జయభేరి (1959 సినిమా)

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. నందుని చరితము వినుమా
  2. నీ దాననన్నదిరా నిన్నే నమ్మిన చిన్నదిరా
  3. మది శారదాదేవి మందిరమే
  4. యమునా తీరమునా సంధ్యా సమయమునా
  5. రసికరాజ తగువారము కామా
  6. రాగమయీ రావే అనురాగమయీ రావే
  7. నీవెంత నెరజాణవైరా సుకుమారా
  8. వల్లో పడాలిరా పెద్దచేప వేసి వేయంగానే
  9. సంగీత సాహిత్యమే మేమే