జయహే కృష్ణావతారా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీకృష్ణావతారం (1967) సినిమా కోసం సముద్రాల రాఘవాచార్య రచించిన లలితగీతం.


జయహే కృష్ణావతారా, జయహే కృష్ణావతారా

నంద యశోదా పుణ్యావతారా, జయహే కృష్ణావతారా

పాపులనణచి సాధుల బ్రోవగ వ్రేపల్లె వెలసిన గోపకిశోరా ||| జయహే |||


ఎన్నో జన్మల పున్నెము పండీ

నిన్ను కంటిరా చిన్నారితండ్రీ ||| ఎన్నో |||

కన్నతల్లిని, కడుపెరుగదు

నా చన్నుకుడువ కనుమూసెదురారా

చన్నుకుడువ కనుమూసెదురారా


విషపూతన ప్రాణాపహారీ ||| విషపూతన |||

శకటాసుర సంహారీ శౌరీ ||| శకటాసుర |||


కాపురమ్ము సేయలేమమ్మా

వ్రేపల్లెలోన కాపురమ్ము సేయలేమమ్మా

ఓ యశోదా ఈ పాపమెందు చూడలేదమ్మా

పాలు వెన్న మనగనీడు, పడుచునొంటిగ చనగనీడు

కలిమి ఉంటే కట్టి కుడుతురు, కన్న సుతునిటు విడుతురా

కాపురమ్ము సేయలేమమ్మా

జయహే కృష్ణావతారా, నందకుమారా నవనీతచోరా ||| జయహే |||


కాళింగ మడుగున కాళీయు పడగల

కాలూని ధిమిధిమి నాట్యము చేసి

సర్పాధీశుని దర్పములణచిన ||| సర్పాధీశుని |||

తాండవ నాట్యవినోదా

జయహే కృష్ణావతారా... కాళియమణిగణ రంజిత చరణ ||| జయహే |||


తనువులపై అభిమానము వీడినగాని

తరుణులాల ననుజేర తరముగాదులే

సిగ్గువదలి ఇరుచేతులు జోడించండి ||| సిగ్గువదలి |||

చెల్లింతును మనసుదీర మీ కోరికలు

జయహే కృష్ణావతారా గోపకుమారీ వస్త్రాపహారా ||| జయహే |||


బాలుడితడనీశైలం చాలబరువని ||| బాలుడితడనీ |||

మీ భయము వదలుకొండి, నా అండను చేరగరండి

మీకేలల్లాడదు నమ్మండి ||| భయము |||

గోవర్ధన గిరిధారీ... సురనాయక గర్వాపహారీ ||| జయహే |||