురూపములో గానీ, వస్తురూపములోగానీ, ధాన్యరూపములోగానీ, చేసిన పనికి దినకూలి రూపములోగానీ, నెలజీతమురూపములోగానీ తీసు కొంటున్నాము. ఇది కనిపించెడి ఫలితము. మనిషి చేయు ప్రతి పనికీ కనిపించని ఫలితము కూడా వచ్చుట గలదు. ఆ కనిపించని ఫలితమునే ‘కర్మ’ అంటాము. దానినే విడదీసి చెప్పుకొంటే, పాపము మరియు పుణ్యము అంటాము. ప్రతి మనిషీ భూమిమీద నిత్యము ఏదో ఒక పనిని చేస్తున్నాడు. కనిపించెడి ఫలితమునూ, కనిపించని ఫలితమునూ రెండిటినీ పొందు చున్నాడు. ఉదాహరణకు ఒక పోలీస్‌ ఉద్యోగి, తన ఉద్యోగరీత్యా పోలీస్‌స్టేషన్‌లో ఒక దొంగనో లేక నేరస్థుడినో కొట్టవలసి వచ్చినపుడు కొట్టక తప్పదు. దానిని ఉద్యోగ ధర్మము అంటారు. ఆ ఉద్యోగము చేసినందుకు ఫలితముగా, నెల జీతము తీసుకోవడము జరుగుచున్నది. ఉద్యోగము చేయడము కనిపించే పనియే. దానికి కనిపించే ఫలితమును డబ్బురూపములో జీతముగా తీసుకొంటున్నాడు. అయినా ఆ పోలీస్‌కు కనిపించని ఫలితమైన కర్మ, అతను తీసుకోకనే వెంటవచ్చుచున్నది. కనిపించే జీతము ఉద్యోగి తీసుకొని జేబులో పెట్టుకుంటే, కనిపించని కర్మ దానంతటదే వచ్చి, తలలోని కర్మచక్రమును చేరుచున్నది. కనిపించే జీతమును గ్రహించి తీసుకొని, పై జేబులో పెట్టుకోవాలా, క్రింది జేబులో పెట్టుకోవాలా అని ఆలోచించి మనము పెట్టుకొన్నట్లు, కాలచక్రములోని గ్రహములు కర్మను గ్రహించి, కర్మచక్రములోని ఏ భాగములో పెట్టాలో ఆ భాగములోనే పెట్టును. ఇట్లు మనిషికి తాను చేసిన పని యొక్క ఫలితము ప్రత్యక్షముగా ఉన్నట్లు, కార్యమునకు కర్మ పరోక్షముగా ఉన్నది. పనిలో కనిపించు డబ్బు వచ్చినట్లే, కనిపించని కర్మ కూడ వచ్చుచున్నదని ఎవరూ అనుకోవడము లేదు. ఆ కనిపించని కర్మ విధానము ఎవరికీ తెలియదు. అందువలన కర్మము మర్మమైనదని పెద్దలన్నారు. కార్యము కనిపించి ప్రత్యక్షమైనదైతే, కర్మ కనిపించక పరోక్షమైనదనీ, దానిని తెలుసుకోవడమే మనిషికి ఆధ్యాత్మికములో ముఖ్యమైనదని తెలియాలి.