జయజయ శ్రీరామా రఘువరా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

జయసింహ (1955) సినిమా కోసం సముద్రాల రామానుజాచార్య రచించిన లలితగీతం.

జయజయ శ్రీరామా

రఘువరా శుఖకర శ్రీరామా

త్రిభువన జన నయనాభిరామా ||| జయజయ శ్రీరామా |||


తారకనామా దశరథ రామా

దనుజవిరామా పట్టాభిరామా ||| జయజయ శ్రీరామా |||


రామా రఘుకుల జలనిధి సోమా

భూమి సుధా ధామా

కామిత దాయతే కరుణాదామా

కోమల నీల సరోజశ్యామా ||| జయజయ శ్రీరామా |||