జనార్దనాష్టకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సిరులు మించిన పసిడి బంగరు జిలుగు దుప్పటి జారగా
చరణ పద్మము మీద దేహము చంద్రకాంతులు దేరగా
మురువు జూపుచు వచ్చినావో మోహనాకృతి మీరగా
గరుడవాహన దనుజమర్దన కందుకూరి జనార్దనా – 1

ఆన బెట్టిన రాకపోతివి అప్పుడే అటు మొన్నను
పూని బిలువగ వినకపోతివి పొద్దు మాపై మొన్నను
నేను జూడగ గడిచిపోతివి నీటు చేసుక నిన్నను
కాని లేరా దనుజమర్దన కందుకూరి జనార్దనా – 2

బిత్తరంబుగ మొలక కెంపులు పెదవి నెవ్వతె నుంచెరా
గుత్తమైన మిటారి గుబ్బల గుమ్మ యెవ్వతె మెచ్చెరా
చిత్తగించక జీరువారను చెక్కి లెవ్వతె నొక్కెరా
కత్తిగోరుల దనుజమర్దన కందుకూరి జనార్దనా – 3

నిన్న రాతిరి చవికలోపల నీవు చెలి కూడుంటిరా
ఉన్న మార్గము లన్నియును నేనొకతె చేతను వింటిరా
విన్న మాత్రము గాదురా నిను వీధిలో గనుగొంటిరా
కన్నులారా దనుజమర్దన కందుకూరి జనార్దనా – 4

చెల్లెబో పసుపంటినది నీ జిలుగు దుప్పటి విప్పరా
ముల్లు మోపగ సందు లేదుర మోవికెంపులు గప్పరా
తెల్లవారినదాక యెక్కడ తిరుగులాడితి చెప్పరా
కల్లలాడక దనుజమర్దన కందుకూరి జనార్దనా – 5

దబ్బులన్నియు తెలుసుకొంటిని తప్పు బాసలు సేయకు
మబ్బు దేరెడి కన్నుగవతో మాటిమాటికి డాయకు
ఉబ్బు చేసుక తత్తరంబున నొడలిపై చెయి వేయకు
గబ్బితనమున దనుజమర్దన కందుకూరి జనార్దనా – 6

అండబాయక కూడియుంటిమి ఆయెబోయెను నాటికి
ఖండి మండిపడంగ నేటికి కదలు మెప్పటి చోటికి
ఉండరా నీ మాటలకు నే నోర్వజాలను మాటికి
గండి దొంగవు దనుజమర్దన కందుకూరి జనార్దనా – 7

కొదవలన్నియు దీర్చుకొంటివి నా గుణము లెరిగీ శయ్యను
అద నెరింగీ యేలితివి విరవాది పూవుల శయ్యను
మదనకేళికి నీవె జాణవు మారు నేమిటి చెయ్యను
కదియ రారా దనుజమర్దన కందుకూరి జనార్దనా – 8

అలుకలన్నియు దీరగా నా అండ కెప్పుడు వస్తివి
పిలిచి నవరత్నాల సొమ్ములు ప్రేమతో నెపుడిస్తివి
వలచి వలపించియును గూరిమి వదల కెప్పుడు మెస్తివి
కలసి వేడుక దనుజమర్దన కందుకూరి జనార్దనా – 9

జంట నేత్రము లంటి చూచితె జాజిపూవులు పూసెరా
మింటి త్రోవను జూచుచుండగ మేఘవర్ణము గప్పెరా
కంటిలో నొక పండువెన్నెల కాయుచున్నది యేమిరా
కంటిలేరా దనుజమర్దన కందుకూరి జనార్దనా – 10